Quyết định 189/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định 189/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 189/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng quy hoạch chung xây dựng Khu thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 189/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  189/1999/Q§­T T g   T t p s n g µ y 20  th¸ng 9 n¨ m  1999 v Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t ® Þ n h  h í ng  q u y  h o ¹ ch  h u n g  x © y  d ù n g  k h u  th¬ n g   ¹ i  a o  b ¶ o,  c m L tØn h  q u ¶ n g  tr Þ ® Õ n  n¨ m  2020 Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  §iÒu  Ö  cø  l qu¶n  ý quy  ¹ch  «   Þ  l  ho ® th ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh 91/CP  µy  th¸ng8  ng 17    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph X Ðt    ®Ò nghÞ   ña  û   c U ban  ©n  ©n   nh d tØnh Qu¶ng  Þ  Tr (C«ng v¨n  è   s 833/TT­   µy  th¸ng7  UB ng 10    n¨m  1999) vµ  ña  é  ©y  ùng   c BX d (C«ng    è  v¨n s 29/ TTr­BXD   µy  th¸ng8  ng 30    n¨m  1999), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Phª  Öt  nh  íng  duy ®Þ h Quy  ¹ch  ho chung  ©y  ùng  x d Khu  ùc  v khuyÕn  Ých    iÓn kinh tÕ  µ  ¬ng  ¹i Lao  kh ph¸ttr     v th m  B¶o  äit¾t lµKhu  ¬ng  (g       th m¹i Lao    B¶o),tØnh    Qu¶ng  Þ  n   Tr ®Õ n¨m 2020  íinh÷ng  éi dung  ñ  Õu  v  n  ch y sau  y: ®© 1.M ôc    tiªu: Nh»m   ô  Ó  éidung  c th n   Quy  Õ   ch Khu  ùc  v khuyÕn  Ých    iÓn kinh kh ph¸ttr     tÕ  µ  ¬ng  ¹i Lao  v th m  B¶o, tØnh    Qu¶ng  Þ  Tr ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   ®Þ sè 219/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng 11  ng 12    n¨m  1998  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ; c Th t Ch ph   nh»m     Ëp  ¬  ë  x¸c l c s cho  Öc  vi qu¶n  ýsö  ông  t,lËp  Õ   ¹ch  u       l  d ®Ê   k ho ®Ç t ph¸t tr Ón,qu¶n  ýx©y  ùng  «   Þ  µ    i  l  d ® th v c¸c khu  ©n    d c n«ng  th«n,c¬  ë  ¹  Çng,   sht   b¶o  Ö   v m«i  êng; thóc ®Èy  tr     qu¸  ×nh ph¸ttr Ón kinh tÕ  ¾n   íib¶o  Ö     tr    i    g v  v an ninh quèc    phßng. 2.Ph¹m      vinghiªncøu  µ  nh  íng ph¸ttr Ónkh«ng    v ®Þ h    i   gian: Khu  ¬ng  ¹iLao  th m  B¶o  n»m       í tØnh  s¸tbiªngi   i Sa­va­ khÐt (Céng    na­   hßa d©n  ñ  ©n  ©n  µo),trªntrôcQuèc  é9,phÝa  ©y  ch nh d L     l    T tØnh  Qu¶ng  Þ,bao  Tr   gå m   a   Ën  µnh  Ýnh  Þ  Ên Lao  ®Þ ph h ch th tr   B¶o, thÞ  Ên    tr Khe  Sanh  µ      v c¸c x∙ T ©n   µnh, T ©n   Th   Long, T ©n   Ëp,  ©n     L T Liªn vµ  ©n   îp   T H (huyÖn  íng  H Ho¸),  tØnh  Qu¶ng  Þ.DiÖn  Ých  ùnhiªnvïng nghiªncøu  Tr   t t        quy  ¹ch:15.804  ho   ha. 3.TÝnh  Êt:   ch ­ Lµ    khu  ùc  v khuyÕn  Ých    iÓnkinh tÕ,th ng  ¹ivµ  µcöa  Èu  kh ph¸ttr       ¬ m   l  kh quèc  Õ  t quan  äng,cã      óc ®Èy  tr   vaitrß th   quan  Ö   îp    h h t¸ckinh tÕ, th ng  ¹i    ¬ m   gi÷a hainícViÖtNam,  µo  µ    íckh¸c;       L v c¸cn   ­Lµ  u   èi    ®Ç m giao th«ng  êng  é    ® b quan  ängtrong nícvµ  èc  Õ; tr       qu t ­Lµ  ét    m trong nh÷ng    trung t©m    kinh tÕ  ña    c tØnh Qu¶ng  Þ; Tr
  2. 2 ­Cã   Þ  ÝrÊtquan  äng vÒ   ninh vµ  èc    v tr     tr   an    qu phßng. 4.Quy    ©n  è:   m« d s ­§ Õn    n¨m  2010:kho¶ng    40.000  êi; ng ­§ Õn    n¨m  2020:kho¶ng    55.000  êi,trong ®ã: ng     +  Þ   Ên Lao  Th tr   B¶o:kho¶ng    20.000  êi; ng +  Þ   Ên Khe  Th tr   Sanh:kho¶ng    15.000  êi; ng +  © n     D c n«ng  th«n thuéc 5        x∙:kho¶ng  20.000  êi. ng 5.§Þnh  íng ph¸ttr Ónkh«ng    h    i   gian: a.H Ö   èng  «  Þ  µ  iÓ m   ©n      th ® th v ® d c n«ng  th«n: ­ ThÞ   Ên Lao    tr   B¶o  ã  Ön  Ých  t  ©y  ùng  «  Þ  c di t ®Ê x d ® th kho¶ng  550    ha, bao  å m   Þ  Ên Lao  g th tr   B¶o  µ  v Khu  Þch  ô,th ng  ¹iLao  d v  ¬ m   B¶o; ­  Þ   Ên  Th tr Khe  Sanh  µ thÞ  Ên  l  tr huyÖn  þ huyÖn  íng  l  H Ho¸, cã  Ön    di tÝch  t  ©y  ùng  «  Þ  ®Ê x d ® th kho¶ng  420 ha; ­ C¸c  Þ  trung  ©m       ñ  Õu  th tø  t c¸c x∙ ch y n»m     ôc Quèc  é 9; tæng  trªntr   l    diÖn  Ých  ©y  ùng    t xd c¸ckhu  ©n    d c n«ng th«n thuéc 5        x∙kho¶ng  250  ha. b.Ph ©n    khu  chøc  n¨ng: ­ Khu  Þch  ô,th ng  ¹iLao    d v  ¬ m   B¶o  Ön  Ých  (di t kho¶ng 100    è  Ý t¹  ha):b tr   i thÞ  Ên Lao  tr   B¶o  å m   g trung t©m  éichîtr Ón l∙m  èc  Õ,khu    h     i   qu t   c«ng nghiÖp  s¹ch,trung t©m   ¬ng  ¹i Lao      th m  B¶o, c¸c cöa  µng  í thiÖu     h gi   i s¶n  È m,  ¬  ë  ph cs giac«ng    Õ,    t¸ ch kho  ¹iquan. i ngo   ­C¸c  öa  Èu:   c kh +  ¹icöa  Èu  T  kh Lao  B¶o  è  Ý tr¹m  Óm    ªnhîp,c¸c c¬  b tr   ki so¸tli       quan  qu¶n  lýcöa  Èu,c¸cc«ng  ×nh dÞch  ô,kho  ¹iquan;   kh     tr   v  ngo   +  è   Ý tr¹m  Óm     ªnngµnh  ¹    ©n  îp  ã  B tr   ki so¸tli   ti T x∙ H c chøc  n¨ng qu¶n  ý l  kiÓm    ÊtnhËp  Èu,thu thuÕ,kiÓm    ªnhîp,qu¶n  ýcöa  Èu. so¸txu   kh       so¸tli     l  kh ­C¸c    khu  c«ng  nghiÖp  bao  å m: g +  Khu  c«ng  nghiÖp  ¹ch t¹ thÞ  Ên Lao  s     tr   i B¶o  (kho¶ng  ha); 21  +  Khu  c«ng  nghiÖp  ¹ thÞ  Ên Khe  t   tr   i Sanh  (kho¶ng  ha); 10  +  Khu  c«ng  nghiÖp  ¹ x∙T ©n  µnh  t    i Th (kho¶ng  ha). 50  ­Trung  ©n  µnh  Ýnh  Ön  íng Ho¸  Õt  îp trung t©m  µnh  Ýnh    th ch huy H   k h    h ch cña  Khu  ¬ng  ¹iLao  th m  B¶o  è  Ýt¹ thÞ  Ên Khe  b tr     tr   i Sanh. ­ Trung  ©m      Ó  ôc  Ó    t v¨n ho¸,th d th thao,du  Þch,dÞch  ô,gi¸odôc,®µo    l   v      t¹o,y  Õ  ña  Ön  íng    t c huy H Ho¸  µ  ña  v c Khu  ¬ng  ¹i Lao  th m  B¶o  è  Ý t¹  Þ  b tr   i th trÊn Khe    Sanh. ­  Êt  èc  § qu phßng: Dµnh  t    ¸p    ®Ê ®Ó ® øng  Ö m   ô  nhi v b¶o  Ö   ninh, v an    quèc  phßng theo yªu cÇu  ña  é  èc     c B Qu phßng  µ  é  v B C«ng  an. ­ B¶o  Ö   õng    vr phßng  é, rõng  h  sinh th¸i c¸c vïng       , n«ng  ©m  l nghiÖp    ®Ó b¶o  ¶m   ® m«i  êng  tr sinhth¸i Òn  ÷ng     b v trong khu  ùc.   v 6.§Þnh  íng ph¸ttr Ónh Ö   èng  ¹ tÇng  ü  Ët:   h     i   th h  k thu
  3. 3 a. Giao    th«ng: Tæ     chøc  ng  é  µ  ªnhoµn  ¹ng íigiao  ®å b v li   m l  th«ng  i ®è   ngo¹ivµ      c¸c c«ng  ×nh ®Ç u   èi;giao  tr   m  th«ng  éi bé  Þ  Ên Khe  n   th tr   Sanh, thÞ    trÊn Lao    B¶o  µ    iÓ m   ©n    v c¸c® d c n«ng  th«n. b. C Êp   íc:Nguån  íc lÊy  õ s«ng  P«n,  å    ïm,  å    n  n  t  Sª  h A Ch h Khe Sanh;  trong t ng    îc bæ    ¬ lai®   sung  íc tõ hå  û  iÖn  µo  n     thu ® R Qu¸n    ôc  ô    ®Ó ph v nhu cÇu s¶n  Êtvµ  xu   sinh ho¹ttrong khu  ùc.      v c. C Êp   iÖn:    ® Nguån  Êp  iÖn  õ  ¹ng íi®iÖn  èc    ©y  ùng  c ® tm l  qu gia;x d tuyÕn  cao  Õ  th 110  §«ng  µ    KV  H ­Lao B¶o. d. Tho¸tnícvµ  Ö         v sinh m«i  êng:Tæ     tr   chøc  ¹ng íi m l tho¸t ícvµ  ö  ýníc     x l    n th¶it¹ c¸cthÞ  Ên,khu        tr   i c«ng  nghiÖp  b¶o  ¶m   Ö   ® v sinh m«i  êng    tr khu  ùc. v 7.X ©y  ùng  t®Ç u   n     d ®î   ®Õ n¨m  2010: ¦utiªux©y  ùng  Ö   èng  ¹ tÇng     d h th h  Khu  ¬ng  ¹iLao  th m  B¶o,bao  å m:   g ­ Dù   t¸  nh      ¸n  i ®Þ c kho¶ng 100  é  ©n      ãng  Æt   hd ®Ó gi¶iph m b»ng  ©y  x dùng  khu  Þch  ô,th ng  ¹iLao  d v  ¬ m   B¶o; ­ Dù     u        ¸n ®Ç tc¸c c«ng  ×nh ®Ç u   èi  ¹ tÇng  ü  Ëtchung  µn    tr   m h  k thu   to khu vµ  µ    v c¸cc«ng  ×nh h¹ tÇng  ü  Ëtcho  tr     k thu   khu  Þch  ô,th ng  ¹iLao  d v  ¬ m   B¶o; ­  ù   ®Ç u    khu  ùc  öa  Èu  : Quèc  D ¸n  t v c kh nh   M«n,  ån  § biªn phßng      Lao B¶o,Tr¹m  Óm    ©n  îp,c¸cc¬    ki so¸tT H     quan  qu¶n  ýcöa  Èu; l  kh ­Dù     u      ¸n ®Ç tkhu  Þch  ô,th ng  ¹iLao  d v  ¬ m   B¶o; ­Dù     u    ©y  ùng  µ    µ      ¸n ®Ç tx d nh ë v c¸cc«ng  ×nh phóc  îx∙héi. tr   l    i 8.C¸c      gi¶iph¸p chñ  Õu:   y § Ó   ùc hiÖn  éi dung  nh  íng  th   n  ®Þ h quy  ¹ch  ho chung  ∙      û     ® ®Ò ra,U ban nh©n  ©n  d tØnh Qu¶ng  Þ  Çn  chøc  ùc hiÖn  µ  iÓn khainghiªncøu  Tr c tæ  th   v tr       c¸c biÖn    ph¸p  ng  é  Ò   ¬  Õ,  Ýnh  ®å b v c ch ch s¸ch phïhîp víi iÒu  Ön  ña           ® ki c khu vùc,theo    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 219/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng 11  ng 12    n¨m  1998  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  t  ph nh»m  huy  ng  îcc¸cnguån  ùctrong vµ  µiníc;cô  ®é ®     l    ngo     thÓ  ho¸  b»ng    ù  quy  ¹ch  ö  ông  t, quy  ¹ch    Õtc¸c khu  c¸c d ¸n  ho sd ®Ê   ho chi ti     chøc  n¨ng,c¸c dù  ®Ç u  ; x©y  ùng  Õ   ¹ch  µi h¹n,trung h¹n  µ  ¾n       ¸n  t  d k ho d      v ng h¹n ®Ó   iÒu  µnh  µ   ® h v qu¶n  ý. l §i Ò u    û   2. U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Qu¶ng  Þ  Óm     Tr ki tra,theo  âiviÖc  d  thùc hiÖn    quy  ¹ch  ét  ho m c¸ch chÆt  Ï.C¸c  é, ngµnh      ch   B  ë Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch   nhiÖ m   èihîp,hç  î a   ¬ng  ph     tr  ®Þ ph trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn         nh»m  b¶o  ¶m   ® sù  èng  Êt gi÷a ®Þnh  íng quy  ¹ch chung  ©y  ùng  th nh     h  ho   xd Khu  ¬ng  ¹iLao  th m  B¶o  íi Õn îcvµ  v  chi l   quy  ¹ch ph¸ttr Ón c¸c ngµnh  ho     i     kinh tÕ    ü  Ët­ x∙héi,   ­ k thu         phïhîp víi      quy  ¹ch ph¸ttr Ón kinh tÕ      éicña  ho     i     ­ x∙h   tØnh,cña  ïng B ¾c     v  Trung  Bé  µ  ña  níc. v c c¶  Giao  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n   ©n   nh d tØnh Qu¶ng  Þ  Tr phª duyÖt  å  ¬  hs thiÕtkÕ     quy  ¹ch,ban  µnh  Òu  Ö  ho   h §i l qu¶n  ýx©y  ùng  l  d theo  nh  íng quy  ®Þ h  ho¹ch chung  ©y  ùng  xd Khu  ¬ng  ¹i Lao  Th m  B¶o  n   ®Õ n¨m  2020 sau    ã    khic ý kiÕn  èng  Êt  ña  é   ©y  ùng; tæ  th nh c B X d   chøc  c«ng  è  nh  íng  b ®Þ h quy  ¹ch ho   chung    ©n  ©n  Õt,kiÓm    µ  ùc hiÖn. ®Ó nh d bi   trav th  
  4. 4 §i Ò u 3. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. ®Þ n c hi l   15  k t  k  Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Qu¶ng  Þ,c¸c Bé   ëng,Thñ  ëng    ¬  Tr     tr   tr c¸c c quan ngang  é, c¬  b   quan  éc ChÝnh  ñ  Þu  thu   ph ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
Đồng bộ tài khoản