Quyết định 189/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
56
lượt xem
8
download

Quyết định 189/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 189/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 189/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh Cña Bé Tµi chÝnh sè 189/2003/Q§-BTC ngµy 14 ngµy 11 n¨m 2003 VÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Côc ThuÕ trùc thuéc Tæng Côc thuÕ Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 1/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 218/2003/Q§-TTg ngµy 28/10/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Tæng Côc thuÕ trùc thuéc Bé Tµi chÝnh; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng Côc trëng Tæng Côc thuÕ, Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Côc thuÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ Côc thuÕ) lµ tæ chøc trùc thuéc Tæng Côc thuÕ, cã chøc n¨ng tæ chøc thùc hiÖn thu thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n thu kh¸c cña ng©n s¸ch Nhµ níc (sau ®©y gäi chung lµ thuÕ) trªn ®Þa bµn qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 2. Côc ThuÕ thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña c¸c luËt thuÕ, c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt cã liªn quan kh¸c vµ nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ sau ®©y: 1. Tæ chøc, chØ ®¹o, híng dÉn vµ triÓn khai thùc hiÖn thèng nhÊt c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ thuÕ, quy tr×nh nghiÖp vô qu¶n lý thuÕ trªn ®Þa bµn; 2. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ; tham mu víi cÊp ñy, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vÒ lËp dù to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc, c«ng t¸c thuÕ trªn ®Þa bµn; phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ngµnh, c¬ quan, ®¬n vÞ liªn quan ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao. 3. Thùc hiÖn qu¶n lý thu thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; híng dÉn, chØ ®¹o, kiÓm tra c¸c Chi côc thuÕ trong viÖc tæ chøc qu¶n lý thu thuÕ; 4. Tæ chøc thùc hiÖn tuyªn truyÒn vµ cung cÊp c¸c ho¹t ®éng hç trî cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n nép thuÕ;
  2. 2 5. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô thu thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh, Tæng Côc thuÕ; lËp sæ thuÕ, kiÓm tra viÖc tÝnh thuÕ, ph¸t hµnh th«ng b¸o thuÕ, c¸c lÖnh thu thuÕ… ®«n ®èc c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ thùc hiÖn nép ®Çy ®ñ, kÞp thêi tiÒn thuÕ vµo kho b¹c Nhµ níc; 6. Thanh tra, kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc kª khai thuÕ, hoµn thuÕ, miÔn, gi¶m thuÕ, nép thuÕ; quyÕt to¸n thuÕ vµ chÊp hµnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt thuÕ ®èi víi tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ; tæ chøc vµ c¸ nh©n qu¶n lý thu thuÕ; tæ chøc ®îc ñy nhiÖm thu thuÕ; QuyÕt ®Þnh xö lý vi ph¹m ph¸p luËt, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; lËp hå s¬ ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn khëi tè c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m luËt thuÕ. 7. Tæ chøc tiÕp nhËn vµ øng dông tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ th«ng tin vµ ph¬ng ph¸p qu¶n lý hiÖn ®¹i vµo c¸c ho¹t ®éng cña Côc ThuÕ; 8. Tæ chøc thùc hiÖn thèng kª, kÕ to¸n thuÕ, qu¶n lý Ên chØ; lËp b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh kÕt qu¶ thu thuÕ vµ b¸o c¸o kh¸c phôc vô cho viÖc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña c¬ quan cÊp trªn, Uû ban nh©n d©n ®ång cÊp vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan; tæng kÕt, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ c«ng t¸c cña Côc ThuÕ; 9. KiÕn nghÞ víi Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ nh÷ng vÊn ®Ò víng m¾c cÇn söa ®æi, bæ sung c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ thuÕ, c¸c quy ®Þnh cña Tæng côc ThuÕ vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô vµ qu¶n lý néi bé; kÞp thêi b¸o c¸o víi Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ vÒ nh÷ng víng m¾c ph¸t sinh, nh÷ng vÊn ®Ò vît qu¸ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Côc ThuÕ; 10. QuyÕt ®Þnh hoÆc ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m, hoµn thuÕ, truy thu vÒ thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 11. §îc quyÒn yªu cÇu c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ, c¸c c¬ quan Nhµ níc, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc qu¶n lý thu thuÕ; ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn xö lý c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm trong viÖc phèi hîp víi c¬ quan thuÕ ®Ó thu thuÕ vµo ng©n s¸ch Nhµ níc; 12. §îc quyÒn Ên ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ thi hµnh ph¸p luËt thuÕ theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt; ®îc quyÒn th«ng b¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®èi víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ vi ph¹m ph¸p luËt thuÕ; 13. Côc trëng Côc ThuÕ ®îc ký c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o, híng dÉn, gi¶i thÝch c¸c vÊn ®Ò thuéc ph¹m vi cña Côc ThuÕ theo quy ®Þnh cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ; 14. Qu¶n lý tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ, c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc, lao ®éng trong Côc ThuÕ; tæ chøc ®µo t¹o, båi dìng, sö dông vµ qu¶n lý ®éi ngò c«ng chøc Côc ThuÕ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc; 15. Qu¶n lý, sö dông cã hiÖu qu¶ c¬ së vËt chÊt, ph¬ng tiÖn, trang bÞ kü thuËt vµ kinh phÝ ho¹t ®éng cña Côc ThuÕ; 16. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®îc giao.
  3. 3 §iÒu 3. Côc ThuÕ cã Côc trëng Côc ThuÕ vµ mét sè Phã Côc trëng. Côc trëng Côc ThuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng Côc trëng Tæng côc ThuÕ vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña Côc ThuÕ. Phã Côc trëng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Côc trëng vÒ nhiÖm vô ®îc Côc tr- ëng ph©n c«ng. §iÒu 4. C¬ cÊu tæ chøc cña Côc ThuÕ gåm: 1. C¸c ®¬n vÞ tham mu gióp viÖc Côc trëng: + §èi víi Côc ThuÕ thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y gåm c¸c phßng sau ®©y: 1. Phßng Tæng hîp vµ dù to¸n 2. Phßng Tuyªn truyÒn vµ hç trî tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ (gäi t¾t lµ Phßng Tuyªn truyÒn vµ hç trî) 3. Phßng Tin häc vµ xö lý d÷ liÖu vÒ thuÕ 4. Kh«ng qu¸ 3 Phßng Qu¶n lý doanh nghiÖp Nhµ níc 5. Phßng Qu¶n lý doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi 6. 2 Phßng Qu¶n lý doanh nghiÖp kh¸c 7. Kh«ng qu¸ 3 phßng Thanh tra 8. Phßng ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n 9. Phßng qu¶n lý Ên chØ 10. Phßng Tæ chøc c¸n bé 11. Phßng Hµnh chÝnh - Lu tr÷ 12. Phßng Qu¶n trÞ - Tµi vô Riªng Côc ThuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh ®îc thµnh lËp Phßng Qu¶n lý khu chÕ xuÊt vµ Phßng Lu tr÷. + §èi víi c¸c tØnh, thµnh phè thuéc ®ång b»ng, trung du, duyªn h¶i miÒn Trung vµ T©y nguyªn cã sè biªn chÕ kho¸n tõ 600 ngêi trë lªn, hoÆc cã sè thu tõ 500 tû trë lªn, c¬ cÊu bé m¸y Côc ThuÕ gåm c¸c phßng: 1. Phßng Tæng hîp vµ dù to¸n 2. Phßng Tuyªn truyÒn vµ hç trî tæ chøc c¸ nh©n nép thuÕ (gäi t¾t lµ Phßng Tuyªn truyÒn vµ hç trî) 3. Phßng Tin häc vµ Xö lý d÷ liÖu vÒ thuÕ 4. 2 Phßng Qu¶n lý doanh nghiÖp 5. Kh«ng qu¸ 2 Phßng Thanh tra 6. Phßng Qu¶n lý Ên chØ 7. Phßng Tæ chøc c¸n bé
  4. 4 8. Phßng Hµnh chÝnh - Qu¶n trÞ - Tµi vô Riªng Côc ThuÕ H¶i Phßng ®îc tæ chøc 3 phßng qu¶n lý doanh nghiÖp. Ngoµi c¸c phßng qu¶n lý doanh nghiÖp nªu trªn, ®èi víi c¸c tØnh, thµnh phè cã sè lîng doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi lín th× Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ xem xÐt quyÕt ®Þnh thµnh lËp thªm Phßng Qu¶n lý doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi thuéc Côc ThuÕ. + §èi víi c¸c tØnh, thµnh phè cßn l¹i, c¬ cÊu bé m¸y Côc ThuÕ gåm c¸c phßng: 1. Phßng Tæng hîp vµ dù to¸n 2. Phßng Tuyªn truyÒn, hç trî tæ chøc vµ ngêi nép thuÕ (gäi t¾t lµ Phßng Tuyªn truyÒn vµ hç trî) 3. Phßng Tin häc vµ Xö lý d÷ liÖu vÒ thuÕ 4. Phßng Qu¶n lý doanh nghiÖp 5. Phßng Thanh tra 6. Phßng Qu¶n lý Ên chØ 7. Phßng Tæ chøc c¸n bé 8. Phßng Hµnh chÝnh - Qu¶n trÞ - Tµi vô §èi víi Côc ThuÕ cha thùc hiÖn ph©n cÊp qu¶n lý thu lÖ phÝ tríc b¹ vµ thu kh¸c cho Chi côc ThuÕ qu¶n lý th× cã thÓ tæ chøc Phßng thu lÖ phÝ tríc b¹ vµ thu kh¸c thuéc Côc ThuÕ. 2. Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng thuéc Côc ThuÕ, quyÕt ®Þnh viÖc s¸p nhËp, gi¶i thÓ c¸c phßng thuéc Côc ThuÕ. §iÒu 5. Côc ThuÕ lµ tæ chøc cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã trô së, con dÊu riªng vµ ®îc më tµi kho¶n t¹i kho b¹c Nhµ níc. Kinh phÝ ho¹t ®éng cña Côc ThuÕ ®îc cÊp tõ nguån kinh phÝ cña Tæng côc ThuÕ. Côc trëng Côc ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm lËp dù to¸n chi vµ tr×nh Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ ®Ó tæng hîp vµo dù to¸n chung cña Tæng côc ThuÕ. §iÒu 6. Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ quy ®Þnh Quy chÕ phèi hîp cña Côc ThuÕ víi c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh ThuÕ. §iÒu 7. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký. B·i bá c¸c Th«ng t sè 38TC/TCCB ngµy 25/8/1990, Th«ng t sè 110/1998/TT-BTC ngµy 03/8/1998 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Côc ThuÕ.
  5. 5 §iÒu 8. Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, Côc trëng Côc ThuÕ, Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé, Vô trëng Vô Tµi vô qu¶n trÞ, Ch¸nh V¨n phßng Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản