Quyết định 182/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định 182/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 182/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công khai tài chính đối với NSNN các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các DNNN và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân ban hành kèm theo QĐ 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 của TTCP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 182/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  182/2001/Q§­T T g   n g µ y  20 th¸ng 11 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c s ö a  æ i, b æ  s u n g  Q u y  ch Õ   n g  V ® c« k hai t µi c h Ý n h  ® è i víi g © n  s¸ch n h µ   íc c¸c  Ê p, c¸c ® ¬ n  v Þ   ù  to¸n    n n c d   n g © n  s¸ch,  c¸c  o a n h  n g hi Ö p   h µ  n íc v µ  c¸c  u ü   ã  n g u å n  thu  õ c¸c d n q c t   kh o¶ n  ® ã n g   ã p  c ñ a  g n h © n  d © n  ba n   µ n h  kÌ m  theo Q u y Õ t  Þ n h  s è  225/1998/Q§­T T g  n g µ y  h ® 20  th¸ng 11 n¨ m   1998 c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; §Ó  b¶o  ¶m   ® c«ng khaim ét    c¸ch ®Çy  ,  â rµng,chitiÕtvµ    ®ñ r         khoa  äc h vÒ   ¹t®éng      ©n  ho   thu,chi ng s¸ch  µ  íc c¸c cÊp, t¹o ®iÒu  Ön  nh n        ki cho  Öc  vi kiÓm     tra,gi¸m    ña    ¬  s¸tc c¸c c quan, ®oµn  Ó, c¸c tæ    th     chøc    éi vµ  ©n   x∙ h   nh d©n  trong ph©n    µ  ö  ông  ©n    bæ v s d ng s¸ch  µ  íc c¸c cÊp, gãp  Çn  ùc  nh n       ph th hiÖn  Ýnh  ch s¸ch tiÕtkiÖm,  èng    Ý, ph¸thiÖn     ch l∙ngph     ng¨n  õa  Þp  êic¸c  ng k th   hµnh      ¹m  Õ     viviph ch ®é qu¶n  ýtµi Ýnh; l    ch Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    öa  æi, bæ   1. S ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch c«ng  khaitµi    chÝnh  i víing©n  ®è     s¸ch nhµ  ícc¸c cÊp, c¸c ®¬n  Þ  ù    ©n    n       v d to¸nng s¸ch,c¸c    doanh nghiÖp  µ  íc vµ    ü  ã  ån  tõ c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  nh n   c¸c qu c ngu thu      ®ã gc nh©n   ©n   d ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 225/1998/Q§­TTg  µy    ng 20 th¸ng11    n¨m  1998  ña  ñ íng ChÝnh  ñ    c Th t   ph nh sau: 1.Söa  æi,bæ     ®   sung  kho¶n  §iÒu  nh  1  5  sau: ''C«ng khaitæng  ù    d to¸n,quyÕt        éichivµ  ån  ï ®¾ p     to¸n thu,chi,b     ngu b   béiching©n     s¸ch nhµ  íchµng    n  n¨m  ∙  îcQuèc  éiquyÕt ®Þnh, phª chuÈn. ®®   h         Trong  ,  ®ã c«ng  è    Õtthu theo  µnh  Çn  b chiti     th ph kinh tÕ,m ét  è  Ünh  ùc       sl v thu vµ  ét  è  ¾c  Õ; c«ng  è    Õtchicña  ét  è  Ünh  ùc  :®Ç u      m ss thu   b chiti     m sl v nh   tph¸t tr Ón,sù  i   nghiÖp    ôc  µ  o  ¹o,sù  gi¸o d v ®µ t   nghiÖp  tÕ, sù  y    nghiÖp  khoa  äc  h c«ng  nghÖ   µ  v m«i  êng, kÕ   ¹ch  ãa    nh,  ù  tr   ho h gia ®× s nghiÖp  v¨n  ãa  h th«ng  tin, ù    nghiÖp  Ó  ôc  Ó  s th d th thao,sù    nghiÖp    ph¸tthanh  truyÒn  ×nh, l ng  u  h  ¬ h vµ b¶o  ¶m     éi,sù  ® x∙h   nghiÖp  kinh tÕ,qu¶n  ýhµnh  Ýnh  µ       l  ch v chicho    ù  c¸c d ¸n ­ch¬ng  ×nh m ôc    èc  '    tr   tiªuqu gia' . ViÖc c«ng khaic¸c th«ng       tinnªu    îcthùc hiÖn  trªn®     b»ng  ×nh  h thøc ph¸t    hµnh  n  È m   Bé  µichÝnh    µnh  µng  Ê ph do  T   ph¸th h n¨m. 2.Söa  æi,bæ     ®   sung  kho¶n  §iÒu  nh  2  5  sau: ''C«ng khaitæng  ù      ©n      d to¸nching s¸ch nhµ  íchµng    n  n¨m  ña    é, c¬  c c¸cB   quan Trung  ng  ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  ¬ ®®  c th quy giao vµ  Õt      ©n    quy to¸nching s¸ch  nhµ  íc hµng  n  n¨m  ña    n  Þ  µy  ∙  îc c¬  c c¸c ®¬ v n ® ®   quan  µichÝnh  Ðt  Öt, t  x duy   trõc¸csè  Öu kh«ng  îcphÐp      li   ®  c«ng  è  b c«ng  khaitheo    quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h  
  2. 2 Trong  ,  ®ã c«ng  è    Õtm ét  è  Ünh  ùc     u    ©y  ùng  ¬  b chiti   sl v chi:®Ç t x d c b¶n, sù    nghiÖp    ôc  µ  o  ¹o, ù  gi¸od v ®µ t   nghiÖp  tÕ,sù  s y    nghiÖp  khoa  äc,c«ng  Ö   h  ngh vµ m«i  êng, sù  tr   nghiÖp  kinh tÕ,sù      nghiÖp  kh¸c,qu¶n  ýhµnh  Ýnh  µ      l  ch v chi ch¬ng  ×nh m ôc    èc  ' tr   tiªuqu gia' . ViÖc c«ng khaic¸c th«ng       tinnªu    îcthùc hiÖn  trªn®     b»ng  ×nh  h thøc ph¸t    hµnh  n  È m   Bé  µichÝnh    µnh  µng  Ê ph do  T   ph¸th h n¨m. 3.Söa  æi,bæ     ®   sung  kho¶n  §iÒu  nh  3  5  sau: ''C«ng khai tæng  ù    d to¸n,quyÕt    to¸n thu  ©n    ng s¸ch    a   µn, chi trªn®Þ b     ng©n  s¸ch  µng  h n¨m  ña    c c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ∙  îc ¬ ®®  cÊp  ã  Èm  Òn  c th quy giao;tûlÖ  ©n      ph chiac¸cnguån    è       thu,s bæ sung  õng©n   t  s¸ch Trung  ng; ching©n    ¬    s¸ch cho    ù    ¬ng  ×nh m ôc    èc      c¸c d ¸n,ch tr   tiªuqu gia tõng©n    s¸ch Trung  ng    ¬ cho   c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng''   ph tr     ¬ . ViÖc c«ng khaic¸c th«ng       tinnªu    îcthùc hiÖn  trªn®     b»ng  ×nh  h thøc ph¸t    hµnh  n  È m   Bé  µichÝnh    µnh  µng  Ê ph do  T   ph¸th h n¨m. 4.Söa  æi,bæ     ®   sung  kho¶n  §iÒu  nh  1  6  sau: ''C«ng  khai tæng  ù     d to¸n,quyÕt    to¸n thu, chi ng©n        s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph hµng  n¨m   ∙  îc Héi  ng  ©n   ©n   ïng  Êp  ®®  ®å nh d c c quyÕt  nh,  ®Þ phª  Èn. chu   Trong  ,  ®ã c«ng  è    Õtthu ng©n  b chiti     s¸ch nhµ  íc® îcgiao trªn®Þa  µn    n       b theo  thµnh  Çn  ph kinh tÕ, m ét  è  Ünh  ùc  vµ  ét  è  ¾c  Õ; c«ng  è       sl v thu  m s s thu   b chi tiÕtchi cña  ét  è  Ünh  ùc     m sl v sau    u     : ®Ç t ph¸ttr Ón,sù    i   nghiÖp    ôc  µ  gi¸o d v ®µo  ¹o,sù  t   nghiÖp  tÕ, sù  y    nghiÖp  khoa  äc, c«ng  h  nghÖ   µ  v m«i  êng, sù  tr   nghiÖp    ãa  v¨n h th«ng    ù  tin, nghiÖp  Ó  ôc  Ó  s th d th thao,sù    nghiÖp    ph¸tthanh  truyÒn  ×nh, ®¶m   h   b¶o    éi,sù  x∙ h   nghiÖp  kinh  Õ, qu¶n  ýhµnh  Ýnh, cho  t  l  ch   c¸c ch¬ng  ×nh  ôc    èc    µ  ¬ng  ×nh  ôc    ∙  îc c©n  i   tr m tiªuqu gia v ch tr m tiªu® ®   ®è   vµo  Öm  ô    ña  ©n  nhi v chic ng s¸ch ®Þa  ¬ng''   ph . Riªng  i  íing©n  ®è v   s¸ch    êng, thÞ  Ên  µi viÖc  x∙,ph   tr ngo   c«ng khai dù    to¸n,b¸o  quyÕt      Õt®Õ n   õng  ¾c  Õ, lÜnh  ùc    ña  ©n     c¸o  to¸nchiti   t s thu   v chic ng s¸ch x∙,cßn     ph¶ic«ng  è    b c«ng  khaichitiÕtm ét  è  ¹t®éng  µichÝnh      s ho   t  kh¸c  cña         ü,c¸cho¹t®éng  ù  x∙nh :c¸cqu       s nghiÖp. ViÖc c«ng khaic¸c th«ng       tinnªu    îcthùc hiÖn  trªn®     b»ng  ×nh  h thøc ph¸t    hµnh  n  È m   V¨n  Ê ph do  phßng  éi ®ång  ©n  ©n  µ  y  H  nh d v ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c cÊp ph¸thµnh  µng    h n¨m. Riªng  i  íing©n  ®è v   s¸ch    êng, thÞ  Ên  ùc x∙,ph   tr th   hiÖn b»ng  ×nh  h thøc niªm  Õt  y c«ng  khait¹  ôsë  y    i   ñ ban  ©n  ©n    ­ tr nh d x∙,ph êng, thÞ  Ên  µ  îc th«ng    tr v ®   b¸o trong    ú  äp  êng  c¸c k h th niªn cña  éi  ng    H ®å nh©n  ©n    êng,thÞ  Ên. d x∙,ph   tr 5.Söa  æi,bæ     ®   sung  kho¶n  §iÒu  nh  2  6  sau  : ''C«ng khaitæng  ù    d to¸n,quyÕt    to¸n ching©n     s¸ch  µ  íc hµng    nh n   n¨m cña    ¬  c¸c c quan, ®¬n  Þ  îc ñy    v ®   ban  ©n  ©n  Êp  × nh  nh d cm giao,xÐt  Öt.   duy   Trong  ,  ®ã c«ng  è    Õtchim ét  è  Ünh  ùc  b chiti     sl v sau:®Ç u    ©y  ùng  ¬    tx d c b¶n,   sù nghiÖp    ôc  µ  o  ¹o,sù  gi¸o d v ®µ t   nghiÖp  tÕ, sù y    nghiÖp  khoa  äc, c«ng  h  nghÖ   µ  v m«i  êng, sù  tr   nghiÖp kinh tÕ, sù      nghiÖp  kh¸c,qu¶n  ýhµnh  Ýnh    l  ch vµ    ¬ng  ×nh m ôc    èc    Õu  ã)' . chich tr   tiªuqu gia(n c ' ViÖc c«ng khaic¸c th«ng       tinnªu    îcthùc hiÖn  trªn®     b»ng  ×nh  h thøc ph¸t    hµnh  n  È m   V¨n  Ê ph do  phßng  éi ®ång  ©n  ©n  µ  û   H  nh d v U ban  ©n  ©n    nh d c¸c cÊp    µnh  µng  ph¸th h n¨m. 6.Söa  æi,bæ     ®   sung  kho¶n  §iÒu  nh  3  6  sau:
  3. 3 ''C«ng khaitæng  ù    d to¸n,quyÕt        ©n    to¸nthu,ching s¸ch,sè      bæ sung  õt  ng©n  s¸ch  Êp    c trªn cho  ©n   ng s¸ch  Êp  íi  c d ,tæng  c¸c nguån  kinh  Ý   y  ph ñ quyÒn  Õu  ã) cña  Ýnh  Òn  Êp  íi®∙  îcgiao,phª  Èn  (n c   ch quy c d  ®     chu (hoÆc  ¬ c quan  µi Ýnh  Èm  nh). t  ch th ®Þ ViÖc c«ng khaic¸c th«ng       tinnªu    îcthùc hiÖn  trªn®     b»ng  ×nh  h thøc ph¸t    hµnh  n  È m   V¨n  Ê ph do  phßng  éi ®ång  ©n  ©n  µ  û   H  nh d v U ban  ©n  ©n    nh d c¸c cÊp    µnh  µng  ph¸th h n¨m. 7.Bæ     sung  kho¶n  §iÒu  nh  4  6  sau: ' ñ tÞch  û   'Ch   U ban  ©n  ©n  Êp  íikhith«ng  nh d c d    b¸o c«ng  khaith«ng      tin vÒ   ©n  ng s¸ch  µng  h n¨m  ña  Êp  ×nh  ccm theo quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n        c¸c 4, 5, 6 §iÒu  cña  1  Quy Õt  nh  µy,cã  ®Þ n   tr¸chnhiÖ m   öiChñ  Þch  û     g  t U ban  ©n  ©n   nh d cÊp    ùc tiÕp,Chñ   Þch  y  trªntr     t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m  öiBé  ëng  é  µichÝnh''   g   tr BT  . 8.Bæ     sung  kho¶n  §iÒu  nh  5  8  sau: "C¸c ®¬n  Þ  ù    Êp     v d to¸nc Iph¶igöic¬      quan  µichÝnh  ng  Êp  c¸o  t  ®å c b¸o  kÕt  qu¶  c«ng khaing©n    s¸ch hµng    n¨m  ña  n  Þ  × nh". c ®¬ v m 9.Bæ     sung  Òu  §i 16. Tæ  chøc, c¸ nh©n     kh«ng  ùc hiÖn  ng  ÷ng  th   ®ó nh quy  nh  ña  ®Þ c Quy Õt  ®Þnh  µy,tïytheo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  µ   Þ   ö  ýkû  ËthoÆc   Þ   n    t ch   ®é viph m b x l   lu   b truycøu    tr¸chnhiÖm  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   15    t  k §i Ò u 3. Bé   ëng  é   µi  Ýnh  ã  tr B T ch c tr¸ch nhiÖ m   íng  Én    µnh    h d thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  éi ®ång  ©n  ©n,  ñ   Þch  û   ph   t H  nh d Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c cÊp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn  µ  íng dÉn    n  Þ  ùcthuéc   tæ  th   vh   c¸c ®¬ v tr     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản