intTypePromotion=1

Quyết định 180/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định 180/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 180/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam năm 2005 - 2006

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 180/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 180/2005/Q§­TTg  ngµy 18 th¸ng 7 n¨m 2005 VÒ viÖc ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n  s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc trùc thuéc  Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam n¨m 2005 ­ 2006 Thñ tíng chÝnh phñ     C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty Hµng   h¶i ViÖt Nam,  Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   §iÒu chØnh ph¬ng ¸n s¾p xÕp,  ®æi míi c«ng  ty nhµ  níc trùc thuéc Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam n¨m  2005 ­ 2006 nh Phô lôc kÌm theo. §i Ò u   2.   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   Tæng   c«ng   ty   Hµng   h¶i  ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm: 1.  ChØ  ®¹o  thùc hiÖn  viÖc  s¾p xÕp,   ®æi  míi c«ng  ty  nhµ   níc   trùc   thuéc   theo   ®óng   néi   dung   vµ   tiÕn   ®é   t¹i  QuyÕt ®Þnh nµy. 2. X©y dùng §Ò  ¸n ¸p dông m« h×nh c«ng ty mÑ  ­ c«ng   ty con  ®èi víi Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam, tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ phª duyÖt trong quý III n¨m 2005. §i Ò u   3.  C¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Néi  vô, Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi; Ban ChØ  ®¹o §æi míi   vµ  Ph¸t triÓn  doanh  nghiÖp  vµ  c¸c  c¬  quan  liªn  quan cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam  trong viÖc thùc hiÖn ph¬ng ¸n trªn.
  2. 2 § i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt   Nam vµ  Thñ  trëng c¸c c¬  quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm  thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 Phô lôc D a n h   m ô c   c « n g   t y   n h µ   n í c   t r ù c   t h u é c   T æ n g   c « n g   t y  hµng h¶i viÖt nam  §iÒu chØnh ph¬ng ¸n s¾p xÕp,  ®æi míi trong 2 n¨m 2005 ­ 2006 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè18 /2005/Q§­TTg  ngµy 18 th¸ng 7 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) I. Cæ phÇn ho¸ c«ng ty nhµ níc: 8 ®¬n vÞ 1. Thùc hiÖn trong n¨m 2005: 6 ®¬n vÞ a) Nhµ níc gi÷ cæ phÇn chi phèi:  ­  C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi phÝa Nam,  ­  C«ng ty VËn t¶i biÓn III,   ­  C«ng ty VËn t¶i dÇu khÝ ViÖt Nam,  ­  C«ng ty VËn t¶i §«ng §« (sau khi t¸ch C¶ng KhuyÕn  L¬ng vÒ  lµm  ®¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc cña Tæng c«ng ty  Hµng h¶i ViÖt Nam). ­ §¹i lý Hµng h¶i ViÖt Nam. b) Nhµ níc gi÷ cæ phÇn møc thÊp hoÆc kh«ng n¾m gi÷ cæ  phÇn:  C«ng ty DÞch vô c«ng nghiÖp hµng h¶i. 2. Thùc hiÖn trong n¨m 2006: 2 ®¬n vÞ a) Nhµ níc gi÷ cæ phÇn chi phèi:  C«ng ty VËn t¶i biÓn B¾c. b) Nhµ níc gi÷ cæ phÇn møc thÊp:  C«ng ty Th¬ng m¹i vµ DÞch vô C¶ng Sµi Gßn.  II. ChuyÓn ®æi sang m« h×nh c«ng ty tr¸ch nhiÖm  h÷u h¹n mét thµnh viªn : 5 ®¬n vÞ 1. N¨m 2005: 4 ®¬n vÞ ­ C«ng ty VËn t¶i vµ thuª tµu biÓn ViÖt Nam, ­ C¶ng H¶i Phßng, ­ C¶ng Sµi Gßn, ­ C¶ng §µ N½ng. 2. N¨m 2006: 1 ®¬n vÞ
  4. 4 C¶ng Qu¶ng Ninh .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2