Quyết định 182/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định 182/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 182/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển rau, quả và hoa, cây cảnh thời kỳ 1999-2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 182/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 182/1999/Q§-TTg ngµy 03 th¸ng 9 n¨m 1999 vÒ viÖc phª duyÖt ®Ò ¸n ph¸t triÓn rau, qu¶ vµ hoa, c©y c¶nh thêi kú 1999-2010 Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Phª duyÖt ®Ò ¸n ph¸t triÓn rau, qu¶ vµ hoa, c©y c¶nh thêi kú 1999-2010 víi néi dung chñ yÕu sau: I. Ph¬ng híng, môc tiªu: 1. Ph¬ng híng. - Ph¸t triÓn rau, qu¶ vµ hoa, c©y c¶nh nh»m khai th¸c lîi thÕ vÒ ®iÒu kiÖn khÝ hËu, sinh th¸i ®a d¹ng (nhiÖt ®íi, ¸ nhiÖt ®íi, «n ®íi) cña c¸c vïng, ®Ó s¶n xuÊt thùc phÈm cã gi¸ trÞ dinh d ìng ®a sinh tè cho ngêi, gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm, phñ xanh ®Êt trèng ®åi nói träc, t¹o c¶nh quan m«i tr - êng; - Ph¸t triÓn rau, qu¶ vµ hoa, c©y c¶nh ph¶i g¾n víi nhu cÇu cña thÞ tr - êng, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh ë thÞ trêng trong níc, thÞ trêng c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, c¶ tríc m¾t vµ l©u dµi. - Ph¸t triÓn rau, qu¶ vµ hoa, c©y c¶nh ë c¸c vïng trong c¶ n íc, trong ®ã cÇn quan t©m ph¸t triÓn ë mét sè vïng cã ®iÒu kiÖn sinh th¸i ®Æc biÖt nh: ®ång b»ng s«ng Cöu Long, L©m §ång, ®ång b»ng s«ng Hång (nhÊt lµ c©y vô ®«ng), vïng cao miÒn nói phÝa B¾c; kÕt hîp c¶i t¹o v ên t¹p, th©m canh v- ên c©y hiÖn cã víi trång míi theo híng: võa ph¸t triÓn réng r·i trong d©n, võa ph¸t triÓn c¸c vïng s¶n xuÊt chuyªn canh c©y chñ lùc, ®îc th©m canh, tõng b- íc hiÖn ®¹i ho¸; sö dông c«ng nghÖ truyÒn thèng vµ c«ng nghÖ s¹ch ®Ó b¶o vÖ m«i trêng, b¶o vÖ søc khoÎ vµ ®êi sèng nh©n d©n, n©ng cao chÊt l îng hµng ho¸ xuÊt khÈu. 2. Môc tiªu. - Nhanh chãng tho¶ m·n nhu cÇu ®êi sèng nh©n d©n vÒ rau, qu¶ vµ hoa c©y c¶nh (th«ng thêng vµ cao cÊp), trong ®ã ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, chÕ biÕn níc qu¶ víi gi¸ rÎ ®Ó tõng bíc thay thÕ níc uèng cã cån hiÖn nay; - T¹o thªm viÖc lµm cho kho¶ng 5,0 triÖu ngêi. - Kim ng¹ch xuÊt khÈu ®Õn n¨m 2010 ®¹t 1,0 tû ®« la Mü/n¨m.
