Quyết định 187/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
1
download

Quyết định 187/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 187/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biên lai thuế môn bài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 187/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña Bé trëng bé tµi chÝnh sè 187/2003/Q§-BTC ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ viÖc ban hµnh biªn lai thuÕ m«n bµi Bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø Ph¸p lÖnh ngµy 03/3/1989 cña Héi ®ång Nhµ níc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu trong c¸c ph¸p lÖnh, ®iÒu lÖ vÒ thuÕ c«ng th¬ng nghiÖp vµ ThuÕ hµng hãa; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 75/2002/N§-CP ngµy 30/8/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc ®iÒu chØnh møc thuÕ m«n bµi; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/07/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh "Biªn lai thuÕ m«n bµi", mÉu CTT03A thay thÕ lo¹i biªn lai thuÕ m«n bµi mÉu CTT03 ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 597/TC-Q§-TCT ngµy 08/12/1990 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ thÎ m«n bµi mÉu CTT32A vµ CTT32B, ®Ó thèng nhÊt chøng tõ thu thuÕ m«n bµi ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau mêi l¨m ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh vÒ mÉu chøng tõ thu thuÕ m«n bµi tr- íc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 3. Tæng côc ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm in, ph¸t hµnh, híng dÉn qu¶n lý, sö dông Biªn lai thuÕ m«n bµi, mÉu CTT03A theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Đồng bộ tài khoản