intTypePromotion=1

Quyết định 185/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
93
lượt xem
4
download

Quyết định 185/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 185/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Dệt Nam Định thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 185/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 185/2005/Q§­TTg  ngµy 21 th¸ng 7 n¨m 2005 VÒ viÖc chuyÓn C«ng ty DÖt  N a m   § Þ n h   t h u é c   T æ n g   c « n g   t y   D Ö t   ­   M a y   V i Ö t   N a m   t h µ n h   C « n g  ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh viªn  thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 63/2001/N§­CP ngµy 14 th¸ng 9 n¨m   2001; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty DÖt ­   May ViÖt Nam, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  ChuyÓn C«ng ty DÖt Nam §Þnh ­ doanh nghiÖp  thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty DÖt ­ May  ViÖt Nam thµnh  C«ng ty tr¸ch nhiÖm  h÷u h¹n nhµ  níc mét  thµnh viªn DÖt Nam §Þnh. C«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   mét   thµnh   viªn  DÖt Nam §Þnh cã  con dÊu riªng,  ®îc më  tµi kho¶n t¹i Ng©n  hµng trong vµ ngoµi níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ho¹t  ®éng theo §iÒu lÖ cña C«ng ty vµ LuËt Doanh nghiÖp. ­ Tªn gäi ®Çy ®ñ: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc  mét thµnh viªn DÖt Nam §Þnh. ­ Tªn giao dÞch quèc tÕ: NamDinh Textile one member  of state responsibility limited company. ­ Tªn viÕt t¾t tiÕng Anh: NATEXCO. ­ Vèn  ®iÒu lÖ: 132.967.373.244  ®ång (mét tr¨m ba m¬i  hai   tû   chÝn   tr¨m   s¸u   m¬i   b¶y   triÖu   ba   tr¨m   b¶y   m¬i   ba  ngh×n hai tr¨m bèn m¬i bèn ®ång). ­ Trô  së  chÝnh:  sè   43 T« HiÖu,  thµnh  phè   Nam §Þnh,  tØnh Nam §Þnh.
  2. 2 § i Ò u   2.   Ngµnh nghÒ  kinh doanh chÝnh cña c«ng ty:  s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm sîi, dÖt, nhuém vµ  may;  xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp nguyªn liÖu, phô  liÖu, hãa chÊt  thuèc nhuém, m¸y mãc thiÕt bÞ, phô  tïng m¸y phôc vô  cho  s¶n   xuÊt   kinh  doanh   ngµnh  sîi,   dÖt,   nhuém  vµ   may;  kinh   doanh du lÞch, kh¸ch s¹n, nhµ hµng, dÞch vô ¨n uèng; kinh   doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch, hµng hãa, dÞch vô kho, bÕn b∙i;   kinh   doanh   ®Þa   èc,   siªu   thÞ,   v¨n   phßng   cho   thuª;   kinh  doanh vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ ngµnh giao th«ng vËn t¶i vµ  x©y dùng; x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, giao   th«ng, thñy lîi vµ c¸c ngµnh, nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña   ph¸p luËt. §i Ò u  3.  Tæ chøc vµ ho¹t ®éng 1. C¬  cÊu tæ chøc qu¶n lý  cña c«ng ty theo m« h×nh:  Chñ tÞch c«ng ty. 2. Tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña c«ng ty  ®îc quy  ®Þnh cô  thÓ trong §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty.  §i Ò u   4.   Tæ chøc  ®îc Nhµ  níc  ñy quyÒn lµ   ®¹i diÖn  chñ së h÷u: Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty DÖt ­ May ViÖt Nam. §Þa chØ: sè 25 Bµ TriÖu, quËn Hoµn KiÕm, thµnh phè Hµ   Néi. Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty DÖt ­ May ViÖt Nam cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn quyÒn  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u vèn theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ §iÒu lÖ c«ng ty. §i Ò u   5.   C«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   mét  thµnh  viªn  DÖt Nam §Þnh cã  tr¸ch nhiÖm  tiÕp nhËn vµ  sö  dông cã  hiÖu qu¶ vèn, tµi s¶n do Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng  c«ng   ty   DÖt   ­   May   ViÖt   Nam   giao   ®Ó   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô  ph¸t   triÓn   s¶n   xuÊt   kinh   doanh;   kÕ   thõa   mäi   quyÒn   vµ   nghÜa vô cña C«ng ty DÖt  Nam §Þnh. §i Ò u   6.   Chñ  tÞch C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn DÖt Nam §Þnh cã  tr¸ch nhiÖm x©y dùng  §iÒu lÖ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña c«ng ty tr×nh Héi  ®ång  qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty DÖt ­ May ViÖt Nam phª duyÖt; bæ  nhiÖm Gi¸m ®èc, c¸c Phã gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n trëng c«ng ty  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh.
  3. 3 § i Ò u   7.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Héi   ®ång  qu¶n trÞ  Tæng  c«ng ty  DÖt ­ May  ViÖt Nam,  Tæng Gi¸m  ®èc C«ng ty DÖt Nam §Þnh vµ  Chñ  tÞch C«ng ty  tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn DÖt Nam §Þnh  chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2