Quyết định 188/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
78
lượt xem
2
download

Quyết định 188/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 188/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bán biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 188/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  188/1998/Q§­T T g   T t p s n g µ y 28 th¸ng 9 n¨ m  1998 v Ò  vi Ö c b¸n  Ö t th ù  ¹i bi t  th µ nh p h è  H å  C h Ý   n h Mi Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 61/CP  µy  th¸ng7  ng 05    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   mua    µ  b¸n v kinhdoanh  µ  ;   nh ë X Ðt    Þ  ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  (C«ng    v¨n sè  2959/CV­ UB­QL§T  µy  th¸ng8  ng 7    n¨m  1998)vµ  ña    c Ban  ChØ   o  ®¹ Trung ­ ¬ng  Ò   Ýnh  v ch s¸ch nhµ    µ  t      ë v ®Ê ë (C«ng    è  v¨n s 28/TTr­ BC§  µy  th¸ng9   ng 17    n¨m 1998), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Cho  Ðp  û   ph U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  îc ®  b¸n  Öt thù  éc  Òn  ë  ÷u  µ   íc t¹  éi thµnh  ã  bi   thu quy s h Nh n   i   n c khu«n    õ 500  viªnt   m2   ëlªn(trõc¸cbiÖtthù thuéc diÖn  tr              kh«ng    thµnh  è  b¸n do  ph quy  nh)    ®Þ cho c¸c®èi t ng ®ang      îp ph¸p,theo  ng       î   ë thuªh     ®ó c¸cquy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 61/CP  µy  th¸ng 7  ng 05    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v mua   vµ  b¸n  kinh doanh    nhµ    ë (sau ®©y  äilµNghÞ   nh  è    g    ®Þ s 61/CP). Riªng  i  íic¸c  Öt thù  ã  ®è v   bi   c khu«n viªn lín h¬n     1000m2   ×  û     th U ban nh©n  ©n  µnh  è  Çn  d th ph c xem   Ðt cô  Ó  õng  êng  îp ®Ó   ã  Õt  nh   x   th t tr h  c quy ®Þ b¸n hoÆc   ö  ông  µo  ôc  ch    sd vm ®Ý kh¸ccã  Öu    hi qu¶  ¬n.h §i Ò u        Ötthù (gåm    µ  µ    t)quy  nh    2. Gi¸b¸n bi     gi¸nh v gi¸®Ê   ®Þ nh sau: 1.Gi¸nhµ:    a)    Gi¸ b¸n  Öt thù  dông  bi   ¸p  theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 61/CP.   Trong  êng  îp  tr h trong khu«n    ña  Öt thù  ã      viªnc bi   c c¸c ng«inhµ   kh¸c thuéc  ë    s h÷u  µ   ícth×    ÷ng  Nh n   gi¸nh ng«inhµ  µy  Ýnh    nt theo    ña  Êp  µ ¬ng    gi¸c c nh t øng quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ t i ®Þ s 61/CP. b) §èivíibiÖtthù cã  Òu  é    Ýnh           nhi h ë (t theo  è  é  ã  îp ®ång    µ  shch  thuªnh thuéc së  ÷u  µ   ícvµ  è  é  ang  ö  ông  µ  éc    ë  ÷u    h Nh n   s h ® sd nh thu c¸c s h kh¸c)cã    diÖn  Ých  ö  ông  t sd chung    µnh  (nh h lang,cÇu    thang..   × gi¸cña  Çn  Ön  . th     ) ph di tÝch  µy  îc ph©n    n ®  bæ cho    é  ö  ông  c¸c h s d chung  theo  û lÖ  Ön  Ých  ö  t   di t s dông  µ  ña  çi hé. nh c m   c) §èivíi      ng«ibiÖtthù cã  Òu  é    Ýnh        nhi h ë (t theo  è  é  ã  îp ®ång    shch  thuª nhµ  éc së  ÷u  µ   ícvµ  è  é  ang  ö  ông  µ  éc së  ÷u  thu   h Nh n   s h ® sd nh thu   h kh¸c)cã    c¸c diÖn  Ých    t kh«ng  Ën  î(gara,tÇng  Ç m,  thu l  i   h phßng  Ðp, tÇng  öng ¸p m¸i) x  l      th×      Çn  Ön  Ých  µy  îcgi¶m  íimøc  gi¸c¸c ph di t n ®  v  gi¶m  èi®a  t   kh«ng    qu¸ 50%  
  2. 2 gi¸h¹ng  Öt thù  .    bi   ®ã Giao  û   U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh    quy ®Þnh  ô  Ó  Öc  c th vi gi¶m    µy. gi¸n 2.Gi¸®Êt:    a) Ph Çn  Ön  Ých  t  Ó  diÖn  Ých  t  ©y  ùng  µ  Òu  Çng    di t ®Ê (k c¶  t ®Ê x d nh nhi t cã  Òu  é  ) trong ®Þnh  nhi h ë     møc  t    thµnh  è  ®Ê ë do  ph quy  nh  ®Þ cho  çi  é  ­ m h® îctÝnh    b»ng  40%     t  thµnh  è  gi¸®Ê do  ph quy  nh  ®Þ theo  khung    ña  Ýnh  gi¸c Ch phñ.§èivíi Çn  Ön  Ých  t  ît®Þnh       ph di t ®Ê v   møc  t    thµnh  è  ®Ê ë do  ph quy  nh   ®Þ cho  çi  é  îctÝnh  m h®  b»ng 100%     t  thµnh  è  gi¸®Ê do  ph quy  nh  ®Þ theo khung  gi¸cña  Ýnh  ñ.   Ch ph b) DiÖn  Ých  t    Ýnh  Òn sö  ông  t  ña  çi hé    t ®Ê ®Ó t ti   d ®Ê c m   bao  å m: g ­DiÖn  Ých  t  ö  ông    t ®Ê s d riªngkh«ng  ã    c tranhchÊp;   ­ DiÖn  Ých  t  ©y  ùng  µ  Òu  Çng  ã  Òu  é    ∙  îcph©n    t ®Ê x d nh nhi t c nhi h ë ® ®   bæ  cho    é  c¸c h theo  Ön  Ých  ö  ông  µ  ña  çi  é ¬ng  di t sd nh c m h t øng  íih Ö   è  v  s tÇng quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ t  i ®Þ s 61/CP. ­ DiÖn  Ých  t  ö  ông    t ®Ê s d chung  trong khu«n    ña  Ötthù ® îcph©n    viªnc bi       bæ  cho    é  ö  ông  c¸c h s d chung  Ýnh  (t theo  è  é  ã  îp  ng  s h c h ®å thuªnhµ  éc    thu së  ÷u  µ   ícvµ  è  é  ang  ö  ông  µ  éc së  ÷u  h Nh n   s h ® sd nh thu   h kh¸c).  Giao  û     U ban nh©n  ©n  µnh  è  å   Ý   d th ph H Ch Minh  quy  nh  ô  Ó  Öc  ©n    Çn   ®Þ c th vi ph bæ ph diÖn  Ých  t  µy  t ®Ê n cho  ïhîp víi iÒu  Ön  ùc tÕ. ph       ® ki th   c) ViÖc  Ýnh  Òn sö  ông  t  ña  çi  é  ùc hiÖn  õ phÇn  Ön  Ých    t ti   d ®Ê c m h th   t  di t ®Êt  ©y  ùng  xd ng«inhµ  Òu  Çng  ã  Òu  é    ícråi®Õ n     Çn  Ön    nhi t c nhi h ë tr     c¸cph di tÝch  kh¸c. 3. C¸c  Õ     Ôn    ch ®é mi gi¶m theo quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h trong chÝnh    s¸ch  b¸n  µ    éc  ë  ÷u  µ   íc cho  êi ®ang  nh ë thu s h Nh n   ng   thuªcòng  îc ¸p  ông    ® d trong  viÖc  biÖtthù quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy. b¸n     ®Þ t i ®Þ n §i Ò u    û   3. U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  ã  c tr¸chnhiÖm:   1. §èi víibiÖt thù  ã  Ön  Ých  Ên  Õm,  ©y  ùng         c di t l chi x d kh«ng  Ðp,    ph sai phÐp trong khu«n    ña  Ötthù,hoÆc   ã    viªnc bi     c tranh chÊp  ×    th ph¶itiÕn hµnh      ®iÒu    tra,xem  Ðt,ph©n  ¹ vµ  ö  ýtheo quy  nh  Ön  µnh  íckhib¸n. x  lo i x l       ®Þ hi h tr     2. Quy  nh  Öc    ®Þ vi qu¶n  ý,sö  ông, c¶it¹o,chØnh  l  d     trang biÖt thù        sau khi b¸n, b¶o  ¶m   ï  îp      ® ph h quy  ¹ch, kiÕn  óc,c¶nh  ho   tr   quan, m«i  êng  ña    tr c thµnh  è. ph 3. C¨n  vµo  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  µnh  è,lËp  ù    ©y  ùng      cø  ® ki c th c th ph   d ¸n x d c¸c khu  µ    µ  ã  Õ   ¹ch,biÖn  nh ë v c k ho   ph¸p  Ých  îp ®Ó     th h  dichuyÓn    é  ang    c¸c h ® ë trong c¸cbiÖtthù thuéc diÖn          kh«ng  nh»m   b¸n  khaith¸c, ö  ông  ã  Öu       d s c hi qu¶ h¬n. 4. C¨n  vµo      cø  c¸c quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy,lÊy ý  Õn  ña    é,  ®Þ ti   ®Þ n     ki c c¸c B ngµnh  ªnquan  µ    Õt  ÷ng  íng m ¾ c     li   v gi¶iquy nh v  ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh thùc          hiÖn cho  ïhîp víi iÒu  Ön  ùc tÕ;tæ  ph       ® ki th     chøc  ùc hiÖn  ét  th   m c¸ch chÆt  Ï;   ch   ®Þnh  ú  k b¸o    ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  c¸o Th t   ph v Ban  ChØ   o  ®¹ Trung  ng  Ò   Ýnh  ¬ v ch s¸ch nhµ    µ  t    Õt    ë v ®Ê ë k qu¶  ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 §i Ò u 4. Bé   ©y  ùng  ã  X d c tr¸chnhiÖm     theo  âi,®«n  c  Öc  ùc d  ®è vi th   hiÖn  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n theo chøc    n¨ng,nhiÖ m  ô  ña  × nh.   vc m §i Ò u 5. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u    ñ   Þch  û   6. Ch t U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh,Trëng    ban ChØ   o  ®¹ Trung  ng  Ò   Ýnh  ¬ v ch s¸ch  µ    µ  t  , Bé   ëng  é   ©y   nh ë v ®Ê ë   tr BX dùng, Bé   ëng  é   µi chÝnh, Tæng   ôc  ëng    tr BT    c tr Tæng   ôc  Þa  Ýnh, Trëng  c§ ch   ban Ban  Ët    Ýnh  ñ  µ  ñ  ëng    ¬  V gi¸Ch ph v Th tr c¸c c quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản