Quyết định 19/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
142
lượt xem
25
download

Quyết định 19/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 19/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 19/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  B é  X © y  d ù n g  S è  19/2003/Q§­B X D   ë n g µ y 03  th¸ng 7 n¨ m  2003  B a n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h   ® i Ò u  ki Ö n  n¨ng l ù c h o ¹t ® é n g  x © y  d ù n g   B é   ë ng B é   © y  d ù ng tr X ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 36/2003/N§­   µy  CP ng 04/4/2003  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é     v  h v c c tæ  cB X ©y  ùng; d ­ C¨n  Quy  Õ     cø  ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo    c¸c NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999,NghÞ   nh  è    ®Þ s 12/2000/N§­ CP   µy  ng 05/5/2000, NghÞ   nh   è    ®Þ s 07/2003/N§­   µy  CP ng 30/01/2003  ña  c ChÝnh  ñ; ph Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  ©y  ¾p  µ  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr VX l v V tr V Ph¸p  Õ. ch Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  nh  iÒu  Ön  ®Þ ® ki n¨ng  ùcho¹t®éng  ©y  ùng. l    xd §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ¨ng  ® C«ng    µ  îc¸p dông  èng  Êt trong c¶  íc. b¸o v ®     th nh    n  §i Ò u  3: Bé  tr ng, Thñ  tr ng c¬  quan ngang Bé, c¬ quan thuéc  ë ë ChÝnh  ñ, c¬  ph   quan  trung  ng  ña    µn  Ó, Chñ   Þch  û   ¬ c c¸c §o th   t U ban  ©n   nh d©n    c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung  ng, c¸c doanh    ph tr     ¬    nghiÖp,chñ  u      ®Ç t dù      chøc  µ    ©n  ªnquan  Þu  ¸n,c¸c tæ  v c¸ nh li   ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
 2. q uy  Þ nh   ® ® i Ò u   Ö n  n¨ng  ù c h o ¹t  é n g  x © y  d ù n g ki l ® (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 19/2003/Q§­BXD   ngµy  th¸ng7  03    n¨m 2003 cña  é  ëng  é  ©y  ùng)   B tr BX d C h ¬ n g  1  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    µ  i t ng ¸p dông 1: Ph viv ®è  î     Quy  nh  µy  ®Þ n quy  nh  iÒu  Ön  ®Þ ® ki n¨ng  ùc ®èi  íitæ  l  v   chøc,c¸ nh©n      khiho¹t®éng  ©y  ùng     xd bao  å m    Ên  u    ©y  ùng,thic«ng  ©y  ¾p    g tv ®Ç tx d    x l c¸c c«ng  ×nh  ©n   ông, c«ng  tr d d   nghiÖp, giao    th«ng, thuû  î   û  iÖn  µ      l i thu ® , v c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d kh¸ctrªnl∙nhthæ  ÖtNam.     Vi   §i Ò u      Ých  õng÷ 2: Gi¶ith t  Trong  Quy  nh  µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ®Þ n      d  ®© ®   nh sau: 1.Ho¹t®éng  ©y  ùng  µho¹t®éng  ùc hiÖn        xd l    th   c¸c c«ng  Öc   Ên  u   vi tv ®Ç tx©y  ùng,thi   d    c«ng  ©y  ¾p    ¹ c«ng  ×nh. x l c¸clo i   tr 2.T  Ên  u    ©y  ùng    v ®Ç tx d bao  å m: g a­  Ëp  ù  ®Ç u    ©y  ùng  L d ¸n  tx d (B¸o c¸o    nghiªncøu  Òn    ti kh¶  , thi B¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶  , thi B¸o    u  ),   c¸o ®Ç t b­ Qu¶n  ýdù    u    ©y  ùng,   l   ¸n ®Ç tx d c­Kh¶o    ©y  ùng,   s¸tx d d­ ThiÕtkÕ       c«ng  ×nh, tr e­ Gi¸m        s¸tthic«ng  ©y  ¾p, xl  g­ KiÓ m   nh  Êtl ng x©y  ùng,   ®Þ ch  î   d   h­ C¸c   Ên  ©y  ùng    tv x d kh¸c. 3.Thic«ng  ©y  ¾p     x l c«ng  ×nh bao  å m   ©y  ùng  µ  ¾p  Æt  ÕtbÞ   tr   g xd vl ® thi   c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  íi;c¶i t¹o,trïng tu,b¶o  × c¸c  tr x d m       tr   c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng. 4.  ñ   Öm   Ëp  ù    µ ngêi trùctiÕp  chøc  Ëp  ù  ®Ç u    ©y  Ch nhi l d ¸n l      tæ  l d ¸n  tx dùng,chÞu    tr¸chnhiÖ m    cao  Êt vÒ   éidung,chÊtl ng cña  ù  nh   n      î   d ¸n. 5. Chñ   ×kh¶o    ©y  ùng  µngêitrùctiÕp tæ    tr   s¸tx d l       chøc  ùc hiÖn  Öm   th   nhi vô kh¶o    ©y  ùng, chÞu  s¸t x d   tr¸ch nhiÖ m     cao  Êt  Ò   Õt  nh v k qu¶  ùc  Ön  th hi nhiÖ m  ô  v kh¶o  s¸t. 6.Chñ  Ö m       ÕtkÕ   µngêitrùctiÕp tæ    nhi ®å ¸n thi   l        chøc  ùc hiÖn  Ö m   th   nhi vô  ÕtkÕ   thi   c«ng  ×nh,chÞu  tr   tr¸chnhiÖm     cao  Êt vÒ   éidung  µ  Êt l ng nh   n   v ch  î   cña      ÕtkÕ.  ®å ¸n thi   2
 3. 7. Chñ   ×thiÕtkÕ   µngêitrùctiÕp tæ    tr     l       chøc  µ  ùc hiÖn  ét  Ünh  ùc  v th   ml v chuyªn m«n   ña      ÕtkÕ     c ®å ¸n thi   theo  ù s chØ  o  ña  ñ  Ö m       Õt ®¹ c ch nhi ®å ¸n thi   kÕ,  Þu  ch tr¸chnhiÖ m  Ò   éidung  µ  Êtl ng cña  Ünh  ùc    vn  v ch  î   l v chuyªn m«n  .    ®ã 8. Kü      s gi¸m    ëng  µngêi®¹idiÖn  s¸ttr l     cho  ñ  u    ch ®Ç t(hoÆc  ban qu¶n  ý l  dù    ùc tiÕp  chøc  ùc  Ön  ¸n)tr   tæ  th hi c«ng    t¸cgi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ¾p  x l c«ng  tr×nh,chÞu    tr¸chnhiÖ m  Ò   Êtl ng x©y  ¾p    v ch  î   l c«ng  ×nh do  × nh  tr   m gi¸m    s¸t. 9. ü      K s gi¸m   chuyªn  µnh  µ ngêi trùc tiÕp  chøc  µ  ùc  Ön  s¸t ng l     tæ  v th hi c«ng    t¸cgi¸m    ét  Ünh  ùc  s¸tm l v chuyªn ngµnh    theo  ù  s chØ  o  ña  ü    ®¹ c k s gi¸m  s¸ttr ng, chÞu   ë   tr¸ch nhiÖm   Ò   Êt l ng  ©y  ¾p    v ch  î x l c«ng  ×nh  éc  tr thu chuyªn  ngµnh  m × nh  do  gi¸m s¸t. 10.  ñ   × kiÓm   nh  lµ ngêi trùc tiÕp  chøc  ùc  Ön  Ch tr   ®Þ       tæ  th hi c«ng    t¸c kiÓm   nh   Êt îng  ©y  ùng, chÞu  ®Þ ch l x d   tr¸ch nhiÖ m   Ò   Êt îng    v ch l s¶n  È m   ph cña  c«ng    Óm  nh. t¸cki ®Þ 11. ChØ     huy  ëng    tr thic«ng  µ ngêi®¹idiÖn  l     cho  µ  Çu    nh th thic«ng  ©y  x l¾p  ùc hiÖn  Òn  µ  Üa  ô  ña  µ  Çu  ¹ c«ng  êng,trùctiÕp chØ   th   quy v ngh v c nh th t   i tr      huy  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖm  Ò       v thic«ng  ©y  ¾p  x l c«ng  ×nh. tr 12.  Çu  Ýnh lµ nhµ  Çu  ùc tiÕp  ý  Õt  îp  ng  íichñ  u     Th ch   th tr   k k h ®å v  ®Ç t nhËn  Çu  ùc hiÖn  th th   c«ng  Öc  Ýnh  ña  vi ch c c«ng  ×nh.ThÇu  Ýnh  ã  Ó  tr   ch c th lµ:thÇu  Ýnh  ÕtkÕ,  Çu  Ýnh    ch thi   th ch cung  Êp  ÕtbÞ   c thi   c«ng  nghÖ,  Çu  th chÝnh  ©y  ¾p. xl 13. ThÇu  ô  µ nhµ  Çu  ý  Õt  îp ®ång  íithÇu  Ýnh    ph l   th k k h   v  ch hoÆc  tæng  thÇu  Ën  Çu  ùc hiÖn  ét  Çn  nh th th   m ph c«ng  Öc  ña  Çu  Ýnh  vi c th ch hoÆc  tæng  thÇu. 14.  Tæng   Çu lµ nhµ  Çu  ý  Õt  îp  ng  ùc tiÕp  íichñ  u     th   th k k h ®å tr   v  ®Ç t nhËn  Çu  µn  é  ét  th to b m c«ng  Öc  vi hoÆc   µn  é    to b c¸c c«ng  Öc  ña  ù    vi c d ¸n ®Ç u    ©y  ùng  tx d c«ng  ×nh.Tæng  Çu  ã  ÷ng  ×nh  tr   th c nh h thøc chñ  Õu    y sau: a­ Tæng  Çu  ÕtkÕ;   th thi   b­ Tæng  Çu  ©y  ¾p;   th x l c­Tæng  Çu  ÕtkÕ   µ  ©y  ¾p;   th thi   v x l d­ Tæng  Çu  ÕtkÕ,    th thi   cung  Êp  ÕtbÞ  c thi   c«ng  Ö   µ  ©y  ¾p  ngh v x l (tæng  thÇu  EPC); e­ Tæng   Çu  Ëp  ù  ®Ç u     ©y  ùng, thiÕtkÕ,  th l d ¸n  tx d     cung  Êp  ÕtbÞ   c thi   c«ng  Ö   µ  ©y  ¾p  ngh v x l (tæng  Çu  ×a  th ch kho¸traotay).      §i Ò u 3:  Nguyªn  ¾c  ¶m   t® b¶o  iÒu  Ön  ® ki n¨ng  ùc ho¹t®éng  ©y  l    x dùng 1.    Tæ chøc, c¸  ©n    ¹t®éng  ©y  ùng    nh khi ho   x d chØ   îc thùc  Ön    ®  hi c¸c c«ng  Öc  ïhîp víi vi ph       n¨ng  ùccña  × nh  l  m theo Quy  nh  µy.   ®Þ n  2. C¸  ©n    nh tham    ¹t®éng  ©y  ùng  gia ho   xd ph¶icã    chuyªn m«n, nghiÖp  vô,søc  Îphï hîp víic«ng  Öc  ¶m   Ën; cã  o  øc  Ò     kho         vi ® nh   ®¹ ® ngh nghiÖp;am     hiÓu  ÷ng  nh quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   u    ©y  ùng  µ  lu   ®Ç tx d v ph¸p  Ëtkh¸ccã  lu     li   ªnquan.  3. Ng êicã  Èm  Òn      th quy giao nhiÖm   ô    v cho    ©n  ¶m   Ën    c¸ nh ® nh c¸cchøc  danh  trong ho¹t®éng  ©y  ùng  íi y     xd d  ®© ph¶itu©n  ñ c¸cquy  nh  Ò   iÒu    th     ®Þ v® 3
 4. kiÖn  n¨ng  ùct¹ Quy  nh  µy,®¶m   l i   ®Þ n  b¶o    êigian ®Ó       ©n    ã  ®ñ th     c¸cc¸nh ®ã c ®iÒu  Ön  ùc  Ön  ki th hi theo  chøc danh  ¶m   Ën  µ  ® nh v ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖm     vÒ   Õt  nh  ña  ×nh:  ñ   Ö m   Ëp  ù    ô  quy ®Þ cm Ch nhi l d ¸n;ph tr¸chlÜnh  ùc    v chuyªn   m«n  ña  ù    ëng  c d ¸n;tr ban,phã    ban (hoÆc gi¸m  c, phã  ®è   gi¸m  c) ban  ®è   qu¶n  lýdù    ô    ¸n;ph tr¸chlÜnh  ùc    v chuyªn m«n   ña    c ban  qu¶n  ýdù    ñ  ×kh¶o  l   ¸n;ch tr   s¸tx©y  ùng;chñ  Öm       ÕtkÕ;  ñ  ×thiÕtkÕ;  ü      d   nhi ®å ¸n thi   ch tr     k s gi¸m    ëng; s¸ttr   kü    s gi¸m    s¸tchuyªn ngµnh; chñ  ×kiÓm  nh;      tr   ®Þ chØ huy  ëng    tr thic«ng;phô    tr¸chkü  Ëtthi   thu     c«ng. 4. M ét  êi kh«ng  îc ®¶m   Ën  ng  êiqu¸  chøc    ng   ®  nh ®å th   2  danh  µ  ùc v th   hiÖn  ng  êiqu¸ 2  ®å th     c«ng  Öc  vi theo  chøc  1  danh nªu  ¹  ti kho¶n  §iÒu  µy. 3  n  Ng êi®¶m   Ën      nh c¸c chøc  danh nªu    trªnkh«ng  îcgiao l¹ cho  êikh¸c thay ®     i ng       m × nh  ¶m   Ën  ® nh chøc  danh  .  ®ã 5. Chñ   u      ®Ç thoÆc   bªn  giao thÇu,nhµ   Ên    ùa chän  µ  Çu        tv khil   nh th ®Ó thùc hiÖn      c¸cc«ng  Öc  vi trong ho¹t®éng  ©y  ùng  µ    µnh  Ëp ban     xd v khith l  qu¶n  lý®Ó   ùc hiÖn  ù    u    ©y  ùng    th   d ¸n ®Ç tx d ph¶i®¶m     b¶o    iÒu  Ön  c¸c ® ki n¨ng  ùc l  theo Quy  nh  µy.   ®Þ n 6. Ng êithÈm    Èm  nh  µ      tra,th ®Þ v nghiÖm       thu c¸c s¶n  È m    Ên  u    ph tv ®Ç t x©y  ùng  d ph¶ixem   Ðt vÒ   iÒu  Ön    x  ® ki n¨ng  ùccña  chøc,c¸ nh©n  µm    l  tæ     l ra s¶n  È m   ;  êng  îp kh«ng  ¶m   ph ®ã tr h  ® b¶o  iÒu  Ön  ® ki n¨ng  ùctheo  l  Quy  nh   ®Þ nµy  × ® îcquyÒn  th     kh«ng  xem  Ðt hoÆc   x  kh«ng  nghiÖ m thu. §i Ò u    ¹ivµ  ã m   ù    ¹  µ  Êp  4: Lo   nh d ¸n,lo i c c«ng  ×nh v tr 1. Lo¹ivµ  ã m   ù  ®Ç u    ©y  ùng      nh d ¸n  tx d trong Quy  nh  µy  ®Þ n theo   quy ®Þnh  ¹  tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v viÖc  öa  æi, bæ   s®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  l  t x dùng ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  c ChÝnh  ñ. ph   2.  ¹ivµ  Êp  Lo   c c«ng  ×nh  îc ¸p  ông  tr ® d trong Quy  nh   µy  ®Þ n theo    quy ®Þnh  trong Quy  Èn  ©y  ùng, Tiªu chuÈn  ©y  ùng, Tiªu chuÈn  Öt chu x d     x d     Vi   Nam   Ön  µnh. hi h   Riªng    c¸c c«ng  ×nh  µ  tr nh chung  , c«ng  ×nh  c  tr c«ng  éng, c«ng  ×nh c   tr   c«ng nghiÖp  Ët liÖu x©y  ùng,c«ng  ×nh cÊp  v    d   tr   tho¸tnícnªu  ¹ Phô  ôcsè       ti  l  1 cña Quy  nh  µy  îcquy  nh  ¹m  êi®Ó   µm    cho  Öc    nh   ®Þ n ®  ®Þ t th   l c¨n cø  vi x¸c ®Þ n¨ng  ùctrong ho¹t®éng  ©y  ùng. l     xd C h ¬ n g  2 §i Ò u ki Ö n n¨ng l ù c c ñ a t æ  c h ø c h o ¹t ® é n g     t v Ê n  ® Ç u  t x © y  d ù n g Tæ  chøc    Ën  Çu   Ên  u    ©y  ùng  khinh th t v ®Ç t x d ph¶i®¸p    øng    iÒu  c¸c ® kiÖn chung quy  nh  ¹ §iÒu  vµ    iÒu  Ön  ®Þ t  i 5  c¸c® ki riªngquy  nh  i víi õng    ®Þ ®è     t lÜnh  ùc   Ên  u    ©y  ùng  v tv ®Ç tx d nªu  ¹    Òu            cña  ¬ng  t i §i 6, 7, 8, 9, 10, 11  c¸c Ch nµy.  4
 5. Trêng  îp  ñ  u    tù thùc  Ön  ét  è  Ünh  ùc  éc  ¹t®éng    h ch ®Ç t   hi m s l v thu ho   t vÊn  u    ©y  ùng  ®Ç tx d ph¶i®¶m     b¶o  iÒu  Ön  ® ki n¨ng  ùctheo Quy  nh  µy. l    ®Þ n §i Ò u    Òu  Ön  5: §i ki chung 1. Cã     ùc l ng chuyªn m«n,    ®ñ l  î     nghiÖp  ô  îc ®µo  ¹o®¸p  v®  t  øng  cÇu  yªu  cña  õng lÜnh  ùc   Ên  u    ©y  ùng  ¶m   Ën. t  v tv ®Ç tx d ® nh   2. Cã     trang thiÕtbÞ   ñ  Õu  ¸p      ch y ® øng  îc c«ng  Öc   Ên  u    ©y  ®  vi t v ®Ç t x dùng  ¶m   Ën. ® nh 3. Cã   Ö   èng    h th qu¶n  ýchÊt l ng  ï hîp  íilÜnh  ùc  ¹t®éng   Ên  l   î ph   v  v ho   tv ®Ç u    ©y  ùng. tx d 4. Thùc  Ön      hi c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ó m   hi trong ho¹t®éng    Ên  u       t v ®Ç t x©y  ùng  d theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Òu  Ön  6: §i ki n¨ng  ùccña  chøc  Ëp  ù    u    ©y  ùng l  tæ  l d ¸n ®Ç tx d 1. Khi lËp  ù    u    ©y  ùng, ph¶icã    è  êi®¸p      d ¸n ®Ç t x d     ®ñ s ng   øng    iÒu  c¸c ® kiÖn n¨ng  ùc®Ó   ¶m   Ën    l  ® nh c¸c chøc  danh: Chñ   Öm   Ëp  ù    ô    nhi l d ¸n,ph tr¸ch   c¸clÜnh  ùc    v chuyªn m«n    theo yªu cÇu  ña  Öc  Ëp dù       c vi l   ¸n.  2.Chñ  Öm  Ëp dù    µ  êiphô    nhi l   ¸n v ng   tr¸chtõng lÜnh  ùc      v chuyªn m«n  ña    c dù  ph¶icã  ¸n    trong biªnchÕ      hoÆc   îp ®ång    ng  íitæ  h  lao ®é v   chøc   Ên  Ëp tv l   dù    ¸n theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3. Chñ   Öm   Ëp  ù  ph¶i cã  ×nh    i häc  ë lªnthuéc    nhi l d ¸n    tr ®é ®¹   tr     chuyªn  ngµnh  ïhîp víi   Çu  ña  ù    µ  ¸p  ph       c c d ¸n v ® øng  ét  yªu m trong c¸c®iÒu  Ön     ki sau: a­ §∙lµchñ  Ö m  Ëp 1  ù   ¬ng  ù.     nhi l   d ¸n t t b­ §∙lµchñ  Ö m  Ëp 2  ù    ïng lo¹   ã m   Êp  ¬n  Òn kÒ.      nhi l   d ¸n c   inh , th h li   c­§∙phô     tr¸chlÜnh  ùc    v chuyªn m«n  Ýnh  ña  dù   ¬ng  ù.   ch c 2  ¸n t t 4. Ng êiphô      tr¸chtõng  Ünh  ùc    l v chuyªn m«n   ña  ù      c d ¸n ph¶icã  ×nh ®é     tr   ®¹i häc  ë lªnthuéc    tr     chuyªn  µnh  ï hîp  íic«ng  Öc  ¶m   Ën  µ  ¸p  ng ph   v  vi ® nh v® øng  ét  m trong c¸c®iÒu  Ön     ki sau: a­ §∙phô     tr¸chlÜnh  ùc    v chuyªn m«n  ïng lo¹ cña  dù   ¬ng  ù.      c i   1  ¸n t t      b­    ô  §∙ ph tr¸chlÜnh  ùc    v chuyªn m«n   ïng  ¹  ña  dù  thuéc  ã m   c lo ic 2  ¸n  nh thÊp  ¬n  Òn kÒ.  h li     c­ §∙ trùctiÕp  ùc hiÖn       th   c«ng  Öc  vi chuyªn m«n   ïng  ¹  ña  dù  t   c lo ic 2  ¸n  ­ ¬ng  ù. t §i Ò u   §iÒu  Ön  7:   ki n¨ng  ùccña  l  Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n 1. Ban    qu¶n  ýdù      îcthµnh  Ëp    l   ¸n khi®   l ®Ó qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    u   l    d ¸n ®Ç tx©y  ùng    d ph¶i®¶m     b¶o    iÒu  Ön  c¸c® ki n¨ng  ùcnh  l   sau: a­ Ph¶icã  é      b m¸y  ùctiÕp qu¶n  ýthùc hiÖn    tr     l    c¸cc«ng  Öc  ña  ù    ã  vi c d ¸n c ®ñ   n¨ng  ùcchuyªn m«n,  l    nghiÖp  ô  ¸p  v ® øng    Çu  ña  ù  yªu c c d ¸n. b­ Ph¶i cã    è  êi ®¸p    ®ñ s ng   øng    iÒu  Ön  c¸c ® ki n¨ng  ùc ®Ó   ¶m   Ën  l  ® nh c¸c chøc    danh:Trëng    ban qu¶n  ýdù      ã  l   ¸n,c¸c ph ban  ô  ph tr¸chlÜnh  ùc,phô    v  5
 6. tr¸chc¸c lÜnh  ùc     v chuyªn m«n   ña    c ban qu¶n  ýdù    l   ¸n theo  cÇu  ña  yªu  c c«ng  t¸cqu¶n  ýthùc hiÖn  ù      l    d ¸n. c­ Trëng    ban, phã    ban hoÆc   gi¸m  c, phã  ®è   gi¸m  c  äichung  µ tr ®è (g   l  ­ ëng ban, phã    ban) vµ  êiphô    ng   tr¸chc¸c lÜnh  ùc     v chuyªn m«n   ña    c ban qu¶n  lýdù      ¸n ph¶icã    trong biªnchÕ      hoÆc   ã  îp ®ång    ng  íi chøc  Ëp ra  ch  lao®é v   tæ  l  ban qu¶n  ýdù    l   ¸n. d­ Trëng    ban qu¶n  ýdù    l   ¸n ph¶icã  ×nh ®é   ihäc  ëlªnthuéc chuyªn   tr   ®¹   tr         ngµnh  ©y  ùng  ïhîp víi   Çu  ña  ù    µ  ¸p  xd ph       c c d ¸n v ® øng  ét  yªu m trong c¸c®iÒu     kiÖn  sau: ­§∙lµtr ng        ë ban  hoÆc   ã  ph ban  qu¶n  ý1  ù   ¬ng  ù.  l   d ¸n t t    ­§∙lµtr ng        ë ban  qu¶n  ý2  ù    ïng lo¹   ã m   Êp  ¬n  Òn kÒ. l   d ¸n c   inh , th h li   ­§∙phô     tr¸chkü  ËthoÆc     thu   kinh tÕ  ña  dù   ¬ng  ù.   c 2  ¸n t t e­  ã   ëng  Ph tr ban qu¶n  ý dù  ph¶i cã  ×nh    i häc  ë lªnthuéc l   ¸n    tr ®é ®¹   tr       chuyªn  µnh  ï hîp  íilÜnh  ùc  ô  ng ph   v   v ph tr¸chvµ  ¸p    ® øng  ét  m trong c¸c ®iÒu     kiÖn  sau: ­§∙lµphã      ban  qu¶n  ý1  ù   ¬ng  ù. l   d ¸n t t ­§∙lµtr ng        ë ban  qu¶n  ý1  ù    ïng lo¹   ã m   Êp  ¬n  Òn kÒ. l   d ¸n c   inh , th h li   ­§∙phô     tr¸chlÜnh  ùc    v chuyªn m«n  ïng lo¹ cña  dù   ¬ng  ù.   c i   2  ¸n t t g­  êi phô  Ng   tr¸chkü  Ët,c«ng  Ö     thu   ngh ph¶icã  ×nh    ihäc  ëlªn   tr ®é ®¹   tr     thuéc chuyªn  µnh  ©y  ùng  ng x d hoÆc  chuyªn  µnh  ü  Ët phï hîp  íiyªu ng k thu     v    cÇu  ña  c c«ng  Öc  ¶m   Ën  µ  ¸p  vi ® nh v ® øng  ét  m trong c¸c®iÒu  Ön     ki sau: ­§∙phô     tr¸chkü  Ët,   thu   c«ng  Ö   ña  dù   ¬ng  ù. ngh c 1  ¸n t t ­ §∙ phô     tr¸chkü  Ët,c«ng  Ö   ña  dù    ïng lo¹   ã m   Êp  ¬n    thu   ngh c 2  ¸n c   inh , th h liÒn kÒ.   ­ Cã   êigian trùctiÕp tham      th        gia qu¶n  ýkü  Ët,c«ng  Ö   ña    ù  l   thu   ngh c c¸cd ¸n t ng  ùtèi Óu 3   ¬ t     thi   n¨m.    h­  êi phô  Ng   tr¸chkinh tÕ      ph¶icã  ×nh ®é   ihäc  ëlªnthuéc    tr   ®¹   tr     chuyªn  ngµnh kinhtÕ,tµichÝnh  µ  ¸p       v ® øng  ét  m trong c¸c®iÒu  Ön     ki sau: ­§∙phô     tr¸chkinh tÕ  ña  dù   ¬ng  ù.     c 1  ¸n t t ­§∙phô     tr¸chkinh tÕ  ña  dù    ïng lo¹   ã m   Êp  ¬n  Òn kÒ.     c 2  ¸n c   inh , th h li   ­ Cã   êigian trùctiÕp tham      th        gia qu¶n  ýkinh tÕ  ña    ù    ¬ng  ùtèi l    c c¸cd ¸n t t    thiÓu 3    n¨m.     2.Trêng  îp c¸cdù    ã m   c«ng  ×nh cã    h     ¸n nh C,  tr   quy    á,kü  Ët®¬n   m« nh   thu   gi¶n, ® îc ¸p  ông  ×nh    d h thøc  ñ  u    trùc tiÕp  ch ®Ç t   qu¶n  ý thùc  Ön  ù    l  hi d ¸n (kh«ng  µnh  Ëp ban  th l  qu¶n  ýdù    µ   ö  ông  é  l   ¸n m s d b m¸y  Ön  ã  ña  ñ  u   hi c c ch ®Ç tkiªm  Öm   Öc    nhi vi qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    ×  ÷ng  êi ® îc giao  l    d ¸n)th nh ng     qu¶n  ý l  thùc hiÖn  ù      d ¸n ph¶icã  iÒu  Ön   ® ki sau: a­ Ng êiphô      tr¸chchung  Ò     v qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    l    d ¸n ph¶icã  ×nh ®é   i   tr   ®¹   häc  ë lªn thuéc  tr     chuyªn  µnh  ©y  ùng  ï hîp  íiyªu  Çu  ña  ù    ã  ng x d ph   v  c c d ¸n,c thêigian c«ng        t¸ctronglÜnh  ùc    v qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  t nhÊt 3  l  tx d Ý    n¨m. 6
 7. b­ Ng êiphô      tr¸chqu¶n  ýkü  Ëtcña  ù      l   thu   d ¸n ph¶icã  ×nh ®é   ihäc  ë   tr   ®¹   tr   lªnthuéc chuyªn ngµnh  ïhîp víi       ph       c«ng  Öc  ¶m   Ën, cã  êigian c«ng    vi ® nh   th     t¸c tronglÜnh  ùc    v chuyªn m«n  t nhÊt 3    Ý    n¨m.  c­ Ng êi phô      tr¸chkinh tÕ      ph¶icã  ×nh ®é   ihäc  ëlªnthuéc    tr   ®¹   tr     chuyªn  ngµnh kinh tÕ,tµichÝnh,cã  êigian c«ng           th     t¸ctrong lÜnh  ùc    v chuyªn m«n  t    Ý nhÊt 3    n¨m. 3.M ét  è  êng  îp ® Æc   Öt:   s tr h  bi a­ Trong  êng  îp cÇn  Õt, êicã  Èm  Òn  ã  Ó    tr h  thi   ng   th quy c th giao c¸c chøc     danh  nªu  ¹    iÓ m   e,    kho¶n  §iÒu  µy  t ic¸c ® d,  g, h  1  n cho  ÷ng  êi cã    nh ng   ®ñ tr×nh     ®é chuyªn  m«n   ï hîp,cã  ph     kinh  nghiÖm  qu¶n  ý nhng  a  ùc tiÕp l  ch tr     qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    u    ©y  ùng.Ng êigiao nhiÖ m   ô  l    d ¸n ®Ç tx d       v ph¶ichÞu    tr¸ch   nhiÖ m  Ò   Õt ®Þnh  ña  × nh. v quy   cm b­ §èivíi   ù    ã m       ïng s©u, vïng xa  Õu        d ¸n nh c¸c C ëv      n kh«ng      é  ã  ®ñ c¸n b c ®iÒu  Ön  ki n¨ng  ùctheo  l  Quy  nh  µy  × cã  Ó  ®Þ n th   th giao c¸c chøc     danh  t¹  nªu  i c¸c ®iÓ m         kho¶n  §iÒu  µy    d, e, g, h  1  n cho  ÷ng  êi cã  nh ng   n¨ng  ùc thÊp  ¬n  l  h nhng  ph¶icã  ×nh ®é     tr   chuyªn m«n   µ    v kinh nghiÖm   Ò     ngh nghiÖp  ï hîp  íi ph   v   c«ng  Öc  ¶m   Ën. Ng êigiao nhiÖm   ô  vi ® nh       v ph¶ichÞu  µn  µn    ho to tr¸chnhiÖ m     vÒ   Õt ®Þnh  ña  ×nh. quy   cm 4. C¸c    ©n  îccö    c¸ nh ®   tham    gia qu¶n  ývÒ   l   chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  ña  vc dù  ®Ç u    ©y  ùng  ¸n  tx d ph¶i®¸p    øng    iÒu  Ön  c¸c ® ki n¨ng  ùc theo  l  Quy  nh   ®Þ nµy  µ  v ph¶icã    chøng  chØ    Ën  ∙  x¸c nh ® qua    íp®µo  ¹ovÒ   c¸c l   t   qu¶n  ýdù    l   ¸n ®Ç u    ©y  ùng  tx d theo  ¬ng  ×nh cña  é   ©y  ùng  ch tr   BX d hoÆc   ¬ng  ×nh ® îc ch tr     Bé  ©y  ùng  X d tho¶ thuËn.Trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ khiQuy  nh  µy  ã      th   12    t    ®Þ nc hiÖu  ùc,c¸cc¸nh©n  l      tham    gia qu¶n  ýchuyªn m«n,  l    nghiÖp  ô  v ph¶icã    chøng  chØ  theo quy  nh.   ®Þ 5. C¸c    ban  qu¶n  ýdù    ∙  îcthµnh  Ëp  íc®©y  l   ¸n ® ®   l tr   kh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki n¨ng  ùcth× trong thêih¹n  th¸ngkÓ   õngµy  l        6    t  Quy  nh  µy  ã  Öu  ùcph¶i ®Þ n c hi l     bæ  sung n¨ng  ùc ®¸p  l  øng    c¸c yªu  Çu  c theo Quy  nh  µy  i  íic¸c chøc  ®Þ n ®è v     danh  t¹ ®iÓ m         kho¶n  §iÒu  µy. nªu   i d,e,g,h  1  n     §i Ò u    Òu  Ön  8: §i ki n¨ng  ùcnhµ  Çu  l  th kh¶o    ©y  ùng s¸tx d 1. Ph¶i cã    è  êi ®¸p      ®ñ s ng   øng    iÒu  Ön  c¸c ® ki n¨ng  ùc ®Ó   ¶m   Ën  l  ® nh chøc  danh:Chñ  ×kh¶o    ô    tr   s¸t,ph tr¸chc¸clÜnh  ùc     v chuyªn m«n    theo    Çu  yªu c cña  Ö m  ô  nhi v kh¶o  s¸t. 2.  êi chñ  × kh¶o    µ  êi phô  Ng   tr   s¸tv ng   tr¸ch tõng  Ünh  ùc    l v chuyªn m«n   ph¶i cã  îp  ng    ng  íinhµ  Çu    h ®å lao ®é v  th kh¶o   s¸ttheo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 3. Ng êi chñ  × kh¶o        tr   s¸tph¶i cã  ×nh    i häc  ë lªnthuéc    tr ®é ®¹   tr     chuyªn  ngµnh  ïhîp víi   Çu  ña  Ö m   ô  ph       c c nhi yªu v kh¶o    ∙  ùctiÕp thùc hiÖn  s¸t, tr   ®     c«ng  t¸ckh¶o    t nhÊt 5    s¸tÝ     n¨m  µ  ¸p  v ® øng  ét  m trong c¸c®iÒu  Ön     ki sau: a­ §∙lµchñ  ×kh¶o    ña  nhiÖm  ô      tr   s¸tc 1  v kh¶o   ¬ng  ù. s¸tt t b­    ô  §∙ ph tr¸chlÜnh  ùc    v chuyªn m«n   Ýnh  ña  nhiÖ m   ô    ch c 2  v kh¶o    ­ s¸tt ¬ng  ù. t 4. Ng êi phô      tr¸chtõng  Ünh  ùc    l v chuyªn m«n   ùc hiÖn  Öm   ô  th   nhi v kh¶o  s¸tph¶icã  ×nh ®é   ihäc  ëlªnthuéc chuyªn ngµnh  ï hîp víic«ng  Öc      tr   ®¹   tr         ph       vi 7
 8. ®¶m   Ën, ®∙  ùctiÕp thùc hiÖn  nh   tr       c«ng    t¸ckh¶o    t  Êt 3  s¸tÝ nh   n¨m  µ  ∙  ùc v ® th   hiÖn  c«ng    t¸cchuyªn m«n  ña  nhiÖ m  ô    c 2  v kh¶o   ¬ng  ù. s¸tt t  5. Trêng  îp cã  ö  ông    h  sd phßng  Ý  th nghiÖ m   ôc  ô  ph v cho  c«ng    t¸ckh¶o  s¸tth×    phßng  Ý  th nghiÖm   ph¶i ® îc c«ng  Ën  îp  Èn     nh h chu theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h §i Ò u   §iÒu  Ön  9:   ki n¨ng  ùcnhµ  Çu  ÕtkÕ   l  th thi   c«ng  ×nh tr 1. Ph¶i cã    è  êi ®¸p      ®ñ s ng   øng    iÒu  Ön  c¸c ® ki n¨ng  ùc ®Ó   ¶m   Ën  l  ® nh chøc danh:Chñ  Ö m       ÕtkÕ,    ñ  ×thiÕtkÕ     nhi ®å ¸n thi   c¸c ch tr     theo    Çu  ña  yªu c c nhiÖ m  ô  ÕtkÕ. v thi   2. Chñ   Öm     thiÕtkÕ   µ    ñ  ×thiÕtkÕ     nhi ®å ¸n    v c¸c ch tr     ph¶icã  îp ®ång    h  lao®éng  íi µ  Çu  ÕtkÕ     v  nh th thi   c«ng  ×nh theo quy  nh  ña  tr     ®Þ c ph¸p luËt.   3. Chñ   Öm     thiÕtkÕ     nhi ®å ¸n    ph¶icã    chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ÕtkÕ   thi   c«ng  ×nh phï hîp víi ¹  tr         i lo c«ng  ×nh thiÕtkÕ   µ  ¸p  tr     v ® øng  ét  m trong c¸c ®iÒu     kiÖn  sau: a­ §∙lµchñ  Ö m      ÕtkÕ   c«ng  ×nh cïng lo¹   ïng cÊp.     nhi ®å ¸n thi   1  tr     ic   , b­    µ chñ  Ö m     thiÕtkÕ   c«ng  ×nh  ïng  ¹   ã  Êp  Êp  §∙ l   nhi ®å ¸n    2  tr c lo i c c th , h¬n  Òn kÒ. li   c­ §∙ lµ chñ  ×thiÕtkÕ   Ünh  ùc      tr    l v chuyªn m«n   Ýnh  ña  c«ng  ×nh   ch c 2  tr   cïng lo¹   ïng cÊp.   ic   , 4. Chñ   ×thiÕtkÕ     tr     ph¶icã    chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh  tr phïhîp víi      c«ng  Öc  ¶m   Ën  µ  ¸p  vi ® nh v ® øng  ét m trong c¸c®iÒu  Ön     ki sau: a­    ñ  × thiÕtkÕ   Ünh  ùc  §∙ ch tr    l v chuyªn m«n   ïng  ¹  ña  c«ng  ×nh  c lo ic 1  tr cïng lo¹   ïng cÊp.   ic   , b­    ñ  × thiÕtkÕ   Ünh  ùc  §∙ ch tr    l v chuyªn m«n   ïng  ¹  ña  c«ng  ×nh  c lo ic 2  tr cïng lo¹   ã  Êp  Êp  ¬n  Òn kÒ.    ic c th h li   , c­ §∙ trùctiÕp  ÕtkÕ   Ünh  ùc       thi   l v chuyªn m«n   ïng  ¹  ña  c«ng  ×nh   c lo ic 2  tr   cïng lo¹   ïng cÊp.   ic   , §i Ò u    Òu  Ön  10: §i ki n¨ng  ùcnhµ  Çu  l  th gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ¾p xl 1. Khi thùc hiÖn       c«ng    t¸cgi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ¾p,ph¶icã    è  êi xl    ®ñ s ng   ®¸p øng    iÒu  Ön  c¸c ® ki n¨ng  ùc ®Ó   µm  ü   gi¸m    ëng, kü   gi¸m    l  l ks s¸ttr  s s¸t chuyªn ngµnh    theo yªu cÇu  ña     c c«ng    t¸cgi¸m  s¸t. 2. Kü       s gi¸m    ëng, kü    s¸ttr   s gi¸m   s¸tchuyªn ngµnh    ph¶icã  îp ®ång      h  lao ®éng  íinhµ  Çu  v  th gi¸m    s¸ttheo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   ph¶i cã    chøng  chØ   åi dìng  b  nghiÖp  ô  v gi¸m    ©y  ùng  s¸tx d theo  ¬ng  ×nh  ña  é   ©y   ch tr c BX dùng hoÆc   ¬ng  ×nh ® îcBé  ©y  ùng  ch tr     X d tho¶ thuËn.   3.  ü    gi¸m    ëng  Ks s¸ttr ph¶i cã  ×nh    i häc  ë lªn thuéc    tr ®é ®¹   tr     chuyªn  ngµnh  ïhîp víi ¹  ph       ilo c«ng  ×nh gi¸m    µ  ¸p  tr   s¸tv ® øng  ét  m trong c¸c ®iÒu  Ön     ki sau: a­ §∙lµkü          s gi¸m    ëng  ña  c«ng  ×nh cïng lo¹   ïng cÊp. s¸ttr c 1  tr     ic   , b­    µ kü    §∙ l   s gi¸m    ëng  ña  c«ng  ×nh  ïng  ¹  ã  Êp  Êp  ¬n  s¸ttr c 2  tr c lo i c th h c liÒn kÒ.   8
 9. c­§∙lµkü          s gi¸m    s¸tchuyªn ngµnh  ña  c«ng  ×nh cïng lo¹   ïng cÊp.   c 2  tr     ic   , 4.  ü    gi¸m    Ks s¸tchuyªn  µnh  ng ph¶i cã  ×nh    i häc  ë lªn thuéc   tr ®é ®¹   tr       chuyªn ngµnh  ïhîp víi   ph       c«ng  Öc  ¶m   Ën, ®∙  ùctiÕp tham      vi ® nh   tr     gia thic«ng  x©y  ¾p  l c«ng  ×nh Ýt  Êt 3  tr   nh   n¨m. §i Ò u  11: §iÒu  Ön  ki n¨ng  ùc nhµ  Çu  Óm   nh   Êt îng  ©y  l  th ki ®Þ ch l x dùng  1.  ã     ùc l ng  C ®ñ l  î chuyªn m«n,  nghiÖp  ô  ùc  Ön  Ö m   ô  Óm   v th hi nhi v ki ®Þnh  ¸p  ® øng    Çu  ña  yªu c c c«ng    Óm  nh. t¸cki ®Þ 2.  êi chñ  × kiÓm   nh   Ng   tr   ®Þ ph¶i cã  îp  ng    h ®å lao  ng  íinhµ  Çu  ®é v  th kiÓm  nh  Êtl ng x©y  ùng  ®Þ ch  î   d theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3.Ng êichñ  ×kiÓm  nh      tr   ®Þ ph¶icã  ×nh ®é   ihäc  ëlªnthuéc chuyªn   tr   ®¹   tr         ngµnh  ï hîp  íic«ng    Óm   nh,  ∙  ùctiÕp  ùc hiÖn  ph   v   t¸cki ®Þ ® tr   th   c«ng    Óm   t¸cki ®Þnh  t  Êt 5  Ý nh   n¨m  µ  ¸p  v ® øng  ét  m trong c¸c®iÒu  Ön     ki sau: a­ §∙chñ  ×1     tr   c«ng    Óm  nh ¬ng  ù. t¸cki ®Þ t t b­ §∙lµkiÓm  nh    ùc hiÖn  Óm  nh  c«ng  Öc ¬ng  ù.     ®Þ viªnth   ki ®Þ 2  vi t t 4.Cã     phßng  Ý  th nghiÖm  îp chuÈn  h  theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h C h ¬ n g  3  §i Ò u ki Ö n n¨ng l ù c c ñ a t æ  c h ø c thi « n g  x © y  l ¾ p, th Ç u c h Ý n h    c v µ  t æ n g  th Ç u §i Ò u    Òu  Ön  12: §i ki n¨ng  ùcnhµ  Çu    l  th thic«ng  ©y  ¾p  x l c«ng  ×nh tr 1.Ph¶icã    ùcl ng chuyªn m«n,      ®ñ l  î     nghiÖp  ô  µ  v v c«ng  ©n  ü  Ët® ­ nh k thu   îc®µo  ¹o®¸p    t  øng    Çu  ña  yªu c c c«ng     t¸cthic«ng  ©y  ¾p  x l c«ng  ×nh. tr 2. Cã     m¸y  ãc,  ÕtbÞ     m thi   thic«ng  ñ  Õu  ¶m   ch y ® b¶o    cÇu  Ò   ü  c¸c yªu  vk thuËt,chÊt l ng vµ  toµn     î   an  trong thic«ng  ©y  ¾p,cã     x l   n¨ng  ùctµichÝnh  ï l   ph   hîp víi    c«ng  ×nh nhËn  Çu. tr   th 3. Cã   Ö   èng    h th qu¶n  ýchÊt l ng phïhîp víi Ünh  ùc  ¹t®éng    l   î         l v ho   thic«ng  x©y  ¾p. l 4. Thùc  Ön      hi c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ó m   ªnquan  n   ¹t®éng    hi li   ®Õ ho   thi c«ng  ©y  ¾p  x l theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.   5. Ph¶icã    è  êi®¸p      ®ñ s ng   øng    iÒu  Ön  c¸c ® ki n¨ng  ùc®Ó   µm  l  l chØ    huy tr ng    ë thic«ng  µ  ô  v ph tr¸ch kü  Ët thic«ng    thu     theo yªu  Çu  ña  c c c«ng      t¸cthi c«ng  ©y  ¾p  x l c«ng  ×nh. tr 6. ChØ     huy  ëng    tr thic«ng  µ  ÷ng  êiphô  v nh ng   tr¸chc¸c lÜnh  ùc     v chuyªn  m«n   ü  Ëtph¶icã  îp ®ång    ng  íinhµ  Çu    k thu     h  lao ®é v  th thic«ng  ©y  ¾p  x l theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   7. ChØ     huy  ëng    tr thic«ng ph¶icã  ×nh ®é   ihäc  ëlªnthuéc chuyªn   tr   ®¹   tr         ngµnh  ©y  ùng  ï hîp víic«ng  ×nh ®¶m   Ën  µ  ¸p  xd ph       tr   nh v ® øng  ét  m trong c¸c    ®iÒu  Ön  ki sau: 9
 10. a­ §∙lµchØ      huy  ëng    tr thic«ng  ña  c«ng  ×nh cïng lo¹   ïng cÊp. c 1  tr     ic   , b­    µ chØ  §∙ l   huy  ëng    tr thic«ng  c«ng  ×nh cïng  ¹   ã  Êp  Êp  ¬n  2  tr   lo ic c th h , liÒn kÒ.   c­§∙phô     tr¸chkü  Ëtthi   thu     c«ng  ©y  ¾p  ña  c«ng  ×nh t ng  ù. x l c 2  tr  ¬ t 8. Ng êiphô      tr¸chkü  Ëtthic«ng    thu     ph¶icã  ×nh ®é   ihäc  ëlªnthuéc   tr   ®¹   tr       chuyªn  µnh  ©y  ùng  ï hîp  íichuyªn  ng x d ph   v  m«n   ü  Ët ®¶m   Ën  µ  ¸p  k thu   nh v® øng  ét  m trong c¸c®iÒu  Ön     ki sau: a­ §∙phô     tr¸chkü  Ëtthi   thu     c«ng  ña  c«ng  ×nh cïng lo¹   ïng cÊp. c 1  tr     ic   , b­    ô  §∙ ph tr¸ch kü  Ët thic«ng  ña  c«ng  ×nh  ïng  ¹   Êp  Êp    thu     c 2  tr c lo i c , th h¬n  Òn kÒ. li   c­ §∙ lµc¸n bé  ü  Ëtthic«ng            k thu     c¸c c«ng  ×nh t ng  ù trong thêigian Ýt  tr  ¬ t        nhÊt 3    n¨m. §i Ò u    Òu  Ön  13: §i ki n¨ng  ùcnhµ  Çu  Ýnh l  th ch 1.§èivíi Çu  Ýnh  ÕtkÕ:      th ch thi   a­  ã     C ®ñ c¸c  iÒu  Ön  ® ki n¨ng  ùc theo  l  quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 9  Quy  ®Þnh  µy. n b­ §∙ thùc hiÖn  ÕtkÕ   t  Êt 2       thi   Ý nh   c«ng  ×nh x©y  ùng ¬ng  ù hoÆc     tr   d t t  3 c«ng  ×nh x©y  ùng  ïng lo¹   Êp  Êp  ¬n  Òn kÒ. tr   d c   ic th h li   , c­  ùc  Õp  ¶m   Ën  Tr ti ® nh c«ng  Öc  Ýnh  µ  ùc  Ön  èithiÓu  vi ch v th hi t   70%   khèil ng c«ng  Öc  ÕtkÕ    î   vi thi   theo hîp ®ång  ý  íi ñ  u  .    k v  ch ®Ç t 2.§èivíi Çu  Ýnh  ©y  ¾p:      th ch xl a­  ã       iÒu  Ön  C ®ñ c¸c ® ki n¨ng  ùc theo  l  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 12  Quy  ®Þnh  µy. n b­    ùc hiÖn    §∙ th   thic«ng  ©y  ¾p  t  Êt  c«ng  ×nh  ¬ng  ù hoÆc     x l Ý nh 1  tr t t  3 c«ng  ×nh cïng lo¹   Êp  Êp  ¬n  Òn kÒ. tr     ic th h li   , c­ Trùc  Õp  ¶m   Ën    ti ® nh c«ng  Öc  Ýnh  µ  ùc  Ön    vi ch v th hi trªn50%  c«ng  viÖc theo hîp ®ång  ý  íi ñ  u  .      k v  ch ®Ç t §i Ò u    Òu  Ön  14: §i ki n¨ng  ùctæng  Çu  l  th 1.Cã     iÒu  Ön    c¸c® ki n¨ng  ùctheo quy  nh  ¹ c¸c§iÒu              l    ®Þ t    i 5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13  ï hîp  íih×nh      ph   v   thøc tæng  Çu  th nªu  ¹  ti kho¶n  §iÒu  cña  14  2  Quy  ®Þnh  µy. n 2.Cã     kinhnghiÖm:   a­ §èivíi      tæng  Çu  ÕtkÕ:    µm  th thi   §∙ l tæng  Çu  ÕtkÕ   c«ng  ×nh t th thi   1  tr  ­ ¬ng  ùhoÆc   Çu  Ýnh  ÕtkÕ   c«ng  ×nh t ng  ù. t  th ch thi   2  tr  ¬ t   b­ §èivíi      tæng  Çu  ©y  ¾p:§∙ lµm  th x l     tæng  Çu  ©y  ¾p  c«ng  ×nh t th x l 1  tr  ­ ¬ng  ùhoÆc   Çu  Ýnh  ©y  ¾p  c«ng  ×nh t ng  ù. t  th ch x l 2  tr  ¬ t 10
 11. c­ §èivíitæng  Çu  ÕtkÕ   µ  ©y  ¾p:§∙ lµm       th thi   v x l     tæng  Çu  ÕtkÕ   µ  th thi   v x©y  ¾p  l hoÆc   tæng  Çu  ©y  ¾p  c«ng  ×nh t ng  ù.  th x l 1  tr  ¬ t   d­ §èivíi      tæng  Çu  th EPC:    µm  §∙ l tæng  Çu  th EPC   hoÆc   tæng  Çu  Õt th thi   kÕ   µ  ©y  ¾p  vx l hoÆc   tæng  Çu  ©y  ¾p  c«ng  ×nh  ¬ng  ù hoÆc   Çu  th x l 1  tr t t  th chÝnh  ©y  ¾p  c«ng  ×nh t ng  ù. x l 3  tr  ¬ t   e­ §èivíi      tæng  Çu  ×a  th ch kho¸traotay:§∙lµm         tæng  Çu  ×a  th ch kho¸trao    tay 1  ù  t ng  ù hoÆc     d ¸n ¬ t   tæng  Çu  th EPC   hoÆc  tæng  Çu  ÕtkÕ   µ  ©y  th thi   v x l¾p  c«ng  ×nh hoÆc   ét  ù   ¬ng  ù. 1  tr   m d ¸n t t C h ¬ n g  4 b¸o c¸o, ki Ó m  tra v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u    Õ       15: Ch ®é b¸o c¸o 1.  µo  V th¸ng 10  µng   h n¨m,    chøc  ¹t®éng  ©y  ùng  ã  c¸c tæ  ho   x d c tr¸ch   nhiÖ m   c¸o t×nh  ×nh  ¹t®éng  ©y  ùng  í c¬  b¸o    h ho   xd t   quan  i qu¶n  ýnhµ  íccã  l  n  thÈm   Òn  quy quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy  3  n theo  É u   ¹  ô   ôc sè  cña  m ti Ph l   2  Quy  nh  µy. ®Þ n 2. Chñ   u      ù  sö  ông  èn  ©n     ®Ç t c¸c d ¸n  d v Ng s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn  ông    n  td ®Ç u    ña  µ  íc,vèn  Ýn  ông  nhµ  ícb¶o    ã  tc nh n   td do  n  l∙nhc tr¸chnhiÖm     b¸o    c¸o tí c¬  i quan    qu¶n  ýNhµ   íc cã  Èm   Òn  l  n   th quy quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  µy  3  n vÒ   ¹t®éng  ña  ho   c Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n theo m É u   ¹ Phô  ôcsè  cña    ti   l   3  Quy  nh   ®Þ nµy. 3. C¸c  chøc  ¹t®éng   Ên  u    ©y  ùng,thic«ng  ©y  ¾p,chñ    tæ  ho   tv ®Ç tx d    xl  ®Ç u   hoÆc   t Ban  qu¶n  ý dù  thuéc  a   ¬ng  µo  ×  l   ¸n  ®Þ ph n th b¸o c¸o  ë   ©y   SX dùng  a   ¬ng  .  ®Þ ph ®ã C¸c  chøc  ¹t®éng   Ên  u    ©y  ùng,thic«ng  tæ  ho   tv ®Ç tx d    x©y  ¾p, chñ  u    l  ®Ç t hoÆc   Ban qu¶n  ýdù  thuéc    é,  µnh, c¬  l   ¸n  c¸c B ng   quan  trung  ng  ¬ qu¶n  ýth×  l  b¸o  c¸o  é   ©y  ùng  µ  é,  µnh, c¬  BX d v B ng   quan  qu¶n  ý l  trùctiÕp.   4. Th¸ng  hµng  12  n¨m,    é,  µnh, c¬  c¸c B ng   quan   ë trung  ng; Së   ©y   ¬ X dùng    c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch nhiÖ m   öi b¸o      g  c¸o t×nh  ×nh  ¹t®éng  ©y  ùng  ña  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  ×nh  h ho   xd c B ng   ph m theo  É u   m t¹  ô   ôc sè  cña  iPh l   4  Quy  nh  µy  Ò   é   ©y  ùng    ®Þ n vBX d ®Ó tæng  îp  h b¸o   c¸o ChÝnh  ñ. ph   §i Ò u    Ó m     ö  ýviph¹m 16: Ki tra, l     x 1. Bé   ©y  ùng  ñ  × tæ   X d ch tr   chøc  Óm     µ  ö  ýviph¹m  ki tra v x l     theo  Èm   th quyÒn  Öc  ùc hiÖn  vi th   Quy  nh  µy  ®Þ n trongph¹m    níc.   vic¶  2. C¸c  é,  µnh      B ng ë trung  ng; Së   ©y  ùng    ¬ X d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ñ  ×híng  Én, kiÓm     µ  ö  ýviph¹m  Öc  ùc hiÖn  ¬ ch tr   d  trav x l     vi th   Quy  nh  µy  éc  ¹m    ®Þ n thu ph viqu¶n  ýcña  é,  µnh  ×nh  µ    a   µn  l  B ng m v trªn®Þ b do  a  ¬ng  ®Þ ph qu¶n  ý. l 3. ViÖc  Óm    îctiÕn hµnh    ki tra®     kh«ng    ét  Çn  qu¸ m l trong n¨m  i víi ét    ®è     m ®¬n  Þ.K Õ   ¹ch vµ  éidung  Óm    v   ho   n   ki traph¶i® îcth«ng  tr c15  µy.    b¸o  í   ng   11
 12. 4. Xö   ýviph¹m: Tæ     l      chøc,c¸ nh©n    ¹m     viph Quy  nh  µy  ×  ú theo  ®Þ n th tu   møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ýhµnh  Ýnh, båith ng  Öth¹i, nh  ®é viph s   x l   ch     ê thi     ®× chØ  ¹t ho   ®éng  hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  5 ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h   §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 17: Hi l     1. Quy  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  15  k t  ® C«ng  vµ  îc¸p dông  èng  Êt trong c¶  íc. b¸o  ®     th nh    n 2.B∙ibá        c¸cquy  nh  ®Þ sau: a­ Quy  ®Þnh  ®iÒu kiÖn kinh doanh x©y dùng ban hµnh kÌm theo   Quy Õt  nh   è  ®Þ s 27/2000/Q§­ BXD   µy  ng 08/12/2000  ña  é   ëng  é   ©y   c B tr BX dùng. b­ C¸c quy  nh  Ò   ®Þ v n¨ng  ùc qu¶n  ýthùc hiÖn  ù  t¹  iÓ m       l  l    d ¸n  i ® 1.2,2.3 m ôc  ; iÓ m   II ® 2.3  ôc  I ña  m II c Th«ng   è  t s 15/2000/TT­ BXD   µy  ng 13/11/2000   cña  é   ©y  ùng  Ò   íng dÉn    ×nh  BX d vH   c¸c h thøc qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    u    l    d ¸n ®Ç t vµ  ©y  ùng. xd c­ Néi dung  Ò   ñ  ×thiÕtkÕ      v ch tr     c«ng  ×nh,chñ  Ö m     thiÕtkÕ   tr   nhi ®å ¸n    quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    Òu  cña  2, §i 1  Quy  Õ   Êp  ch c chøng  chØ  µnh  Ò   Õt h ngh thi   kÕ  c«ng  ×nh  tr ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 23/2000/Q§­ BXD   µy  ng 13/11/2000 cña  é  ëng  é  ©y  ùng.    B tr BX d    12
 13. P h ô  l ô c 1 (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 19/2003/Q§­BXD   µy  ng 03/7/2003 cña  é  ëng  é  ©y     B tr BX dùng) P h © n  lo¹i µ  c Ê p  c « n g  tr × nh  v STT Lo¹ic«ng  ×nh   tr C Êp c«ng  ×nh tr C Êp I C Êp  C Êp  I C Êp  II II IV 1 2 3 4 5 6 C«ng  tr×nhNhµ     chung  c ≤  1 d©n  ông d ­Cã   è  Çng   st >  25 >  9 >  5 5 C«ng  ×nh c«ng  éng tr   c ≤  ­Cã   è  Çng    st hoÆc >  15 > 8 >  3 3 ­Cã   Èu      kh ®é (m) >  24 >  15 >  9 ≤  9 2 C«ng  ×nh C«ng  ×nh c«ng  tr tr   nghiÖp    xim¨ng 0,6 ≤  c«ng  nghiÖp   ã   ­ C c«ng  Êt thiÕtkÕ   iÖu tÊn/ >  su     (tr   1,8 >1,1 >  0,6 V Ët  Öu XD n¨m) li   C«ng  tr×nh c«ng  nghiÖp  VLXD   ≤  kh¸c > 36 > 24 > 12 12 ­Cã   Èu      kh ®é (m) 3 C«ng  tr×nhC«ng  ×nh cÊp  ícs¹ch   tr   n  8.000 ≤  cÊp  tho¸t íc ­Cã    n   c«ng  ÊtthiÕtkÕ   3/ngµy) >  su     (m 28.000 >  14.000 >  8.000 C«ng  ×nh xö  ýnícth¶i tr   l     9.000 ≤  ­Cã     c«ng  ÊtthiÕtkÕ   3/ngµy) >  su     (m 50.000 >  22.000 >  9.000
 14. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA P h ô  l ô c s è  2 (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 19/2003/Q§­BXD   µy  ng 03/7/2003 cña  é  ëng  é  ©y     B tr BX dùng) Tªn  n  Þ  . ®¬ v ..                               céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph b¸o c¸o t × nh h × n h  h o ¹t ® é n g  x © y  d ù n g   N¨m   . . .... .. . ..... (MÉu  µnh  d cho  chøc  ¹t®éng   Ên  ©y  ùng,thi tæ  ho   tv x d    c«ng  ©y  ¾p  x l c«ng  ×nh) tr   Ýnh  öi: é  ©y  ùng  K g  (B X d hoÆc   ë  ©y  ùng  é, ngµnh,c¬  SX d B    quan  qu¶n  ýtrùctiÕp) l      1.Tªn  chøc     tæ  /doanh  nghiÖp: 2.Quy Õt  nh  µnh  Ëp sè:   ®Þ th l   ngµy 3.Trùc thuéc:     4.Trô  ë  Ýnh:   s ch 5.Chi nh¸nh/V¨nphßng  idiÖn:      ®¹   6.Sè  iÖn  ¹i  ® tho : Fax: 7.Ng êi®¹idiÖn       theo ph¸p luËt:     8.Tæng  è  ùcl ng lao®éng:   s l  î     Trong  :  ­Lùc îng chuyªn m«n,  ®ã   l    nghiÖp  ô: v ­C¸c    chøc danh: B¸o    ×nh  ×nh  ¹t®éng  ©y  ùng  c¸o t h ho   xd n¨m  . . .....    .. . ......nh sau: . . STT Tªn c«ng  ×nh tr Tæng   §Þa  Chñ  lo¹ vµ  Gi¸trÞhîp Thêigian   i         /c«ng viÖc   thÇu/thÇu  ®iÓ m ®Ç u  cÊp c«ng  ®ång  thùc hiÖn   chÝnh hay  Çu  th x©y  t tr×nh (tr Öu®) (Tõ.. ®Õn) i  . phô dùng 1 2 3 4 5 6 7 8 I Ho¹t ®éng  t vÊn    ®Ç u    ©y  ùng: tx d 1. ­ 2. ­ ... II Ho¹t   ®éng   x©y  l¾p: 1. ­ 2. ­ ... .. . ..  µy.. th¸ng..n¨m . . ..ng . ,   .   .
 15. 15 Thñ  ëng tr (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d P h ô  l ô c s è  3 (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 19/2003/Q§­BXD   µy  ng 03/7/2003 cña  é  ëng  é  ©y     B tr BX dùng) Tªn  ñ  u      ch ®Ç t                     céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph b¸o c¸o n¨ng l ù c c ñ a b a n  q u ¶ n  l ý d ù  ¸n (MÉu  µnh  d cho  ñ  u    ù    u    ©y  ùng) ch ®Ç td ¸n ®Ç tx d K Ýnh  öi: é  ©y  ùng  g  (B X d hoÆc   ë  ©y  ùng,Bé, ngµnh,c¬  SX d      quan  qu¶n  ýtrùctiÕp) l    1.Tªn    Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n: 2.Trô  ë  Ýnh:   s ch 3.V¨n    phßng  idiÖn: ®¹   4.Sè  iÖn  ¹i  ® tho : Fax: 5.Quy Õt  nh  µnh  Ëp ban    ®Þ th l  QLDA   è: ngµy s  6.Trëng    ban  Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n: 7.Tªn  ù    u    ©y  ùng:   d ¸n ®Ç tx d 8.§Þa  iÓ m   ©y  ùng:   ® xd 9.Tæng    møc  u  : ®Ç t 10.Thêigian thùc hiÖn:         B¸o    Ò   c¸o v n¨ng  ùccña  l  Ban  qu¶n  ýdù      l   ¸n nh sau: STT Chøc  danh Sè ­ Tr×nh    Th © m     Kinh  l ®é niªn nghiÖm    Ghi (c¸c   îng chuyªn m«n,  nghÒ   c«ng  Öc  Ýnh  chó   vi ch b»ng  Êp nghiÖp  è c (s   cã  ªnquan) li   n¨m) 1 2 3 4 5 6 7 Tæng  è  êi: s ng Trong  : ®ã +  ëng  Tr ban + C¸c  ã  ph ban +  ô   Ph tr¸ch kü  Ët,c«ng    thu   nghÖ +  Phô  tr¸ch kinh tÕ, tµi   chÝnh +  ô  Ph tr¸chlÜnh  ùc    v kh¸c
 16. 16 .. . .. µy.. th¸ng..n¨m... . . .ng   ,   .   . Thñ  ëng tr (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d P h ô  l ô c s è   ( m É u  1) 4  (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 19/2003/Q§­BXD   µy  ng 03/7/2003 cña  é  ëng  é  ©y     B tr BX dùng) Bé, ngµnh  ë  ©y  ùng)..   (S X d  . céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph b¸o c¸o n¨ng l ù c q u ¶ n  l ý d ù  ¸n K Ý nh   öi:  é   ©y  ùng g  B X d Bé, ngµnh,(Së  ©y  ùng).. .          X d   . .b¸o c¸o n¨ng  ùcqu¶n  ýdù    . l  l   ¸n n¨m  .    .. .nh sau: . STT Tªn    §Þa  Tªn  ù  Nhã m   Ban d H×nh  Sè îng chuyªn l    Thêigian thùc       QLDA chØ,  è  ¸n s dù ¸n thøc  m«n, nghiÖp  ô hiÖn  õ.. ®Õn) v (T . §T QLDA 1 2 3 4 5 6 7 8 .. . .. µy.. th¸ng..n¨m... . . .ng   ,   .   . Thñ  ëng tr (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 17. 17 P h ô  l ô c s è   ( m É u  2) 4  (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 19/2003/Q§­BXD   µy  ng 03/7/2003 cña  é  ëng  é  ©y     B tr BX dùng) Bé, ngµnh  ë  ©y  ùng)..   (S X d  . céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph b¸o c¸o t × nh h × n h  h o ¹t ® é n g  x © y  d ù n g   K Ý nh   öi:  é   ©y  ùng g  B X d Bé, ngµnh,(Së  ©y  ùng).. . .b¸o c¸o n¨ng  ùcho¹t®éng  ©y  ùng      X d . ..       . l    xd n¨m  .    .. .nh sau: . STT Tªn  chøc   Ên  ©y  §Þa  tæ  tv x Sè îng dù  l  Sè îng chuyªn Doanh    Ghi l    thu   dùng hoÆc     thi c«ng  ©y  chØ,  ¸n/c«ng tr×nh x     m«n,  nghiÖp  trongn¨m  chó   l¾p sè §T thùc hiÖn    trong  vô (tr Öu®) i  n¨m 1 2 3 4 5 6 7 I Tæ   chøc   Ên tv ­ ­ ­ Tæ  chøc thi c«ng x©y  II l¾p ­ ­ ­
 18. 18 .. . .. µy.. th¸ng..n¨m... . . .ng   ,   .   . Thñ  ëng tr (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
Đồng bộ tài khoản