intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 190/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

175
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 190/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2003 - 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 190/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  190/2003/Q§­T T g   n g µ y  16 th¸ng 9 n¨ m  2003 V Ò   h Ý n h  s¸ch di d © n   c th ù c hi Ö n  q u y  h o ¹ ch, b è  tr Ý d © n  c  giai ® o ¹ n 2003 ­ 2010    Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n  ê (t   tr×nh sè    223/BNN­§C§C   µy  th¸ng 01  ng 30    n¨m  2003) vµ    Õn  ña    é:    ý ki c c¸c B K Õ   ¹ch  µ  Çu   , Tµi  Ýnh,  ho v§ t  ch Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi,Quèc   v X∙    phßng,C«ng        an,T ph¸p vµ  y    ñ ban  © n   éc,            D t              Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Phª  Öt  Ýnh  duy ch s¸ch    ©n  ùc  Ön  di d th hi quy  ¹ch,bè  Ý ho   tr   d©n      o¹n  c giai® 2003   ­2010,bao  å m   ÷ng  éidung    g nh n  sau: 1.M ôc    tiªu: Tõ  nay  n   ®Õ n¨m  2010  è  Ý,s ¾p  Õp,    nh  ©n      ÷ng  ¬i b tr   x æn ®Þ d c ë nh n  cÇn  Õtnh»m   thi   khai th¸c tiÒm     n¨ng    ng,  t  ai  lao ®é ®Ê ® ph¸ttr Ón s¶n  Êt  i   xu   n«ng,l©m,      ng nghiÖp,gi¶i     Õt viÖc  µm,t¨ngthu nhËp,thùc hiÖn  ãa  i, quy   l         x ®ã   gi¶m  Ìo,æn   nh  µ  ©ng  ngh   ®Þ vn cao  i sèng  ña  êid©n;  ¹n  Õ   í møc   ®ê   c ng   h ch t   i thÊp  Êt  ×nh  ¹ng d©n      ù do; ®ång  êih×nh  µnh    iÓ m   ©n    nh t tr   di c t     th   th c¸c ® d c míi,cã    ¬  ë  ¹  Çng  ÕtyÕu,  ôc  ô    iÓn kinh tÕ    hãa        ®ñ c s h t thi   ph v ph¸ttr     ­ v¨n  ­ x∙ héim ét    c¸ch b Òn  ÷ng    v cho  êid©n,  ãp  Çn  ÷ v÷ng  ninh chÝnh  Þ, ng   g ph gi   an    tr   trËttùvµ  toµn    éi.     an  x∙h 2.Ph¹m      ông:   vi¸p d Ch Ýnh  s¸ch nµy    ông    ¸p d cho  Öc    ©n  vi did nh»m   ùc hiÖn  th   quy  ¹ch,bè  ho   trÝ d©n      c theo  Õ   ¹ch  ña  µ   íc thuéc  k ho c Nh n   khu  ùc  v n«ng  th«n.Riªng  êng    tr hîp    ©n  µ    nh  ©n    ¹        í ViÖt ­ Trung  ùc hiÖn  di d v æn ®Þ d c t i x∙ biªngi   c¸c i    th   theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  nh  è  ®Þ s 120/2003/Q§­ TTg  µy  th¸ng 6  ng 11    n¨m  2003  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. Th t   ph 3.§èit ng ¸p dông:    î     a) Hé     ph¶idid©n  ×  iÒu  Ön     v® ki s¶n  Êt vµ  i sèng    ã  xu   ®ê   qu¸ kh kh¨n,bao    gå m:  é  canh  c;hé  Êt  t  , ®Êt  h du  du    m ®Ê ë   s¶n  Êt do  xu   thiªntai  é  èng    ¬i  ;s h ën   ® Æc   Öt khã  bi   kh¨n  Õu  t  thi ®Ê s¶n  Êt,thiÕu  íc sinh ho¹t;hé    ©n  n   xu   n      di d ®Õ khu kinh tÕ    èc    ­ qu phßng  µ  é  ©n  Çn  vhd c ph¶i® a    áic¸c khu  õng  Æc     ra kh     r ® dông. b) Hé     ©n  n         í    ¶o.   did ®Õ c¸cx∙biªngi ih¶i® , c) C¸n  é, chiÕn  Ü   éc  ùcl ng vò    b  s thu l  î   trang,thanh      niªnxung phong, trÝ    thøc trÎ ang  µm  Ö m   ô      ïng dù      ©n, cã     ® l nhi v ë c¸cv   ¸n did   nhu  Çu  a    nh  c ® gia ®×
  2. 2 (bè,m Ñ,  î hoÆc   ång, con) ®Õ n   nh    ©u  µi hoÆc   Ëp    nh  íi   v  ch     ®Þ cl d   l gia ®× m  vµ  ùnguyÖn  nh    ©u  µit¹ vïng dù  t  ®Þ cl d     i   ¸n. d) Hé   ùnguyÖn    ©n  n     ïng kinhtÕ  íi®Ó     iÓns¶n  Êt   t  did ®Õ c¸cv     m   ph¸ttr   xu   n«ng, l©m    nghiÖp, nu«itrång thñy s¶n, lµm  èi  µ    iÓn ngµnh  Ò             mu v ph¸ttr   ngh kh¸c. d) Hé     ©n  ù do  ang      did t  ® ë trong c¸c khu  õng  ù nhiªn,rõng  Æc   ông,    r t    ® d   rõng  phßng  é  Çn  h c ph¶ichuyÓn    áic¸ckhu  õng  .   ra kh     r ®ã 4.Nguyªn  ¾c    t chung  ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch: a)  µ   íc t¹o ®iÒu  Ön  ©y  ùng  Õt  Çu  ¹  Çng  Õt yÕu,  Nh n     ki x d kc ht thi   ph¸t  tr Ón c¸c dÞch  ô  i    v s¶n  Êt ®Ó   xu   khuyÕn  Ých    é  kh c¸c h tham   gia khaihoang,     ph¸ttr Ón s¶n  Êt n«ng, l©m   i   xu     nghiÖp,nu«itrång thñy s¶n,lµm  èi vµ              mu   ph¸t tr Ónngµnh  Ò   i  ngh kh¸c. b)  Ëp  T trung ®Ç u    µ  tiªnhç  î   t v u    tr  cho  éng  ng  ©n    ïng  ù  vµ  c ®å d cv d ¸n  c¸c hé    chuyÓn  n   nh          í     ¶o, c¸c hé    ïng bÞ   ®Õ ®Þ c ë x∙biªngi ih¶i® ,     ë v   thiªntai  , vïng  Æc   Öt khã  ® bi   kh¨n  µ    é  Çn  v c¸c h c ph¶i bè  Ý l¹    tr   i nh»m     nh    æn ®Þ s¶n xuÊtvµ  i sèng  ¹ chç    ®ê   t  i cho  ng  µo,h¹n chÕ   ©n      ùdo. ®å b     d dic t   §i Ò u    ÷ng  Ýnh    ô  Ó 2. Nh ch s¸ch c th 1.Nguyªn  ¾c  µ  éidung  ç  î   t vn  h tr : a) §Êt ë  µ  t      v ®Ê s¶n  Êt:Ban  xu   Qu¶n  ýdù    chøc  l   ¸n tæ  khaihoang    hoÆc   giao cho  é  ù khaihoang    è  Ý ®Êt  , ®Êt  h t    ®Ó b tr   ë  s¶n  Êt cho  é    ©n  ¹  xu   h di d ti n¬i®Þnh    íi.ñy    c m   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ (sau   ®©y   äi chung  µ ñy  g  l   ban  ©n  ©n  nh d tØnh) quy  nh  ô  Ó  Ò     ®Þ c th v møc   Ön  di tÝch  t  è  Ý cho    é. ViÖc  ®Ê b tr   c¸c h   giao  t,cÊp  Êy  ®Ê   gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t  ®Ê cho  é  ùc hiÖn  h th   theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h b) Chi phÝ       dichuyÓn  êi,hµnh  ý,thuèc phßng  Önh, ¨n uèng    ­ ng   l    b    trªn® êng    dichuyÓn  Ýnh  t theo cù        lydichuyÓn. c)Hç  î µm  íihoÆc     tr l m  chuyÓn  µ  õn¬ië  ò  n   ¬i®Þnh    íi. nh t     c ®Õ n   cm d) C Êp  Òn mua ¬ng  ùc trong thêigian 12    ti   l th        th¸ng®Ç u   Ýnh  õkhi®Õ n     t t    vïng dù    ¸n. ®)  ©y  ùng  Õng  íchoÆc   ng  Én  íc,b Ó   X d gi n  è d n   chøa  íc. n e)  ç   îmua   ¾ m   H tr  s c«ng  ô  c s¶n  Êt;gièng  ©y ¬ng  ùc,ph©n  ãn  xu   c l th   b cho  ô  u;  Ëp  Ên  Ò   v ®Ç t hu v khuyÕn  n«ng,khuyÕn  ©m,    l khuyÕn    µ  ng v khuyÕn  c«ng. Ngoµi néidung  ç  î    h tr nªu    é    ©n    n   ¬idÞnh    íi® îc h­ trªnh di d khi®Õ n   cm     ëng    Òn  îkh¸cnh  êid©n  ¹ chç. c¸cquy l  i   ng   t i 2.Møc  ç  î ô  Ó:   h tr  th c a) §èivíihé    ©n  éc c¸c ®èi t ng quy  nh  ¹  ôc      kho¶n          did thu      î   ®Þ ti m a, b, c  3 §iÒu  cña  1  Quy Õt  nh  µy  îchç  î ®Þ n ®   tr . ­  ç   îkhai hoang  ©y  ùng  ng  éng  H tr    x d ®å ru hoÆc   ¬ng  è  nh:  õ    n c ®Þ t2 tr Öu®ång/ha  n   tr Öu®ång/ha. i  ®Õ 5  i   ­Hé     ©n  n       í  tr Öu®ång/hé.   did ®Õ x∙biªngi i15  i   :
  3. 3 ­Hé     ©n      ¶o: tõ50  iÖu®ång/hé  n     did ra h¶i®     tr   ®Õ 100  iÖu®ång/hé. tr   ­ Hé     ©n  ®iÒu  Ön  èng  µ    did do  ki s v s¶n  Êt qu¸ khã  xu     kh¨n ®Õ n     ù      c¸c d ¸n trongtØnh  µ  µitØnh:tõ2  iÖu®ång/hé  n   tr Öu®ång/hé.   v ngo       tr   ®Õ 8  i   ­ Ngoµi møc   ç  înªu    é    ©n  n   ïng  òng  éc      h tr  trªnh di d ®Õ v tr thu c¸c tØnh  vïng ®ång    b»ng s«ng  öu  C Long  îchç  î ®   tr  thªm 700.000  ng/hé    ®å ®Ó mua   01 chiÕc  ång  µm  ¬ng  Ön  i  ¹   é    ©n  õ vïng  ng  xu l ph ti ® l ih di d ; t  ®å b»ng, trung      du, miÒn  óilªnvïng cao  îchç  î n     ®   tr  thªm  Òn dichuyÓn  ti     500.000  ng/hé      ®å (tªnx∙, huyÖn  éc vïng cao  thu     theo quy  nh  ña  û     ®Þ c U ban  © n   éc). D t b)  èivíihé  éc  i îng  ù nguyÖn    ©n  n     ïng  §     thu ®è t t   di d ®Õ c¸c v kinh tÕ  íi   m  ®Ó     iÓn s¶n  Êt n«ng, l©m  ph¸ttr   xu     nghiÖp,nu«itrång thñy s¶n,lµm  èi  µ            mu v ph¸ttr Ónngµnh  Ò    i   ngh kh¸c: ­Tù      Ý      lochiph dichuyÓn, lµm  µ  ,®Ç u      nh ë   tcho  s¶n  Êtvµ  i sèng. xu   ®ê   ­  Ò   t  ,  t  V ®Ê ë ®Ê s¶n  Êt:n Õu   µ hé  éc  Ön  Ìo  ×  îc Ban  xu   l   thu di ngh th ®   Qu¶n  ýdù    l   ¸n khaihoang    hoÆc  giao cho  é  ù khaihoang    è  Ý ®Êt  ,   h t    ®Ó b tr   ë  ®Êt s¶n  Êt vµ  îc cÊp  ã  Èm   Òn  xu   ®   c th quy giao  t  ®Ê kh«ng  thu  Òn  ö  ông  ti s d ®Êt. C¸c  é    h kh¸c ® îc Ban     Qu¶n  ý dù  khai hoang  è  Ý ®Êt  , ®Êt    l   ¸n    b tr   ë  s¶n xuÊt vµ  îccÊp  ã  Èm  Òn   ®  c th quy giao ®Êt  ã    Òn sö  ông  t    c thu ti   d ®Ê hoÆc     thuª ®Êt theo quy  nh  Ön  µnh. Møc  Ön  Ých  t    è  Ý cho    é    ®Þ hi h   di t ®Ê ®Ó b tr   c¸c h do Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh quy  nh. ®Þ c) §èivíi é    ©n  ù do  ang          did h t  ® ë trong c¸c khu  õng  ù nhiªn,rõng  Æc      r t    ® dông,rõng    phßng  é  Çn  h c ph¶ichuyÓn    áic¸ckhu  õng:   ra kh     r ­ N Õ u   é  ù nguyÖn  Êp  µnh    h t  ch h theo  è  Ýcña  Ýnh  Òn    Êp    b tr   ch quy c¸cc ë ®Þa   ¬ng  ¬i®Õ n   ×  îcxem   Ðt giao ®Êt  , ®Êt  ph n  th ®   x    ë  s¶n  Êt theo  xu   møc  µ  v ®iÒu  Ön  ki giao ®Êt  Chñ  Þch  û     do  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh quy  nh. ®Þ Trêng  îp  µ hé  ©n  éc thiÓu  è, ®êi  èng  h l  d t  s  s qu¸  ã  kh kh¨n  ×  îc xem   th ®   xÐt  ç  î h tr  thªm kinh phÝ         ®Ó di chuyÓn, mua  ¬ng  ùc trong thêigian  u,    l th      ®Ç mua  èng  ©y ¬ng  ùc,ph©n  ãn  µ    Õt  ícsinh ho¹t. gi cl th   b v gi¶iquy n      Møc  ç  î ô  h tr c thÓ  Chñ   Þch  û   do  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh quy  nh  ng  ®Þ nh kh«ng    tr Öu qu¸ 3  i   ®ång/hé; ® îc xem   Ðt  ç  îlµm  µ    dông     x h tr  nh ë ¸p  theo quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  ®Þnh  è  s 155/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 11  ng 12    n¨m  2002  ña  ñ íng  Ýnh  c Th t Ch phñ  Ò   Ýnh  v ch s¸ch cho    é  ng  µo  ©n  éc thiÓu  è  ¹  ç  µ  é  ©n    c¸c h ®å bd t  s ti ch v h d técthuéc diÖn  Ýnh      ch s¸ch ë      c¸ctØnh  ïng T ©y  v  Nguyªn mua    Ë m   µ  . tr¶ch nh ë ­ §èivíihé        kh«ng  Êp  µnh  nh    ch h ®Þ c theo  è  Ý cña  Ýnh  Òn    b tr   ch quy c¸c cÊp    a  ¬ng  × ñy  ë ®Þ ph th   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ¬icã  ©n  n   Õn hµnh  ìng n  d ®Õ ti   c  chÕ   kháic¸c khu  õng  ù nhiªn,rõng  Æc   ông, rõng  ra     r t    ® d   phßng  é  µ  h v th«ng  b¸o cho  Ýnh  Òn  a  ¬ng  ¬icã  ©n  i  ù bè  Ý kinh phÝ, tæ  ch quy ®Þ ph n  d ® t   tr       chøc  ®ãn  ä  ël¹ n¬i ë  ò  ¬icã  ¨ng, ký  é  Èu  êng  ó)vµ  ¹o®iÒu  Ön  h tr   i   c (n   ®     h kh th tr   t   ki cho  êid©n  ím    nh  ¹®êi sèng  µ  ng   s æn ®Þ l    i v s¶n  Êt. xu 3.ChÝnh    s¸ch hç  î éng  ng  ïng dù    tr  c ®å v   ¸n: a) Nhµ   íchç  î u    ©y  ùng  Õt  Çu  ¹ tÇng    n   tr  ®Ç tx d kc h  bao  å m:  êng  g ® giao  th«ng  éi vïng,thñy  î nhá, phßng  äc, tr¹m  tÕ, c«ng  ×nh  Êp  íc sinh n    l i   h  y    tr c n    ho¹t, ©y  ùng  ¹m  ¹ thÕ  µ  êng  ©y  iÖn  õ tr¹m  ¹ thÕ  n    xd tr h   v® d ® t  h  ®Õ trung t©m     khu  ©n    d c hoÆc   ¹m  ñy ®iÖn  á    ÷ng  ¬i cã  iÒu  Ön,khaihoang  tr th   nh ë nh n  ® ki     ®Êt  ,®Êt  ë  s¶n  Êtt¹ nh÷ng  ïng dù      ©n  Ëp  xu    i v   ¸n did t trung.
  4. 4 b) ë  ÷ng    Õp nhËn    é  éc ®èi t ng quy  nh  ¹ m ôc      nh x∙ti   c¸ch thu    î   ®Þ t  i a,kho¶n  3  Òu  cña  §i 1  Quy Õt  nh  µy,®Õ n   nh    ®Þ n  ®Þ c xen  Ðp  ×    Ën  ©n  îc gh th x∙nh d ®  hç  î ét  tr  m kho¶n  kinh phÝ  µ20  iÖu®ång/hé    µm    Öc:   l   tr   ®Ó l c¸cvi ­ §iÒu    chØnh  t    µ  t  ®Ê ë v ®Ê s¶n  Êt ®Ó   xu   giao cho    é  íi®Õ n,      c¸c h m   bao gå m: khai hoang, ®Ò n   ï      b theo quy  nh     ®Þ khi thu  åi ®Êt  ña  chøc, c¸ h  c tæ     nh©n  ang  ö  ông  t    ® sd ®Ê ®Ó giao cho  é.   h ­ X ©y  ùng  íi hoÆc   ©ng  Êp  ét  è    d m  n c m s c«ng  ×nh  ¹  Çng  ÕtyÕu   tr ht thi   nh:líphäc,tr¹m x¸,thñy lînéi®ång, ® êng  ©n               i   d sinh,c«ng  ×nh cÊp  ícc«ng    tr   n  céng. ViÖc  ùa chän  ©y  ùng    l  x d thªm hoÆc   ©ng  Êp  n c c«ng  ×nh  tr ph¶icã  ù   s bµn  ¹c d©n  ñ,thèng  Êt víi ©n  ©n  b  ch   nh     nh d trongx∙hoÆc      th«n b¶n.   §i Ò u    3. Tr¸chnhiÖm  ña  é    ©n:   c h did a) Ch Êp  µnh    h nghiªm  chØnh  ñ  ¬ng,chÝnh  ch tr   s¸ch cña    §¶ng,ph¸p luËt      cña  µ  íc vµ  ÷ng  nh n   nh quy  nh   ña  Ýnh  Òn  a   ¬ng  ¬i ®i, n¬i ®Þ c ch quy ®Þ ph n     ®Õ n. b)  ùc  Ön  y     Th hi ®Ç ®ñ c¸c  quy  nh   Ò     ©n,  Õ     ¨ng  ý  é  ®Þ v di d ch ®é ® kh tÞch, hé  Èu  ¹  ¬i ®Þnh    míi;sö  ông  t  ai  µ    µinguyªn    kh t in   c  d ®Ê ® v c¸c t   theo  ®óng  ph¸p  Ët;®oµn  Õt,t«n  äng  lu   k  tr phong  ôc,tËp  t  qu¸n  µ  Ýn  ìng  ña  v t ng c céng  ng    ©n  éct¹ n¬i®Þnh    íi. ®å c¸cd t      i cm c)Sö  ông   d kinhphÝ  ç  î ña  µ  íc®óng    h tr  c nh n   quy  nh  µ  ã  Öu  ®Þ v c hi qu¶. §i Ò u    Ò   ån  èn  u  : 4. V ngu v ®Ç t ­ Ng ©n    s¸ch Trung  ng  u      ¬ ®Ç tcho    ù      ©n      í     ¶o; c¸c d ¸n:did ra biªngi ih¶i® ,   did©n  ×  iÒu  Ön    v® ki s¶n  Êtqu¸ khã  xu     kh¨n;did©n  ©y  ùng  ïng kinh tÕ  íi    xd v    m  ë   ¬i diÖn  Ých  t  n  t ®Ê hoang  ãa  h cßn  ín,tËp  l  trung,cã    kh¶  n¨ng  Õp  Ën  ti nh nhiÒu  ©n    µivïng. d c ngo   §èivíi ù      nh  ©n      ù do, tïytõng  êng  îp cô  Ó        ¸n æn ®Þ d d dic t       tr h   th ®Ó xem   xÐt viÖc  u  .   ®Ç t ­Ng ©n    s¸ch ®Þa  ¬ng  u    ùc hiÖn    ù      ©n  éivïng nh»m     ph ®Ç tth   c¸cd ¸n did n    thùc hiÖn  Öc  è  Ý l¹ d©n  ,khaith¸c®Êt    vi b tr     i c     hoang  ãa    iÓn s¶n  Êt h ph¸ttr   xu   n«ng,l©m, ng      nghiÖp,ph¸ttr Ónngµnh  Ò.    i   ngh §i Ò u      5. Tæ chøc  ùchiÖn: th   1.Tr¸chnhiÖ m  ña    é,ngµnh:     c c¸cb   a) Bé    N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n: ­ Chñ   ×,phèihîp  íic¸c bé, ngµnh  ã  ªnquan  µ  û     ©n  ©n     tr     v      c li   v U ban nh d c¸ctØnh:   +  ©y   ùng  X d quy  ¹ch, kÕ   ¹ch  Ò   Ünh  ùc    ©n   ùc  Ön    ho   ho vl v di d th hi quy ho¹ch,bè  Ýd©n    µn  èc.   tr   c to qu +  Ó m     Ki tra,gi¸m    ¸nh    Õt  s¸t,® gi¸k qu¶  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  Ò     ©n  ¹  th   k ho v did ti c¸c ®Þa   ¬ng; ®Ò   Êt c¸c gi¶iph¸p    chøc    ph   xu       ®Ó tæ  qu¶n  ývµ  ùc hiÖn  ã  l   th   c hiÖu qu¶  Ýnh  ch s¸ch did©n  ùc hiÖn     th   quy  ¹ch,bè  Ýd©n  . ho   tr   c ­ H íng dÉn  û     ©n  ©n        U ban nh d c¸c tØnh  Ò   v quy  ¹ch  µ  chøc  ho v tæ  qu¶n  lý, ùc hiÖn  ù      ©n   th   d ¸n did theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h
  5. 5 ­ Chñ  ×, èihîp víi é  µichÝnh    tr  ph       T   B ban  µnh  h Th«ng   ªntÞch  íng dÉn  tli   h  viÖc  ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch did©n     quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy. ®Þ t i ®Þ n ­ X ©y  ùng,cñng  è  Ö   èng  chøc    d   c h th tæ  chuyªn ngµnh  õ trung ¬ng  n     t    ®Õ ®Þa  ¬ng  ¸p  ph ® øng  Öm  ô  nhi v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     ©n. l  n   did b) C¸c  é: K Õ   ¹ch  µ  Çu ,Tµi chÝnh    B   ho v§ t    tæng  îp kÕ   ¹ch dµih¹n  µ  h   ho     v hµng n¨m  Ò     ©n  ùc hiÖn  v did th   quy  ¹ch,bè  Ýd©n    ×nh Thñ íng ChÝnh  ho   tr   c tr   t  phñ phª  Öt;híng dÉn  ÷ng  Ên    éc  duy     nh v ®Ò thu tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýcña  õng  l  t ngµnh  µ  è  Ý vèn  u    v b tr   ®Ç tcho    ù      ©n  ∙  îc cÊp  ã  Èm  Òn  c¸c d ¸n di d ®®  c th quy phª duyÖt.   c) C¸c  é,ngµnh    chøc    b  c¨n cø  n¨ng,nhiÖ m   ô  ña  × nh  ã  Õ   ¹ch cô    vc m c k ho   thÓ    iÓnkhaithùc hiÖn  ®Ó tr       Quy Õt  nh  µy. ®Þ n d)  Ò   § nghÞ   y   Trung  ng  Æt   Ën    èc  Öt Nam , c¸c    ñ ban ¬ M tr Tæ qu Vi     tæ chøc  Ýnh  Þ­ x∙héitham    chøc  Ën  ng  ©n  ©n, tham    ch tr         giatæ  v ®é nh d   gia gi¸m  s¸tc¸c cÊp, c¸c ngµnh  ùc hiÖn  ñ  ¬ng, chÝnh        th   ch tr   s¸ch  ña  c §¶ng, ph¸p  Ët   lu   cña  µ   ícvÒ     ©n  ùc hiÖn  Nh n   did th   quy  ¹ch,bè  Ýd©n  . ho   tr   c 2.Tr¸chnhiÖ m  ña  û     ©n  ©n        c U ban nh d c¸ctØnh: a) X ©y  ùng    d quy  ¹ch,kÕ   ¹ch dµih¹n  µ  µng  ho   ho     v h n¨m  Ò     ©n, bè  Ý v did   tr   d©n  ,b¸o c¸o Bé  c       N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu     K ho   § t®Ó     tæng  îp tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt. h    t  ph phª duy b) ChØ   o  Öc  Ëp, tr×nh  Êp  ã  Èm   ®¹ vi l   c c th quyÒn  phª duyÖt, tæ    chøc  thùc hiÖn  ù      ©n  ùc hiÖn    d ¸n did th   quy  ¹ch,bè  Ýd©n  ,c«ng  è    ù    ho   tr   c  b c¸c d ¸n, chÝnh  s¸ch    ©n   µ  íng  Én  ©n  ©n   di d vh d nh d tham  gia  ùc  Ön; hµng  th hi   n¨m  tæng  îp  ×nh  ×nh  ùc  Ön    ©n  ht h th hi di d b¸o c¸o    é:  c¸c B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t  tr Ónn«ng  i  th«n,K Õ   ¹ch vµ  Çu ,TµichÝnh.   ho   § t    c)KiÓ m       tra,gi¸m    Öc  s¸tvi qu¶n  ý, chøc  ùc hiÖn  ù      a  µn  l  tæ  th   d ¸n trªn®Þ b tØnh, ®¶m     b¶o  Öu  hi qu¶  Ò   ç  îvµ  u    nh»m   ¹o ®iÒu  Ön    êi v h tr  ®Ç t t  ki ®Ó ng   d©n  ím    nh  s æn ®Þ s¶n  Êtvµ  i sèng  ¹ n¬i®Þnh    íi. xu   ®ê   t    i cm d) Huy  ng  µ  ång ghÐp    ån  èn    ®é v l   c¸cngu v bao  å m   èn  u      iÓn, g v ®Ç tph¸ttr   vèn  ù  s nghiÖp    u    ®Ó ®Ç tcho  ù    õCh ¬ng  ×nh m ôc    èc    ãa  i, d ¸n t   tr   tiªuqu giax ®ã   gi¶m  Ìo vµ  Öc  µm,Ch ¬ng  ×nh 135..   è  Ýnguån  èn  îcng©n  ngh   vi l   tr   .b tr   ; v ®  s¸ch  trung  ng  u    vµ  ©n  ¬ ®Ç t ng s¸ch  a   ¬ng, nguån  èn  ®Þ ph   v vay  Ýn  ông, vèn  td   viÖn  î(nÕu  ã) trªncïng  ét  a   µn    ùc  Ön  ù  vµ  ¶m     tr  c    m ®Þ b ®Ó th hi d ¸n  ® b¶o hiÖu qu¶  u  . ®Ç t ®) Ph¸thiÖn, ng¨n  õa  µ  ö  ýnghiªm      ng v x l   theo ph¸p  Ëtnh÷ng  µnh    lu   h vi lõa®¶o, dô  ç  ng  µo  êibá    ¬ng      ùdo  ©y  Ëu      d ®å b r   quª h dic t   g h qu¶  Êu  x hoÆc     vi ph¹m ph¸p luËt.   e)  ©y   ùng, cñng  è  ¬  X d   c c quan chuyªn  µnh  ùc  Ön  Ö m   ô    ng th hi nhi v di d©n, quy  ¹ch,bè  Ýd©n    ña  a  ¬ng.   ho   tr   c c ®Þ ph §i Ò u 6. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ¨ng  ® C«ng    b¸o.C¸c quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     ®Þ n ®Ò b∙i bá.
  6. 6 §i Ò u 7. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Thñ  ëng    µnh  ã  ªnquan  µ  ñ   Þch  û   thu Ch ph   tr c¸c ng c li   v Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2