Quyết định 19/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định 19/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 19/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá đến năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 19/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  19/2003/Q§­T T g   th n g µ y  28 th¸ng 01 n¨ m  2003  Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t  V " C h ¬ n g  tr× nh  ô c  tiªu u è c gia v Ò  v¨n h o¸ ® Õ n  n¨ m  2005" m  q Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 71/2001/Q§­TTg  µy  th¸ng 5  ng 04    n¨m  2001  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò     ¬ng  ×nh m ôc    èc      ®o¹n  t  ph v c¸c Ch tr   tiªuqu gia giai  2001    ­ 2005; X Ðt ®Ò  nghÞ  cña Bé  tr ng Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin ë  (c«ng v¨n sè  2831/VHTT­   µy  th¸ng 7  KH ng 25    n¨m 2001) vµ  é   ëng  é   Õ   ¹ch vµ  Çu     B tr B K ho   § t(c«ng    è    v¨n s 7114  BKH/VPT§  µy  th¸ng10  ng 22    n¨m  2001), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Phª  Öt  ¬ng  ×nh m ôc    èc    Ò   ho¸ ®Õ n   duy "Ch tr   tiªuqu gia v v¨n    n¨m  2005",víi ÷ng  éidung  ñ  Õu     nh n  ch y sau: 1.M ô c     ña  ¬ng  ×nh:   tiªuc ch tr a) M ôc      tiªutæng  qu¸t: ­B¶o  ån vµ      t   ph¸thuy      Þv¨n ho¸ tiªubiÓu  ña  ©n  éc. c¸cgi¸tr         cd t ­ X ©y  ùng  µ    iÓn ®êi sèng        ¬  ë  êng, x∙,thÞ  Ên,   d v ph¸ttr     v¨n ho¸ ë c s (ph    tr   thÞ    tø,th«n,lµng,b¶n  p  . .     Ê .. ) ­HiÖn  iho¸ c«ng  Ö     ®¹     ngh s¶n  Êt,l tr÷vµ  xu  u    phæ   Õn  bi phim. b) M ôc    ô  Ó:   tiªuc th ­ Ng¨n    chÆn   ét  m c¸ch  ã  Öu  c hi qu¶  nguy  ¬  Þ   èng  Êp  µ  Êt    c b xu c vm m¸t c¸c di s¶n  ho¸.§Çu   ïngtu,t«n  ¹o,phôc  åi vµ  ©y  ùng      Ých,    v¨n    t tr     t   h  x d c¸c di t   danh  ¾ng  µ    th v ph¸thuy      c¸cdis¶n        Ët thÓ  µnh  ÷ng  v¨n ho¸ phiv   th nh s¶n  È m   ph v¨n  ãa  ã    Þ trong  h c gi¸tr   c«ng    t¸c gi¸o dôc    truyÒn  èng  Þch  ö  µ  th l s v truyÒn  thèng    Õn,phôc  ô  v¨n hi   v nhu  Çu  c sinh ho¹tv¨n hãa  ña  µn    éinãichung      c to x∙h     vµ nhu  Çu    iÓndu  Þch nãiriªng. c ph¸ttr   l     TiÕp  ôc ph¸thuy  Õt  t    k qu¶  ∙  t ® îctrong viÖc  ©y  ùng  µ    iÓn ® ®¹       xd v ph¸ttr   v¨n ho¸ th«ng    ¬  ë, nhÊt  µ khu  ùc  ïng  tinc s   l  vv cao, vïng  ©u,  ïng    ïng   s v xa, v   miÒn  ói,biªngií     ¶o, vïng  ng  µo  ©n  éc thiÓu  è.Kh«ng    ån  n     ih¶i® ,   ®å bd t  s  ®Ó t t¹    iÓ m   Õu  chøc    ¹t®éng  ho¸;x©y  ùng    iÓ m   i® c¸c thi tæ  c¸c ho   v¨n    d c¸c ® s¸ng  ho¹t®éng          Ünh  ùc  ña  i sèng    éi.   v¨n ho¸ trªnc¸cl v c ®ê   x∙h ­ T¹o  ù  µihoµ  ÷a b¶o  ån vµ    iÓn v¨n ho¸ trong x©y  ùng  Òn     sh  gi   t   ph¸ttr         d n v¨n ho¸ ViÖtNam     Õn,®Ë m          tiªnti   ®µ b¶n  ¾c  ©n  éc. s d t ­ HiÖn  iho¸ kü  Ëts¶n  Êt vµ    ®¹     thu   xu   phæ   Õn  bi phim.N © ng    cao  ×nh ®é   tr   sö  ông  ÕtbÞ  ü  ËthiÖn  ivÒ   d thi   k thu   ®¹   s¶n  Êtvµ  xu   phæ   Õn  bi phim  cho    é  c¸n b
  2. 2 chuyªn m«n  ü  Ëtngµnh  iÖn    k thu   ® ¶nh nh»m   ©ng  n cao  Êt l ng c¸ct¸cphÈ m   ch  î       ®iÖn ¶nh, ®¸p    øng nhu  Çu  ëng  ô v¨n ho¸ ngµy  µng  c h th       c cao  ña  ©n  ©n   c nh d vµ  ÊtkhÈu  xu   phim  ÖtNam     ícngoµi. Vi   ra n   2.Néi    dung  ña  ¬ng  ×nh: c ch tr Bao  å m   nhiÖm  ô  ñ  Õu: g 3  v ch y   1. NhiÖ m   ô    v B¶o  ån,t«n  ¹ovµ  t   t   ph¸thuy      Þ di s¶n  ho¸      c¸c gi¸tr     v¨n  tiªu biÓu  ña  ©n  éc.Bao  å m   dù  cd t  g 3  ¸n: a) Dù     èng  èng  Êp  µ    ¹oc¸cditÝch  Þch sö,c¸ch m¹ng  µ    ¸n ch xu c v t«n t       l      v kh¸ng chiÕn,gå m     éidung:     c¸cn     ­  Õp  ôc b¶o  ån  µ  Ti t   t v t«n  ¹o c¸c di tÝch  Þch  ö, c¸ch  ¹ng  µ  t     l s  m v kh¸ng  chiÕn,nhÊt lµ®èi víi     Ých  ã    Þ® Æc   Ötquan  äng.           dit c¸c c gi¸tr   bi   tr ­Nghiªncøu,b¶o        qu¶n    Ých  dit theo c«ng  Ö   Ön  i.   ngh hi ®¹ ­§µo  ¹oc¸n bé    t     qu¶n  ý, l b¶o  Ö,  chøc  ¹t®éng  ¹ c¸cditÝch. v tæ  ho   t      i b) Dù     u  Çm,    ¸n s t b¶o  ån c¸c gi¸trÞ v¨n ho¸ phivËt thÓ    Óu  µ  ©y  t            tiªubi v x dùng  ©n  µng  ÷  Öu vÒ         ËtthÓ;gå m     éidung: ng h d li   v¨n ho¸ phiv     c¸cn   ­H Ö   èng  ãa        th h c¸cdis¶n        ËtthÓ      a  ¬ng. v¨n ho¸ phiv   ë c¸c®Þ ph ­ S u  Çm  µn  Ön     t to di dis¶n        Ët thÓ    Óu  ña  ét  è  a   v¨n ho¸ phiv   tiªubi c m s ®Þ ph¬ng  µ  ña    ©n  écÝt ngêi. v c c¸cd t   ­Nghiªncøu  ôc  ùng  µ      ph d v phæ   Õn  ét  è  ¹ h×nh  bi m s lo i   sinhho¹tv¨n ho¸ ­          nghÖ   ËttruyÒn  èng    Óu. thu   th tiªubi ­Thµnh  Ëp ng©n  µng  ÷  Öu vÒ         ËtthÓ.   l  h d li   v¨n ho¸ phiv   ­§µo  ¹oc¸n bé  u  Çm,    t    st qu¶n  ýv¨n ho¸ phivËtthÓ. l          c) Dù     iÒu      ¸n ® tra,b¶o  ån m ét  è  µng,b¶n,bu«n,phum,  ãc  t  sl       s (sau  y   ®© gäichung  µlµng)tiªubiÓu  µ  Ô  éitruyÒn  èng  Æc   ¾c  ña  ©n  éc Ýt    l     vlh  th ® s cd t  ngêi.G å m     éidung:   c¸cn   ­ §iÒu    µ  Ëp  å  ¬  ét  è  µng    Óu  ña    ©n  éc Ýt  êi   tra v l h s m s l tiªubi c c¸c d t   ng   hiÖn cßn  ÷ ® îcnhiÒu  Æc   ng    ãa    gi     ® tr v¨n h cæ truyÒn.TuyÓn  än  Ëp  ù      ch l d ¸n vµ  ùc hiÖn  th   b¶o  ån thÝ  iÓ m   ­3  µng ® Æc   ÖttiªubiÓu. t  ® 2   l   bi     ­Hç  î chøc    ¹tlÔ  éitruyÒn  èng ® Æc   ¾c  ña  ©n  écÝt ngêi.   tr tæ    sinhho   h   th   s c d t   2.NhiÖ m   ô  ©y  ùng  i sèng        ¬  ë,bao  å m   dù    vx d ®ê   v¨n ho¸ ë c s   g 4  ¸n: a)  ù   x©y  ùng    ÕtchÕ       D ¸n  d c¸c thi   v¨n ho¸ th«ng    ¬  ë, x©y  ùng    tinc s   d m« h×nh  ¹t®éng      ho   v¨n ho¸ th«ng      µng,x∙( tiªntr ch Õt  tinë l     u    í   cho  ïng cao,vïng v      s©u, vïng    ïng  Òn  ói,vïng  ng  µo  ©n  éc nh»m   hÑp    xa, v mi n  ®å bd t  thu  kho¶ng  c¸ch vÒ   ëng  ô v¨n ho¸ gi÷a c¸cvïng), å m     éidung:  h th           g c¸cn   ­ Trang  ÕtbÞ   ôc  ô    thi   ph v cho  ¹t®éng  ña  µ  ho¸,lµng  ho¸, ho   c nh v¨n    v¨n    ®éi th«ng   u  ng.   tinl ®é ­ Trang  Þ  ¬ng  Ön vËn      b ph ti   t¶ichuyªn dïng    cho  ¹t®éng      ho   v¨n ho¸ th«ng  tinl ®éng    t«chuyªn dïng vµ   u  (xe «        thuyÒn    v¨n ho¸). ­X ©y  ùng  ét  è  ô m     d m sc th«ng        öa  Èu    í . tinë c¸cc kh biªngi i ­§µo  ¹oc¸n bé  µm    t     l c«ng        t¸cv¨n ho¸ th«ng    ¬  ë. tinc s
  3. 3 b)  ù   ®Èy  ¹nh  D ¸n  m phong  µo x©y  ùng  µng,x∙,phêng  tr   d l    v¨n ho¸,gå m     c¸cnéidung:    ­Hoµn  Ön c¸ctiªuchuÈn    ãa  i víi õng lo¹ ®¬n  Þ  ¬  ë.   thi       v¨n h ®è     t    i vcs ­ X ©y  ùng  Õ       d ch ®é khen  ëng    nh, lµng,x∙,phêng  ttiªuchuÈn  th gia ®×      ®¹     v¨n ho¸.   ­X ©y  ùng  ¬  Õ,  Ýnh    d c ch ch s¸ch ®èi víi   é  µm        b l c«ng        c¸n t¸cv¨n ho¸ th«ng  tinë    ïng cao,vïng s©u, vïng xa.   x∙v           c) TiÕp  ôc thùc hiÖn  ù     Êp      t    D ¸n c c¸c s¶n  È m       ph v¨n ho¸ th«ng    tincho  ¬  c së,gå m     éidung:   c¸cn   ­ C Êp      c¸c s¶n  È m       ph v¨n ho¸ th«ng    tincho      Æc   Ötkhã  c¸c x∙® bi   kh¨n,c¸c    tr ng  ©n  écnéitró. êd t    ­C Êp    s¸ch cho    Ön    Ön  ïng cao,vïng s©u, vïng xa,x©y  ùng    thvi c¸chuy v           d thÝ  iÓ m   ñ s¸ch l ®éng  ® t   u  cho    Ön  th vi tØnh,thµnh  è    ©n    ph ®Ó lu chuyÓn  Ò   v thviÖn  ¬  ë.   cs d) Dù     èihîp víiBé     Önh      ¸n ph       T l biªnphßng    êng  ¹t®éng      t¨ng c ho   v¨n ho¸ th«ng    Õn    ívµ    ¶o, gå m     éidung: tintuy biªngi   h¶i® i   c¸cn   ­Trang  ÕtbÞ  ¹t®éng        thi   ho   v¨n ho¸ th«ng    tincho    n    c¸c®å biªnphßng. ­ C Êp    s¶n  È m       ph v¨n ho¸ th«ng    µ  chøc  ªnhoan      tinv tæ  li   v¨n ho¸ th«ng    tin cho    n    c¸c®å biªnphßng. 3. NhiÖ m   ô  Ön  iho¸ c«ng  Ö     v hi ®¹     ngh s¶n  Êt l tr÷vµ  xu  u    phæ   Õn  bi phim,  bao  å m     ù  g c¸cd ¸n: a) Dù     Ön  iho¸ kh©u    ¸n hi ®¹     s¶n  Êtphim,gå m: xu     Trang  Þ  ¬ng  Ön,kü  ËthiÖn  i, ng  é  b ph ti   thu   ®¹  ®å b cho  ét  è  m s H∙ng  phim  líncña    Trung  ng,®¶m   ¬  b¶o  s¶n  Êt® îcphim  m   xu     © thanh  Ëp thÓ. l    b)  ù   trang  Þ   ¬ng  Ön  ü  Ët hiÖn  i cho  ©u  D ¸n  b ph ti k thu   ®¹   kh phæ   Õn  bi phim.     Trang  ÕtbÞ   thi   m¸y  Õu  chi phim  ùa  m   nh © thanh  Ëp  Ó  l th cho  ét  è  ¹p m sr  chiÕu  ãng  ín;tiÕp  ôc    b l  t bæ sung  m¸y  Õu  chi phim  Ých  îp  th h cho  c¸c  i  ®é chiÕu  ãng u  ng  ¹t®éng    ïng  b l ®é ho   ëv cao, vïng  ©u,  ïng      s v xa, biªn gií       i h¶i , ®¶o. c) Dù   ®µo  ¹o,n©ng    ¸n  t  cao  ×nh    ö  ông  tr ®é s d trang thiÕtbÞ   Ön  i     hi ®¹   trongs¶n  Êtvµ    xu   phæ   Õn  bi phim,gå m     éidung:   c¸cn   ­ G öi    é    c¸n b chuyªn m«n   ü  Ëtsö  ông    k thu   d trang thiÕtbÞ   Ön  itrong     hi ®¹     s¶n  Êtvµ u  ÷phim  i  o  ¹oë  ícngoµi. xu   l tr   ® ®µ t   n   ­ Thuª chuyªn gia  íc ngoµi gi¶ng  ¹y, n©ng  n    d  cao  ×nh    tr ®é cho c«ng  nh©n  ü  Ëtsö  ông  k thu   d trang thiÕtbÞ  Ön  icña  µnh  iÖn      hi ®¹   ng ® ¶nh. d) Dù       ¸n trangthiÕtbÞ  ét  è  ¬ng  Ön chuyªn dông  Ön  i®Ó         m s ph ti     hi ®¹   b¶o qu¶n u  ÷phim  ¹ ViÖn  l tr   t i Ngh Ö   Ëtvµ  u  ÷®iÖn  thu   L tr   ¶nh  ÖtNam. Vi   4.ChØ     Ên  u  n     tiªuph ®Ê ®Õ n¨m  2005 ­ 30%     Ých  Þch  ö  di t l s c¸ch  ¹ng  µ  m v kh¸ng  Õn  µ    Ých  Õn  óc chi v di t ki tr   nghÖ   Ët ® Æc   Öt quan  äng ® îc tiÕp  ôc ®Ç u        µ  thu   bi   tr     t  t tu bæ v t«n  ¹ob»ng  t  c¸cnguån  èn    v kh¸cnhau.    
  4. 4 ­   u  Çm, u  ÷toµn  Ön      Þ v¨n hãa    Ët thÓ    Óu  ña   S t l tr   di c¸c gi¸tr     phiv   tiªubi c c¸cd©n  éc,c¸cgi¸trÞv¨n hãa      t       cæ truyÒn  ã    Þ®ang  ã  c gi¸tr   c nguy  ¬  c mai  ét  m cao. ­80%     nh  ttiªuchuÈn    ãa.   gia®× ®¹     v¨n h ­50%   µng,tæ  ©n  è  ttiªuchuÈn    ãa.   l  d ph ®¹     v¨n h ­ X ©y  ùng  Ý  iÓ m   ¹ m çi    d th ® ti   tØnh  Òn  ói, ïng cao,vïng s©u, vïng xa  mi n  v          2  n   trungt©m    ãa   Ó  ®Õ 3    v¨n h ­th thao. ­ 100%     n      c¸c ®å biªn phßng  îc trang bÞ   ¬ng  Ön  ®    ph ti nghe    ×n, m ét  ­ nh   sè  u   ®Ç s¸ch  cho  ¹t®éng  ho   v¨n ho¸    ­ th«ng    µ  tinv 50%   n  ®å biªn phßng  ë   tr   thµnh  iÓ m   ® s¸ng vÒ     ãa.   v¨n h ­ C¸c    H∙ng  phim    ë Trung  ng  îc®Ç u    ng  é  ü  Ëts¶n  Êtphim  ¬ ®  t®å b k thu   xu   víi  c«ng  Ö   Ön  i. ngh hi ®¹ ­ C¸c  ¹pchiÕu  ãng      µnh  è  ín,   r  b ë c¸c th ph l   trung t©m  lÞch vµ      du    c¸c tØnh  ®∙  ã  ¹p chiÕu  ãng, cã  cr  b   kh¶  n¨ng doanh    îc trang bÞ   thu,®     m¸y  Õu  chi phim  nhùa,video 300      inch © m     thanh  Ëp thÓ.Trang  Þ  ét  è  l    b m s m¸y  video 100    inch  cho    i chiÕu  ãng u  ng    c¸c®é   b l ®é ë khu  ùc  ïng cao,vïng s©u, vïng xa. vv          ­ C¸n  é   b chuyªn m«n,  ü  Ët ngµnh  iÖn  k thu   ® ¶nh  ö  ông  µnh  ¹o sd th th   trang  ÕtbÞ   iÖn  thi   ® ¶nh  Ön  i ®∙  îc trang  Þ   hi ®¹   ®   b trong  s¶n  Êt  µ  xu v phæ   biÕn phim. 3.Thêi gian  ùc  Ön  ¬ng  ×nh:     th hi ch tr Tõ  nay  n   ®Õ n¨m  2005. 4.V Ò   ån  èn    ngu v cho  ¬ng  ×nh: ch tr ­ Vèn  ©n    ng s¸ch Nhµ   íc bao  å m   èn  u    ©y  ùng  ¬    n  g v ®Ç t x d c b¶n  µ  èn  vv sù  nghiÖp. ­Vèn    huy  ng  õnguån  ©n  ®é t   ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph   ­Vèn  ña      c c¸cdoanh  nghiÖp,c¸c®¬n  Þ.    v ­Vèn  ©n  ©n  ng  ãp;vèn  µi î ña    chøc,c¸nh©n  ícngoµi.   nh d ®ã g   t     c¸ctæ tr c    n  Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh  èihîp víi   ¬  K ho   § t  T   ph       c quan  c¸c chøc  n¨ng  bè  Ý vèn  µng  tr   h n¨m  trong kh¶    n¨ng  ©n  ng s¸ch nhµ  íc;Bé     n   V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tincã        c¸cgi¶i ph¸p c¬  Õ,  Ýnh    ch ch s¸ch huy  ng    ån  ùc®Ó   ùc hiÖn    ®é c¸cngu l   th   ch¬ng  ×nh theo tiÕn ®é     tr       ®Ò ra. §i Ò u 2. Trªn c¬  ë  ¬ng  ×nh nµy,Bé     s ch tr     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinchØ  o  ®¹ lËp    ù  cô  Ó    ×nh cÊp  ã  Èm  Òn  c¸c d ¸n  th ®Ó tr   c th quy phª  Öt  duy theo  quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h   §èi víim ôc    Ön  i ho¸     tiªuhi ®¹   c«ng nghÖ  s¶n  Êt,l gi÷ vµ  xu  u    phæ   Õn  bi phim, c¨n cø  µo      v quy  ¹ch    iÓn ®iÖn  ho ph¸ttr   ¶nh  ∙  îcChÝnh  ñ  duyÖt, ®®  ph phª    Ch ¬ng  ×nh  Çn  Ëp  tr c t trung tr c hÕt    í  cho  ©u  kh phæ   Õn  µ u  ÷phim; viÖc  bi v l tr     ®Çu     ù    íncÇn    tc¸cd ¸nl   t¸chriªng®Ó   u   c  Ëp,kh«ng  a  µo  ¬ng  ×nh.   ®Ç t®é l   ® v ch tr ViÖc  b¶o  ån c¸c dis¶n        Óu  ña  ©n  éc lµ® Æc   Ötquan  t      v¨n ho¸ tiªubi c d t    bi   träng vµ  Êp  Õt. é     c thi   V¨n      B ho¸ ­ Th«ng      vµo  tinc¨n cø  møc    ®é quan  äng vµ  tr   nguy  ¬  èng  Êp  ña  õng    Ých    a  µo  c xu cct dit ®Ó ® v danh  ôc  m c«ng  ×nh cÇn    tr   u tiªn®Ç u  ,b¶o  ån trong ch¬ng  ×nh.   t  t    tr
  5. 5 §i Ò u    3. 1. Giao  é     B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinqu¶n  ý®iÒu  µnh  ¬ng  ×nh;chñ  ×, l  h ch tr   tr   phèihîp víic¸c Bé, ngµnh  ªnquan  µ    a  ¬ng  chøc  ùc hiÖn             li   v c¸c ®Þ ph tæ  th   c¸c dù    ña  ¬ng  ×nh;trong qu¸ tr×nh tr ÓnkhaicÇn  ¸n c ch tr       i     ph¶ilång ghÐp  ã  Öu      c hi qu¶  íi   ¬ng  ×nh ph¸ttr ÓnkinhtÕ,v¨n ho¸ ­x∙héikh¸ctrªn®Þa  µn. v   ch c¸c tr     i                   b 2. C¬   Õ   Ò     ch v qu¶n  ývµ  iÒu  µnh    ¬ng  ×nh m ôc    èc    l  ® h c¸c Ch tr   tiªuqu gia vÒ       ùc hiÖn  v¨n ho¸ th   theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 42/2002/Q§­TTg  µy  th¸ng 3  ng 19    n¨m  2002  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   c Th t   ph v qu¶n  ývµ  iÒu  µnh    ¬ng  ×nh l  ® h c¸c ch tr   quèc  gia. §i Ò u 4. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ý. k C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n    
Đồng bộ tài khoản