Quyết định 19/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
56
lượt xem
5
download

Quyết định 19/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 19/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành cơ chế điều hành nội bộ trong Ngân hàng nhà nước để thực hiện thoả thuận hoán đổi ASEAN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 19/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc vi Öt n a m   n s è 19/2003/q ®­n h n n  n g µ y   06 th¸ng 01 n¨ m  2003 v Ò   Ö c vi b a n  h µ n h  c ¬  ch Õ  ® i Ò u  h µ n h   éi b é  trong n g © n   µ n g   n h n h µ  n íc ® Ó   ù c hi Ö n   th tho¶ thu Ë n  h o¸n ® æ i  asean thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cB c¬  quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/1999/N§­   µy  CP ng 30/8/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèiNhµ   íc; l   tr      n ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 96/2002/Q§­TTg  µy  ng 18/7/2002  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   ¬  Õ   ùc hiÖn  ph v c ch th   Tho¶  Ën  thu ho¸n ® æi    ASEAN; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V qu¶n  ýNgo¹ihèi, l    quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ¬  Õ   iÒu  µnh  ®Þ n “C ch ® h néi bé  trong Ng ©n  hµng Nhµ  níc ®Ó  thùc hiÖn Tho¶ thuËn ho¸n ® æi  ASEAN”. §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u    3. Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  Þch, Vô   ëng  ô   d   tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi,Vô   l     tr ng  ô   Õ   ë V K to¸n tµichÝnh, Vô   ëng  ô   Ýnh       tr V Ch s¸ch  Òn  Ö, Vô   ëng  ô  ti t   tr V Quan  Ö   èc  Õ  µ  ñ  ëng    n  Þ  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   h qu t v Th tr c¸c ®¬ v li   thu Ng h Nh nícchÞu    tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 c ¬  ch Õ   i Ò u  h µ n h  n éi b é  trong n g © n  h µ n g  n h µ   íc ® n ® Ó  th ù c hi Ö n  tho¶ thu Ë n  h o¸n  æ i  asean ® (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 19/2003/Q§­NHNN ngµy 06/1/2003 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. C¬   Õ   µy  ch n quy  nh  ®Þ quy  ×nh  chøc  ùc  Ön  tr tæ  th hi Tho¶  thuËn ho¸n  æi  ® ASEAN  trong néibé  ©n   µng  µ   íctrong c¸c tr ng  îp     Ng h Nh n      ê h   ViÖt Nam   µ níc cho  l    vay, ViÖt    Nam   µ níc ®i  l     vay  µ  ©n   µng  îc chØ   v Ng h ®  ®Þnh  µNg ©n  µng  ilý. l  h ®¹   §i Ò u    ë   2. S Giao  Þch  d th«ng  sè  b¸o  FAX  hoÆc  TELEX   ña  ë   c S Giao  dÞch  cho  ©n   µng  ilýhoÆc     µnh    Ng h ®¹     c¸c th viªntham      µm  u   èi  gia ®Ó l ®Ç m nhËn  µ  öi c¸c th«ng    Ò     vg    tinv c¸c giao  Þch  ªnquan  n   d li   ®Õ Tho¶  Ën  thu ho¸n  ® æi  ASEAN   quy  nh  ¹ Ch ¬ng  , ¬ng  I µ  ¬ng  cña  ¬   Õ   µy. ®Þ t i II Ch   II  Ch v IV  C ch n §i Ò u 3.  ô   V Qu¶n  ýngo¹ihèi cã  l      tr¸chnhiÖ m   µm  u   èi  èihîp   l ®Ç m ph     víic¸c Vô,  ôc  ªnquan  êng     C li   th xuyªn theo  âi t×nh  ×nh, ph¸thiÖn  Þp  êi   d  h    k th   c¸c víng  ¾ c     m hoÆc   ÷ng  nh tranh chÊp, bÊt  ng  ÷a  Öt Nam   µ    íc     ®å gi Vi   v c¸c n   ASEAN   kh¸cn¶y    sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn           Tho¶  Ën  thu ho¸n ® æi    ASEAN   tr×nh Thèng  c            Õn  ñ íng ChÝnh  ñ  íng xö  ý.   ®è ®Ó b¸o c¸o xiný ki Th t   ph h   l §i Ò u 4. Giê  µm  Öc  îc quy  nh   l vi ®   ®Þ trong  ¬  Õ   µy  µ giê  µm  c ch n l   l viÖc  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh. do  ®è Ng h Nh n   ®Þ C h ¬ n g  II   q u y  tr × nh th ù c hi Ö n  k hi vi Ö t n a m  l µ n í c c h o  v a y §i Ò u 5. Trong  êigian  giê lµm  Öc  Ó   õ khinhËn  îc yªu  Çu  th   2    vi k t     ®  c vay hoÆc  yªu  Çu    è  Òn  c t¨ng s ti cho vay  theo Tho¶  Ën  thu ho¸n  æi  ® ASEAN,  Së Giao  Þch  öicho  ô  d g  V Qu¶n  ýngo¹ihèic¸cyªu cÇu  µy. l       n §i Ò u  6. Ngay sau    Ën  îc th«ng  khi nh ®  b¸o  ña  ë   c S Giao  Þch, Vô  d   Qu¶n  ýngo¹ihèic¨n  vµo  l      cø  møc   ù  ÷quèc  Õ  èith¸ng tr c (sè  Öu b¸o d tr   t cu     í   li     c¸o  ü   Òn  Ö  èc  Õ) vµ  ×nh  ×nh  ùc hiÖn    ¬ng  ×nh  ña  ü   Qu ti t qu t   t h th   c¸c ch tr c Qu tiÒn tÖ  èc  Õ    ×nh Thèng  c  Õt ®Þnh:   qu t ®Ó tr   ®è quy   1.  Öt Nam   Vi   tham gia cho vay  µn  é  to b hoÆc  cho vay  ét  Çn    m ph hay kh«ng  tham    giacho vay.
  3. 3 2. ViÖt Nam         t¨nghay  kh«ng    è  Òn cho  t¨ngs ti   vay  (trong tr ng  îp Ng ©n    ê h   hµng  ilýyªu cÇu). ®¹       3.Sè  Òn,lo¹ ngo¹itÖ    ti     i   cho  vay  trong tr ng  îp quyÕt ®Þnh   ê h     cho  vay. 4. Nguån  ¹itÖ  ö  ông      ngo   s d ®Ó cho  vay  trong tr ng  îp quyÕt  nh     ê h   ®Þ cho vay. ViÖc  Õt  nh    éidung    îcthùc hiÖn  Ë m   Êt vµo  giê quy ®Þ c¸cn   trªn®     ch nh   10    s¸ng ngµy  µm  Öc  haikÓ   õsau  µy  Ën  îc®Ò   Þ    l vi thø    t   ng nh ®   ngh cho  vay hoÆc   ®Ò   Þ    è  Òn cho  ngh t¨ngs ti   vay. §i Ò u 7. 1. Trong  êigian  giê lµm  Öc  Ó   õ khinhËn  îcý  Õn  ña  èng    th   1    vi k t     ®   ki c Th ®èc,  ô   V Qu¶n  ý ngo¹ihèi th«ng  l     b¸o cho  ë   S Giao  Þch  d quyÕt  nh   ña  ®Þ c Thèng  c  Ò   Öc  Öt Nam   ®è v vi Vi   cho vay  µn  é  to b hoÆc   ét  Çn  m ph hoÆc   kh«ng  cho  vay,t¨ngsè  Òn cho      ti   vay  hay kh«ng    è  Òn cho  t¨ngs ti   vay. 2. Trong  êigian  giê lµm  Öc  Ó   õ khinhËn  îc th«ng    th   3    vi k t     ®  b¸o  ña  ô  cV Qu¶n  ýngo¹ihèi,Së   l      Giao  Þch  d th«ng  víiNg ©n   µng  ilýc¸c néidung  b¸o    h ®¹         ®∙ quy  nh  ®Þ trong B¶n    í tho¶ thuËn    ghinh     ho¸n  æi, bao  å m:  Öc  ®   g vi cho   vay toµn  é  b hay  ét  Çn  m ph hoÆc  kh«ng  cho vay,sè  Òn vµ  ¹ tiÒn cho    ti   lo i     vay,t¨ng    sè  Òn cho  ti   vay hoÆc  kh«ng    è  Òn cho  t¨ngs ti   vay. 3. Trong  êigian  giê lµm  Öc  Ó   õ khi nhËn  îc x¸c nhËn  Ýnh    th   2    vi k t     ®   ch thøc cña  ©n  µng  ilývÒ     Ng h ®¹     giao dÞch    ho¸n ® æi,Së      Giao  Þch    Ën  ¹ d x¸cnh l  i víiNg ©n   µng  ilýb»ng    h ®¹     Telex hoÆc     Fax  Ò   éidung  ña  v n  c giao  Þch  d ho¸n  ® æi. 4.  ë   S Giao  Þch  Õn  µnh  d ti h c¸c  ñ  ôc  Çn  Õt ®Ó   ùc  Ön  th t c thi   th hi giao  dÞch ho¸n  æi  µo  µy  ùc hiÖn  ® v ng th   giao dÞch  ∙    Ën  íi ©n  µng  i   ® x¸cnh v   Ng h ®¹   lý.Ngay    sau    ùc hiÖn  khith   giao dÞch, Së       Giao  Þch  d th«ng b¸o  Õt  k qu¶ giao  dÞch cho  ô  V Qu¶n  ýngo¹ihèi. l    5. Sau    Ën  îcth«ng  vÒ   Õt    khinh ®   b¸o  k qu¶  ùc hiÖn  ña  ë  th   c S Giao  Þch, d   Vô   Qu¶n  ýngo¹ihèidù  l      th¶o b¸o    ×nh Thèng  c  Öt    ×nh Thñ ­   c¸o tr   ®è duy ®Ó tr   t íng  Ýnh  ñ, ®ång  êisao  öi Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  u    µ  Ch ph   th   g  T    K ho v ®Ç t v Bé  ¬ng  ¹i. Th m 6. Khi ®Õ n   ¹n     h thanh to¸n,Së     Giao  Þch  ùc hiÖn    ñ tôc nhËn  ¹ d th   c¸c th     li  sè  Òn gèc  µ    ña  ti   v l∙ c kho¶n  ¹itÖ  ∙  i ngo   ® cho  vay,chuyÓn    ¹ nguån  ù  ÷   tr¶l   i d tr   ngo¹ihèi Nhµ   íc d∙ sö  ông       n   d ®Ó cho vay, thùc  Ön  ¹ch    hi h to¸n theo        c¸c quy ®Þnh  Ön  µnh  µ  hi h v th«ng b¸o  Õt  k qu¶  cho  ô   V Qu¶n  ýngo¹ihèi.Trªn c¬  ë  l      s th«ng b¸o  ña  ë   c S Giao  Þch, Vô   d   Qu¶n  ý ngo¹ihèi dù  l      th¶o  b¸o c¸o  ×nh tr   Thèng ®èc   duyÖt  ×nh  ñ  t ng ChÝnh  phñ,  ng   êi sao  öi é  Tµi tr Th í ®å th   g  B   chÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  u    µ  é  ¬ng  ¹i.   K ho   ®Ç tv B Th m §i Ò u 8. Quy  ×nh ®èi  íi®Ò   Þ       ¹n  tr   v  ngh xin gia h giao  Þch  d ho¸n  æi  ® ® îc thùc  Ön    hi theo c¸c quy  nh   ¹  ®Þ t ib¶n    í vÒ   ghi nh   tho¶  Ën  thu ho¸n  æi  ® ASEAN   µ  v theo quy  ×nh t ng  ù víiquy  ×nh vay  íiquy  nh  ¹  ¬   Õ   tr  ¬ t     tr   m  ®Þ t i ch C nµy.
  4. 4 C h ¬ n g  III   q u y  tr × nh th ù c hi Ö n  k hi vi Ö t n a m  l µ n í c ® i v a y §i Ò u 9. Khi c¸n  ©n    c thanh to¸n quèc  Õ  © m   ôt trÇm  äng,n Òn     t th h  tr   kinh tÕ  ©m  µo  ×nh  ¹ngm Êt   l vt tr   kh¶ n¨ng thanh    èc  Õ,hoÆc   to¸nqu t   trong c¸c    tr ng  îp khÈn  Êp  ê h  c kh¸c,Vô    Qu¶n  ýngo¹ihèichñ  ×phèihîp víi   ô   ôc  l     tr        V C c¸c chøc  n¨ng trong Ng ©n   µng  µ   íctham  u    h Nh n   m cho  èng  c  ©y  ùng  ­ Th ®è x d ph ¬ng  vay  ¸n  theo  tho¶  Ën  thu ho¸n  æi  ® ASEAN   µ  Êy    Õn  ña  é   µi v l ý ki c B T  chÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é  ¬ng  ¹i®Ó   ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    K ho   § tv B Th m   tr   t  ph phª duyÖt ph¬ng        ¸n vay.Néi dung  ¬ng       ph ¸n vay bao  å m: g 1.Sè  Òn vay  èn    ti   v b»ng  «    ü. ® laM 2.K Õ   ¹ch sö  ông  èn    ho   d v vay  µ    îvay. v tr¶n   3.Dù   Õn  ©n  i nguån  Òn ®ång  ÖtNam   ö  ông.   ki c ®è   ti   Vi   sd §i Ò u 10. C¨n  vµo  ¬ng  vay  ∙  îc Thñ íng  Ýnh  ñ      cø  ph ¸n  ®®  t Ch ph phª duyÖt,Vô     Qu¶n  ýngo¹ihèi phèihîp  íiVô   Ýnh  l       v   Ch s¸ch tiÒn  Ö  ù    t d th¶o   v¨n b¶n    Þ  ®Ò ngh vay  Ìm  k theo  ¸nh    Ò   ×nh  ×nh  ® gi¸v t h kinh tÕ  èc    µ  iÓn   qu gia v tr   väng    ©n  c¸n c thanh      ×nh Thèng  c  Õt  nh. Néi dung      to¸n®Ó tr   ®è quy ®Þ    v¨n b¶n ®Ò   Þ  ngh vay  å m: g 1.Sè  Òn cña    ti   giao dÞch    ho¸n ® æi    b»ng  «    ü. ® laM 2.Thêih¹n  ña      c giao dÞch.   3. Ngµy  ùc hiÖn    th   giao  Þch  ÝtnhÊt lµ 7  µy  µm  Öc  d (      ng l vi sau  µy  a  ng ® ra ®Ò   Þ).   ngh §i Ò u 11. 1. Trong  êigian  giê lµm  Öc  Ó   õ khinhËn  îcý  Õn  ña  èng    th   1    vi k t     ®   ki c Th ®èc,  ô   V Qu¶n  ý ngo¹ihèi th«ng  l     b¸o cho  ë   S Giao  Þch  d quyÕt  nh   ña  ®Þ c Thèng  c  Ò   Öc    Þ   ®è v vi ®Ò ngh vay  ña  Öt Nam   µ  c Vi   v b¶n  ¸nh    Ò   ×nh  ® gi¸v t h×nh kinhtÕ  èc    µ  iÓnväng    ©n    qu giav tr   c¸n c thanh    ña  ÖtNam. to¸nc Vi   2. Trong  ïng  µy  Ën  îc th«ng    c ng nh ®  b¸o  ña  ô   c V Qu¶n  ý ngo¹ihèi,Së   l     Giao  Þch  öi®Ò   Þ  d g  ngh vay  µ  v b¶n  ¸nh    Ò   ×nh  ×nh  ® gi¸v t h kinh tÕ  èc      qu gia vµ  iÓnväng    ©n  tr   c¸n c thanh    ña  ÖtNam   to¸nc Vi   cho  ©n  µng  ilý. Ng h ®¹   3. §ång  êi,Së     th   Giao  Þch  d th«ng b¸o cho    íc thµnh    c¸c n   viªn tham    gia cho vay danh s¸ch c¸c ngµy     nghØ   ña  Öt Nam   c Vi   trong kho¶ng  êigian giao   th       dÞch  ã  Ó  ùc hiÖn. c th th   §i Ò u 12. Trong  êigian  ngµy  µm  Öc  íc ngµy  ùc  Ön    th   2  l vi tr   th hi giao  dÞch  ∙  îc x¸c  Ën,  ë   ®®  nh S Giao  Þch  d th«ng b¸o qua  Telex hoÆc  Fax    cho Ng ©n  µng  ilýtûgi¸giao kho¸n ngay  µ  ñ tôcthùc hiÖn  h ®¹             v th       giao dÞch.  
  5. 5 §i Ò u  13. Tû       gi¸ giao ngay  ña  ng  Öt  c ®å Vi Nam   víi®«     ü,  so    la M EURO   µ  v Yªn  Ët  µtû gi¸trung b×nh  éng  ÷a tû gi¸mua  µ  û gi¸b¸n  ña  Nh l         c gi       v t    c ®ång  Öt  Vi Nam   víi®«     ü,  so    la M EURO   µ  v Yªn  Ët  Së   Nh do  Giao  Þch    d ¸p dông  µo  µy  öith«ng  v ng g   b¸o. §i Ò u 14. Trong  ïng  µy  Ën  îc x¸c nhËn  Ýnh  c ng nh ®   ch thøc  Ò   éi v n  dung  ña  c giao dÞch    ho¸n  æi  ña  ©n  µng  ilý, ë  ® c Ng h ®¹     Giao  Þch    Ën  S d x¸c nh l¹ néi dung  ña    i  c giao  Þch  d ho¸n  æi  íiNg ©n   µng  ilýb»ng  ® v  h ®¹     Telex hoÆc     Fax. §i Ò u 15. 1. Ngo¹itÖ  i      ® vay  theo  Tho¶  Ën  thu ho¸n  æi  ® ASEAN   Ï® îcghicã  ü   s       Qu dù  ÷ngo¹ihèido  ©n  µng  µ   ícqu¶n  ývµ  îcsö  ông  tr       Ng h Nh n   l  ®   d theo  ¬ng    ph ¸n ®∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt. ®  t  ph phª duy 2. Sè   Òn  ng ¬ng    ti ®å t øng  Ï ® îc ghi cã  µo  µikho¶n  Òn  ng  Öt s      v t   ti ®å Vi   Nam   ña  õng  íc thµnh    ct n  viªn tham gia  cho vay  ë   ¹  ©n   µng  µ   íc m t iNg h Nh n   ViÖtNam.   §i Ò u 16. Sau    µn  Êtgiao  Þch, Së     khiho t   d   Giao  Þch  d th«ng b¸o    cho Vô   Qu¶n  ýngo¹ihèikÕt  l     qu¶ giao dÞch.Sau    Ën  îcth«ng  cña  ë      khinh ®   b¸o  S Giao  Þch, Vô   d   Qu¶n  ý ngo¹ihèi dù  l      th¶o  b¸o c¸o  Õt  k qu¶  ×nh  èng  c   tr Th ®è duyÖt  ×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ, ®ång  êisao  öi Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   tr Th t Ch ph   th   g  T   K ho¹ch §Çu   µ  é  ¬ng  ¹i.   tv B Th m §i Ò u 17. 1. C¨n  vµo  Õ   ¹ch tr¶nî®∙  îcThñ íng ChÝnh  ñ    Öt,khi   cø  k ho       ®   t  ph phª duy     ®Õ n   ¹n    î,Së   h tr¶n   Giao  Þch  ùc hiÖn  Üa  ô    î theo  d th   ngh v tr¶n   quy  nh  ña  ®Þ c tho¶ thuËn    ho¸n ® æi  µ    v th«ng    b¸o cho  ô  V Qu¶n  ýngo¹ihèi. l    2. Sau    µn  ÊtnghÜa  ô    î cña  Öt Nam,  ô     khiho t   v tr¶n   Vi   V Qu¶n  ýngo¹ihèi l     dù th¶o b¸o    ×nh Thèng  c  Öt    ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ,®ång    c¸o tr   ®è duy ®Ó tr   t  ph   thêisao  öiBé  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  u    µ  é  ¬ng  ¹i.   g  T    K ho   ®Ç tv B Th m §i Ò u 18. ViÖc      ¹n    xin gia h kho¶n vay  Ï ® îc thùc hiÖn  s      theo      c¸c quy ®Þnh  ¹  tib¶n    í vÒ   ghinh   tho¶ thuËn    ho¸n  æi  ® ASEAN   µ  v theo  quy  ×nh t ng  tr  ¬ tùvíi    quy  ×nh xinvay  íiquy  nh  ¹ c¬  Õ   µy. tr     m  ®Þ t   ch n i c h ¬ n g  IV  q u y  tr × nh k hi n g © n  h µ n g  n h µ  n í c vi Ö t n a m   ® î c c h Ø  ® Þ n h  l µ n g © n  h µ n g  ®¹i l ý
  6. 6 §i Ò u  19. Khi  n  îthoÆc   ã  ®Õ l   c yªu  Çu  ©n   µng  µ   íc ViÖt c Ng h Nh n     Nam   ùc  Ön  Ö m   ô  µ Ng ©n   µng  i lý,Së   th hi nhi v l  h ®¹     Giao  Þch  ×nh  èng  d tr Th ®èc  Õt ®Þnh  Öc  Êp  Ën  Ö m  ô  µNg ©n  µng  ilý. quy   vi ch nh nhi v l  h ®¹   §i Ò u    êng  îp Ng ©n  µng  µ   íckh«ng  ùc hiÖn  îcnhiÖm   20. Tr h  h Nh n   th   ®  vô  µNg ©n  µng  ilý, ë  l  h ®¹     Giao  Þch  S d th«ng    µ  µn  Õp  íi   µnh    b¸o v d x v   th c¸c viªn tham    Õp theo ®Ó   giati     thay thÕ  ùc hiÖn  Ö m  ô  µNg ©n  µng  ilý.   th   nhi v l  h ®¹   §i Ò u  21. Trêng hîp Ng ©n  hµng Nhµ  níc thùc hiÖn nhiÖm  vô lµ   Ng ©n  µng  ilý, ë  h ®¹     Giao  Þch  ã  S d c tr¸chnhiÖ m:   1. §iÒu  èi viÖc  ùc  Ön  µ    ph   th hi v gia  ¹n  h giao  Þch  d ho¸n  æi  ® theo    quy tr×nh nghiÖp  ô    v quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  b¶n    ítho¶ thuËn  ®Þ ti   15  16  ghinh     ho¸n ® æi    ASEAN. 2. Th«ng  sè  Òn cßn  ¹ cña    b¸o  ti   l i tho¶  Ën    çi  µnh    thu khim th viªntham    gia cã    Çu. yªu c 3. Lµ m   u   èi  èihîp víi ô    ®Ç m ph       Quan  Ö   èc  Õ  chøc    éc  äp  V h qu t tæ  c¸ccu h tham  kh¶o    Õn  ÷a c¸c thµnh    ý ki gi     viªntham        Õt  ét  gia ®Ó gi¶iquy m c¸ch thiÖn     chÝ    c¸c tranh  Êp  ch hoÆc   Êt  ng  b ®å n¶y sinh  õ viÖc  ùc  Ön  t  th hi tho¶  Ën  thu theo quy  nh  ¹ §iÒu  b¶n    ítho¶ thuËn    ®Þ t i 17  ghinh     ho¸n ® æi    ASEAN. 4. Lµ m   u   èi  èihîp víi ô     ®Ç m ph       Quan  Ö   èc  Õ    ùc hiÖn  Ö m   V h qu t ®Ó th   nhi vô  µNg ©n  µng  ilýtrongviÖc  öa  æi  µ    ¹n tho¶ thuËn  l  h ®¹       s® v giah     theo c¸cquy     ®Þnh  ¹ §iÒu  vµ  b¶n    ítho¶ thuËn  t i 18  19  ghinh     ho¸n ® æi    ASEAN. c h ¬ n g  V   q u y  tr× nh k hi s ö a ® æ i  h o Æ c  gia h ¹ n  tho¶ thu Ë n h o¸n ® æ i  a se a n §i Ò u  22. Khi  Öt  Vi Nam  ph¸t sinh      ®Ò nghÞ   öa  æi  s® Tho¶  Ën  thu Ho¸n  æi  ® ASEAN,  ô  V Quan  Ö   èc  Õ  ã  h qu t c tr¸chnhiÖ m:   1.Lµ m   u   èi  èihîp víi   ô, Côc  ªnquan  Ëp  îp c¸cý  Õn  öa    ®Ç m ph       V   c¸c li   t h     ki s ® æi, bæ  sung c¸c ®iÒu kho¶n trong B¶n ghi í Tho¶ thuËn ho¸n ® æi   nh ASEAN   ×nh Thèng  c  Õt ®Þnh    öiNg ©n  µng  ilý. tr   ®è quy   ®Ó g   h ®¹   2. Lµ m   u   èi  èihîp víi   ô, Côc  ªnquan      ®Ç m ph       V   c¸c li   ®Ó theo  âivµ  d   tham   giavµo    ×nh xem  Ðt,söa  æi      Þ  t¹ Kho¶n  ®iÒu  µy.   qu¸ tr   x  ® c¸c®Ò ngh nªu    i 1  n §i Ò u 23.  Khi cã      ®Ò nghÞ   öa  æi  s® Tho¶  Ën  thu ho¸n  æi  ® ASEAN   cña    ícthµnh    c¸cn   viªntham    gia kh¸c,Vô    Quan  Ö   èc  Õ  µm  u   èi  èi h qu t l ®Ç m ph   hîp  íic¸c Vô,  ôc  ªnquan    v    C li   ®Ó tham    µo  gia v qu¸  ×nh  tr xem   Ðt,söa  æi  x  ® th«ng qua  ©n  µng  ilý. Ng h ®¹  
  7. 7 §i Ò u  .Khi cã  cÇu  24     yªu  tham  Ên    Õn  ña  ©n   µng  ilývÒ   v ý ki c Ng h ®¹     viÖc gia  ¹n  h Tho¶  Ën  thu ho¸n  æi  ® ASEAN,  ô   V Quan  Ö   èc  Õ  ã  h qu t c tr¸ch   nhiÖ m  ×nh Thèng  c  Ò   Öc    ¹n Tho¶  Ën  tr   ®è v vi giah   thu ho¸n ® æi    ASEAN. C h ¬ n g  VI  H ¹ ch to¸n c¸c n g hi Ö p  v ô  liªn u a n  tíi  q   tho¶ thu Ë n h o¸n ® æ i  a se a n §i Ò u    ô  Õ     µichÝnh  ã  25. V K to¸nt   c tr¸chnhiÖ m:   1.  íng  Én  ¹ch  H d h to¸n c¸c nghiÖp  ô     v cho vay  µ  v vay  ña  ©n   µng  c Ng h Nhµ   ícli   n   ªnquan  íviÖc  ùc hiÖn  t i th   tho¶ thuËn    ho¸n ® æi    ASEAN. 2. H íng  Én  ¹ch    d h to¸n c¸c chi phÝ   µ      v thu  Ëp  ªnquan  í  Öc  ùc nh li   ti vi th   hiÖn  Tho¶  Ën  thu ASEAN. §i Ò u 26. Së     Giao  Þch  èihîp  íiVô   Õ     µichÝnh  ¹ch    d ph   v   K to¸n t   h to¸n c¸cnghiÖp  ô    v vay,cho    vay  ¹itÖ  µ  Òn ®ång  ÖtNam   i øng    ngo   v ti   Vi   ®è   khitham  giac¸cgiao dÞch       ho¸n ® æi    quy  nh  ¹ c¬  Õ   µy. ®Þ t   ch n i §i Ò u    ë  27. S Giao  Þch  ùc hiÖn  ë   µikho¶n  Òn ®ång  ÖtNam   d th   m t  ti   Vi   cho  õng níctham    t    giacho vay  µ  ë     µikho¶n  ¹itÖ ¬ng  v m c¸ct   ngo   t øng  ¹ c¸cn­ ti     íc thµnh      Çn  Õt®Ó   ùc  Ön  ¹ch    viªn khic thi   th hi h to¸n c¸c giao  Þch     d ho¸n  æi  ® theo quy  nh  ¹ b¶n    ítho¶ thuËn    ®Þ t i ghinh     ASEAN. C h ¬ n g  VII   ® i Ò u  k h o ¶ n  v Ò  b ¶ o  m Ë t  th«ng tin §i Ò u 28. M äi    th«ng    ÷  Öu,tµiliÖu li   tin, li     d   ªnquan  í b¶n    í vÒ   ti  ghi nh   tho¶  Ën  thu ho¸n  æi  ® ASEAN,   c¸c bªn tham    µo    gia v c¸c giao  Þch  d ho¸n  æi  ® ASEAN;    c¸cgiao dÞch    vay,cho    vay  ña  ÖtNam   c Vi   theo Tho¶  Ën  thu ho¸n ® æi    ASEAN   îcb¶o  ®  qu¶n  theo chÕ     Ët.   ®é m §èi víic¸c th«ng    ÷  Öu,tµiliÖu  ªnquan  í  Òn       tin,d li     li   ti ti cung øng trong  giao  Þch  i  d ® vay  ña  Öt Nam   c Vi   theo Tho¶  Ën  thu ho¸n  æi  ® ASEAN   îc b¶o  ®  qu¶n theo chÕ     Ötm Ët.   ®é tuy   C h ¬ n g  VIII  ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öc  öa  æi, bæ   29. Vi s ®   sung  ¬  Õ   µy  Thèng  c  ©n   c ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    
  8. 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản