Quyết định 19/2002/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định 19/2002/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 19/2002/QĐ-BTS về việc ban hành Quy chế quản lý môi trường cơ sở chế biến thủy sản do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 19/2002/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2002/Q -BTS Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 2002 QUY T NNH C A B THU S N S 19/2002/Q -BTS NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2002 BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ MÔI TRƯ NG CƠ S CH BI N THU S N B TRƯ NG B THU S N Căn c Lu t b o v môi trư ng ngày 27 tháng 12 năm 1993; Căn c Ngh nh s 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t b o v môi trư ng; Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 21 tháng 6 năm 1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh , QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý môi trư ng cơ s ch bi n thu s n. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành. V trư ng V Khoa h c công ngh ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 3: Th trư ng các V , C c, Thanh tra B , Văn phòng B ; Giám c các S Thu s n, S Nông nghi p và phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n; các cơ s ch bi n thu s n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Vi t Th ng ( ã ký) QUY CH QU N LÝ MÔI TRƯ NG CƠ S CH BI N THU S N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 19/2002/Q -BTS c a B trư ng B Thu s n ngày 18 tháng 9 năm2002)
  2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i tư ng và ph m vi áp d ng 1- Quy ch này quy nh các n i dung v qu n lý môi trư ng trong vi c l p và duy t d án xây d ng cơ s ch bi n thu s n và khi ti n hành các ho t ng ch bi n thu s n trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2- Quy ch này áp d ng cho t t c các cơ s ch bi n thu s n như: cơ s sơ ch , b o qu n nguyên li u thu s n; các cơ s ch bi n thu s n ông l nh, thu s n óng h p, thu s n khô, thu s n ư p mu i, hun khói, m m và các lo i m m; cơ s ch bi n b t cá, th c ăn nuôi thu s n. i u 2: Gi i thích thu t ng Trong Quy ch này các thu t ng sau ây ư c hi u như sau: 1- "Ch t th i s n xu t" là các ch t r n, l ng và khí ư c th i ra ho c thoát ra trong quá trình ch bi n các s n phNm thu s n. 2- "Ch t th i sinh ho t" là các ch t th i r n, l ng th i ra trong quá trình sinh ho t c a con ngư i. Chương 2: QU N LÝ MÔI TRƯ NG CƠ S CH BI N THU S N i u 3: Các yêu c u v quy ho ch và công ngh . 1- Các cơ s ch bi n thu s n (dư i ây g i t t là cơ s ) khi ti n hành các d án xây d ng c n ph i: a) Th c hi n vi c quy ho ch, b trí m t b ng nhà xư ng, thi t b phù h p v i quy ho ch phát tri n thu s n ã ư c Nhà nư c và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. b) L a ch n công ngh tiên ti n, công ngh s ch nh m gi m thi u m c gây ô nhi m môi trư ng c a cơ s và khu v c xung quanh. 2- Các cơ s ang ho t ng gây ô nhi m môi trư ng ph i ti n hành nâng c p nhà xư ng, c i ti n công ngh , áp d ng công ngh s n xu t s ch hơn. i u 4: ánh giá tác ng môi trư ng 1- Các d án u tư xây d ng ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo quy nh t i Thông tư s 490/TT-BKHCNMT ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B Khoa h c và Công ngh và Môi trư ng v hư ng d n l p và thNm nh báo cáo ánh giá tác
  3. ng môi trư ng i v i các d án u tư (dư i ây vi t t t là Thông tư s 490), trong ó: - Các d án u tư xây d ng cơ s có công su t t 1000 t n s n phNm/năm tr lên ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng v i n i dung theo quy nh t i Ph l c 1.2 Ngh nh s 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph (dư i ây vi t t t là Ngh nh s 175/CP). - Các d án u tư xây d ng cơ s có công su t nh hơn 1000 t n s n phNm/năm ph i l p B n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng theo quy nh t i Ph l c III Thông tư s 490. - Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, B n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng ư c n p cho các cơ quan qu n lý Nhà nư c v môi trư ng thNm nh theo phân c p quy nh Ph l c II Ngh nh s 175/CP. 2- Các cơ s ang ho t ng (tr các cơ s nói t i kho n 3 i u này) ph i có báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo m u quy nh Ph l c II c a Thông tư s 1420/Mtg ngày 26 tháng 11 năm 1994 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n ánh giá tác ng môi trư ng i v i các cơ s ang ho t ng (dư i ây vi t t t là Thông tư s 1420). 3- Các cơ s nh do a phương qu n lý, các t h p, h p tác xã ch bi n thu s n, các h gia ình ch bi n thu s n bán buôn l n trong khu v c dân cư ph i có b n kê khai các ho t ng s n xu t có nh hư ng n môi trư ng theo m u Ph l c I Thông tư s 1420. i u 5: Qu n lý ch t th i Trong quá trình ho t ng, các cơ s ph i áp ng các yêu c u sau ây: 1- Thu gom, ch a ng các ch t th i r n s n xu t, ch t th i r n sinh ho t trong các d ng c ch a kín thích h p, nh kỳ chuy n n cơ s ch bi n b t cá, cơ s ch bi n th c ăn chăn nuôi, ho c x lý tiêu hu , chôn l p bãi th i theo quy nh c a chính quy n a phương. 2- Thu gom các ch t th i l ng (nư c th i) gây ô nhi m môi trư ng vào các b ch a. Các ch t th i l ng ph i ư c x lý t i h th ng x lý nư c th i c a cơ s ho c c a khu v c trư c khi th i ra môi trư ng. Ph i thi t k và xây d ng các b ch a, h th ng x lý nư c th i c a toàn b cơ s m b o không làm nhi m bNn t, nư c ng m, nư c ao h và sông ngòi xung quanh. 3- Các ch t th i khí gây mùi hôi, c h i ph i ư c x lý trư c khi th i ra môi trư ng xung quanh. Các cơ s ch bi n thu s n ông l nh s d ng các tác nhân l nh CFCs ph i có k ho ch thay th , ti n n lo i tr vi c s d ng chúng theo l ch trình nêu t i Ph l c s 1 c a Quy ch này. 4- Công ngh x lý các ch t th i ư c áp d ng ph i b o m các ch t th i sau khi ư c x lý áp ng các yêu c u quy nh t i các tiêu chuNn Vi t Nam: TCVN 5939- 1995 "Ch t lư ng không khí - Tiêu chuNn khí th i công nghi p i v i b i và các ch t
  4. vô cơ"; TCVN 5945-1995 "nư c th i công nghi p - tiêu chuNn th i"; các tiêu chuNn ngành và ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n ch p thu n. i u 6: Giám sát môi trư ng 1- Cơ s ph i th c hi n giám sát môi trư ng phù h p v i n i dung ã ra trong báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, ho c B n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng, ho c th c hi n các d ki n nêu trong b n Kê khai các ho t ng s n xu t có nh hư ng n môi trư ng tuỳ thu c vào lo i hình cơ s tương ng nêu i u 4 c a Quy ch này. 2- Cơ s ph i có tài li u giám sát môi trư ng bao g m: k ho ch giám sát, các y u t c n giám sát, t n su t giám sát, vi c s d ng các hoá ch t c h i; k ho ch thu gom, x lý ch t th i r n, l ng, khí; k t qu các ch tiêu ư c giám sát; k ho ch gi m và lo i tr ch t CFCs (n u có) c a cơ s . 3- Cơ s ph i nh kỳ l p và g i t i S khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, S thu s n ho c S nông nghi p và phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n b n báo cáo v công tác qu n lý môi trư ng, s c môi trư ng, bao g m c tài li u giám sát môi trư ng nêu kho n 2 i u này trong vòng 15 ngày u c a kỳ báo cáo ã ư c quy nh. Chương 3: TRÁCH NHI M C A CƠ S VÀ CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C i u 7: Trách nhi m c a cơ s 1- Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh nêu t i Chương II c a Quy ch này và các quy nh khác có liên quan n qu n lý môi trư ng cơ s ch bi n thu s n c a B Thu s n. 2- T o m i i u ki n thu n l i cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v môi trư ng trong quá trình làm vi c t i cơ s . 3- Các cơ s nói t i kho n 1, kho n 2 i u 5 c a Quy ch này ph i có cán b chuyên trách qu n lý môi trư ng và thành l p b ph n chuyên môn qu n lý môi trư ng. Cán b chuyên trách b o v môi trư ng c a cơ s ph i ư c qua các l p t p hu n ki n th c v b o v môi trư ng do các ơn v thu c B Thu s n ho c B Tài nguyên và Môi trư ng t ch c. 4- B o m m i i u ki n c n thi t v cơ s v t ch t cũng như kinh phí th c hi n vi c giám sát b o v môi trư ng. 5- T ch c giáo d c nh n th c và ý th c trách nhi m c a nh ng ngư i tham gia ho t ng ch bi n thu s n t i cơ s v gi gìn v sinh và b o v môi trư ng. i u 8: Trách nhi m c a V Khoa h c công ngh , B Thu s n 1- Tham mưu cho B trong vi c xây d ng chi n lư c, chính sách v b o v môi trư ng trong lĩnh v c ch bi n thu s n.
  5. 2- C i di n tham gia H i ng thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a các cơ s do B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì. 3- Xây d ng báo cáo hàng năm ánh giá hi n tr ng môi trư ng trong lĩnh v c ch bi n thu s n. 4- Qu n lý vi c nh p công ngh , thi t b ph c v cho lĩnh v c ch bi n thu s n, x lý môi trư ng, c bi t qu n lý vi c nh p các thi t b s d ng các tác nhân l nh thu c nhóm CFCs. i u 9: Trách nhi m c a S Thu s n và S Nông nghi p và phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n. 1- Ch o vi c th c hi n chính sách b o v môi trư ng trong lĩnh v c ch bi n thu s n a phương. 2- Ch o các ơn v tr c thu c ki m tra, giám sát vi c th c hi n Quy ch này t i các cơ s thu c a bàn qu n lý. 3- Ph i h p v i S khoa h c, công ngh và môi trư ng hư ng d n cơ s a phương l p h sơ xin thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. 4- Tham gia vi c thNm nh các báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a cơ s ; tham gia các oàn thanh tra, ki m tra v môi trư ng t i cơ s do S khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì. 5- nh kỳ trong 15 ngày u c a kỳ 6 tháng l p và g i v B Thu s n (V Khoa h c và công ngh ) báo cáo công tác qu n lý môi trư ng cơ s ch bi n thu s n a phương. Chương 4: KHI U N I, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 10: Khi u n i và gi i quy t khi u n i T ch c, cá nhân có quy n khi u n i, t cáo cơ quan Nhà nư c, cá nhân có hành vi vi ph m Quy ch này. Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo th c hi n theo quy nh c a Lu t khi u n i, t cáo ư c hư ng d n t i Ngh nh s 67/1999/N -CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 c a Chính ph . i u 11: Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n Lu t b o v môi trư ng và các quy nh c a Quy ch này s ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 12: X ph t 1- T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh trong Quy ch này tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t hành chính theo Ngh nh s 26/CP ngày 24 tháng 6 năm
  6. 1996 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v b o v môi trư ng và các quy nh khác c a pháp lu t, ho c b truy c u trách nhi m hình s . 2- N u quá trình ho t ng c a cơ s gây ô nhi m, suy thoái môi trư ng, cơ s có trách nhi m b i thư ng ho c kh c ph c h u qu theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 13: Hư ng d n th c hi n V Khoa h c công ngh , các S thu s n, S nông nghi p và phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n theo trách nhi m và quy n h n c a mình hư ng d n th c hi n Quy ch này. i u 14: S a i, b sung Quy ch M is a i, b sung Quy ch này do B trư ng B Thu s n xem xét và quy t nh. PH L C Danh m c các ch t CFCs s d ng trong công nghi p ch bi n thu s n và l ch trình lo i b 1- Các ch t CFCs b c m tiêu th t 1996, các nư c ang phát tri n có th xem xét kéo dài thêm, nhưng ph i lo i tr 100% trư c ngày 01 tháng 01 năm 2010. Nhóm Ch t Ti m năng suy gi m ô zôn CFCI3 (CFC-11) 1,0 CF2CL2 (CFC-12) 1,0 C2F3CL3 (CFC-113) 0,8 C2F4CL2 (CFC-114) 1,0 C2F5CL (CFC-115) 0,6 CF3CL (CFC-13) 1,0 C2FCl5 (CFC-111) 1,0 C2F2Cl4 (CFC-112) 1,0 C3FCl7 (CFC-211) 1,0
  7. C3F2Cl6 (CFC-212) 1,0 C3F3Cl5 (CFC-213) 1,0 C3F4Cl4 (CFC-214) 1,0 C3F5Cl3 (CFC-215) 1,0 C3F6Cl2 (CFC-216) 1,0 C3F7Cl (CFC-217) 1,0 2- Hydrocloruafluorocacbon, l trình c t gi m so v i lư ng tiêu th năm 1989 như sau: - Năm 2004 ph i gi m lư ng tiêu th xu ng còn 65%. - Năm 2010 còn 35% - Năm 2015 còn 10% - Năm 2040 c m tiêu th . Nhóm Ch t Ti m năng suy gi m ô zôn CHFCl2 (HCFC-21)** 0,04 CHF2Cl2 (HCFC-22)** 0,005 CH2FCl (HCFC-31) 0,02 C2HFCl4 (HCFC-121) 0,01 - 0,04 C2HF2Cl3 (HCFC-122) 0,02 - 0,08 C2HF3Cl2 (HCFC-123) 0,02 0,06 CHCl2CF3 (HCFC-123)** 0,02 C2HF4Cl (HCFC-124) 0,02 - 0,04 CHFClCF3 (HCFC-124)** 0,022 C2H2FCl3 (HCFC-131) 0,007 - 0,05 C2H2F2Cl3 (HCFC-132) 0,008 - 0,05 C2H2F3Cl (HCFC-133) 0,02 - 0,06 C2H3FCl2 (HCFC-141) 0,005 - 0,07 CH3CFCl2 (HCFC-141b)** 0,11 C2H3F2Cl (HCFC-142) 0,008 - 0,07 CH3CF2Cl (HCFC-142b)** 0,065
  8. C2H4FCl (HCFC-151) 0,003 - 0,005 C3HFCl6 (HCFC-221) 0,015 - 0,07 C3HF2Cl5 (HCFC-222) 0,01 - 0,09 C3HF3Cl4 (HCFC-223) 0,01 - 0,08 C3HF4Cl3 (HCFC-224) 0,01 - 0,09 C3HF5Cl2 (HCFC-225) 0,02 - 0,07 CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** 0,025 CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb) ** 0,033 C3HF6Cl (HCFC-226) 0,02 - 0,10 C3H2Cl5 (HCFC-231) 0,05 - 0,09 C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 0,008 - 0,10 C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 0,007 - 0,23 C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 0,01 - 0,28 C3H2F5Cl (HCFC-235) 0,03 - 0,52 C3H3FCl4 (HCFC-241) 0,004 - 0,09 C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 0,0005 - 0,13 C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 0,007 - 0,12 C3H3F4Cl (HCFC-244) 0,009 - 0,14 C3H4FCl3 (HCFC-251) 0,001 - 0,01 C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 0,005 - 0,04 C3H4F3Cl (HCFC-253) 0,003 - 0,03 C3H5FCl2 (HCFC-261) 0,002 - 0,02 C3H5F2Cl (HCFC-262) 0,002 - 0,02 C3H6FCl (HCFC-271) 0,001 - 0,03 ** Xác nh nh ng ch t thư ng g p nh t trong thương m i v i các giá tr v ti m năng làm suy gi m t ng ôzôn ã ư c li t kê ra dùng cho m c ích c a Ngh nh thư này.
Đồng bộ tài khoản