intTypePromotion=1

Quyết định 187/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
186
lượt xem
42
download

Quyết định 187/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 187/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 187/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. NGANHANc NnA Nrloc cQNGuoA x,6, ngl cHu ncuia vIST NAlvt vrg'r NAM DQclgp - Tg do - H4nh phric lgf /eD-NHNN Hd nQi, ngdy /6 thdns I ndm 2008 QUYTT DINH v/v ttiijuchinhdg trfr uit nu6cobi oai c6c16chrfrc dgng tin rucinc ndc NGAN HAruc NHANUdC Cin cir Luat Ngdn hdng Nhd nudc ViQt Nam nim 1g97 vd I-ugt sua d6i, b6 sung s6cti€u luat frea" h*e Nhdnudcvigt Namnim 2003; mqt cla cdn cir Luft c6c td chuc tin dung ndm 1997 vdl,uQt sua d6i, b6 zungmQt s6 AiAucia Lugt C6c td chric tin dpng nlm 2004; cin cir Nghi clinh sd 52l2003,/NrD-cp ngdy 19 th6ng 5 ndm 2003 cua chinh phr.rquy dinh chric ndng, nhigm vp, quyAn hpn vd * t6 chric cira Ngdn hing NhA nu6c Vigt Narn; "6u Theo dAnghi cira Vp truong VU Chfnh s6chtiAn tg, QUYETDINI{: 'IiAn Di€u 1. gfri phii rJs trf bit buqc ld todn bQ c6c lopi tiAn gui kh6ng kj'han vi c6 ki han theo quy dinh tai DiAu 12 Quy cht5 tre b6t buQcban henh ds kem theo Quy6t dlnh s6 58tl20a31QD-NHNNngdy 09/6t20a3Th6ng d6c NgAn hdngNhd nudc. Diiu 2. fi Ie du atr b8t bu0catii vOi tiAngui bing clongVigt narnrip dUngcho c6c t6 chric tin dung nhu sau: 1. Ty. te d{ trfr b{t buQcotii voi tiAn giri kh6ng kj,' hsn vA c6 kj, hpn drr6i 12thdngbing ddng Vi6t nam 5p dung nhu sau : a. C6c ng6n hpng thuong mai Nhir nudc (khOngbao g6rn Ngdn hdng N6ng nghigp vA ph6t tri€n n6ng thOn),ngan hAng thucrngmpi c6 phAn dd thi, ngan h.ung li6n doanh,chi nh6nhngAn,hdng nudc ngoiri, cdng ty tii chinh lA 11% tidn tdng sd du ti€n gui ph6i dg trfr Uit UuOc. . b. Ngdn hing Ngng nghiQpvd ph6t tri6n n6ng thdn lit S% tr€n tdng s6 du tiAn gui phdi dp trfr bEtbuQc. c. Ng0n hing thumg mai cd phiin n6ng rhdn, Quf tin dung nhAn d6n rrung uong, ngAnhdnghqp tfc ld,4% trdn t6ng sOdu tiAn gfri phii dg irei UetbgQc. 2. Ty le du trfr bft bu$c C6i v*i tiAn gui tri 12 thringtro l6n bing d6ng Vi€t nam 6p dUngnhu sau : a. cdc ngdn hpng thuong mpi Nhd nu6c (khdng bao gdm Ngdn hing N6ng nghigp vi phat trii5nn6ng thdn), rrgdn hirng thucrngmai c0 phln d6 thJ, ngAi
  2. hangli6n doanh,chi nhdnb hdng. nu6c ngodi,cdngt), tii cliiuh, congty cho tr6n "gel du ti0n gtri phdri trui bdt bu$c. thu€ tii chinh ld 5o,'o t6ng sO cllr , q Ngdn hdng Ndng nghi$p vd phdt tri6n ndng thdn. Ngin hing, thuctngrn4i cOphdnn6ng thdn, Qui tin dpng nh6n ddn trung utrng: ngAnN"rAr-'g t.ic li 4% hirp trdrrt6ng s6 du ti6n grii phiii chrtrir bdt bu$c. Didu 3. Ti 19dg trfi'bit buec, v*i ti6n grri bing ngopi tf dp d.png AOi cho cfc td chric tin ,clpng nhu sau: 1, Ti lg dU trfr bbt bu$c OOIv*i tiAn giri khOngk,'i,han v* cri h;,,han duoi 12 th6ngh6ngngopitQ6p dqngnhu sau : a" Cdc ngAnhpng thtrmrgrnai lrtrhir nuirc {khdng'nao gorn N;-1anhring Ndng nglriQpvri phdt tri6n n6ng th6n), ngdn hang thucrngrirai c0 piiur clii thi, ng6n h.utgli6n doanh,chi nhdnhngdn.hingnufc ngodi,edngty tni cirinhla 119/o tr0n tdng s6 du ti6n gti phf,i ciutrf bat bu$c. . b."Ngdn hdng Ndng nglii$p vd ph6t tri€n ndng thOn,N6r$nhiing thuang mqri cd ph6n ngrg th6n, Q.ul tin dUngnhdn d.6ntrung u$ng, ngfii'rirdng hqrptdr: 1A 10%trdn tdng s6 du ti6n giii phai dp tr* bat buqc, 2" Ti le dqrtrir UatnuQceO;v*i ti6n g*i tu 12 thangtrcyli)n bnngngoaitQ 6p dpng nhu sau : a. CAcngdn hp"g thucrurg Nha nuuc (khdng hracg0nr Nrifrnhing hjulng m4i nghigp r,'dph6t tri€n ndng ili6n), ngiin hiirg thuorg m;ri *d y:}rfinel
  3. 'I'hf Di6u 6. Ch6nh Vdn phdng, Vr,rtnrong Vp Chfnh srich ti6n tC, truong c6c don vi thu$c Ngdn hdng Nhd nu6c, Girim c16cChi nhdnh Ngdn hing Nhd nudc tinh, thlnh etti T6ng gi6m di5c(Gi6m di5c)c6c td chric tin dpng chlu tr6ch nhigm thi hdnh quy6t dlnh ndy,lv^1"- Noi nhQn G DC'C - Nhu Di6u6; - Banllnh daoNI{NN; - Luu VP; Vu CSTT.
  4. Bi6u i Td chric tin dyng giri cho Scr Giao dich Ngdn hang NhA nu6c, Chi nh6nhNgdn hdng Nhd nu
  5. -T--r- --- t-q m i,/,s lfl! [i:-l i::i----s 4 I * F'J t-, l:ji , , i ii I i I t" !---r---*:-** --+ +-- - ------! : Fiq 'q/ : l0e ,| ; i | -r I ls,. l llrl:ll , l-l 4* n*l , 7, lirill F.iPl i __ -i l___. _ * l,_i_ _:---;] I ll:i--i--i-.1 "{ f1., w i I i i l-irgl i ; lij $ i a n/ i | : , I liE -i i *. l v I | : i r i I tri i o" I IF - -1 .n \*t' I I i i I i I tslHl ;. I r?i l--+ -__-* i | :fri I i i I I i g 'i| t u ' " i 1 E. i I I i i , 14 | d I I I i I I i i4 *! | c I ,-4 i 51..< :q4 i r . te.r,*il I I -l/t {, '(ar l-', rr r,A 'r,' .f F4, :--: '-i t: i i i : ' ry r I | 8, 13"i *\ 'n"\ !- A\- = ; | i-.i itt | I l- ;r s"6;l Er ES " 'Hb D T J E | | i r- + - I : \ j h L!-_* --t--i !i r | 13.P'Tul : .l>'' D-, ft ^. II :4 C)- $' 4 *vV i '-t vT II | li 's.; ffEPi \j"/r l*tri. JA /:t' v {rlt, | : ---r --i-i ---_-*t----*-l JV - [**1-_-'- lli, llal*l .{ !J ar ':' ita it- I i i i ' u i'i A iI ^ : f i l-i" n (--' *l i i i i i li "'Y i r, '\ t,t a A i |+ / r ' -l__ i_-_-+ -;. r--i -- - -r E 1' ]-t C F 4 ,q I i , : ! i x-.3' I i ,:J a -4) n\ ' -: 'a\f -l rA , |+ tq' oa >) tt. x'E p, Ii i I ,ll.rDl 16l.at I -'f." i I o qn .4 (< V -+ 't R',F i-i--, lt! Cr' \) 5; I i r . il o | - | -Ta ';"' "-7 .{-t /: S" \r{. tr, & sr\ | | | i=i n i H,s i 5 ful> i:- Q:Z | | I I I \'' I o'P i *1 -J-' -,. at M: n Fl- fin (\d f ; i i-__ i t"e l U: ,v R' \J qq z g0;' i i"_- tsts | | | I l ** bt fM. "# \Jq .R 2 \i, , \-) '" Il I | i;j .e'Ei3'L l$l .qi I .TJ ,tr "--i r'_- 'i_ ea i)'? pc( i-L--i -L-l- ..-r 'g lil ili d^1, 1 ?Sfl\ iAl i I i I i m.ilH'*.'# i tJ fta Lr tt tra_ \ i I i I I : I i-- i;i: ";'1T6+ i 7 , , ' cF " ; : ' i t) i i : f* $/a u\. i F.AF'8.9. I n O $n' rvq '"N i L- 1--L -- -j - L-* il-.r--- - | i-.y' {-tr ef r* (}r' 6;. H * ; S?"n ,) J !-A
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2