intTypePromotion=1

Quyết định 182/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
84
lượt xem
2
download

Quyết định 182/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 182/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đèn hình phẳng Trinitron theo cơ cấu AICO

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 182/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 182/2000/Q§/BTC ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2000 VÒ viÖc quy ®Þnh thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®èi víi mÆt hµng ®Ìn h×nh ph¼ng Trinitron theo C¬ cÊu AICO bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø §iÒu 4 LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ VIII, kú häp thø 10 th«ng qua ngµy 26/12/1991; C¨n cø HiÖp ®Þnh khung vÒ Hîp t¸c c«ng nghiÖp ASEAN do c¸c Bé tr- ëng kinh tÕ c¸c níc ASEAN ký ngµy 27/04/1996 t¹i Xing-ga-po; C¨n cø ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c¸c c«ng v¨n sè 1896/VPUB ngµy 22/04/1996 vÒ HiÖp ®Þnh Hîp t¸c C«ng nghiÖp ASEAN; C«ng v¨n sè 1746/VPCP-TCQT ngµy 05/05/2000 vÒ viÖc thµnh lËp c¬ cÊu AICO vµ c«ng v¨n sè 3186/CV-HTQT ngµy 16/08/2000 vÒ viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¬ cÊu AICO cña SONY; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 07/1998/Q§-BCN ngµy 02/02/1998 cña Bé C«ng nghiÖp vÒ viÖc ban hµnh "Quy ®Þnh vÒ thÈm ®Þnh phª chuÈn vµ qu¶n lý thùc hiÖn C¬ cÊu Hîp t¸c C«ng nghiÖp ASEAN (AICO)" vµ GiÊy chøng nhËn s¶n phÈm AICO sè Sony/2000/2 ngµy 14/07/2000 do Ban th ký HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ cÊp; QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: C«ng ty Vietronics T©n B×nh cña ViÖt Nam khi nhËp khÈu Bãng ®Ìn h×nh ph¼ng Trinitron (kh«ng cã cuén l¸i tia vµ cuén khö tõ) tõ C«ng ty SONY Electronics (Singapore) Pte.Ltd. cña Singapore theo c¬ cÊu AICO, thuéc m· sè 85401100 (môc riªng) trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ®îc hëng møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 5% (n¨m phÇn tr¨m). Trêng hîp thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña Bãng ®Ìn h×nh ph¼ng Trinitron trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i hoÆc trong Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) do ChÝnh phñ ban hµnh quy ®Þnh thÊp h¬n 5% th× sÏ ¸p dông møc thuÕ thÊp h¬n ®ã. §iÒu 2: Khi nhËp khÈu, C«ng ty Vietronics T©n B×nh ph¶i xuÊt tr×nh: - GiÊy chøng nhËn s¶n phÈm AICO sè Sony/2000/2 do Ban Th ký ASEAN cÊp ngµy 14/07/2000 (b¶n sao c«ng chøng);
  2. 2 - GiÊy chøng nhËn xuÊt xø MÉu D do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña Singapore cÊp theo quy ®Þnh cña Bé Th¬ng m¹i vÒ GiÊy chøng nhËn xuÊt xø cña HiÖp ®Þnh CEPT. §iÒu 3: Sè lîng bãng ®Ìn h×nh ph¼ng Trinitron nhËp khÈu ®îc h- ëng møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé C«ng nghiÖp. §iÒu 4: C¸c quy ®Þnh vÒ tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý c¬ cÊu AICO thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 07/1998/Q§-BCN ngµy 02/02/1998 cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp vµ c¸c quy ®Þnh vÒ c¬ chÕ b¸o c¸o kh¸c cña Bé C«ng nghiÖp. Trêng hîp ph¸t hiÖn doanh nghiÖp sö dông sai môc ®Ých, Bé C«ng nghiÖp cÇn th«ng b¸o cho Tæng côc H¶i quan ®Ó chØ ®¹o H¶i quan ®Þa ph¬ng truy thu thuÕ nhËp khÈu vµ ph¹t theo quy ®Þnh. §iÒu 5: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®· nép cho c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu tõ ngµy 28/08/2000.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2