intTypePromotion=1

Quyết định 183/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
94
lượt xem
2
download

Quyết định 183/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 183/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giày dép

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 183/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh sè 183/2000/Q§/BTC ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2000 vÒ ban hµnh møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt khÈu vµ chøng nhËn xuÊt xø mÉu A s¶n phÈm giÇy dÐp Bé trëng Bé Tµi chÝnh - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; - C¨n cø NghÞ ®Þnh 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc; - C¨n cø C«ng v¨n sè 707/CP-QHQT ngµy 12/7/1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt kÕt qu¶ ®µm ph¸n tiÕp cËn thÞ trêng víi EU; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Th¬ng m¹i (C«ng v¨n sè 4575 TM/TCKT ngµy 13/10/2000) vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ban hµnh møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt khÈu (E/C) vµ giÊy chøng nhËn xuÊt xø (C/O) mÉu A ®èi víi s¶n phÈm giÇy dÐp xuÊt khÈu sang thÞ trêng EU nh sau: 1. LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt khÈu (E/C): 10.000 ®ång/giÊy. 2. LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø mÉu A(C/O form A): 40.000 ®ång/giÊy. 3. CÊp l¹i giÊy chøng nhËn: 10.000 ®ång/lÇn/giÊy. §iÒu 2: §èi tîng nép lÖ phÝ theo møc thu quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy lµ tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, gia c«ng, kinh doanh mÆt hµng giÇy dÐp xuÊt khÈu sang thÞ trêng EU khi ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt khÈu vµ giÊy chøng nhËn xuÊt xø mÉu A ®èi víi s¶n phÈm giÇy dÐp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
  2. 2 §iÒu 3: C¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt khÈu vµ giÊy chøng nhËn xuÊt xø mÉu A ®èi víi s¶n phÈm giÇy dÐp xuÊt khÈu sang thÞ trêng EU cã nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®îc trÝch 10% (mêi phÇn tr¨m) tæng sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi phÝ cho viÖc tæ chøc thu lÖ phÝ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh; Sè cßn l¹i (90%) ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ n- íc theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký; B·i bá c¸c quy ®Þnh vÒ thu, nép vµ qu¶n lý lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt khÈu vµ giÊy chøng nhËn xuÊt xø mÉu A ®èi víi s¶n phÈm giÇy dÐp xuÊt khÈu sang thÞ trêng EU tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 5: C¸c tæ chøc thuéc ®èi tîng ph¶i nép lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt khÈu vµ giÊy chøng nhËn xuÊt xø mÉu A ®èi víi s¶n phÈm giÇy dÐp xuÊt khÈu sang thÞ trêng EU, c¸c ®¬n vÞ thu lÖ phÝ thuéc Bé Th¬ng m¹i vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2