intTypePromotion=1

Quyết định 185/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
124
lượt xem
7
download

Quyết định 185/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 185/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, 2, 3 Điều 5 Quy chế thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong khoản thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 1085/2002/QĐ-NHNN ngày 7/10/2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 185/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc sè 185/2004/TT­NHNN  ngµy 20 th¸ng 02 n¨m 2004 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung  kho¶n 1, 2, 3 §iÒu 5 Quy chÕ thÊu chi vµ cho vay qua ®ªm  ¸ p   d ô n g   t r o n g   t h a n h   t o ¸ n   ® i Ö n   t ö   l i ª n   n g © n   h µ n g   b a n   h µ n h  kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1085/2002/Q§­NHNN ngµy 07/10/2002  cña Thèng ®èc Ng©n hµng nhµ níc Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997; LuËt söa  ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003 vµ  LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông   sè 02/1997/QH10 ngµy 12/12/1997;  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   141/2003/N§­CP   ngµy   20/11/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÌ   viÖc   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ,   tr¸i   phiÕu   ®îc   ChÝnh   phñ   b¶o   l∙nh   vµ   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   quyÒn ®Þa ph¬ng; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Söa  ®æi, bæ sung kho¶n 1, 2, 3 §iÒu 5 Quy  chÕ  thÊu chi vµ  cho vay qua  ®ªm ¸p dông trong thanh to¸n  ®iÖn tö  liªn ng©n  hµng  ban hµnh kÌm theo QuyÕt   ®Þnh sè  1085/2002/Q§­NHNN ngµy 07/10/2002 cña Thèng ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc nh sau: “§iÒu 5. Tµi s¶n cÇm cè  cho kho¶n thÊu chi, cho vay  qua ®ªm 1. Tµi s¶n cÇm cè  cho kho¶n thÊu chi vµ  vay qua  ®ªm  cña c¸c ng©n hµnh bao gåm: a) TÝn phiÕu Kho b¹c Nhµ níc; b) TÝn phiÕu Ng©n hµnh Nhµ níc; c) Tr¸i phiÕu Kho b¹c Nhµ níc; d) Tr¸i phiÕu c«ng tr×nh trung ¬ng; ®) C«ng tr¸i x©y dùng Tæ quèc;
  2. 2 e) C¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc quy ®Þnh trong tõng thêi kú. 2. §iÒu kiÖn chÊp nhËn ®èi víi tµi s¶n cÇm cè: GiÊy  tê  cã   gi¸  ®îc Ng©n  hµng  Nhµ  níc ViÖt  Nam chÊp  nhËn lµm tµi s¶n cÇm cè khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) C¸c ng©n hµng lµ ngêi thô hëng (®èi víi gi¸y tê cã  gi¸   ghi   danh),   hoÆc   lµ   ngêi   n¾m   gi÷   hîp   ph¸p   (®èi   víi  gi¸y tê cã gi¸ v« danh); b) GiÊy tê  cã  gi¸ cÇm cè  theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu nµy cã thêi h¹n cßn l¹i tèi thiÓu lµ 10 ngµy; c) §îc giao dÞch, ®îc thanh to¸n cho Ng©n hµng Nhµ n­ íc ViÖt Nam víi t  c¸ch lµ  ngêi thø ba theo quy  ®Þnh cña   ph¸p luËt vµ cam kÕt cña ngêi thô hëng; d) Trêng hîp giÊy tê   ®îc ph¸t hµnh díi h×nh thøc ghi  sæ ph¶i cã x¸c nhËn vµ b¶o ®¶m cña tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm   thanh   to¸n   ®èi   víi   giÊy   tê   cã   gi¸   ®ã   cÒ   viÖc   sÏ   thanh  to¸n   cho   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   khi   c¸c   ng©n   hµng  kh«ng tr¶ ®îc nî. 3.   Gi¸   trÞ   cña   giÊy   tê   cã   gi¸   cÇm   cè   ®îc   ®Þnh   gi¸  theo h×nh  thøc  chiÕt khÊu  t¹i  thêi   ®iÓm Së  Giao dÞch ­  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  ®Þnh gi¸. C«ng thøc  ®Þnh gi¸  giÊy tê cã gi¸ nh sau: GT G = 1 + Ls x n 365 x 100 Trong ®ã: ­ G: Gi¸ trÞ  cña giÊy tê  cã  gi¸ t¹i thêi  ®iÓm  ®Þnh  gi¸; ­ GT: Gi¸ trÞ cña giÊy tê cã gi¸ khi ®Õn h¹n: + §èi víi giÊy tê cã gi¸ ®îc ph¸t hµnh theo h×nh thøc  ngang mÖnh gi¸, th×  GT lµ  sè  tiÒn thanh to¸n giÊy tê  cã  gi¸ khi ®Õn h¹n (c¶ gèc vµ l∙i); + §èi víi giÊy tê cã gi¸ ®îc ph¸t hµnh theo h×nh thøc  chiÕt khÊu, th× GT lµ mÖnh gi¸ cña giÊy tê cã gi¸; ­ Ls: L∙i suÊt chiÕt khÊu (tÝnh theo %/n¨m) do Ng©n   hµng Nhµ níc c«ng bè ¸p dông t¹i thêi ®iÓm ®Þnh gi¸; ­ n: Thêi h¹n cßn l¹i (tÝnh theo ngµy) cña giÊy tê cã  gi¸ t×nh tõ  ngµy  ®Þnh gi¸  ®Õn h¹n thanh to¸n cña giÊy tê  cã gi¸ ®ã.”
  3. 3 § i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.   Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc,  Gi¸m   ®èc   chi   nh¸nh   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng,  Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n  trÞ  vµ  Tæng  gi¸m   ®èc  (Gi¸m ®èc) ng©n hµng lµ thµnh viªn trùc tiÕp cña hÖ thèng   thanh  to¸n   ®iÖn   tö   liªn   ng©n   hµng  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2