Quyết định 188A/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định 188A/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 188A/QĐ-UB về việc tách Sở Quản lý Nhà đất và Công trình công cộng ra thành hai Sở: Sở Nhà đất và Sở Công trình Đô thị do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 188A/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 188A/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 1985 QUY T NNH V VI C TÁCH S QU N LÝ NHÀ T VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG C NG THÀNH HAI S : S NHÀ T VÀ S CÔNG TRÌNH Ô THN. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c H i thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983; - Xét yêu c u c n thi t t ch c qu n lý chuyên sâu phù h p v i quy mô, kh i lư ng, trình k thu t v nhà c a và công trình công c ng c a thành ph H Chí Minh ; - Xét ngh c a ng chí Trư ng Ban T ch c Chánh quy n thành ph ; QUY T NNH i u 1.- Nay tách S Qu n lý Nhà t và Công trình công c ng ra thành 2 S tr c thu c y ban Nhân dân thành ph : 1.- S Nhà t. 2.- S Công trình ô th . i u 2.- Ban hành kèm theo quy t nh này 2 b n quy nh v t ch c và ho t ng c a S Nhà t và S Công trình ô th . i u 3.- Bãi b Quy t nh s 276/Q -UB ngày 31-10-1979 c a y ban Nhân dân thành ph v vi c thành l p S Qu n lý Nhà - t và Công trình công c ng. i u 4.- Các ng chí Giám c S Nhà t (m i), Giám c S Công trình ô th (m i) có trách nhi m ph i h p v i ng chí Gíám c S Qu n lý nhà t và công trình công c ng (cũ) t ch c th c hi n vi c tách S theo phương án ã ư c y ban Nhân dân thành ph phê duy t và s p x p l i t ch c theo 2 b n quy nh nêu i u2 quy t nh này và theo úng ch , th l hi n hành c a Nhà nư c, ch ng m t mát th t thoát tài s n, v t tư, ti n v n c a Nhà nư c ã giao cho S Qu n lý Nhà t và Công trình công c ng trư c ây. S Tài Chánh và Ban T ch c chánh quy n thành ph theo ch c năng c a mình có trách nhi m theo dõi, giúp vi c tách, phân chia tài s n và s p x p t ch c m i c a S Nhà t và S Công trình ô th .
 2. i u 5.- Các ng chí Chánh Văn phòng y ban Nhân dân thành ph Trư ng Ban T ch c Chánh quy n thành ph , Giám c S Tài Chánh, Giám c S Nhà t (m i), Giám c S Công trình ô th (m i), Giám c S Qu n lý Nhà t và công trình công c ng (cũ), Th trư ng các S Ban, Ngành thành ph có liên quan và Ch t ch y ban Nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Nơi nh n : - Như i u 5 – VPH BT ( b/c) - B Xây d ng ( b/c) - Ban T Ch c CP ( b/c) - Thư ng tr c TU (d b/c) - BTC Thành y – Ban CN/TU - TT.UBND/TP - Ban TCCQ/TP Phan Văn Kh i - VPUB (A.3 Hòa, A.6 Khanh TH- N , NC) - Lưu B N QUY NNH V T CH C VÀ HO T NG C A S NHÀ T THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo quy t nh s 188/Q -UB ngày 21-8-1885 c a UBND thành ph H Chí Minh) I. - CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N : i u 1.- S Nhà t là cơ quan chuyên môn c a y ban Nhân dân thành ph ; ng th i là t ch c thu c h th ng ngành xây d ng t Trung ương n cơ s . S Nhà t ch u s lãnh o tr c ti p, toàn di n c a y ban Nhân dân thành ph ; ng th i ch u s ch o v chuyên môn, nghi p v c a B xây d ng. S Nhà t ho t ng theo ch h ch toán kinh t , có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u riêng và m tài kho n ngân hàng theo quy nh c a Nhà nư c . V n ho t ng c a toàn S g m có : - V n xây d ng cơ b n - V n s a ch a nhà - V n s n xu t kinh doanh - V n huy ng c a các cơ quan, ơn v Nhà nư c, t p th và tư nhân óng góp. - V n s nghi p
 3. - V n vay tín d ng ngân hàng - V n t có theo quy nh c a Nhà nư c và UBND thành ph . - Riêng kinh phí cơ quan S (k c ti n lương) ư c trích t chi phí qu n lý c a các ơn v s n xu t kinh doanh tr c thu c n p lên. i u 2.- S Nhà t có ch c năng, nhi m v , quy n h n như sau : a) Ch c năng : - Giúp y ban Nhân dân thành ph th ng nh t qu n lý Nhà nư c ngành Nhà t theo hư ng phân công phân c p v c i t o, t ch c qu n lý nhà c a, t th cư hi n có và phát tri n nhà m i trên a bàn thành ph theo úng ư ng l i, ch trương, chánh sách, ch c a ng và Nhà nư c, c a Thành y và y ban Nhân dân thành ph . - ư c y ban Nhân dân thành ph y quy n tr c ti p qu n lý ch o ho t ng s n xu t kinh doanh và s nghi p c a các ơn v thu c chuyên ngành kinh t và k thu t v nhà c a do thành ph phân công cho S qu n lý. b) Nhi m v , quy n h n ; 1/ Căn c vào quy ho ch xây d ng và phát tri n kinh t -xã h i chung c a thành ph , t ch c nghiên c u xây d ng quy ho ch i u ch nh, s p x p và phát tri n ngành Nhà t c a thành ph , trình y ban Nhân dân thành ph xét duy t và t ch c th c hi n quy ho ch y xuyên su t t thành ph n qu n, huy n, phư ng, xã và cơ s . 2/ L p phương án u tư dài h n, ng n h n v b o dư ng s a ch a c i t o và xây d ng m i nhà c a, kho bãi toàn thành ph vN t ng h p chung vào k ho ch kinh t - xã h i c a a phương, trình y ban Nhân dân thành ph xét duy t theo t ng kỳ k ho ch. Tr c ti p th c hi n ch c năng ch u tư huy ng v n và h p tác u tư i v i các công trình s a ch a c i t o và xây d ng m i nhà c a, kho bãi theo s phân công, phân c p qu n lý c a y ban Nhân dân thành ph . 3/ Ch o th c hi n th ng nh t trên a bàn thành ph v công tác c i t o xã h i ch nghĩa i v i tư nhân có nhà c a, kho bãi cho thuê và th c hi n chánh sách i v i nhà v ng ch , nhà c a oàn, h i tôn giáo, nhà c a ngư i xu t c nh h p pháp, nhà c a ngo i ki u, nhà c a tư nhân thu c di n c i t o t i quy t nh 111/CP ngày 14 tháng 4 năm 1977 và các lo i nhà c a khác theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và y ban Nhân dân thành ph . 4/ T ch c th c hi n công tác ăng ký l p s b nhà c a và ph i h p v i Ban Qu n lý ru ng t thành ph t ch c i u tra, ăng ký qu n lý t th cư toàn thành ph và tr c ti p qu n lý s b nhà c a, t th cư theo s phân công phân c p qu n lý c a y ban Nhân dân thành ph . 5/ Trên cơ s i u tra, n m ch c tình hình s d ng nhà c a, kho bãi trên a bàn thành ph , xây d ng các phương án i u ch nh, s p x p l i vi c s d ng các lo i nhà c a,
 4. kho bãi toàn thành ph b o m s d ng úng m c ích, úng công năng và tiêu chuNn quy nh, trình y ban Nhân dân thành ph thông qua và t ch c th c hi n các phương án ư c duy t m t cách kiên quy t, tri t theo úng pháp ch xã h i ch nghĩa . 6/ Căn c vào các chánh sách, ch v công tác qu n lý nhà c a, t th cư các ô th c a Nhà nư c ban hành, nghiên c u xây d ng , c th hóa, h th ng hóa cho phù h p c i m tình hình c a thành ph , trình y ban Nhân dân thành ph duy t và ch o vi c th c hi n th ng nh t các quy nh và th ch ó trên toàn thành ph . 7/ Tr c ti p gi i quy t trong ph m vi quy n h n ư c giao, ho c trình y ban Nhân dân thành ph gi i quy t vi c cho thuê, mua bán, th a k , y quy n, chuy n i, ti p nh n, thu h i, giao quy n s d ng nhà c a úng chánh sách, ch quy nh và theo s phân công, phân c p qu n lý c a y ban Nhân dân thành ph . 8/ T ch c thu úng h n, y ti n cho thuê nhà thu c di n S tr c ti p qu n lý theo úng chánh sách ch , tiêu chuNn c a Nhà nư c . 9/ T ch c kinh doanh c t nhà bán cho các cơ quan, ơn v Nhà nư c, t p th và tư nhân t i thành ph b ng cách vay v n tín d ng ngân hàng ho c huy ng v n góp c a các i tư ng c n nhà ng th i t ch c các d ch v thu ngo i t v s a ch a, mua bán nhà cho thân nhân vi t ki u t i thành ph . 10/ T ch c ăng ký, phân lo i, s p x p th t ưu tiên cho các i tư ng (thu c di n thành ph qu n lý xét c p nhà) có nhu c u b c thi t v nhà thông qua H i ng ki m tra, x lý và phân ph i nhà giúp y ban Nhân dân thành ph quy t nh vi c phân ph i nhà úng chánh sách, tiêu chuNn, i tư ng và kh năng nhà c a hi n có c a thành ph . Theo dõi, ki m tra, hư ng d n các qu n, huy n trong vi c th c hi n úng n chánh sách, ch phân ph i nhà c a y ban Nhân dân thành ph . 11/ Ch o, qu n lý th ng nh t và hư ng d n, ph bi n, theo dõi ki m tra vi c ch p hành chánh sách, ch , quy nh v s d ng, b o v nhà c a, t th cư toàn thành ph . Th c hi n ch c năng thành viên Thư ng tr c c a H i ng ki m tra, x lý và phân ph i nhà thành ph , t ch c nghiên c u, i u tra, l p các h sơ c n thi t v các v vi ph m pháp ch nhà c a, kho bãi, t th cư, v các v tranh ch p, công dân liên quan n công tác nhà c a giúp H i ng xem xét, xu t v i y ban Nhân dân thành ph gi i quy t theo úng chánh sách, ch và lu t pháp xã h i ch nghĩa. 12/ T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t và áp d ng ch c i ti n cơ ch qu n lý kinh t c a Nhà nư c trong ngành Nhà t toàn thành ph . 13/ T ch c s n xu t, khai thác, ch bi n, thu mua, trao i t cân i, b sung các lo i v t tư chuyên ngành theo phân công phân c p c a y ban Nhân dân thành ph , nh m b o m nâng cao hi u qu s d ng các ngu n v n ư c giao. 14/ T ch c công tác ào t o, b i dư ng i ngũ cán b , công nhân viên ch c cho toàn ngành. Giáo d c chánh tr tư tư ng, nâng cao trình văn hóa, k thu t, nghi p v và chăm lo i s ng cán b công nhân viên ch c thu c S .
 5. 15/ ư c quy n th c hi n ch c năng c a m t t ch c liên hi p s n xu t kinh doanh chuyên ngành kinh t k thu t, tr c ti p qu n lý toàn di n và gi i quy t các v n phát sinh vư t quá quy n h n c a các ơn v cơ c tr c thu c bao g m các m t công tác chính. - Ch u trách nhi m v pháp lý và v t ch t trư c y ban Nhân dân thành ph trong vi c b o m hoàn thành toàn di n các ch tiêu k ho ch ư c giao cho toàn S theo t ng kỳ k ho ch. - Phân giao ch tiêu k ho ch và tr c ti p ch o các ơn v tr c thu c th c hi n t t k ho ch, ph i h p v i các ngành ch c năng c a thành ph t ch c duy t hoàn thành k ho ch hàng năm cho cơ s . - Qu n lý và i u ch nh v n, v t tư, máy móc thi t b , lao ng gi a các ơn v tr c thu c theo phân c p. - T ch c ch o vi c áp d ng th ng nh t các chánh sách, ch kinh t - tài chánh, các quy trình, quy ph m k thu t và nh m c kinh t - k thu t c a Nhà nư c trong các ơn v thu c S và qu n, huy n. - T ch c vi c h p tác, liên k t, liên doanh gi a các ơn v trong và ngoài ngành, khai thác ti m năng các ơn v tr c thu c, nh m t cân i m t cách tích c c, v ng ch c, b o m phát tri n s n xu t kinh doanh, t o ngu n v n b sung cho vi c xây d ng và phát tri n ngành Nhà t c a thành ph . - Thanh tra, ki m tra các ơn v thu c ngành toàn thành ph trong vi c ch p hành chánh sách, ch và lu t pháp hi n hành c a Nhà nư c. - Qu n lý công tác t ch c và cán b theo phân công, phân c p. V t ch c, S ư c quy n : a) Thành l p ho c gi i th các xư ng, phân xư ng, ơn v tương ương h ch toán n i b và các phòng, ban c a các ơn v s n xu t kinh doanh, s nghi p thu c S . b) Tùy i u ki n ph m vi ho t ng và yêu c u c a s n xu t kinh doanh, S ư c ra quy t nh cho các ơn v h ch toán n i b (nói m c a trên ây) ư c s d ng con d u giao d ch và m tài kho n trong h n m c Ngân hàng. 16/ Th c hi n ch h ch toán kinh t , trích kinh phí t cách ơn v s n xu t kinh doanh tr c thu c S n p lên theo t l quy nh trang tr i kinh phí ho t ng (k c ti n lương) c a b máy qu n lý cơ quan S (ngân sách không bao c p). ư c trích l p xây d ng qu nghiên c u khoa h c- k thu t c a ngành, qu phúc l i và qu khen thư ng c a b máy cơ quan S t ph n l i nhu n th c t c a các ơn v s n xu t kinh doanh thu c S theo quy ch c a m t liên hi p s n xu t và theo t l quy nh c a y ban Nhân dân thành ph . 17/ ư c quy n xác nh s biên ch cơ quan S thu c qu lương s n xu t kinh doanh ài th theo t ng kỳ k ho ch (tr s biên ch s nghi p và c i t i xã h i ch nghĩa do y ban Nhân dân thành ph giao hàng năm).
 6. 18/ ư c phân công làm Trư ng Ban ch o bán nhà (c p thành ph ) theo Quy t nh s 140/Q -UB ngày 15-7-1985 c a y ban Nhân dân thành ph . II- CƠ C U T CH C : i u 3.- S Nhà t ư c t ch c và làm vi c theo ch th trư ng, k t h p v i bàn b c t p th . S t dư i quy n i u khi n c a Giám c có m t s Phó Giám c giúp vi c Giám c. Giám c S ch u trách nhi m trư c y ban Nhân dân thành ph lãnh o toàn b công tác c a S như i u 1 i u 2 ã quy nh. Các Phó Giám c giúp Giám c trong vi c lãnh o chung và ư c Giám c y nhi m ch o m t s m t công tác c aS . i u 4.- Cơ c u t ch c c a S Nhà t g m có : A/ B MÁY CƠ QUAN S : 1- Phòng quy ho ch- k thu t 2- Phòng k ho ch – v t tư 3- Phòng k t toán – th ng kê – tài v 4- Phòng t ch c cán b - lao ng ti n lương- ào t o 5- Phòng qu n lý và t ng h p nhu c u nhà 6- Phòng ăng ký s b nhà c a và t th cư 7- Phòng chánh sách (hư ng d n chánh sách và làm th t c mua bán, th a k , y quy n, chuy n d ch nhà c a). 8- Phòng hành chánh- qu n tr (bao g m t ng h p, thi ua, lưu tr ) 9- Phòng qu n lý v n (k c v n ngo i t ) 10- Ban thanh tra- pháp ch 11- Ban c i t o (nhà cho thuê và di n 2/IV) 12- Ban 216 ( ư c thành l p theo Quy t nh s 53/Q -UB ngày 27-3-1985 c a y ban Nhân dân thành ph ). Các phòng, ban nêu trên (t 1 n 10) thu c biên ch gián ti p hư ng kinh phí c p trên có nhi m v theo dõi, t ng h p tình hình, nghiên c u xu t, giúp Giám c S th c hi n t t ch c năng qu n lý hành chánh – kinh t ngành nhà t và qu n lý ch o các ơn v s n xu t kinh doanh, s nghi p tr c thu c S . Ban c i t o và Ban 216 là nh ng ơn v thu c biên ch c i t o, hư ng kinh phí hành chánh v c i t o xã h i ch nghĩa, ư c gi i th sau khi hoàn thành nhi m v .
 7. B- ƠN VN S NGHI P TR C THU C S : 1- Trư ng k thu t nghi p v Nhà t. C- CÁC ƠN VN S N XU T KINH DOANH TR C THU C S : 1- Công ty qu n lý nhà 2- Công ty s a c a nhà 3- Công ty kho bãi 4- Công ty phát tri n nhà 5- Xí nghi p vôi-g ch-s 6- Xí nghi p v t tư 7- Xí nghi p thi t k . Các ơn v s n xu t kinh doanh nêu trên có tư cách pháp nhân, h ch toán kinh t y , có con d u riêng, ư c c p v n, vay v n và m tài kho n ngân hàng theo quy nh c a Nhà nư c . i u 5.- Giao trách nhi m cho Giám c S Nhà t ch trì ph i h p v i các ngành ch c năng c a thành ph . 1/ Nghiên c u xây d ng và trình y ban Nhân dân thành ph duy t các án v quy ho ch s p x p và t ch c l i h th ng các ơn v s n xu t kinh doanh và s nghi p toàn ngành nhà t t thành ph n qu n, huy n, phư ng, xã theo hư ng chuyên sâu, k t h p qu n lý th ng nh t theo ngành v i tăng cư ng phân c p cho qu n, huy n và cơ s . 2/ Căn c vào ch th 35/CT-UB ngày 8-9-1984 c a y ban Nhân dân thành ph và ch c năng, nhi m v c a S nêu i u 1 và 2 trên ây, S quy nh (b ng văn b n) quy ch t ch c và ho t ng c a t ng ơn v s n xu t kinh doanh, s nghi p, các phòng, ban, cơ quan S . Biên ch lao ng và qu ti n lương c a toàn S ư c b trí cân i v i k ho ch s n xu t kinh doanh, s nghi p trên cơ s nh m c kinh t - k thu t và năng su t lao ng. III- M I QUAN H CÔNG TÁC : i u 6.- S Nhà t có các m i quan h công tác sau ây : 1/ V i y ban Nhân dân thành ph : S ch u s lãnh o tr c ti p, toàn di n c a y ban Nhân dân thành ph . Giám c S tr c ti p nh n ch th và ch p hành nghiêm ch nh m i quy t nh c a y ban Nhân dân thành ph và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban Nhân dân thành ph v nh ng m t công tác ư c phân công.
 8. 2/ V i B xây d ng : Ch u s hư ng d n, ch o nghi p v chuyên ngành và các m t công tác khác có liên quan do B Xây d ng th ng nh t qu n lý. Giám c S t ch c th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a B trư ng B Xây d ng. 3/ V i các S , Ban, Ngành khác c a thành ph : - Th c hi n m i quan h bình ng, h p tác xã h i ch nghĩa, cùng th c hi n nhi m v chánh tr c a a phương theo s phân công qu n lý c a y ban Nhân dân thành ph . - Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c theo ngành c a cơ quan chuyên môn thu c y ban Nhân dân thành ph , hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v qu n lý ngành i v i các ngành, các c p, các ơn v c a thành ph và Trung ương óng t i thành ph . Trư ng h p các ngành, c p, ơn v vi ph m nh ng quy nh qu n lý v s d ng nhà c a, t th cư, S căn c m c vi ph m ra văn b n khuy n cáo ho c ki n ngh v i y ban Nhân dân thành ph có bi n pháp x lý. 4/ V i y ban Nhân dân qu n, huy n : S có nhi m v hư ng d n ch o v chuyên môn, k thu t và nghi p v ngành nhà t i v i Phòng xây d ng qu n, huy n thông qua y ban Nhân dân qu n, huy n tham gia ý ki n v i các qu n, huy n vi c b trí nhân s chuyên ngành, theo quy nh phân c p qu n lý cán b hi n hành; ng th i ph i h p v i y ban Nhân dân thành ph gi i quy t i v i nh ng v n chưa th ng nh t vư t quá thN m quy n c a S . V i ch c năng ho t ng như m t Liên hi p s n xu t theo ngành kinh t - k thu t, S ư c tr c ti p ki m tra các Công ty, Xí nghi p, H p tác xã, T h p s n xu t thu c ngành nhà t do y ban Nhân dân qu n, huy n qu n lý, trong vi c th c hi n các quy nh c a y ban Nhân dân thành ph v áp d ng th ng nh t các nh m c kinh t - k thu t, giá gia công, ch t lư ng s a ch a nhà c a v.v… IV. I U KHO N THI HÀNH : i u 7.- Các quy nh c a y ban Nhân dân thành ph ban hành trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . i u 8.- B n quy nh này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. Vi c s a i, b sung b n quy nh này do y ban Nhân dân thành ph xét quy t nh. Y BAN NHÂN DÂN TP. H CHÍ MINH B N QUY NNH V T CH C VÀ HO T NG C A S CÔNG TRÌNH Ô THN TP. H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo quy t nh s 188/Q -UB ngày 21-8-1885 c a y Ban nhân dân thành ph H Chí Minh) I.- CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N :
 9. i u 1.- S Công trình ô th là cơ quan chuyên môn c a y ban Nhân dân thành ph , ng th i là t ch c thu c h th ng ngành xây d ng t Trung ương n cơ s . S Công trình ô th ch u s lãnh o tr c ti p, toàn di n c a y ban Nhân dân thành ph ; ng th i ch u s ch o v chuyên môn, nghi p v c a B Xây d ng. S Công trình ô th là ơn v d toán c l p, ho t ng theo ch g n thu bù chi, có tư các pháp nhân, ư c s d ng con d u riêng và m tài kho n ngân hàng theo quy nh c a Nhà nư c. Kinh phí ho t ng c a b máy cơ quan S g m có : - V n trích t các ơn v s n xu t kinh doanh n p lên theo t l quy nh. - V n t có theo ch quy nh hi n hành c a Nhà nư c và y ban Nhân dân thành ph . - V n tr c p m t ph n c a ngân sách thành ph và Trung ương. i u 2.- S Công trình ô th có ch c năng, nhi m v quy n h n như sau : a) Ch c năng : - Giúp y ban Nhân dân thành ph th ng nh t qu n lý Nhà nư c ngành công trình ô th theo hư ng phân công phân c p v c i t o, t ch c qu n lý và xây d ng m i các công trình ph c v l i ích công công trên a bàn thành ph theo úng ư ng l i, ch trương, chánh sách, ch c a ng và Nhà nư c, c a Thành y và y ban Nhân dân thành ph . - ư c y ban Nhân dân thành ph y quy n gi i quy t m t s v n phát sinh vư t quá quy n h n c a các ơn v s n xu t kinh doanh và s nghi p v công trình ô th do thành ph phân công cho S qu n lý . b) Nhi m v , quy n h n: 1- Căn c vào quy ho ch xây d ng và phát tri n kinh t -xã h i chung c a thành ph , t ch c nghiên c u, xây d ng quy ho ch phát tri n ngành công trình ô th c a thành ph , trình y ban Nhân dân thành ph duy t và t ch c th c hi n quy ho ch y xuyên su t t thành ph n qu n, huy n, phư ng, xã và cơ s . 2- L p phương án u tư dài h n, ng n h n v b o dư ng, s a ch a, nâng c p và xây d ng m i các công trình ph c v l i ích công c ng toàn thành ph t ng h p chung vào k ho ch kinh t - xã h i c a a phương, trình y ban Nhân dân thành ph xét duy t theo t ng kỳ k ho ch. Tr c ti p th c hi n ch c năng ch u tư i v i các công trình ph c v l i ích công c ng v các m t: c p nư c, thoát nư c, vĩa hè, v sinh, phân rác, công viên, vư n hoa, vư n thú, cây xanh, chi u sáng trên c u ư ng và các nơi công c ng, ph c v mai táng, qu n lý nghĩa trang… theo s phân công, phân c p c a y ban Nhân dân thành ph .
 10. 3- Căn c vào các chánh sách, ch v công tác qu n lý công trình ph c v l i ích công c ng các ô th c a Nhà nư c ban hành, nghiên c u xây d ng, c th hóa, h th ng hóa cho phù h p c i m tình hình c a thành ph , trình y ban Nhân dân thành ph duy t và ch o th c hi n th ng nh t các quy nh v th ch ó trên toàn thành ph . 4- Ch o, qu n lý th ng nh t và hư ng d n, ph bi n, theo dõi s ki m tra vi c ch p hành chánh sách, ch , quy nh v s d ng, b o v công trình ô th . 5- T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t và áp d ng ch c i ti n cơ ch qu n lý kinh t c a Nhà nư c trong ngành công trình ô th toàn thành ph . 6- T ch c s n xu t, khai thác, ch bi n, thu mua, trao i, t cân i, b sung các lo i v t tư chuyên ngành theo phân công phân c p c a y ban Nhân dân thành ph nh m b o m nâng cao hi u qu kinh t c a các ơn v tr c thu c ngành. 7- T ch c công tác ào t o, b i dư ng i ngũ cán b , công nhân viên cho toàn ngành. Giáo d c chánh tr , tư tư ng, nâng cao trình văn hóa, k thu t, nghi p v và chăm lo i s ng, chăm sóc s c kh e cho cán b , công nhân viên ch c thu c S . 8- ư c y quy n gi i quy t các v n phát sinh vư t quá quy n h n c a các ơn v cơ s tr c thu c, bao g m các m t công tác chính : - Ch u trách nhi m trư c y ban Nhân dân thành ph ch o các ơn v tr c thu c hoàn thành toàn di n các ch tiêu k ho ch ư c giao theo t ng kỳ k ho ch. - Phân giao ch tiêu k ho ch và ch o các ơn v tr c thu c tháo g m t s khó khăn trong quá trình th c hi n k ho ch, ph i h p v i các ngành ch c năng c a thành ph t ch c duy t hoàn thành k ho ch hàng năm cho cơ s . - Giúp y ban Nhân dân thành ph qu n lý và i u ch nh v n, v t tư, máy móc thi t b , lao ng gi a các ơn v tr c thu c theo s phân công phân c p. - T ch c ch o vi c áp d ng th ng nh t các chánh sách, ch kinh t - tài chánh và các quy trình quy ph m k thu t, nh m c kinh t - k thu t c a Nhà nư c trong các ơn v thu c S và qu n, huy n. - T ch c vi c h p tác liên k t, liên doanh gi a các ơn v trong và ngoài ngành, khai thác ti m năng các ơn v tr c thu c và các ngh nhân thành ph , N y m nh phát tri n s n xu t kinh doanh, t o ra nh ng s n phN m chuyên ngành phong phú, áp ng nhu c u trong nư c và ph c v xu t khN u nh m b sung ngu n v n cho vi c xây d ng và phát tri n ngành công trình ô th c a thành ph . - Thanh tra, ki m tra các ơn v thu c ngành toàn thành ph trong vi c ch p hành chánh sách, ch và lu t pháp hi n hành c a Nhà nư c. - Qu n lý công tác t ch c và cán b theo phân công, phân c p. V t ch c, S ư c quy n :
 11. a) Thành l p ho c gi i th các xư ng, phân xư ng, ơn v tương ương h ch toán n i b vá các phòng ban c a các ơn v s n xu t kinh doanh, s nghi p thu c S . b) Tùy i u ki n, ph m vi ho t ng và yêu c u c a s n xu t kinh doanh, S ư c ra quy t nh cho các ơn v h ch toán n i b (nói m c a trên ây) ư c s d ng con d u giao d ch và m tài kho n trong h n m c ngân hàng. 9- Th c hi n ch trích kinh phí t các ơn v s n xu t kinh doanh n p lên theo t l quy nh trang trãi kinh phí ho t ng (k c ti n lương) c a b máy qu n lý cơ quan S (Ngân sách thành ph xét tr c p m t ph n kinh phí ho t ng). - ư c trích l p xây d ng qu nghiên c u khoa h c-k thu t c a ngành, qu phúc l i và qu khen thư ng c a b máy cơ quan S t l i nhu n th c t c a các ơn v thu c S theo t l quy nh c a y ban Nhân dân thành ph . 10- ư c quy n xác nh s biên ch cơ quan S thư c qu lương s n xu t kinh doanh ài th theo t ng kỳ k ho ch (tr s biên ch s nghi p và c i t o xã h i ch nghĩa do y ban Nhân dân thành ph giao hàng năm). II- CƠ C U T CH C : i u 3.- S Công trình ô th thành ph ư c t ch cvà làm vi c theo ch th trư ng k t h p v i bàn b c t p th . S ư c t dư i quy n i u khi n c a Giám c và có m t s Phó Giám c giúp vi c Giám c. Giám c ch u trách nhi m trư c y ban Nhân dân thành ph lãnh o toàn b công tác c a S như i u 1 và i u 2 ã quy nh. Các Phó Giám c giúp Giám c trong vi c lãnh o chung và ư c Giám c y nhi m ch o m t s m t công tác c a S . i u 4.- Cơ c u t ch c c a S Công trình ô th g m có : A/ B MÁY CƠ QUAN S : 1/ Phòng quy ho ch- k thu t 2/ Phòng k ho ch – v t tư 3/ Phòng k toán – th ng kê – tài chánh 4/ Phòng T ch c cán b - lao ng ti n lương – ào t o 5/ Phòng qu n lý công trình ô th 6/ Phòng Hành chánh- qu n tr (bao g m t ng h p, thi ua - lưu tr ) 7/ Ban Thanh tra – pháp ch 8/ i quy t c ô th .
 12. Các Phòng, Ban, i nêu trên thu c biên ch gián ti p (hư ng kinh phí c p trên và m t ph n do ngân sách thành ph tr c p) có nhi m v theo dõi, t ng h p tình hình, nghiên c u xu t, hư ng d n, ki m tra, ôn c giúp Giám c S th c hi n t t ch c năng qu n lý hành chánh – kinh t ngành công trình ô th và qu n lý ch o các ơn v s n xu t kinh doanh, s nghi p tr c thu c S . B/ CÁC ƠN VN S NGHI P CÓ THU TH C HI N CH H CH TOÁN KINH T CL P: 1- Công ty công viên và cây xanh 2- Công ty chi u sáng – vĩa hè – thoát nư c 3- Công ty d ch v công c ng ( i tên Công ty v sinh và mai táng l y tên m i là : Công ty d ch v công c ng) 4- Th o c m viên. C/ CÁC ƠN VN S N XU T KINH DOANH : 1- Công ty c p nư c 2- Xí nghi p xây d ng công trình công c ng 3- Xí nghi p phân t ng h p 4- Xí nghi p CTHD cưa x g M Tân 5- Xí nghi p cơ khí 6- Xí nghi p cung ng và s n xu t v t tư 7- Xư ng thi t k 8- Ban qu n lý công trình xây d ng cơ b n. Các ơn v s nghi p và s n xu t kinh doanh nêu trên (m c B và C) có tư cách pháp nhân, h ch toán kinh t y , có con d u riêng, ư c c p v n, vay v n và m tài kho n ngân hàng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 5.- Giám c S Công trình ô th căn c vào ch th 35/CT-UB ngày 8-9-1984 c a y ban Nhân dân thành ph và ch c năng, nhi m v c a S nêu i u 1 và 2 trên ây, có trách nhi m quy nh b ng văn b n quy ch t ch c và ho t ng c a t ng ơn v s n xu t kinh doanh, s nghi p và các Phòng, Ban c a S . Biên ch lao ng và qu ti n lương c a toàn S ư c b trí cân i v i k ho ch s n xu t kinh doanh, s nghi p trên cơ s nh m c kinh t - k thu t và năng su t lao ng. Căn c vào ch trương, ngh quy t c a ng, Nhà nư c, Thành y, y ban Nhân dân thành ph v c i ti n cơ ch qu n lý kinh t và tình hình phát tri n ngành t ng th i gian. Giám c S có trách nhi m t ch c nghiên c u, xây d ng án trình y ban
 13. Nhân dân thành ph xét quy t nh vi c s p x p, t ch c l i các ơn v s n xu t kinh doanh, s nghi p thu c ngành m t cách thích h p. III- M I QUAN H CÔNG TÁC i u 6.- S Công trình ô th có các m i quan h công tác chính sau ây : 1/ V i y ban Nhân dân thành ph : S Công trình ô th ch u s lãnh o tr c ti p, toàn di n c a y ban Nhân dân thành ph ; Giám c S tr c ti p nh n ch th và ch p hành nghiêm ch nh m i quy t nh c a y ban Nhân dân thành ph và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban Nhân dân thành ph v nh ng m t công tác ư c phân công. 2/ V i B Xây d ng : ch u s hư ng d n, ch o nghi p v chuyên ngành và các m t công tác có liên quan do B Xây d ng thông nh t qu n lý; Giám c S t ch c th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a B trư ng B Xây d ng. 3/ V i các S , Ban, Ngành khác c a thành ph : - Th c hi n m i quan h bình ng h p tác xã h i ch nghĩa, cùng th c hi n nhi m v chánh tr c a a phương theo s phân công qu n lý c a y ban Nhân dân thành ph . - Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c theo ngành c a cơ quan chuyên môn thu c y ban Nhân dân thành ph , hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý chuyên ngành i v i các ngành, c p, ơn v (k c ơn v c a Trung ương óng t i thành ph ). Trư ng h p các ngành, c p, ơn v vi ph m nh ng quy nh qu n lý và s d ng các công trình ph c v l i ích công trình ph c v l i ích công c ng, S căn c m c vi ph m ra văn b n khuy n cáo ho c ki n ngh v i y ban Nhân dân thành ph có bi n pháp x lý. 4/ V i y ban Nhân dân qu n, huy n : S Công trình ô th có nhi m v hư ng d n ch o v chuyên môn, k thu t và nghi p v công tác công trình ô th iv i Phòng xây d ng qu n, huy n thông qua y ban Nhân dân qu n, huy n tham gia ý ki n v i các qu n, huy n vi c b trí nhân s chuy n ngành, theo quy nh phân c p qu n lý cán b hi n hành; ng th i ch ng ph i h p v i y ban Nhân dân qu n, huy n gi i quy t nh ng v n có liên quan và báo cáo y ban Nhân dân thành ph gi i quy t i v i nh ng v n có liên quan và báo cáo y ban Nhân dân thành ph gi i quy t i v i nh ng v n chưa th ng nh t ho c vư t quá thN m quy n c a S . IV- I U KHO N THI HÀNH i u 7.- Các quy nh c a y ban Nhân dân thành ph ban hành trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . i u 8.- B n quy nh này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. Vi c s a i,b sung b n quy nh này do y ban Nhân dân thành ph xét quy t nh .- Y BAN NHÂN DÂN TP.H CHÍ MINH
Đồng bộ tài khoản