intTypePromotion=1

Quyết định 189/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
75
lượt xem
2
download

Quyết định 189/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 189/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải thành Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam, thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 189/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  189/2003/Q§­T T g   T t p S n g µ y 15 th¸ng 9 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c t æ   h ø c   ¹iT æ n g  c«n g  ty C ¬  kh Ý   c l  giao th«ng v Ë n  t¶i µ nh T æ n g  c«n g  ty C « n g  n g hi Ö p   t« Vi Ö t N a m,   th «  th Ý  ® i Ó m  h o ¹t ® é n g  theo m «   × n h   h C « n g  ty m Ñ  ­ C « n g  ty c o n Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   20    n¨m  1995; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µy  th¸ng6  ng 12    n¨m  1999; Theo    Þ   ña  é   ëng  é   ®Ò ngh c B tr B Giao  th«ng  Ën    µ    Õn  é   Õ   v t¶iv ý ki B K ho¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh,Bé  éi vô,Ban   § t  T     N   Kinh  Õ  t Trung  ng, ¬ Q U Y Õ T   Þ N H: § §i Ò u  1. Phª  Öt  Ò   tæ  duy § ¸n  chøc  ¹  l iTæng  c«ng    ¬   Ý   ty C kh giao   th«ng  Ën    µnh  v t¶ith Tæng  c«ng    ty C«ng nghiÖp  t« ViÖt Nam,  Ý  iÓ m   «      th ® ho¹t®éng    theo    ×nh  m« h C«ng    Ñ     tym ­ C«ng    tycon,®Ó   õng  ích×nh  µnh    t b  th TËp  oµn  ® C«ng  nghiÖp  t«ViÖtNam. «      1. Tæng  c«ng    ty C«ng nghiÖp  t«  Öt  «  Vi Nam   (C«ng    Ñ)  µ doanh  ty m l  nghiÖp  µ  íc,cã   nh n   t c¸ch  ph¸p  ©n,  ã  nh c con  Êu  d riªng,® îc m ë   µikho¶n  ¹    t  t i Kho  ¹c Nhµ   ícvµ    ©n  µng;trùctiÕp thùc hiÖn    ¹t®éng  b  n   c¸cng h       c¸cho   s¶n  Êt xu   ­kinhdoanh  µ  ã  èn  u   vµo       v c v ®Ç t  c¸cC«ng    tycon;chÞu    tr¸chnhiÖm    b¶o  µn  to vµ    iÓnvèn  µ  íct¹ C«ng    µ  èn  u    µo    ph¸ttr   nh n     i tyv v ®Ç tv c¸cC«ng    tycon. Tªn  giao dÞch  èc  Õ  µVietnam motors    qu t l      industry   corporation ViÕtt¾t:vinamotoR.    Trô  ë  Ýnh:120  µng  èng,quËn  µn  Õ m,  µ   éi. s ch   H Tr   Ho Ki HN  ­ C«ng    Ñ   îch×nh  µnh    ¬  ë  chøc  ¹ C«ng    ¬   Ý  t«   tym ®   th trªnc s tæ  l  i tyC kh «    1/5,C«ng    ¬   Ý  t« 3/2,C«ng    ¬   Ý    ty C kh «      ty C kh Ng«  Gia  ù, C«ng    ¬   Ý  T  ty C kh 120, C«ng    ¬ng  ¹i vµ    tyTh m   S¶n  Êt vËt t thiÕtbÞ   xu        giao  th«ng  Ën  , v t¶i  C«ng  ty C¬   Ý  t« vµ  m¸y    kh «    Xe  c«ng  ×nh,C«ng    tr   ty S¶n  Êt vµ  xu   Kinh  doanh    xe m¸y,Trung  ©m  µo  ¹ocung    t § t  øng    ng  µinícvµ  Þch  ô,V¨n  lao ®é ngo     d v  phßng  Tæng   c«ng    ty,Chi nh¸nh Tæng  c«ng    ¹  µnh  è  å   Ý   ty t ith ph H Ch Minh, Trêng    §µo  ¹onghÒ   ¬  Ý  t  c kh giao th«ng  Ën  ,   v t¶i  Ban  Qu¶n  ýc¸c dù      iÓn c¬  l     ¸n ph¸ttr   khÝ giao th«ng  Ën  .   v t¶i ­ C¬   Êu  chøc    c tæ  qu¶n  ýcña  l  C«ng    Ñ   tym bao  å m:  éi ®ång  g H  qu¶n  Þ, tr   Ban  Ó m   Ki so¸t,  Tæng  gi¸m  c  µ  é  ®è v b m¸y  óp viÖc. gi   2. C«ng      ty con  ã   c t c¸ch ph¸p  ©n,  ã  µis¶n, tªngäi,bé    nh c t        m¸y  qu¶n  ý l  riªng, ùchÞu     t tr¸chnhiÖ m  ©n  ù    d s trong ph¹m    è  µis¶n  ña    vis t   c doanh nghiÖp;  
  2. 2 ® îc tæ    chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo    c¸c quy  nh   ®Þ ph¸p  Ët t ng  lu   ¬ øng  íih×nh  v  thøc ph¸p lýcña       C«ng    tycon. C«ng    tycon  µc«ng    l  tytr¸chnhiÖn  ÷u  ¹n 1  µnh      h h   th viªn100%   èn  µ  íc v nh n   vµ    c¸cc«ng      Çn,c«ng    tycæ ph   tytr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n tõhaithµnh    ëlªnm µ     h h      viªntr     C«ng    Ñ   ÷cæ   Çn  tym gi   ph hoÆc   èn  ãp    èi(tr   v g chiph   ªn50%   èn  iÒu  Ö). v® l  3. C¬   Êu  èn  iÒu  Ö, ngµnh   c v® l  nghÒ  kinh doanh  ña  c C«ng    Ñ   µ  ty m v C«ng   tycon;tæ    chøc,qu¶n  ýC«ng    Ñ;    l  tym quan  Ö   ÷a C«ng    Ñ  víi ñ  h gi   tym     ch së  ÷u  µ  ícvµ  íi   h nh n   v   C«ng    c¸c tycon  îcquy  nh  ®  ®Þ trong §iÒu  Ö  chøc  µ    l tæ  v ho¹t®éng  ña    c C«ng    Ñ. tym 4. C«ng    Ñ   ã    ty m c tr¸chnhiÖm   Õ   õa    Òn  µ  Üa  ô    k th c¸c quy v ngh v ph¸p  ý l  cña  Tæng  c«ng    ¬   Ý  tyC kh giao th«ng  Ën  .   v t¶i §i Ò u    é  ×nh chuyÓn  2. L tr   Tæng  c«ng    tyC«ng  nghiÖp  t« ViÖt Nam   «      sang  ¹t®éng  ho   theo m«   ×nh   h C«ng    Ñ    tym ­C«ng    tycon    nh sau: 1.N¨m     2003: H×nh  µnh  th C«ng    Ñ   µ  C«ng    tym v 3  tycon    ¬  ë    Çn    trªnc s cæ ph ho¸ C«ng  tyC¬   Ý    kh 19/8,C«ng      tyM«i  í th ng  ¹ivµ  Çu     iÓn giao th«ng  Ën  gi   ¬ m   § i tph¸ttr     v t¶i C«ng    ©y  ùng  µ  ¬   Ý  è    , tyX d v C kh s 1. 2.N¨m     2004: H×nh  µnh  C«ng    th 5  tycon    ¬  ë: trªnc s ­ Chuy Ón    C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ  îp    u    tyXu nh kh v H t¸c®Ç t giao th«ng  Ën      v t¶i thµnh c«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n 1  µnh    h h   th viªn, ­Cæ   Çn      ph ho¸C«ng    tyC«ng  ×nhvµ  ¬ng  ¹igiao th«ng  Ën    tr   Th m    v t¶i C«ng  , tyC¬   Ý    kh 30/4,C«ng    ¬   Ý  Ën    µ  ©y  ùng,Nhµ    tyC kh v t¶i Xv d   m¸y  t«Hoµ  ×nh. ¤    B §i Ò u 3.  1.Giao  é  ëng  é    B tr B Giao  th«ng  Ën  : v t¶i a) ChØ   o  iÓnkhaithùc hiÖn  Ò     µy.   ®¹ tr       § ¸n n   b) Quy Õt  nh  µnh  Ëp C«ng    Ñ,    ®Þ th l  tym C«ng    tycon  ãit¹ §iÒu  Quy Õt  n    i 1  ®Þnh  µy  n theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h c) Tr×nh  ñ íng ChÝnh  ñ    Th t   ph phª  Öt  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng   duy §i l tæ  v ho   cña  C«ng    Ñ. tym d) ChØ   o    ®¹ chÆt  Ï,phï hîp viÖc  Õp nhËn  ét  è  ch       ti   m s doanh  nghiÖp kh¸c  ngoµiTæng    c«ng      ©ng  ty®Ó n cao n¨ng  ùcho¹t®éng  ña  l    c Tæng  c«ng    tyC«ng  nghiÖp  t« ViÖt Nam,  Õn  í h×nh  µnh  Ëp  oµn  «      ti t i  th T ® C«ng nghiÖp  t« ViÖt «      Nam. ®) Theo  âit×nh  ×nh  ¹t®éng  ña    ×nh  Ý  iÓ m   µy,kÞp  êi d  h ho   c m« h th ® n  th   b¸o     ñ íng Ch Ýnh  ñ  ÷ng  Ên    Çn  èn  ¾n.  c¸o Th t   ph nh v ®Ò c u n 2. Giao  é   ëng  é   µi chÝnh    B tr BT  phª  Öt  duy Quy  Õ   µichÝnh  Ý  iÓ m   ch t   th ® cña C«ng    Ñ   µ  ty m v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  Õ     d  th   ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh, h¹ch l        to¸nkinh doanh,c«ng        khaitµichÝnh  ña     c C«ng    Ñ. tym
  3. 3 §i Ò u 4.  Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Bé   ëng    é: Giao  tr c¸c B   th«ng  Ën  , µi chÝnh,K Õ   ¹ch vµ  Çu ,Néi v t¶i T       ho   § t    vô  µ  ñ   ëng  v Th tr c¸c  ¬  c quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2