Quyết định 188/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
183
lượt xem
7
download

Quyết định 188/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 188/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 188/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  188/1999 /Q§­T T g   th n g µ y  17 th¸ng 9 n¨ m  1999 V Ò   ù c hi Ö n   h Õ  ® é   th c tu Ç n  lµ m  vi Ö c 40  ê gi Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Bé  Ët Lao  ng  µy  th¸ng6  cø  Lu   ®é ng 23    n¨m  1994; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 195/CP  µy  th¸ng 12  ng 31    n¨m 1994  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  v vi quy  nh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  iÒu  ña  é   ®Þ chi ti   h d thih m s® cB LuËt Lao  ng  Ò   êigiêlµm  Öc,thêigiênghØ  ¬i;   ®é v th     vi       ng Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h Q uy Õ t  Þ nh   ® : §i Ò u 1. Nay  quy  nh  Õ     Çn  µm  Öc  giê trong 5  µy, ®Þ ch ®é tu l vi 40      ng   nghØ  µy  bÈy  µ  ñ  Ët hµng  Çn  i víi   é,c«ng  ng thø  v ch nh   tu ®è     b   c¸n chøc  µ  êi v ng   lao ®éng    trong c¸c c¬      quan,®¬n  Þ  µnh  Ýnh,sù    vh ch   nghiÖp,tæ    chøc  Ýnh  ch trÞ,tæ    chøc  Ýnh  Þ­x∙héi(gäichung  µ®¬n  Þ). ch tr          l  v §i Ò u 2. Khi thùc  Ön  Õ     Çn  µm  Öc  giê    hi ch ®é tu l vi 40  trong  ngµy, 5    c¸c®¬n  Þ    v ph¶ib¶o  ¶m     iÒu  Ön    ® c¸c® ki sau   : ­ Hoµn  µnh  èil ng    th kh  î c«ng  Öc  îc giao,b¶o  ¶m   è îng,chÊt l ng vi ®     ® sl    î   vµ  Öu  hi qu¶; ­Gi÷    nghiªm  û  Ëtlao®éng; k lu     ­ Kh«ng      Ý  µnh  Ýnh; kh«ng      Õ,    t¨ng chiph h ch   t¨ng biªnch kh«ng    ü  t¨ng qu l ng;trõm ét  è  êng  îp ® Æc   Ötquü  Òn l ng  ã  Ó    ng  ¬    s tr h  bi   ti  ¬ c th t¨ngnh tæng    chi phÝ  ãichung  n  kh«ng  t¨ng; ­ B¶o  ¶m     Õt  Þp  êic¸cthñ tôchµnh  Ýnh    ® gi¶iquy k th         ch theo    Çu  ña  yªu c c tæ  chøc  µ    ©n; v c¸nh ­ §èivíic¸c ®¬n  Þ  µm  Öc  ªntôc 24/24  ê,ph¶is ¾p  Õp, tæ         v l vi li     gi     x   chøc  chÕ       Ýp  îp  ý trªnc¬  ë  ®é ca, k h l     s biªn chÕ   Ön  ã      hi c ®Ó b¶o  ¶m     iÒu  ® c¸c ® kiÖn  trªn; nªu  ­ §èivíi   n  Þ  tÝnh  Êtc«ng  Öc        ®¬ v do  c¸c ch   vi kh«ng  ùc hiÖn  th   nghØ  µng  h tuÇn  µo  µy  v ng thø  b¶y  µ  ñ  Ët th×  ¾p  Õp  v ch nh   s x nghØ   µo  µy  v ng kh¸c trong     tuÇn.
  2. 2 §i Ò u    é   3. B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héichÞu    X∙    tr¸chnhiÖ m   íng   h  dÉn  ùc hiÖn  Õ     th   ch ®é gi¶m  êlµm  Öc  gi   vi trongtuÇn  i víi     ®è     doanh  c¸c nghiÖp  Nhµ   íc;c¸c ®¬n  Þ  ù  n   v s nghiÖp  kinh tÕ,dÞch  ô    ông     v ¸p d theo    c¸c quy  nh   ®Þ cña  Ët Doanh  Lu   nghiÖp  µ   íc. Nh n §i Ò u    4. KhuyÕn  Ých    kh c¸c doanh  nghiÖp,c¬  ë    s s¶n  Êt kinh doanh  xu     thuéc c¸c thµnh  Çn    Õ     ph kinh t kh¸c vµ    ¬    c¸c c quan,tæ    chøc  ícngoµi,tæ  n    chøc  Quèc  Õ  ¹  Öt Nam   ã  ö  ông    ng,  ùc  Ön  Çn  µm  Öc  giê t ti Vi   csd lao ®é th hi tu l vi 40    trong5  µy.   ng §i Ò u      ùchiÖn  Õ     Çn  µm  Öc  giêmøc  iÒnl ng  µy  5. Khith   ch ®é tu l vi 40    t  ¬ ng ®Ó    ¬ng  µm  tr¶l l thªm  ê, µm  ªm,    î Êp  gi   ® l tr¶tr c b¶o  Óm    éithayl ng  .vÉn    hi x∙h    ¬ v.v.   . thùc hiÖn    theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h §i Ò u 6. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  th¸ng 10  ®Þ n c hi l     t  02    n¨m  1999. §i Ò u 7.   èi víic¸c  n   Þ   a  §   ®¬ v ch b¶o  ¶m   îc c¸c ®iÒu  Ön    ® ®   ki quy ®Þnh  ¹  Òu  nãitrªnth×  Õp  ôc thùc hiÖn  Çn  µm  Öc  giê trong 6  ti§i 2      ti t     tu l vi 48      ngµy. Bé   ëng,Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,Chñ   thu   ph   tÞch  y  ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chØ  o    ®¹ c¸c ®¬n  Þ  éc  Òn  v thu quy qu¶n  ýcã  Æc   iÓ m   l  ® ® nªu    ©y  ùng  ¬ng  cô  trªnx d ph ¸n  thÓ  µ      v c¸cgi¶i ph¸p ®Ó   ùc hiÖn    th   trong n¨m    2000. §i Ò u    Bé,  µnh,®Þa  ¬ng  Þu  8. C¸c  ng   ph ch tr¸chnhiÖm     chØ  o  µ  ­ ®¹ v h íng  Én    n  Þ  éc  Òn  d c¸c ®¬ v thu quy qu¶n  ýthùc hiÖn  l    Quy Õt  nh  µy; tæng  ®Þ n  hîp vµ  öib¸o c¸o vÒ   é    g       B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  Bé  Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi chÞu  v X∙    tr¸ch nhiÖ m     theo  âi t×nh  d  h×nh  ùc  Ön  th hi chung  ña    é,  µnh, ®Þa   ¬ng  µ  c c¸c B ng   ph v tæng  îp  h b¸o   c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph C¸c  ¬  c quan b¸o  Ý, ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  ã  ch       h c tr¸chnhiÖm     tham    gia gi¶ithÝch,phæ   Õn  ng    Çn      bi ®ó tinhth Quy Õt  nh  µy  µ  ®Þ n v ph¶n  qu¸ tr×nh ¸nh      tæ chøc  ùc hiÖn      é, ngµnh,®Þa  ¬ng,c¸cc¬  ë      Õt  Þp  th   ë c¸cB     ph     s ®Ó gi¶iquy k thêinh÷ng  ã    kh kh¨n,víng m ¾ c.     §i Ò u 9.    é   ëng, Thñ  ëng  ¬  C¸c B tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản