Quyết định 19/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định 19/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 19/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý, lập và sử dụng tài liệu bí mật Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 19/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. QuyÕt ®Þnh Cña Bé trëng Bé X©y dùng sè 19/2005/Q§-BXD ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2005 VÒ viÖc ban hµnh quy chÕ qu¶n lý, lËp vµ sö dông tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc Bé trëng Bé X©y dùng - C¨n cø Ph¸p lÖnh b¶o vÖ bÝ mËt Nhµ níc ngµy 28/12/2000; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 33/2002/N§-CP ngµy 28/3/2002 cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy ®Þnh chi tiÕt viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh b¶o vÖ bÝ mËt Nhµ níc; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 27/2005/Q§-TTg ngµy 31/1/2005 cña Thñ t íng ChÝnh phñ ban hµnh Danh môc bÝ mËt nhµ níc ®é Tèi mËt cña Ngµnh X©y dùng; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1486/2004/Q§-BCA-A17 ngµy 20/12/2004 cña Bé trëng Bé C«ng an ban hµnh Danh môc bÝ mËt nhµ níc ®é MËt cña Ngµnh X©y dùng. - XÐt ®Ò nghÞ cña Ch¸nh V¨n phßng Bé X©y dùng, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ qu¶n lý, lËp vµ sö dông tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc cña Bé X©y dùng. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 14/1999/Q§-BXD ngµy 5/5/1999 cña Bé trëng Bé X©y dùng vÒ qu¶n lý, ban hµnh vµ sö dông tµi liÖu bÝ mËt nhµ níc. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng Bé X©y dùng, Thñ tr ëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. quy chÕ qu¶n lý, lËp vµ sö dông tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 19 /2005/Q§-BXD ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng) Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
  2. Quy chÕ nµy qui ®Þnh viÖc lËp danh môc, so¹n th¶o, giao nhËn tµi liÖu bÝ mËt nhµ níc cña Bé X©y dùng; Tr×nh tù tiÕp nhËn, b¶o qu¶n, sö dông tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc. §iÒu 2. §èi tîng ¸p dông Qui chÕ nµy ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n thuéc c¬ quan Bé X©y dùng vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. §iÒu 3. C¸c lo¹i tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc 1. Tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc ®îc qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 33/2002/N§- CP ngµy 28/3/2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh b¶o vÖ bÝ mËt nhµ níc. 2. Tµi liÖu bÝ mËt nhµ níc Ngµnh X©y dùng ®îc qui ®Þnh t¹i: a) QuyÕt ®Þnh sè 27/2005/Q§-TTg ngµy 31/1/2005 cña Thñ t íng ChÝnh phñ ban hµnh Danh môc bÝ mËt nhµ níc ®é Tèi mËt cña Ngµnh X©y dùng. b) QuyÕt ®Þnh sè 1486/2004/Q§-BCA-A17 ngµy 20/12/2004 cña Bé tr ëng Bé C«ng an ban hµnh Danh môc bÝ mËt nhµ níc ®é MËt cña Ngµnh X©y dùng. c) Tµi liÖu bÝ mËt nhµ níc Ngµnh X©y dùng ®îc ban hµnh bæ sung hµng n¨m ( nÕu cã). 4. C¸c tµi liÖu bÝ mËt nhµ níc cña c¸c Bé, Ngµnh, ®Þa ph¬ng göi ®Õn Bé XD. §iÒu 4. Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc 1. Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc theo qui ®Þnh. 2. Ch¸nh V¨n phßng (hoÆc Trëng phßng Hµnh chÝnh) lµ ngêi trùc tiÕp gióp thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ tæ chøc thùc hiÖn viÖc qu¶n lý, sö dông tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc ë ®¬n vÞ. Ch¬ng II LËp danh môc, so¹n th¶o, giao nhËn tµi liÖu bÝ mËt nhµ níc §iÒu 5. LËp danh môc tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc 1. Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé cã tr¸ch nhiÖm: a) C¨n cø vµo Danh môc tµi liÖu bÝ mËt nhµ níc Ngµnh X©y dùng ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ, Bé trëng Bé C«ng an ban hµnh ®Ó ®Ò xuÊt danh môc tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc vµ x¸c ®Þnh c¸c ®é “MËt”. b) §Ò xuÊt viÖc söa ®æi, bæ sung vµ gi¶i mËt danh môc tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc Ngµnh X©y dùng göi V¨n phßng Bé vµo th¸ng 12 hµng n¨m. 2. Ch¸nh V¨n phßng Bé cã tr¸ch nhiÖm: a) Tæng hîp danh môc bÝ mËt Nhµ níc cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé b¸o c¸o Bé trëng. b) Phèi hîp víi Vô Ph¸p chÕ, hµng n¨m vµo QuÝ I, tæng hîp ®Ò xuÊt söa ®æi, bæ sung vµ gi¶i mËt danh môc bÝ mËt Nhµ níc Ngµnh X©y dùng b¸o c¸o Bé trëng, göi Bé C«ng an thÈm ®Þnh, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ QuyÕt ®Þnh vµ Bé C«ng an ban hµnh theo qui ®Þnh hiÖn hµnh.
  3. §iÒu 6. Sö dông con dÊu ®èi víi tµi liÖu, vËt mang bÝ mËt cña nhµ n- íc 1. Khi so¹n th¶o v¨n b¶n cã néi dung bÝ mËt nhµ níc ®îc qui ®Þnh, ngêi so¹n th¶o v¨n b¶n ph¶i ®Ò xuÊt ®é “MËt” cña tõng v¨n b¶n vµ ph¹m vi lu hµnh tr×nh thñ trëng ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh. 2. §èi víi vËt, mÉu vËt mang bÝ mËt nhµ níc ph¶i cã v¨n b¶n ghi râ kÌm theo vµ ®ãng dÊu ®é “MËt” vµo v¨n b¶n nµy. 3. C¸c dÊu ®é mËt, thu håi tµi liÖu, vËt mang bÝ mËt nhµ n íc theo mÉu thèng nhÊt quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 06/TT-BNV ngµy 28/8/1992 cña Bé Néi vô (nay lµ Bé C«ng an). 4. Mùc dÊu dïng lo¹i mµu ®á t¬i, dÊu ®é MËt ®ãng ë phÝa díi sè ký hiÖu cña tµi liÖu, dÊu thu håi tµi liÖu mËt ®ãng ë phÝa díi dÊu ®é MËt. 5. V¨n th cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c dÊu ®é MËt, rµ so¸t thñ tôc ®ãng dÊu ®é MËt, dÊu thu håi tµi liÖu mËt theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé X©y dùng. §iÒu 7. So¹n th¶o, in Ên, sao chôp tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc 1. Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o mËt qu¸ tr×nh so¹n th¶o, in Ên, tr×nh ký, sao chôp tµi liÖu cã ®é MËt. 2. Ph¶i tæ chøc thùc hiÖn ë n¬i ®¶m b¶o an toµn, do Thñ tr ëng ®¬n vÞ quy ®Þnh. 3. Kh«ng ®îc in, sao chôp thõa sè b¶n ®· ®îc quy ®Þnh. Sau khi in, sao chôp xong ph¶i kiÓm tra l¹i vµ huû ngay b¶n th¶o (nÕu kh«ng cÇn l u) vµ nh÷ng b¶n in thö, háng, thõa v.v... NÕu sö dông m¸y vi tÝnh th× ph¶i kho¸ m·. 4. Tµi liÖu in, sao chôp ra ph¶i ®ãng dÊu ®é mËt, dÊu thu håi (nÕu cÇn thu håi), ®¸nh sè trang, sè b¶n, sè lîng in Ên, quy ®Þnh ph¹m vi lu hµnh, n¬i nhËn... 5. Tµi liÖu bÝ mËt nhµ níc sao chôp ë d¹ng b¨ng, ®Üa, phim ¶nh ph¶i ®îc niªm phong vµ ®ãng dÊu ®é mËt ghi râ tªn ngêi sao chôp ë b×a niªm phong. §iÒu 8. Göi tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc 1. Tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc sau khi ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn ký ban hµnh ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau: a) Tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc tríc khi göi ®i nhÊt thiÕt ph¶i vµo sæ “Tµi liÖu mËt ®i” ®Ó theo dâi. §èi víi tµi liÖu “Tèi mËt” th× ngêi chuÈn bÞ v¨n b¶n ph¶i lÊy “sè ®i” vµ ®¨ng ký theo ®óng cét, môc trong sæ, riªng cét trÝch yÕu néi dung bá trèng (hoÆc ghi sau nÕu ngêi cã thÈm quyÒn ®ång ý), cho vµo b× d¸n kÝn vµ lµm c¸c yªu cÇu b¶o mËt tríc khi ®a ®Õn v¨n th ®Ó lµm b× ngoµi göi ®i. b) Tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc göi ®i ph¶i kÌm theo phiÕu göi. PhiÕu göi ghi râ n¬i göi, sè phiÕu, n¬i nhËn, sè, ký hiÖu tõng tµi liÖu göi ®i, ®ãng dÊu ®é mËt, ®é khÈn vµo gãc bªn ph¶i phÝa trªn cña tê phiÕu vµ ghi râ n¬i nhËn ph¶i hoµn l¹i ngay phiÕu göi cho n¬i göi sau khi nhËn ®îc tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc. c) Tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc göi ®i kh«ng göi chung trong mét b× víi tµi liÖu thêng. GiÊy lµm b× ph¶i lµ lo¹i giÊy tèt, kh«ng thÊm níc, kh«ng nh×n qua ®îc vµ khã bãc b×.
  4. 2. Tµi liÖu ®é “Tèi mËt” göi b»ng 2 b×: a) B× trong: ghi râ sè, ký hiÖu cña tµi liÖu, tªn ngêi nhËn, ®ãng dÊu ®é mËt theo ®é mËt cña tµi liÖu. NÕu lµ tµi liÖu ®é “Tèi mËt” göi ®Ých danh cho ngêi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt, th× ®ãng dÊu “chØ ngêi cã tªn míi ®îc bãc b×”. b) B× ngoµi: ghi nh göi tµi liÖu thêng, nÕu lµ tµi liÖu ®é "Tèi mËt" ®ãng dÊu ký hiÖu ®é mËt ch÷ “B” in nÐt hoa ®Ëm. Tµi liÖu ®é “MËt” ngoµi b× ®ãng dÊu ký hiÖu ch÷ “C” in hoa nÐt ®Ëm (kh«ng ®ãng dÊu “Tèi mËt”, hoÆc “MËt”). §iÒu 9. Giao nhËn, vËn chuyÓn tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc 1. Mäi trêng hîp giao, nhËn tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc gi÷a c¸c kh©u (ngêi dù th¶o, in, v¨n th v.v...) ®Òu ph¶i vµo sæ cã ký nhËn gi÷a 2 bªn giao, nhËn t¹i phßng lµm viÖc. 2. Mäi trêng hîp vËn chuyÓn tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc ph¶i cã ph¬ng tiÖn mang gi÷ tèt, kh«ng ®îc giao cho ngêi kh«ng cã tr¸ch nhiÖm gi÷ hé. 3. N¬i göi, n¬i nhËn ph¶i tæ chøc kiÓm tra, ®èi chiÕu ®Ò phßng thÊt l¹c, mÊt m¸t ®Ó xö lý kÞp thêi. Ch¬ng III TiÕp nhËn vµ xö lý tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc göi ®Õn §iÒu 10. TiÕp nhËn tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc göi ®Õn 1. §èi víi c¬ quan Bé: a) TÊt c¶ tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc göi ®Õn Bé bÊt cø tõ nguån nµo ®Òu ph¶i qua Phßng Hµnh chÝnh-V¨n phßng Bé vµo sæ “Tµi liÖu bÝ mËt Nhµ n íc ®Õn”, theo sè, ®é mËt vµ tªn c¬ quan göi tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc ghi ë ngoµi b×. b) Trêng hîp tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc göi ®Õn mµ b× trong cã dÊu “ChØ ngêi cã tªn míi ®îc bãc b×” th× v¨n th chuyÓn ngay ®Õn ngêi cã tªn nhËn. NÕu ngêi cã tªn ®i v¾ng vµ tµi liÖu cã dÊu “khÈn”, “Ho¶ tèc” th× chuyÓn cho Ch¸nh V¨n phßng xö lý. c) Tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc do c¬ quan kh¸c göi ®Õn, ng êi ®îc thÈm quyÒn sö lý quyÕt ®Þnh sè lîng b¶n sao chôp. 2. §èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé: Tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc sau khi ®îc v¨n th vµo sæ “Tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc ®Õn” theo sè, ®é mËt vµ c¬ quan göi tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc ghi ë ngoµi b× th× chuyÓn ngay cho Thñ trëng ®¬n vÞ xö lý. §iÒu 11. Xö lý tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc göi ®Õn 1. §èi víi c¬ quan Bé: a) §èi víi tµi liÖu ®é “MËt”, Ch¸nh V¨n phßng hoÆc Phã V¨n phßng phô tr¸ch lÜnh vùc Tæng hîp, Hµnh chÝnh-Tæ chøc b¸o c¸o L·nh ®¹o Bé vµ chuyÓn cho c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan trong c¬ quan Bé. b) §èi víi tµi liÖu cã ®é “TuyÖt mËt”, “Tèi mËt” ph¶i b¸o c¸o vµ xin ý kiÕn cña L·nh ®¹o Bé ®Ó xö lý (Trõ tµi liÖu mËt cã dÊu “chØ ngêi cã tªn míi ®îc bãc b×”). 2. §èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé:
  5. ViÖc xö lý tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc thuéc tr¸ch nhiÖm cña Thñ trëng ®¬n vÞ. Ch¬ng IV Qu¶n lý vµ sö dông tµi liÖu bÝ mËt nhµ níc §iÒu 12. Sö dông tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc 1. §èi víi tµi liÖu cã ®é “MËt”: C¸ nh©n, ®¬n vÞ ®îc giao qu¶n lý tµi liÖu trong trêng hîp cÇn thiÕt cã thÓ ®îc phÐp sao chôp tµi liÖu ®ã (do thñ trëng ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh) cho c¸ nh©n, ®¬n vÞ cã liªn quan sö dông; Sau khi sö dông xong, ngêi ®îc sö dông ph¶i tøc kh¾c hoµn tr¶ l¹i c¸c b¶n sao chôp ®Ó b¶o qu¶n theo quy ®Þnh. 2. §èi víi tµi liÖu cã ®é “TuyÖt mËt”, “Tèi mËt”: chØ cã c¸ nh©n ®¬n vÞ ®- îc giao nhiÖm vô míi ®îc phÐp sö dông tµi liÖu, trong trêng hîp cÇn thiÕt chØ ®- îc phÐp cho ngêi cã liªn quan ®Õn viÖc sö dông tµi liÖu nghiªn cøu t¹i chç, nghiªm cÊm viÖc sao chôp c¸c lo¹i tµi liÖu nµy. 3. Nghiªm cÊm viÖc phæ biÕn c¸c lo¹i tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc cho nh÷ng tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng liªn quan ®Õn viÖc sö dông tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc. §iÒu 13. Cung cÊp th«ng tin cã liªn quan ®Õn bÝ mËt Nhµ n íc cho tæ chøc quèc tÕ vµ ngêi níc ngoµi 1. Khi cã yªu cÇu ph¶i cung cÊp th«ng tin cã liªn quan ®Õn bÝ mËt Nhµ níc cho tæ chøc quèc tÕ, níc ngoµi vµ ngêi níc ngoµi, c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n ph¶i cã tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu, xem xÐt kü theo nguyªn t¾c: a) B¶o ®¶m lîi Ých cña ®Êt níc b) ChØ ®îc phÐp cung cÊp nh÷ng tµi liÖu bÝ mËt sau khi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt, nh sau: b1) §èi víi tµi liÖu cã ®é “MËt”: lËp danh môc nh÷ng néi dung tµi liÖu cÇn cung cÊp tr×nh Bé trëng Bé X©y dùng phª duyÖt. b2) §èi víi tµi liÖu cã ®é “Tèi mËt”: lËp danh môc nh÷ng néi dung tµi liÖu cÇn cung cÊp (cã thuyÕt minh chi tiÕt) b¸o c¸o Bé trëng Bé X©y dùng nghiªn cøu vµ ®Ò nghÞ Bé trëng Bé C«ng an phª duyÖt, (riªng thuéc lÜnh vùc quèc phßng do Bé trëng Bé Quèc phßng phª duyÖt). b3) §èi víi tµi liÖu cã ®é “TuyÖt mËt”: lËp danh môc nh÷ng néi dung tµi liÖu cÇn cung cÊp (cã thuyÕt minh chi tiÕt) b¸o c¸o Bé tr ëng Bé X©y dùng nghiªn cøu tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. 2. C¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n chØ ®îc phÐp cung cÊp ®óng néi dung ®· ®îc phª duyÖt cho ®óng ®èi tîng ®îc cung cÊp th«ng tin: §iÒu 14. Thu håi tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc V¨n th cña c¬ quan, ngêi ®îc giao nhiÖm vô göi tµi liÖu bÝ mËt Nhµ n íc ph¶i theo dâi, thu håi ®óng ®Þnh kú nh÷ng tµi liÖu bÝ mËt Nhµ n íc cã ®ãng dÊu thu håi. §iÒu 15. Gi¶i ®é mËt vµ tiªu huû tµi liÖu, vËt mang bÝ mËt nhµ níc 1. ViÖc gi¶i ®é mËt hoÆc tiªu huû tµi liÖu, vËt mang bÝ mËt nhµ níc ®· hÕt thêi h¹n do Ch¸nh V¨n phßng vµ thñ tr ëng ®¬n vÞ phèi hîp rµ so¸t, b¸o c¸o Bé
  6. trëng vµ ®Ò nghÞ Thñ tíng ChÝnh phñ, Bé trëng Bé C«ng an xem xÐt theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. 2. Qu¸ tr×nh tiªu huû tµi liÖu ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu kh«ng ®Ó lé, lät bÝ mËt nhµ níc. 3. Hå s¬ gi¶i mËt, tiªu huû tµi liÖu ph¶i ® îc lu gi÷ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ níc. 4. Trêng hîp khÈn cÊp ph¶i huû ngay tµi liÖu, nÕu kh«ng sÏ nguy h¹i ®Õn an ninh quèc gia th× ngêi ®ang gi÷ bÝ mËt cã quyÒn tiªu huû nhng ngay sau ®ã ph¶i b¸o c¸o Bé trëng b»ng v¨n b¶n ®Ó b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vµ Bé trëng Bé C«ng an. §iÒu 16. Qu¶n lý vµ b¶o qu¶n tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc 1. Mäi bÝ mËt Nhµ níc ph¶i ®îc cÊt gi÷, b¶o qu¶n nghiªm ngÆt theo ®óng quy ®Þnh cña Quy chÕ b¶o vÖ bÝ mËt Nhµ níc. 2. Tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc sau khi sö dông, gi¶i quyÕt xong ph¶i ®îc ph©n lo¹i, s¾p xÕp ®a vµo hå s¬ b¶o qu¶n, kh«ng ®îc phÐp mang ra khái c¬ quan, phßng lµm viÖc; tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc ph¶i ®îc cÊt gi÷ vµo tñ, kÐt cã kho¸ an toµn. 3. Trêng hîp c¸n bé ph¶i mang tµi liÖu bÝ mËt Nhµ níc ®i c«ng t¸c th× ph¶i ®îc sù ®ång ý cña ngêi cã thÈm quyÒn (Thñ trëng ®¬n vÞ hoÆc L·nh ®¹o Bé); ph¶i ®¶m b¶o tuyÖt ®èi an toµn trªn ®êng ®i vµ cã ph¬ng tiÖn cÊt gi÷ an toµn; khi vÒ ph¶i nép l¹i cho bé phËn ®îc giao qu¶n lý. 4. Trêng hîp lµm mÊt, thÊt l¹c tµi liÖu bÝ mËt Nhµ n íc ph¶i b¸o c¸o ngay cho ngêi cã thÈm quyÒn biÕt ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý. Ch¬ng V Tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 17. §èi víi c¬ quan Bé 1. Ch¸nh V¨n phßng, Thñ trëng ®¬n vÞ thuéc c¬ quan Bé cã tr¸ch nhiÖm phæ biÕn, híng dÉn c¸n bé, c«ng chøc thuéc quyÒn thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy. 2. Thñ trëng ®¬n vÞ thuéc c¬ quan Bé Thêng xuyªn kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh b¶o mËt trong ®¬n vÞ m×nh, nÕu ph¸t hiÖn vÊn ®Ò lé, lät bÝ mËt nhµ níc ph¶i kÞp thêi b¸o c¸o c¬ quan an ninh vµ cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn t¸c h¹i x¶y ra. 3. Vµo ngµy 15 th¸ng 12 hµng n¨m, Thñ trëng ®¬n vÞ thuéc c¬ quan Bé cã b¸o c¸o ®¸nh gi¸ c«ng t¸c b¶o vÖ bÝ mËt nhµ níc ë ®¬n vÞ m×nh theo mÉu (do Bé C«ng an) qui ®Þnh; V¨n phßng lµ ®Çu mèi tæng hîp b¸o c¸o l·nh ®¹o Bé. §iÒu 18. §èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé C¨n cø b¶n quy chÕ nµy vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ bÝ mËt Nhµ níc ®· ban hµnh, thñ trëng ®¬n vÞ chØ ®¹o x©y dùng quy chÕ b¶o vÖ bÝ mËt Nhµ níc cña ®¬n vÞ m×nh. §iÒu 19. C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, b¸o c¸o ®Þnh kú
  7. Ch¸nh V¨n phßng Bé chñ tr×, phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan gióp Bé tr - ëng thùc hiÖn thanh tra, kiÓm tra c«ng t¸c b¶o vÖ bÝ mËt nhµ níc ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. §iÒu 20. §iÒu kho¶n thi hµnh 1. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ bÝ mËt Nhµ níc, tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é cña hµnh vi vi ph¹m sÏ bÞ xö lý kû luËt, xö lý hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngêi cã thµnh tÝch c«ng t¸c b¶o vÖ bÝ mËt nhµ n íc tuú theo møc ®é sÏ ®îc khen thëng theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. 2. Ch¸nh V¨n phßng Bé cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra vµ tæng hîp b¸o c¸o t×nh h×nh c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña b¶n quy chÕ nµy./.
Đồng bộ tài khoản