Quyết định 1844/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định 1844/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1844/QĐ-TCHQ về việc thành lập kho ngoại quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1844/QĐ-TCHQ

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỔNG CỤC HẢI QUAN NAM ---------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 1844/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan; Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Căn cứ Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Xét hồ sơ xin thành lập kho ngoại quan của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ XNK Đông Tây và báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế kho bãi tại công văn số 2687/HQHCM-NV ngày 07/9/2009 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Vụ trưởng Vụ Giám sát quản lý, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập kho ngoại quan có diện tích 8.330m2 tại lô G2, đường K1, Khu công nghiệp Cát Lái, cụm II, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh do Công ty cổ phần thương mại dịch vụ XNK Đông Tây là chủ sở hữu. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Sau 6 tháng, kể từ ngày được thành lập theo Quyết định này, nếu kho (bãi) ngoại quan không hoạt động mà không có lý do chính đáng thì Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, báo cáo để Tổng cục Hải quan chấm dứt hiệu lực của Quyết định thành lập kho ngoại quan tại điều 1 nêu trên. Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ XNK Đông Tây và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  2. PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ Tài chính (để b/c); - Lưu VT, GSQL (3). Hoàng Việt Cường
Đồng bộ tài khoản