  2. 2 II. VÒ gi¶i ph¸p: 1. §Þnh híng quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt: Bé N«ng nghÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n híng dÉn Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng rµ so¸t l¹i quy ho¹ch s¶n xuÊt, bè trÝ l¹i c¬ cÊu c©y trång phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, khÝ hËu cña tõng vïng; g¾n ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu víi c¬ së chÕ biÕn; s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ trêng (trong níc vµ xuÊt khÈu) ®Ó quy ho¹ch, x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tõng lo¹i s¶n phÈm, kh«ng ®Ó n«ng d©n s¶n xuÊt tù ph¸t dÉn ®Õn t×nh tr¹ng khi thõa, khi thiÕu g©y thiÖt h¹i cho ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng. Tríc m¾t, tËp trung ®Çu t c¶i t¹o vên t¹p, x©y dùng vïng chuyªn canh tËp trung, th©m canh mét sè c©y trång cã lîi thÕ, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®îc ë trong níc vµ ngoµi níc nh: døa, chuèi, nh·n, v¶i, xoµi, c©y cã mói, thanh long, rau cao cÊp, m¨ng t©y, hå tiªu, hoa, c©y c¶nh... 2. Khoa häc vµ c«ng nghÖ. a) Gièng: cÇn ph¶i cã c¸c bé gièng tèt cã n¨ng suÊt cao ®Ó thay thÕ gièng n¨ng suÊt thÊp, chÊt lîng kÐm hiÖn nay theo híng: tuyÓn chän gièng s½n cã, nhËp khÈu, lai t¹o nh÷ng gièng míi n¨ng suÊt cao, chÊt lîng tèt. Bé N«ng nghÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n chØ ®¹o ViÖn nghiªn cøu rau qu¶, ViÖn nghiªn cøu c©y ¨n qu¶ miÒn Nam gióp c¸c tØnh vÒ kü thuËt ®Ó c¸c tØnh ®Òu cã vên gièng ®Çu dßng nh»m hç trî cho c¸c doanh nghiÖp vµ nh©n d©n lai ghÐp, t¹o gièng tèt cung cÊp cho nhu cÇu cña ng êi trång rau, qu¶ vµ hoa, c©y c¶nh. Trªn cë së s¾p xÕp l¹i hÖ thèng c¸c c¬ së nghiªn cøu khoa häc cña Bé, cÇn cã kÕ ho¹ch ®Çu t ViÖn nghiªn cøu rau qu¶ thuéc Tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam hiÖn nay cïng víi ViÖn nghiªn cøu c©y ¨n qu¶ miÒn Nam trë thµnh c¸c ViÖn nghiªn cøu cïng vÒ rau, qu¶ vµ hoa, c©y c¶nh. b) Nhanh chãng ¸p dông vµ thùc hiÖn quy tr×nh s¶n xuÊt b»ng c«ng nghÖ s¹ch (dïng ph©n vi sinh, thuèc vi sinh b¶o vÖ thùc vËt...), c«ng nghÖ tíi tiªu, c«ng nghÖ b¶o qu¶n, chÕ biÕn tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i ®Ó trong thêi gian ng¾n c«ng nghÖ s¶n xuÊt, b¶o qu¶n, chÕ biÕn rau qu¶ cña ViÖt Nam s¸nh kÞp c¸c níc trong khu vùc. 3. ChÕ biÕn. a) Trªn c¬ së quy ho¹ch vïng chuyªn canh tËp trung, vïng ®· cã s¶n phÈm ph¶i ®îc ®Çu t c¬ së chÕ biÕn phï hîp gi÷a c«ng suÊt chÕ biÕn víi nguån nguyªn liÖu. ViÖc nhËp khÈu thiÕt bÞ chÕ biÕn ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ hiÖn ®¹i phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ trêng tiªu thô, h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm phôc vô cho xuÊt khÈu vµ tiªu dïng. b) Hoµn thµnh ®Çu t x©y dùng c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn níc qu¶, ®å hép ë mét sè vïng, nghiªn cøu ®Çu t chÕ biÕn níc qu¶ ®èi víi mét sè qu¶ ®Æc s¶n cã h¬ng vÞ riªng cña ViÖt Nam. Tríc m¾t ë mét sè tØnh ®· trång døa nh : Kiªn Giang, TiÒn Giang, Hµ TÜnh, Ninh B×nh (§ång Giao), B¾c Giang vµ mét sè ®Þa ph ¬ng kh¸c cÇn sím hoµn thµnh viÖc ®Çu t x©y dùng nhµ m¸y chÕ biÕn míi hoÆc ®Çu t c¶i
  3. 3 t¹o, ®æi míi thiÕt bÞ ®èi víi nhµ m¸y hiÖn cã ®Ó tiªu thô hÕt døa cho ngêi trång døa nhng ph¶i ®¶m b¶o cã thÞ trêng tiªu thô. 4. ThÞ trêng. Bé Th¬ng m¹i chñ tr× phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan tr×nh Thñ t- íng ChÝnh phñ biÖn ph¸p hç trî xuÊt khÈu rau, qu¶ vµo c¸c thÞ tr êng lín vµ míi trong ®ã cã Mü, Nga, nh»m gi¶i quyÕt æn ®Þnh ®Çu ra cho s¶n xuÊt rau, qu¶ tríc m¾t vµ l©u dµi. T¹o ®iÒu kiÖn vµ hç trî c¸c doanh nghiÖp vÒ kinh phÝ tham gia héi chî, triÓn l·m quèc tÕ, tiÕp thÞ ®Ó t×m kiÕm thÞ tr - êng. 5. VÒ thuÕ: Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr× phèi hîp víi Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng sím hoµn thµnh viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 1999 Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10. Bé Tµi chÝnh nghiªn cøu gi¶i quyÕt viÖc ¸p dông suÊt thuÕ u ®·i nhÊt trong khung thuÕ hiÖn hµnh ®èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn rau, qu¶ vµ hoa, c©y c¶nh. 6. §Çu t vµ tÝn dông a) Vèn ng©n s¸ch Nhµ n íc ®Çu t cho c¸c c«ng viÖc: Nghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ; nhËp khÈu, t¹o gièng ®Çu dßng; khuyÕn n«ng, chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt míi vÒ c©y rau, qu¶ vµ hoa, c©y c¶nh; ®µo t¹o c¸n bé. b) Vèn tÝn dông ®Çu t theo kÕ ho¹ch ®îc thùc hiÖn ®èi víi c¸c dù ¸n c¶i t¹o ®æi míi c«ng nghÖ, thiÕt bÞ vµ ®Çu t míi cho chÕ biÕn; trång c©y ¨n qu¶ theo c¸c dù ¸n. c) Vèn tÝn dông ng©n hµng: b¶o ®¶m vèn cho nhu cÇu cña ng êi trång rau, qu¶ vµ hoa, c©y c¶nh. d) Vèn thuéc Ch¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm, vèn Ng©n hµng phôc vô ngêi nghÌo, nÕu thuéc vïng khã kh¨n. 7. KhuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn rau, qu¶ vµ hoa, c©y c¶nh, nhÊt lµ m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i gia ®×nh, trang tr¹i t nh©n ®Çu t trång rau, qu¶ vµ hoa, c©y c¶nh vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn. 8. §µo t¹o c¸n bé vµ huÊn luyÖn kü thuËt. Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n t¨ng c êng h¬n n÷a c«ng t¸c khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m ®Ò huÊn luyÖn n«ng d©n vÒ kü thuËt trång trät c©y rau, qu¶ vµ hoa, c©y c¶nh, nhÊt lµ híng dÉn viÖc ¸p dông c«ng nghÖ s¹ch, kh«ng sö dông ho¸ chÊt thuèc trõ s©u ®éc h¹i trong s¶n xuÊt rau, qu¶ vµ hoa, c©y c¶nh; ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña kinh tÕ hîp t¸c vµ hîp t¸c x· vÒ phßng trõ s©u bÖnh. Cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt, tr íc hÕt lµ gi¸m ®èc c¸c doanh nghiÖp ®Ó n©ng cao kiÕn thøc vÒ kü thuËt vµ qu¶n lý s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt lîng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. T¨ng cêng vµ më réng hîp t¸c quèc tÕ vÒ khoa häc, kü thuËt, c«ng nghÖ vµ ®µo t¹o c¸n bé.
  4. 4 § iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 3. Bé trëng c¸c Bé: N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Tµi chÝnh, Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng, Th¬ng m¹i, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Thñ trëng c¸c c¬ quan cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản