intTypePromotion=1

Quyết định 183-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
152
lượt xem
21
download

Quyết định 183-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 183-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống tài khoản quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 183-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H  C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ Sè  183­T T G   G µ Y  25­12­1992 N VÒ   ÖC   VI ¸P D ô N G   Ö   H è N G  T µI K H O ¶ N  Q U è C  GI A H T THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  èng  Õ, c Th k QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u 1 B ¾t  u   õ n¨m  ®Ç t   1993,¸p dông  Ö   èng  µikho¶n  èc      ¹m       h th t  qu gia trªnph vi c¶  ícthay cho  Ö   èng  n    h th b¶ng  ©n  i kinhtÕ  èc  ©n  µ    c ®è     qu d v c¸cchØ    tiªukinh  tÕ  tæng  îp t ng  h  ¬ øng. §i Ò u 2 C«ng    èng    µ  Õ         µnh, c¸c cÊp  t¸cth kª v k to¸në c¸c ng    ph¶i® îccñng  è  µ     cv c¶itiÕn  ï hîp  íiyªu  Çu    ph   v   c kh«ng  õng  µn  Ön  µ  ©ng  ng ho thi v n cao  Êt l ng ch  î   h Ö   èng  µi th t  kho¶n  èc      ét  qu gianh m c«ng  ô c nghiªncøu  µ  ©n  Ých    v ph t kinhtÕ    vÜ  m«. §i Ò u 3 Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  èng  chÞu  c Th kª  tr¸ch nhiÖ m     chØ   o  ©y  ®¹ x dùng  Ö   èng  µikho¶n  èc    µng  h th t  qu gia h n¨m    ¹m    níc;híng dÉn    trªnph vic¶      c¸c ngµnh,c¸ccÊp  Ýnh    ÷ng     t to¸nnh chØ    tiªukinh tÕ    tæng  îp thuéc ph¹m    h    viqu¶n  lýcña  õng ngµnh,tõng cÊp.   t      §i Ò u 4 C¸c  é   ëng, Thñ ëng  ¬  B tr   t c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, thu Ch ph   Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 5 Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. ®Þ n c hi l     k
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2