Quyết định 187/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định 187/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 187/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Ngân hàng Chính sách xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 187/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                 ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  187/2002/Q§­T T g   n g µ y  30 th¸ng 12 n¨ m  2002  Ò  ch Õ  ® é  ti Ò n  ¬ n g  v µ   h ô   Ê p  ® è i víi V l p c   c¸n b é , viªn ch øc  N g © n  h µ n g  C h Ý n h  s¸ch x∙  éi h Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 26/CP  µy  th¸ng5  ng 23    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn l ng  íitrong c¸cdoanh  ®Þ t th   ®é ti  ¬ m      nghiÖp  µ  íc; nh n C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 78/2002/N§­   µy  th¸ng 10  CP ng 04    n¨m 2002  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Ýn  ông  i víi êinghÌo vµ    i t ng chÝnh  ph v t d ®è     ng     c¸c®è  î   s¸ch kh¸c;   Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,Bé  ­   X∙    tr ëng  é  µichÝnh,Thèng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, BT    ®è Ng h Nh n     quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1. ¸ dông  Õ     Òn ¬ng  µ  ô  Êp  p  ch ®é ti l v ph c quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   ®Þnh  è  s 26/CP  µy  th¸ng5  ng 23    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ¹m  êi ®Þ t th   chÕ     Òn l ng  íitrong c¸cdoanh  ®é ti  ¬ m      nghiÖp  µ  íc®èi víi   é,viªnchøc  nh n       b     c¸n Ng ©n  µng  Ýnh  h Ch s¸ch x∙héinh        sau: 1.Tæng    gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng gi¸m  c  µ  Õ     ëng,xÕp ¬ng  ®è v K to¸ntr   l theo  b¶ng ¬ng  l chøc  ô  v qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  ¹ng  Æc   Öt. h ® bi 2. Gi¸m  c,  ã   ®è Ph Gi¸m  c  ®è c¸c    chi nh¸nh, xÕp  ¬ng    l theo b¶ng ¬ng  l chøc  ô  v qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  theo h¹ng  ùc tÕ  t® îccña  õng chinh¸nh.   th   ®¹     t    Bé  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éisau      æi,thèng  Êt ý  Õn    X∙ h   khitrao®   nh   ki víiBé   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  ¹m  êivËn  ông  Õp     T  v Ng h Nh n     t th   d x h¹ng cho      c¸cchinh¸nh  trong3    n¨m  u   ¹t®éng. ®Ç ho   3. C¸n  é, viªn chøc    b    chuyªn m«n, nghiÖp  ô  Õp ¬ng  vx l theo b¶ng ¬ng  l viªnchøc    chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  õa hµnh  ôc  ô  v th   ph v trongdoanh    nghiÖp. §i Ò u 2. 1. C¸c  µnh    éi ®ång    th viªnH   Qu¶n  Þ ¸p  ông  Õ     Òn ¬ng  µ  ô  tr   d ch ®é ti l v ph cÊp  quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 83/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng4  ng 15    n¨m  1998  cña  ñ íng ChÝnh  ñ. Riªng Phã  ñ   Þch  êng  ùcHéi ®ång  Th t   ph     Ch t th tr     Qu¶n  Þ tr   ® îc xÕp ¬ng  µ  ëng  ô  Êp    l vh ph c chøc  ô    i  íiChñ   Þch  éi ®ång  v nh ®è v   t H  Qu¶n  trÞdoanh    nghiÖp  ¹ng  Æc   Öt. h ® bi 2.C¸c  µnh      th viªnBan Chuyªn     Ên,Ban  ¹idiÖn  éi ®ång  giatv   §  H  Qu¶n  Þ tr   c¸c cÊp, c¸n bé  Êp    êng  µ      ©n        c x∙,ph v c¸c c¸ nh kh¸c lµm  Öc    vi cho  ©n   µng  Ng h ChÝnh  s¸ch x∙ héi® îc hëng  ïlao vµ    Òn  î kh¸c theo         th     c¸c quy l i   quy  nh  ña  ®Þ c Bé  µichÝnh. T 
  2. 2 §i Ò u    ©n  µng  Ýnh      éi® îc¸pdông  Ö   è    3. Ng h Ch s¸chx∙h       h s t¨ngthªm  iÒn t  l ng  èithiÓu    ¬ t  nh quy  nh  i  í    ®Þ ®è v ic¸c doanh nghiÖp  µ  íc.C¨n  vµo  ¬  nh n   cø  c chÕ,  ¬ng  ph thøc,hiÖu    qu¶  ¹t®éng  ña  ©n  µng  Ýnh  ho   c Ng h Ch s¸ch x∙héi,Bé        Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héisau      æi    Õn  íi é  µichÝnh  ­   X∙    khitrao® ý ki v   T   B h íng  Én    iÒu  Ön  dông  Ö   è    d c¸c ® ki ¸p  h s t¨ng thªm  iÒn ¬ng  èithiÓu  µ   Èm   t l t  v th ®Þnh  n    Òn l ng  ®¬ gi¸ti  ¬ cho  ©n  µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héi.    Trong  (ba)n¨m  u   ¹t®éng  03    ®Ç ho   (2003    ­ 2005),cho  Ðp  ©n   µng    ph Ng h ChÝnh  s¸ch x∙héithùc hiÖn   ¬ng         chil cho    é,viªnchøc  èi Óu b»ng  Òn  c¸n b     t thi   ti l ng  ×nh  ©n  ùc  Õ  ùc  Ön  ¬ b qu th t th hi n¨m  2002  ña  c c¸n  é, viªn chøc  ©n   b    Ng hµng N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n ViÖtNam.     §i Ò u    é  4. B Lao  ng    ¬ng    µ  héisau      æi    Õn  ®é ­ Th binh v X∙    khitrao® ý ki víiBé   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Þu    T  v Ng h Nh n     ch tr¸ch nhiÖ m   íng   h  dÉn    µnh  thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  th¸ng01    5. Quy ®Þ n c hi l     t  01    n¨m 2003. §i Ò u    Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬  6. C¸c  tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ,  ñ   Þch  û   Ch ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è   ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy./ ®Þ n .
Đồng bộ tài khoản