Quyết định 182/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 182/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 182/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 182/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 182/2003/Q§-TTg ngµy 05 th¸ng 9 n¨m 2003 VÒ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®Ó ®Çu t mét sè c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi quan träng cña ®Êt níc thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 2003 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi vÒ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®Ó x©y dùng mét sè c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi quan träng cña ®Êt níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 01/2000/N§-CP ngµy 13 th¸ng 01 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ huy ®éng vèn ®Çu t b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®Ó ®Çu t mét sè c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi quan träng cña ®Êt níc theo Danh môc c«ng tr×nh sö dông nguån vèn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ giai ®o¹n 2003 - 2010 (kÌm theo). §iÒu 2. 1. Tæng møc tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ph¸t hµnh trong giai ®o¹n 2003 - 2010 kho¶ng 63.000 tû ®ång; trong ®ã møc ph¸t hµnh b»ng ngo¹i tÖ trong tæng møc ph¸t hµnh giao Bé trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh cô thÓ hµng n¨m c¨n cø vµo t×nh h×nh thÞ trêng tµi chÝnh - tiÒn tÖ. Vèn ®Çu t cho mét sè c«ng tr×nh giao th«ng t¹i ®iÓm V cña Danh môc quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 ®îc céng thªm vµo tæng møc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ khi dù ¸n kh¶ thi ®îc phª duyÖt. 2. Møc ph¸t hµnh vµ thêi ®iÓm ph¸t hµnh hµng n¨m ®îc c¨n cø vµo nhu cÇu vèn (kÓ c¶ nhu cÇu vèn ®Ó thanh to¸n tiÒn gèc tr¸i phiÕu ChÝnh phñ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña QuyÕt ®Þnh nµy) vµ tiÕn ®é thùc hiÖn cña c¸c c«ng tr×nh. 3. Toµn bé kho¶n vay tõ tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ® îc tËp trung vµo Kho b¹c Nhµ níc ®Ó sö dông cho c¸c c«ng tr×nh vµ gi¶i ng©n theo tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng tr×nh. Kh«ng sö dông nguån vèn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®Ó thanh to¸n vèn ng©n s¸ch nhµ níc ®· bè trÝ cho c¸c c«ng tr×nh (theo Danh môc quy ®Þnh t¹i §iÒu 1) ®Õn hÕt n¨m 2003. 4. Ngo¹i tÖ thu ®îc tõ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu b»ng ngo¹i tÖ, sau khi trõ nh÷ng kho¶n chi trùc tiÕp b»ng ngo¹i tÖ, ® îc b¸n cho Ng©n hµng Nhµ níc
  2. 2 ®Ó t¨ng dù tr÷ ngo¹i hèi cña Nhµ níc; tiÒn ®ång ViÖt Nam do Ng©n hµng Nhµ níc tr¶ ®îc chuyÓn cho Kho b¹c Nhµ níc. § iÒu 3. §èi tîng mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ bao gåm c¸c tæ chøc, c«ng d©n ViÖt Nam; ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi; ngêi níc ngoµi lµm viÖc, c tró ë ViÖt Nam; tæ chøc níc ngoµi ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt Nam. C¸c tæ chøc cña ViÖt Nam kh«ng ®îc dïng nguån kinh phÝ do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp ®Ó mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ. §iÒu 4. Chñ së h÷u tr¸i phiÕu ChÝnh phñ cã quyÒn vµ ®îc hëng c¸c u ®·i sau: 1. §îc ChÝnh phñ b¶o ®¶m thanh to¸n ®Çy ®ñ, ®óng h¹n gèc vµ l·i tr¸i phiÕu b»ng ®ång tiÒn khi mua tr¸i phiÕu. 2. §îc chuyÓn nhîng, tÆng, ®Ó l¹i thõa kÕ hoÆc sö dông ®Ó cÇm cè trong c¸c quan hÖ tÝn dông; tr¸i phiÕu b»ng ®ång ViÖt Nam ®îc niªm yÕt vµ giao dÞch trªn thÞ trêng chøng kho¸n. 3. Chñ së h÷u tr¸i phiÕu lµ c¸ nh©n, ngoµi c¸c quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 nªu trªn, cßn ®îc miÔn thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi kho¶n thu nhËp tõ tr¸i phiÕu ChÝnh phñ vµ ®îc lu ký tr¸i phiÕu ChÝnh phñ miÔn phÝ t¹i hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc. 4. Chñ së h÷u tr¸i phiÕu lµ c¸c tæ chøc tÝn dông, ngoµi c¸c quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 nªu trªn, cßn ® îc giao dÞch tr¸i phiÕu ChÝnh phñ trªn thÞ trêng tiÒn tÖ, chiÕt khÊu vµ t¸i chiÕt khÊu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc. §iÒu 5. 1. Tr¸i phiÕu do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh víi kú h¹n 05 n¨m vµ 10 n¨m. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, Bé tr ëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh ph¸t hµnh thªm lo¹i kú h¹n ng¾n hoÆc dµi h¬n. 2. Tr¸i phiÕu ®îc ph¸t hµnh theo ph¬ng thøc ghi sæ vµ chøng chØ; cã ghi tªn hoÆc kh«ng ghi tªn. 3. MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®îc quy ®Þnh nh sau : a) §èi víi tr¸i phiÕu ph¸t hµnh vµ thanh to¸n b»ng ®ång ViÖt Nam, mÖnh gi¸ tèi thiÓu lµ 100.000 ®ång, c¸c mÖnh gi¸ kh¸c lµ béi sè cña 100.000 ®ång, mÖnh gi¸ cô thÓ do Bé trëng Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh; b) §èi víi tr¸i phiÕu ph¸t hµnh vµ thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ, Bé trëng Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ cho tõng ®ît ph¸t hµnh. 4. Tr¸i phiÕu b»ng ®ång ViÖt Nam ®îc ph¸t hµnh díi h×nh thøc b¸n lÎ qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc, ®Êu thÇu qua thÞ trêng giao dÞch chøng kho¸n tËp trung, ®¹i lý ph¸t hµnh hoÆc b¶o l·nh ph¸t hµnh; ® îc niªm yÕt vµ giao dÞch t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n. 5. Tr¸i phiÕu b»ng ngo¹i tÖ ®îc ph¸t hµnh díi h×nh thøc b¸n lÎ qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc vµ ®Êu thÇu qua hÖ thèng ng©n hµng.
  3. 3 6. L·i suÊt tr¸i phiÕu ph¸t hµnh díi h×nh thøc ®Êu thÇu lµ l·i suÊt h×nh thµnh qua kÕt qu¶ ®Êu thÇu. L·i suÊt tr¸i phiÕu ph¸t hµnh d íi h×nh thøc b¸n lÎ qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc, ®¹i lý ph¸t hµnh hoÆc b¶o l·nh ph¸t hµnh do Bé trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh trªn c¬ së trao ®æi víi Ng©n hµng Nhµ n- íc vµ tham kh¶o l·i suÊt thÞ trêng. Møc l·i suÊt tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ph¶i ®ñ hÊp dÉn, nhng kh«ng g©y khã kh¨n, trë ng¹i cho viÖc huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. §iÒu 6. 1. Gi¸ trÞ gèc cña tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®îc thanh to¸n mét lÇn khi ®Õn h¹n, tiÒn l·i ®îc thanh to¸n mçi n¨m mét lÇn th«ng qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc hoÆc c¸c ®¹i lý thanh to¸n ®îc uû quyÒn. 2. Nguån thanh to¸n tiÒn l·i, chi phÝ ph¸t hµnh vµ chi phÝ thanh to¸n tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®îc c©n ®èi trong dù to¸n Ng©n s¸ch Nhµ n íc hµng n¨m. Nguån tr¶ nî gèc tr¸i phiÕu ®Õn h¹n ®îc bè trÝ tõ nguån ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ c¸c ®ît tiÕp theo hoÆc c©n ®èi mét phÇn vµo dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. §iÒu 7. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé, ngµnh vµ c¸c c¬ quan liªn quan ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Bé Tµi chÝnh: - QuyÕt ®Þnh ph¬ng thøc vµ h×nh thøc ph¸t hµnh, kú h¹n, møc ph¸t hµnh, thêi ®iÓm ph¸t hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ theo kÕ ho¹ch vµ tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh ®· ®îc Thñ t- íng ChÝnh phñ phª duyÖt; - Thùc hiÖn h¹ch to¸n, quyÕt to¸n nguån vèn huy ®éng tõ tr¸i phiÕu ChÝnh phñ vµ viÖc sö dông nguån vèn nµy; tæ chøc qu¶n lý, cÊp ph¸t, thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t c¸c c«ng tr×nh theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt; - Bè trÝ nguån trong Ng©n s¸ch Nhµ níc ®Ó thanh to¸n gèc, l·i tr¸i phiÕu ChÝnh phñ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña QuyÕt ®Þnh nµy; - Hµng n¨m b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ t×nh h×nh huy ®éng vµ viÖc cÊp ph¸t, thanh to¸n vèn ®Çu t cho c¸c c«ng tr×nh; - Chñ tr×, phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Ng©n hµng Nhµ níc vµ c¸c c¬ quan liªn quan tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xö lý nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. 2. Ng©n hµng Nhµ níc: - Phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh tæ chøc ®Êu thÇu ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ qua hÖ thèng ng©n hµng; - Phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh ®Ó tÝnh to¸n l·i suÊt ph¸t hµnh, c¸c c©n ®èi vÜ m« vÒ tiÒn tÖ, tû gi¸; - ChØ ®¹o c¸c tæ chøc tÝn dông tham gia mua tr¸i phiÕu b»ng ngo¹i tÖ;
  4. 4 - Tæ chøc mua l¹i nguån ngo¹i tÖ thu ®îc tõ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu b»ng ngo¹i tÖ ®Ó t¨ng dù tr÷ ngo¹i hèi cña Nhµ níc vµ b¸n ngo¹i tÖ cho Bé Tµi chÝnh ®Ó thanh to¸n tiÒn gèc vµ l·i tr¸i phiÕu b»ng ngo¹i tÖ khi ®Õn h¹n. 3. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t: - Phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh c©n ®èi vèn ®Çu t theo tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu ph¸t hµnh hµng n¨m; tÝnh to¸n, tæng hîp c¸c c©n ®èi vÜ m« ®Ó ®¶m b¶o an toµn tµi chÝnh quèc gia; - Phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh c©n ®èi bè trÝ nguån trong ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó thanh to¸n gèc, l·i, chi phÝ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 QuyÕt ®Þnh nµy. - §Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t cña c¸c c«ng tr×nh; - Phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan liªn quan tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xö lý nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. 4. Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh tæ chøc ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ qua thÞ trêng chøng kho¸n tËp trung. 5. Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan, c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tæ chøc tuyªn truyÒn môc ®Ých, ý nghÜa cña viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®Ó c¸c tÇng líp nh©n d©n hiÓu râ vµ tÝch cùc tham gia. 6. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Héi ®ång nh©n d©n, ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c cÊp MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tæ chøc, tuyªn truyÒn, vËn ®éng mäi tÇng líp nh©n d©n tham gia mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ. 7. C¸c Bé, ®Þa ph¬ng ®îc giao nhiÖm vô ®Çu t c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi quan träng cña ®Êt níc tõ nguån vèn tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ph¶i tËp trung chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn khÈn tr¬ng, døt ®iÓm, ®¶m b¶o chÊt l- îng, ®óng chÕ ®é quy ®Þnh, sím ®a c«ng tr×nh vµo sö dông ph¸t huy hiÖu qu¶; tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng thÊt tho¸t, l·ng phÝ, tiªu cùc. §iÒu 8. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  5. 5 Danh môc c«ng tr×nh sö dông nguån vèn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu chÝnh phñ giai ®o¹n 2003 - 2010 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 182/2003/Q§-TTg ngµy 05 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) §¬n vÞ: tû ®ång TT C«ng tr×nh Thêi Tæng Vèn ng©n s¸ch Møc vèn tr¸i gian møc nhµ níc ®· bè phiÕu ChÝnh phñ KC-HT ®Çu t trÝ ®Õn hÕt ®Çu t cho c«ng n¨m 2003 tr×nh (1) Tæng sè 71.640 7.832 63.064 I C¸c c«ng tr×nh giao 48.898 7.359 41.539 th«ng 1 Dù ¸n ®êng Hå ChÝ 17.022 5.642 11.380 Minh - §êng Hå ChÝ Minh 00-05 9.022 5.642 3.380 giai ®o¹n 1 + TuyÕn chÝnh 00-03 7.900 5.542 2.358 + C¸c c«ng tr×nh tÝnh 00-05 1.122 100 1.022 vµo giai ®o¹n 1 - §êng Hå ChÝ Minh 06--10 8.000 8.000 giai ®o¹n 2 2 Quèc lé 6 02--05 5.817 1.500 4.317 - Giai ®o¹n 1 4.967 1.500 3.467 + Quèc lé 6 vµ h¹ng 02--05 3.245 1.270 1.975 môc ®¶m b¶o giao th«ng. + Quèc lé 32 02--05 1.322 195 1.127 + Quèc lé 37 02--05 400 35 365 - Giai ®o¹n 2 (S¬n La - 05--08 850 850 TuÇn Gi¸o - Lai Ch©u) 3 Vµnh ®ai biªn giíi phÝa 00-10 6.493 34 6.459 B¾c - Vµnh ®ai 1 (hÖ thèng 00--10 4.593 34 4.559 quèc lé 4) + Quèc lé 4A 00-04 401 401 + Quèc lé 4B 01--05 260 260 + Quèc lé 4C 03--04 115 34 81 + Quèc lé 4D 01--05 158 158 + §êng nèi quèc lé 4C 01--05 248 248 víi quèc lé 34 + §êng nèi 4C vµ 4D 03--10 1.500 1.500 + §êng Mêng NhÐ - 03--06 280 280 P.Ma + §o¹n Sipaphin - M- 01--05 277 277
  6. 6 êng NhÐ + Quèc lé 100 03--04 54 54 + ThÞ x· §iÖn Biªn - thÞ 03--08 1.300 1.300 x· S¬n La §o¹n thÞ x· §iÖn Biªn - 04--08 1.000 1.000 s«ng M· §o¹n s«ng M· - thÞ x· 03--06 300 300 S¬n La - Vµnh ®ai 279 04--09 1.900 1.900 + §o¹n TuÇn Gi¸o - 04--07 500 500 T©y Trang + §o¹n qua Tuyªn 04--09 1.000 1.000 Quang + §o¹n P¸ U«n - TuÇn 04--07 400 400 Gi¸o 4 Hµnh lang C«n Minh - 03--06 3.118 3.118 H¶i Phßng - Quèc lé 70 03--07 2.786 2.786 - Quèc lé 4D 03--04 146 146 - Quèc lé 4E 03--04 186 186 5 Quèc lé 2 03--07 1.521 9 1.512 6 Quèc lé 3 03--07 1.596 1.596 7 Quèc lé 12 Km 104 - 02--05 355 6 349 Km 196 8 Quèc lé 7 (T©y §« L¬ng - 02--05 700 5 695 NÆm C¾n) 9 TuyÕn T©y NghÖ An 03--08 600 25 575 (Kú S¬n - QuÕ Phong - Th«ng Thô) 10 §êng Vòng ¸ng - biªn giíi ViÖt Lµo (bao gåm c¶ ®o¹n ngËp lôt km 03--07 1.100 90 1.010 17 - Km 29 quèc lé 12 t¹i Qu¶ng B×nh, Khe Ve - Cha Lo) 11 TuyÕn Nam Qu¶ng 04--08 532 532 Nam (Tam Kú - Trµ My - T¾c Pá - §¾c T«) 12 Quèc lé 14D 99-04 433 45 388 13 Quèc lé 19 03--05 117 117 14 Quèc lé 14C (bao gåm 03--06 1.415 1.415 c¶ ®o¹n kÐo dµi xuèng quèc lé 22 B) - Quèc lé 14C 03--06 804 804 - §o¹n kÐo dµi xuèng 06--10 611 611 quèc lé 22B 15 Quèc lé 22B 03--05 297 3 294 16 TuyÕn Nam s«ng HËu 03--08 1.900 1.900 17 Qu¶n Lé Phông HiÖp 03--08 1.700 1.700 18 Quèc lé 80 Mü ThuËn - 03--05 352 352
  7. 7 Vµm Cèng 19 TuyÕn N1 01--10 1.750 1.750 - §o¹n TÞnh Biªn - Hµ 03--05 297 297 Tiªn - Toµn tuyÕn giai ®o¹n 05--10 1.453 1.453 2 20 §êng s¾t Yªn Viªn - 03--06 2.080 2.080 Ph¶ L¹i - H¹ Long - C¸i L©n II C¸c c«ng tr×nh thuû lîi 13.942 273 12.925 1 Hå vµ hÖ thèng kªnh 99-06 400 139 261 Ea Soup Thîng (§¾k L¾k) - Hå Ea Soup Thîng 99--06 167 139 28 - HÖ thèng kªnh 03--04 233 233 2 Hå Lßng S«ng (B×nh 98-03 196 19 162 ThuËn) 3 Hå Suèi DÇu (Kh¸nh 99-04 181 37 144 Hoµ) 4 Hå S«ng Sµo (NghÖ 96-03 141 38 103 An) 5 Côm thuû lîi ®Çu mèi 02--04 295 25 270 H¸t M«n §Ëp §¸y (Hµ T©y) 6 Hå Cöa §¹t (Thanh 03--10 2.679 2.400 Ho¸) 7 Hå §Þnh B×nh (B×nh 02--07 550 10 540 §Þnh) 8 HÖ thèng thuû lîi S«ng 04--10 1.500 1.450 Ray (Bµ RÞa - Vòng Tµu) 9 Hå Níc Trong (Qu¶ng 04--10 1.300 1.300 Ng·i) 10 Hå KR«ng Buk H¹ 06--10 1.200 1.000 (§¾k L¾k) 11 Hå KR«ng Buk Thîng 99--06 1.200 1.000 (§¾k L¾k) 12 Hå JA M¬ (Gia Lai) 06--10 1.200 1.200 13 Hå B¶n Mång (NghÖ 05--10 2.600 2.600 An) 14 Cèng §ß §iÓm (Hµ 01--04 140 5 135 TÜnh) 15 Hå Rµo §¸ (Qu¶ng 03--06 150 150 B×nh) 16 Hå Ea Ml¸ (Gia Lai) 03--07 210 210 III T¸i ®Þnh c thuû ®iÖn 03--10 7.000 200 6.800 S¬n La IV T¸i ®Þnh c thuû ®iÖn 03--05 1.800 1.800 Na Hang (Tuyªn Quang)
  8. 8 V Mét sè c«ng tr×nh giao th«ng: tuyÕn §«ng Tr- êng S¬n; c¸c tuyÕn nèi c¸c huyÖn ë T©y Thanh Ho¸, NghÖ An (2) Ghi chó: (1) Møc vèn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®Çu t cho c¸c c«ng tr×nh ®îc sö dông thanh to¸n nî tÝn dông vµ vèn ng©n s¸ch nhµ n íc ®· øng cho c«ng tr×nh ®Õn hÕt n¨m 2003. Kh«ng sö dông ®Ó thanh to¸n vèn ng©n s¸ch nhµ n íc ®· bè trÝ cho c¸c c«ng tr×nh ®Õn hÕt n¨m 2003. (2) Vèn ®Çu t cho c¸c c«ng tr×nh nµy cha n»m trong møc vèn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ (kho¶ng 63.000 tû ®ång). Khi dù ¸n kh¶ thi ®îc phª duyÖt th× vèn ®Çu t sÏ ®îc céng thªm vµo tæng møc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ.
Đồng bộ tài khoản