Quyết định 185/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định 185/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 185/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 185/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 185/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 185/2004/Q -TTG NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2004 V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH TƯ NG ÀI CH TNCH H CHÍ MINH N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin (t trình s 62/TTr-BVHTT ngày 15 tháng 6 năm 2001) và B trư ng B Xây d ng (Công văn s 39/BXD-KTQH ngày 07 tháng 01 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch tư ng ài Ch t ch H Chí Minh n năm 2010 v i các n i dung ch y u sau: 1. M c ích, ý nghĩa c a vi c l p quy ho ch: a) Nh m tư ng ni m, tôn vinh công lao to l n c a Ch t ch H Chí Minh i v i t nư c và dân t c; tuyên truy n, giáo d c tư tư ng H Chí Minh; h c t p o c, nhân cách c a Ngư i. b) Qu n lý ch t ch vi c xây d ng và phát huy các công trình tư ng ài v Ch t ch H Chí Minh; sáng t o nh ng công trình ngh thu t iêu kh c có giá tr cao v Ngư i, góp ph n làm giàu di s n văn hóa - ngh thu t nư c nhà, t o ư c d u n b n s c văn hóa dân t c, môi trư ng c nh quan văn hóa, tính thNm m và tính nhân dân sâu s c. 2. Ph m vi quy ho ch: a) Quy ho ch xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh trong c nư c n năm 2010. b) Ưu tiên xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh trong Quy ho ch t i: - Nh ng a phương g n v i các s ki n l ch s tr ng i c a cách m ng Vi t Nam, ghi m d u n v cu c i và s nghi p cách m ng c a Ch t ch H Chí Minh g n v i nh ng m c l ch s c bi t quan tr ng c a t nư c;
  2. -M ts a phương có v trí c bi t ư c quy nh theo tinh th n Ch th s 32/1998/CT-Trg ngày 23 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v công tác quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i th i kỳ t năm 2001 n năm 2010. 3. a i m xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh ph i áp ng các yêu c u sau: a) Ph i t trong t ng th quy ho ch các tư ng danh nhân, anh hùng dân t c, h p thành h th ng các công trình ngh thu t tiêu bi u; b) Nh ng a i m công c ng trang tr ng ho c trung tâm hành chính, kinh t , văn hóa, xã h i c a các t nh, thành ph ; khuôn viên c a cơ quan, ơn v thư ng xuyên g n v i các ho t ng chính tr , văn hoá, g n gũi v i qu n chúng nhân dân, áp ng ư c các yêu c u c nh quan, phát huy tính tư tư ng và hi u qu thNm m c a tư ng ài. 4. Yêu c u v ch t lư ng xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh: a) Kh c h a chân th c th n thái, vóc dáng, phong cách, trí tu , nh ng c tính quý báu, toát lên v p tinh th n, nhân cách cao c c a Ngư i, áp ng nhu c u tình c m c a nhân dân trong nư c và b n bè qu c t i v i Ch t ch H Chí Minh; b) Ch t li u s d ng xây d ng ph i b o m b n v ng cao, màu s c trang nhã phù h p v i c nh quan môi trư ng. 5. Cơ ch th c hi n l a ch n m u tư ng ài và u th u xây d ng ph i theo úng các quy nh hi n hành. 6. Các công trình tư ng ài thu c Quy ho ch Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh n năm 2010 ư c chia làm 2 nhóm: a) Công trình thu c nhóm A, g m các công trình tư ng ài A1 và A2, có quy mô l n ( ư c quy nh t i kho n 7 i u 1 Quy t nh này). Song, ph i căn c vào v trí, không gian, c nh quan và môi trư ng c th nơi d nh xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh i u ch nh kích thư c tư ng cho phù h p, b o m s hài hoà, tính văn hóa và giá tr thNm m cao. b) Công trình thu c nhóm B, g m các công trình tư ng ài B1 và B2: Công trình Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh thu c các nhóm B ư c xây d ng trong khuôn viên cơ quan, ơn v , nơi di n ra s ki n l ch s quan tr ng ho c k ni m có ý nghĩa c bi t v Ch t ch H Chí Minh ( ư c quy nh t i kho n 7 i u 1 Quy t nh này). Tuy quy mô công trình nh , nhưng khi xây d ng ph i căn c vào v trí, không gian, c nh quan môi trư ng c th nơi d nh xây d ng tư ng i u ch nh kích thư c tư ng cho phù h p và b o m s hài hoà, tính văn hóa, thNm m cao. 7. H th ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh ư c ưu tiên xây d ng, tu b , nâng c p n năm 2010 t i các a phương như sau: a) Tư ng ài xây d ng m i:
  3. - Tư ng ài thu c nhóm A1: m b o nh ng yêu c u v quy ho ch và ch t lư ng m thu t c a tư ng ài, t nay n h t năm 2010, không tri n khai xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh thu c nhóm A1. Nh ng tư ng ài ã ư c d ki n trong Quy ho ch s ư c chuNn b th c hi n giai o n sau năm 2010. - Tư ng ài thu c nhóm A2 xây d ng t i các t nh: Hà Giang, C n Thơ, H i Phòng, Qu ng Bình. - Tư ng ài thu c nhóm B1: T i Nhà văn hóa thi u nhi th xã Lào Cai, t nh Lào Cai; khuôn viên B o làng Tân Trào - Khu di tích l ch s Tân Trào, t nh Tuyên Quang; t i Khu di tích n th Bác H thu c t nh Trà Vinh. - Các tư ng ài thu c nhóm B2 s ư c xem xét c th sau khi a phương, cơ quan có văn b n chính th c ngh xây d ng. b) Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh ã ư c xây d ng, c n tu b , nâng c p: Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh t i huy n L c Th y, t nh Hòa Bình; - Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh Trư ng Qu c h c Hu , t nh Th a Thiên Hu , - Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh Trư ng D c Thanh, t nh Bình Thu n; - Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh 3 nông trư ng (Nông trư ng 19/5, Nông trư ng ông Hi u, Nông trư ng Tây Hi u) thu c t nh Ngh An; - Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh t i B o tàng t nh Ninh Bình. 8. Ngu n v n u tư xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh: a) Ngu n v n: - V n ngân sách nhà nư c Trung ương và a phương. - V n huy ng t các ngu n khác. b) Cơ ch huy ng v n: th c hi n theo quy nh t i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành. 9. Cơ ch th c hi n: a) Do tính ch t c thù và nh ng yêu c u cao i v i lo i hình ngh thu t iêu kh c, nh t là các công trình tư ng ài s ư c b o t n lâu dài, c n l a ch n ho c ch nh các ơn v có tư cách pháp nhân, có năng l c, trình chuyên môn cao và có kinh nghi m thi công các công trình xây d ng tư ng ài th c hi n các D án xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh, sau khi ã ư c cơ quan ch c năng thNm nh và cơ quan có thNm quy n phê duy t theo úng các quy nh hi n hành. b) i v i Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh có quy mô nh cho phép các ngh sĩ th c hi n ký k t h p ng thi công trên cơ s th c hi n úng các quy nh hi n hành.
  4. c) Tư ng dài Ch t ch H Chí Minh thu c nhóm A có ý nghĩa và ph m vi nh hư ng l n, v n ngân sách nhà nư c óng vai trò quan tr ng. Các tư ng ài thu c nhóm B, c n phát huy kh năng huy ng các ngu n v n ngoài ngân sách là chính, do các doanh nghi p, các t ch c xã h i và nhân dân t nguy n óng góp kinh phí xây d ng Tư ng ài Bác theo úng quy nh hi n hành. Nhà nư c áp d ng các hình th c khen thư ng, ghi công i v i các t ch c, t p th và cá nhân có óng góp tích c c cho vi c xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh. d) Th i gian th c hi n: 2004 - 2010 i u 2. B Văn hóa - Thông tin ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Khoa h c và Công ngh , B K ho ch và u tư, B Tài chính và các cơ quan liên quan xây d ng và hư ng d n th c hi n các quy nh v qu n lý quy ho ch xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh, t vi c ch n l a a i m, sáng tác, trưng bày m u tư ng l y ý ki n nhân dân, l a ch n, thNm nh - phê duy t m u tư ng, phê duy t kích thư c, thi t k tư ng ài và ch t li u xây d ng n vi c theo dõi, ki m tra, giám sát quá trình thi công, nghi m thu, duy tu b o dư ng, phát huy và qu n lý công trình tư ng ài... nh m b o m ch t lư ng m i m t c a tư ng ài phù h p v i yêu c u chính tr , tư tư ng, b n s c dân t c, thNm m ngh thu t, ki n trúc c nh quan môi trư ng ô th và khu dân cư. i u 3. Các B , ngành liên quan, trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p v i U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan ư c ưu tiên xây d ng Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh th c hi n quy ho ch Tư ng ài Ch t ch H Chí Minh n năm 2010. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản