Quyết định 184-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
107
lượt xem
6
download

Quyết định 184-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 184-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Trung ương chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 1-TTg ngày 06-10-1992

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 184-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H  C ñ A  T H ñ  T íN G  C H Ý N H  P H ñ Sè  184­T T G   G µ Y  25­12­1992 N V Ò  VI Ö C  T H µ N H  L Ë P   éI ® å N G  T R U N G  ¬ N G H C H Ø  ®¹ O  T H ù C  HI Ö N  C H Ø  T H Þ  S è  1­T T G  N G µ Y  6 T H¸ N G  10 N¨ M  1992 THñ  TíNG  CHÝNH   PHñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; §Ó  phèihîp chÆt          chÏ c¸c Bé, ngµnh  Trung  ë  ¬ng gióp Thñ íng  t ChÝnh  phñ chØ  ®¹o thùc hiÖn nghiªm  tóc ChØ  thÞ  TTg  1­ ngµy  th¸ng  n¨m   6  10  1992, QUYÕT   ®ÞNH: §iÒu 1 Thµnh lËp Héi ®ång Trung ¬ng  chØ  ®¹o thùc hiÖn    ChØ  thÞ  1­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 10  6    n¨m  1992        (gäit¾t lµ Héi ®ång    01),gåm     c¸c ®ång  chÝ sau  ®©y: ­Phan    V¨n  DÜnh, Thø  ëng  TµichÝnh:Chñ    tr Bé      tÞch    Héi ®ång. ­ Mét    Thø  ëng  Th¬ng    îc Bé  ëng  quyÒn  tr Bé  m¹i ®   tr uû  tham    gia chuyªn  tr¸ch:Uû     viªn Héi    ®ång. Trong  êng  tr hîp Thø  ëng  tr nµy v¾ng  Æt   m hoÆc   trong mét  tr   sè  ëng    hîp cÇn thiÕt, tr  Bé  ëng  tr¸chnhiÖm   cã    tham    gia lµm viÖc  víi     ®ång. Héi ­ Vò    Träng  Nam, Trëng ban chØ ®¹o qu¶n    lýthÞ  êng  tr Trung  ¬ng: phã    Chñ  tÞch    Héi ®ång. ­ NguyÔn    Thanh, Phã    Tæng côc  ëng  tr Tæng côc    H¶i quan: uû        viªnHéi ®ång. ­ TrÞnh    Thanh ThiÖp, Tæng     côc Phã Tæng  côc C¶nh    s¸tnh©n d©n    ­ Bé      viªnHéi ®ång. Néi vô:uû      ­ NguyÔn    §øc Duy, Tæng     côc Phã Tæng  côc ThuÕ   Tµi chÝnh: uû  Bé      viªnth   êng      trùcHéi ®ång. §iÒu 2 Héi ®ång    Trung  ¬ng  chØ ®¹o  thùc hiÖn    ChØ   sè  TTg  thÞ  1­ ngµy  th¸ng 6    10  n¨m 1992  nh÷ng  cã  nhiÖm  vµ  vô  quyÒn    sau: h¹n nh  1­ Phèihîp chÆt              chÏc¸c Bé, ngµnh  Trung  ë  ¬ng  híng dÉn      thihµnh  kÞp  thêivµ    ®óng    néidung ChØ   sè  TTg  c¸cchØ  tiÕp theo  thÞ  1­ vµ    thÞ    cña Thñ ­t íng ChÝnh    phñ;híng dÉn        c¸c ®Þa   ph¬ng  ph©n  i xö        lo¹  vµ  lýc¸c l«hµng,nhÊt     lµ«­   gi÷l¹tõkhicã    t«®∙          ®iÖn  i 189 theo c¸cquy      ®Þnh  ban  ®∙  hµnh.
  2. 2 2­ §«n ®èc, kiÓm       traviÖc chÊp hµnh ChØ  thÞ  1­ sè  TTg  c¸c ngµnh, ë      c¸c®Þa    ph¬ng;kÞp      thêiuèn n¾n nh÷ng lÖnh    l¹c,®¶m  b¶o ChØ   nµy  îc thÞ  ®   chÊp hµnh  nghiªm    tóctrong c¶    níc. 3­ Phª    duyÖt      c¸c l«hµng trong diÖn    tÞch    íckhiUû  thu tr     ban  nh©n  d©n  c¸c tØnh,thµnh      phè    trùcthuéc Trung ¬ng  quyÕt  ra  ®Þnh  tÞch    thu,chØ  ®¹o  viÖc  a  hµng  ® sè  nµy  toµn    an  vÒ Kho      Dù tr÷quèc    i gia t¹ nh÷ng    quy  n¬i ®∙  ®Þnh. 4­ ThÈm         tra c¸c l« hµng      mµ Uû ban  nh©n  d©n tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng  quyÕt  ra  ®Þnh      gi¶ito¶.Trong  êng  tr hîp thÊy  sai ph¹m  cã    th× b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh        t   phñ. 5­  lýnh÷ng  viÖc  Thñ íng  Xö    vô  do  t ChÝnh  phñ giao hoÆc   Uû   do  ban  nh©n d©n  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng    ®Ò nghÞ  hoÆc   cã  do  sù  khiÕu  n¹i. 6­ Hµng tuÇn, b¸o  Thñ íng    c¸o  t ChÝnh  phñ  t×nh h×nh chÊp hµnh ChØ   thÞ  1­ sè  TTg  cña c¸c ngµnh, c¸c    ®Þa  ph¬ng;    ®Ò xuÊt  kiÕn    ý  gi¶iquyÕt  nh÷ng vÊn      ®Ò míin¶y  sinh. §iÒu 3 Tuú  theo  cÇn  sù  thiÕt,     ®ång  Héi thµnh    lËp mét  tæ  sè  c«ng    t¸choÆc   tæ  ph¸iviªngióp      viÖc.Trong        c¸c v¨n b¶n giao dÞch, Héi ®ång  îc sö      ®   dông  con  dÊu cña  TµichÝnh.Kinh  Bé      phÝ    ho¹t®éng  cña    Héi ®ång, Bé      TµichÝnh   trùc tiÕp gi¶i     quyÕt theo ®Ò       nghÞ  cña Chñ tÞch    Héi ®ång. §iÒu 4 Chñ tÞch Héi ®ång ®Þnh quy chÕ  ho¹t®éng    chÆt    khÈn  ¬ng  chÏ vµ  tr cña    Héi ®ång, ®¶m     b¶o  hoµn thµnh    tètnhiÖm  vô. §iÒu 5 QuyÕt  ®Þnh  nµy thay thÕ quyÕt ®Þnh  trong th«ng b¸o  641/PPLT  sè  ngµy  th¸ng 11  6    n¨m  1992  cã  vµ  hiÖu      lùcthihµnh    tõ ngµy  cho  ký  ®Õn     khic¬  quyÕt ®Þnh      míicña Thñ íng ChÝnh  t   phñ. §iÒu 6 C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh phñ,  Chñ tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  c¸c vµ    ®ång  chÝ  tªn t¹  cã    i §iÒu  nªu    1  trªnchÞu tr¸chnhiÖm       thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.
Đồng bộ tài khoản