Quyết định 19/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND về công khai quyết toán ngân sách năm 2008 của huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 19/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HUY N C N GI Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 19/2009/QĐ-UBND C n Gi , ngày 22 tháng 9 năm 2009 QUY T Đ NH V CÔNG KHAI QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008 C A HUY N C N GI Y BAN NHÂN DÂN HUY N C N GI Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII v th c hi n thí đi m không t ch c H i đ ng nhân dân huy n - qu n, phư ng; Căn c Ngh quy t s 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i v danh sách huy n, qu n, phư ng c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n thí đi m không t ch c H i đ ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Ngh quy t s 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i v đi u ch nh nhi m v , quy n h n c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và quy đ nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i đ ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Quy t đ nh s 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy ch công khai tài chính đ i v i ngân sách nhà nư c, các đơn v d toán ngân sách, các t ch c đư c ngân sách nhà nư c h tr , các d án đ u tư xây d ng cơ b n có s d ng v n ngân sách nhà nư c, các doanh nghi p nhà nư c và các qu có ngu n t ngân sách nhà nư c và các qu có ngu n t các kho n đóng góp c a nhân dân; Căn c Thông tư s 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n quy ch công khai tài chính đ i v i các c p ngân sách Nhà nư c và ch đ báo cáo tình hình th c hi n công khai tài chính; Căn c Thông báo s 8646/STC-QHPX ngày 01 tháng 9 năm 2009 c a S Tài chính thành ph v th m đ nh quy t toán ngân sách huy n C n Gi năm 2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b công khai s li u quy t toán ngân sách năm 2008 (theo các bi u đính kèm). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 7 (b y) ngày, k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch,Th trư ng các cơ quan, đơn v liên quan t ch c th c hi n Quy t đ nh./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C Đoàn Văn Thanh UBND HUY N C N GI M u s 22/CKTC-NSH CÂN Đ I QUY T TOÁN NGÂN SÁCH C P HUY N, NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 19/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân huy n C n Gi ) ĐVT: Tri u đ ng STT N I DUNG QUY T TOÁN NĂM 2008 A Ngân sách huy n I Ngu n thu ngân sách huy n 371,027
 2. 1 Thu ngân sách huy n hư ng theo phân c p: 21,711 Các kho n thu NS c p huy n hư ng 100% 11,097 Các kho n thu phân chia NS c p huy n hư ng theo % 10,614 2 B sung t ngân sách c p TP: 292,856 B sung cân đ i 137,875 B sung có m c tiêu 154,981 3 Thu chuy n ngu n năm trư c ngân sách chuy n sang 5,563 4 Thu k t dư 48,478 5 Thu đi u ti t t các đơn v TW, TP trên đ a bàn 6 6 Ghi thu 2,413 II Chi ngân sách huy n 296,713 1 Chi thu c Nv c a NS c p huy n theo phân c p 284,937 (không k b sung cho ngân sách xã) 2 B sung cho ngân sách xã: 11,776 B sung cân đ i 11,776 B sung có m c tiêu B Ngân sách xã, phư ng, th tr n I Nguôn thu ngân sách xã 36,004 1 Thu ngân sách hư ng theo phân c p: 20,755 Các kho n thu ngân sách xã hư ng 100% 973 Các kho n thu phân chia NS xã hư ng % 19,782 2 Thu b sung t ngân sách c p huy n: 11,776 B sung cân đ i 11,776 B sung có m c tiêu 3 Thu k t dư 2,990 4 Thu chuy n ngu n 292 5 Ghi thu 191 II Chi ngân sách xã 23,921 UBND HUY N C N GI M u s 23/CKTC-NSH QUY T TOÁN THU NGÂN SÁCH TRÊN Đ A BÀN HUY N, XÃ NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 19/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân huy n C n Gi ) ĐVT: Tri u đ ng STT N I DUNG QUY T TOÁN NĂM 2008 A T ng các kho n thu cân đ i NSNN 64,849 I Thu n i đ a: 64,849 1 Thu t khu v c ngoài qu c doanh 11,310 Thu giá tr gia tăng 4,499 Thu thu nh p doanh nghi p 3,717
 3. Thu TTĐB hàng hóa, d ch v trong nư c Thu môn bài 470 Thu khác 2,624 2 Thu s d ng đ t nông nghi p 42 3 Thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao 154 4 L phí trư c b 15,580 5 Thu phí, l phí 1,129 6 Các kho n thu v nhà, đ t: 28,089 Thu nhà đ t 85 Thu chuy n quy n s d ng đ t 15,096 Thu ti n thuê đ t 136 Thu giao quy n s d ng đ t 12,772 Thu bán nhà TSHNN 7 Thu khác ngân sách 8,482 8 Thu qu đ t công ích, hoa l i công s n t i xã 63 II Thu vi n tr không hoàn l i B T ng thu ngân sách huy n 395,255 I Các kho n thu cân đ i ngân sách huy n, xã: 392,650 1 Các kho n thu 100% 40,329 2 Thu phân chia theo t l ph n trăm ( %) 2,136 3 Thu b sung t ngân sách c p TP 292,856 4 Thu k t dư 51,467 5 Thu chuy n ngu n 5,856 6 Thu đi u ti t t các đơn v TW, TP trên đ a bàn 6 II Các kho n thu đư c đ l i chi qu n lý qua NSNN 2,605 UBND HUY N C N GI M u s 31/CKTC-NSH QUY T TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH C A CÁC XÃ, PHƯ NG, TH TR N NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 19/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân huy n C n Gi ) ĐVT : tri u đ ng T ng thu NSNN T ng chi B sung t ngân sách c p huy n trên đ a bàn xã, cân đ i cho c p xã Stt Tên các xã, phư ng, th tr n phư ng, th ngân sách B sung B sung có tr n xã T ng s cân đ i m c tiêu T NG C NG 28,898 23,921 11,776 11,776 01 UBND xã Lý Nhơn 3,975 3,124 1,452 1,452 02 UBND th tr n C n Th nh 4,147 3,449 1,329 1,329 03 UBND xã Th nh An 1,900 3,495 3,546 3,546
 4. 04 UBND xã Long Hòa 3,230 3,423 1,391 1,391 05 UBND xã Bình Khánh 3,764 3,937 1,209 1,209 06 UBND xã An Th i Đông 9,700 3,456 1,543 1,543 07 UBND xã Tam Thôn Hi p 3,964 3,037 1,306 1,306 UBND HUY N C N GI M u s 30/CKTC-NSH T L PHÂN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHO N THU CHO NGÂN SÁCH T NG XÃ ĐÃ ĐƯ C H I Đ NG NHÂN DÂN C P T NH QUY T Đ NH NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 19/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng năm 2009 c a y ban nhân dân huy n C n Gi ) Stt Xã, phư ng, th tr n Chi ti t theo các kho n thu (theo phân c p c a t nh) Thu s Thu chuy n L phí Thu nhà Thu môn d ng đ t quy n s d ng trư c b đ t bài nông đ t nhà đ t nghi p 1 UBND th tr n C n Th nh 70 70 70 70 70 2 UBND xã Th nh An 70 70 70 70 70 3 UBND xã Long Hòa 70 70 70 70 70 4 UBND xã Tam Thôn Hi p 70 70 70 70 70 5 UBND xã Bình Khánh 70 70 70 70 70 6 UBND xã An Th i Đông 70 70 70 70 70 7 UBND xã Lý Nhơn 70 70 70 70 70 UBND HUY N C N GI M u s 29/CKTC-NSH T L PHÂN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHO N THU GI A NGÂN SÁCH C P T NH, C P HUY N VÀ C P XÃ ĐÃ ĐƯ C H I Đ NG NHÂN DÂN C P T NH QUY T Đ NH NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 19/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân huy n C n Gi ) STT Chi ti t theo các s c thu T l ph n trăm T l ph n trăm T l ph n trăm (theo phân c p c a t nh) phân chia ngu n phân chia ngu n phân chia ngu n thu c p t nh đư c thu c p huy n thu c p xã đư c hư ng đư c hư ng hư ng Thu giá tr gia tăng khu v c ngoài qu c 1 74 26 doanh Thu thu nh p doanh nghi p khu v c ngoài 2 74 26 qu c doanh 3 Thu nhà đ t 30 70 4 Thu môn bài 30 70
 5. 5 Thu chuy n quy n s d ng đ t 30 70 6 L phí trư c b nhà đ t 30 70 7 Thu s d ng đ t nông nghi p 30 70 UBND HUY N C N GI M u s 21/CKTC-NSH CÂN Đ I QUY T TOÁN NGÂN SÁCH HUY N NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 19/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân huy n C n Gi ) ĐVT: Tri u đ ng STT N I DUNG QUY T TOÁN NĂM 2008 A T ng thu Ngân sách Nhà nư c trên đ a bàn 64,849 1 Thu n i đ a (không k thu t d u thô) 64,849 2 Thu t xu t kh u, nh p kh u 3 Thu vi n tr không hoàn l i B Thu ngân sách huy n và xã 392,650 1 Thu ngân sách huy n hư ng theo phân c p: 42,465 Các kho n thu ngân sách huy n hư ng 100% 40,329 Các kho n thu phân chia NS huy n theo t l % 2,136 2 B sung t ngân sách c p trên: 292,856 B sung cân đ i 137,875 B sung có m c tiêu 154,981 3 Thu chuy n ngu n ngân sách năm trư c 5,856 4 Thu k t dư 51,467 5 Thu đi u ti t t các đơn v TW,TP trên đ a bàn 6 C Chi ngân sách huy n vã xã 306,253 1 Chi đ u tư phát tri n 71,233 2 Chi thư ng xuyên 217,039 3 D phòng (đ i v i d toán ) 442 4 Chi chuy n ngu n ngân sách sang năm sau 17,539 UBND HUY N C N GI M u s 24/CKTC-NSH QUY T TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUY N, XÃ NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 19/2009/QĐ-UBND ngày22 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân huy n C n Gi ) ĐVT : Tri u đ ng STT N I DUNG CHI QUY T TOÁN NĂM 2008 A T NG CHI NGÂN SÁCH 306,253 I Chi đ u tư phát tri n 71,233
 6. Trong đó: 1 Chi giáo d c đào t o và d y ngh 2 Chi khoa h c công ngh II Chi thư ng xuyên 217,039 Trong đó: 1 Chi giáo d c đào t o và d y ngh 53,573 2 Chi khoa h c công ngh III D phòng(đ i v i d toán ) 442 IV Chi chuy n ngu n ngân sách sang năm sau 17,539 CÁC KHO N CHI ĐƯ C QU N LÝ QUA NGÂN SÁCH B 2,605 NHÀ NƯ C UBND HUY N C N GI M u s 25/CKTC-NSH QUY T TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUY N, XÃ NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 19/2009/QĐ-UBND ngày22 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân huy n C n Gi ) ĐVT : Tri u đ ng STT N I DUNG CHI QUY T TOÁN NĂM 2008 A T NG CHI NGÂN SÁCH 306,253 I Chi đ u tư phát tri n 71,233 1 Chi đ u tư xây d ng cơ b n 71,233 II Chi thư ng xuyên: 217,039 1 Chi qu c phòng 5,378 2 Chi an ninh 3,987 3 Chi giáo d c, đào t o và d y ngh 53,573 4 Chi Y t 15,282 5 Chi khoa h c, công ngh 6 Chi văn hóa, thông tin 2,931 7 Chi th d c, th thao 1,144 8 Chi đ m b o xã h i 4,521 9 Chi s nghi p kinh t , 73,176 10 Chi qu n lý hành chính 30,607 11 Chi khác 3,712 12 Chi h tr cho nông dân, ngư dân (CT 105, QĐ 289) 22,704 13 Chi hoàn thu 24 III D phòng(đ i v i d toán ) 442
 7. IV Chi b sung cho ngân sách c p xã 11,776 V Chi chuy n ngu n ngân sách sang năm sau 17,539
 8. UBND HUY N C N GI M u s 26/CKTC-NSH CÔNG KHAI QUY T TOÁN CHI NGÂN SÁCH C P HUY N CHO T NG CƠ QUAN, ĐƠN V THEO T NG LĨNH V C NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 19/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân huy n C n Gi ) ĐVT: Tri u đ ng STT TÊN ĐƠN V T NG CHI CHI THƯ NG XUYÊN THEO LĨNH V C Chi CHI TH Ghi chi CHI Đ U chuy n M T S TƯ T ng s Chi Chi an Chi SN Chi SN Chi Chi Chi Chi SN Chi Chi ngu n NHI M XDCB qu c ninh GDĐT Y t VHTT TDTT đ m kinh t QLNN, khác V M C phòng b o Đ ng,Đ NS TIÊU XH T KHÁC A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T NG S 296,711 70,672 226,039 1,921 2,526 53,507 15,016 2,837 1,098 4,827 73,492 27,027 1,216 17,197 22,962 2,413 I Đ u tư XDCB v n 70,672 70,672 phân c p II Các cơ quan đơn v 192,239 192,239 1,921 2,526 53,507 15,016 2,837 1,098 253 73,492 15,251 1,216 22,962 2,413 c a huy n 1 Cty D ch v công ích 56,418 56,418 56,418 2 BQL R ng Phòng h 13,604 13,604 13,604 3 Khu Du l ch 30/4 915 915 849 66 4 Thanh tra Xây d ng 972 972 972 5 Văn phòng ĐKĐĐ 899 899 899 6 Trung tâm D y ngh 1,045 1,045 1,045 7 Trung tâm BD Chính 1,174 1,174 1,174 tr 8 P.T ch c (đào t o ) 2,161 2,161 2,161 9 Trung tâm Văn Hóa 1,399 1,399 1,399 10 Nhà thi u nhi 1,438 1,438 1,438 11 TT Th d c th thao 1,098 1,098 1,098 12 B nh vi n 7,530 7,530 7,132 399
 9. 13 Trung tâm Y t D 7,884 7,884 7,884 phòng 14 VP.HĐND-UBND 4,595 4,595 4,566 29 15 Phòng Tư pháp 424 424 424 16 Phòng Tài Chính-K 940 940 940 ho ch 17 Phòng Công Thương 643 643 643 18 Phòng Giáo d c 1,079 1,079 1,076 3 19 Phòng LĐTB 546 546 66 546 20 Phòng VHTT 447 447 447 21 Phòng TN môi trư ng 761 761 761 22 Phòng N i v 490 490 490 23 Thanh tra 387 387 387 24 Phòng Nông nghi p 2,421 2,421 1,721 700 PTNT 25 Chương trình MTQG - - DSGĐTE 26 Phòng Y t 513 513 363 150 27 UB Dân s GĐTE 246 246 186 138 108 28 Văn phòng Huy n y 10 10 10 29 UB M t tr n T qu c 910 910 910 30 Huy n Đoàn 733 733 733 31 H i Ph n 553 553 553 32 H i Nông dân 349 349 349 33 H i C u Chi n binh 244 244 244 34 Biên phòng 547 547 547 35 BCH Quân s 1,374 1,374 1,374
 10. 36 Công an 2,592 2,592 2,526 65 37 Chi h tr ngành d c, 948 948 948 hoàn thu 38 H i khuy n h c 39 39 39 39 BCĐ Xóa đói gi m 113 113 113 nghèo 40 H i ngh cá 87 87 87 41 Chi khác (CT 105, QĐ 22,704 22,704 22,704 289) 42 Trư ng MN C n 1,739 1,739 1,525 215 Th nh 43 Trư ng MG C n 1,173 1,173 1,085 87 Th nh 44 Trư ng MG Bình 2,303 2,303 2,060 242 Khánh 45 Trư ng MG Th nh An 423 423 422 1 46 Trư ng MG Long Hòa 976 976 896 80 47 Trư ng MG An Th i 1,396 1,396 1,350 46 Đông 48 Trư ng MG Lý Nhơn 789 789 774 15 49 Trư ng MG Tam Thôn 596 596 594 3 Hi p 50 Ti u h c Doi L u 1,020 1,020 1,012 8 51 Ti u h c C n Th nh 2,680 2,680 2,407 273 52 Ti u h c Bình Khánh 2,209 2,209 2,133 76 53 Ti u h c An Th i 2,004 2,004 1,962 42 Đông 54 Ti u h c Th nh An 1,290 1,290 1,277 13 55 Ti u h c Lý Nhơn 1,305 1,305 1,260 45
 11. 56 Ti u h c Tam Thôn 1,339 1,339 1,304 35 Hi p 57 Ti u h c Hòa Hi p 891 891 876 16 58 Ti u h c Bình M 1,120 1,120 1,088 32 59 Ti u h c Vàm Sát 749 749 721 29 60 Ti u h c Long Th nh 1,259 1,259 1,216 44 61 Ti u h c An Nghĩa 1,038 1,038 1,036 2 62 Ti u h c Bình Phư c 1,439 1,439 1,415 24 63 Ti u h c Bình Th nh 594 594 592 2 64 Ti u h c Đ ng Hòa 1,122 1,122 1,081 41 65 Trư ng chuyên bi t 691 691 691 C n Th nh 66 Trư ng Trung h c cơ 2,165 2,165 2,123 42 s C n Th nh 67 Trư ng Trung h c cơ 4,133 4,133 3,802 331 s Bình Khánh 68 Trư ng Trung h c cơ 3,243 3,243 3,207 36 s An Th i Đông 69 Trư ng Trung h c cơ 2,106 2,106 2,079 27 s Long Hòa 70 Trư ng Trung h c cơ 1,470 1,470 1,470 s Th nh An 71 Trư ng Trung h c cơ 1,766 1,766 1,755 10 s Tam Thôn Hi p 72 Trư ng Trung h c cơ 1,491 1,491 1,431 60 s Lý Nhơn 73 Trư ng Trung h c cơ 1,217 1,217 1,215 2 s Doi L u 74 Phòng Giáo d c 992 992 992 75 TT GD thư ngxuyên 1,210 1,210 1,207 3
 12. 76 B i dư ng giáo d c 901 901 901 77 Trư ng THPT C n 113 113 113 Th nh 78 Trư ng THPT Bình 55 55 55 Khánh Kh i Giáo d c TX 51,008 51,008 III Chi h tr các t 4,574 4,574 - - - - - - 4,574 - - - - ch c XH&XH NN 1 Chi tr c p dân nghèo 1,231 1,231 1,231 - 2 Chi tr c p di n chính 2,757 2,757 2,757 sách 3 Chi c u t khác 239 239 239 4 Chi H i ch th p đ 346 346 346 IV Chi b sung ngân 11,776 11,776 11,776 sách xã V Chi chuy n ngu n 17,197 17,197 17,197
Đồng bộ tài khoản