Quyết định 190/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
47
lượt xem
6
download

Quyết định 190/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 190/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 190/2005/QĐ-UB

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 190/2005/Q -UB Hà N i, ngày 16 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM PHÁT TRI N QU T. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; - Căn c Lu t t ai và Lu t Xây d ng năm 2003; - Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành lu t t ai và Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng h tr tái nh cư khi nhà nư c thu h i t; - Căn c Thông tư Liên t ch s 38/2004/TTLT-BTNMT- BNV ngày 31/12/2004 c a B Tài nguyên Môi trư ng và B N i v hư ng d n v ch c năng nhi m v quy n h n và t ch c c a Văn phòng ăng ký quy n s d ng t và T ch c phát tri n qu t; - Căn c Quy t nh s 03/2005/Q -UB ngày 11/01/2005 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c thành l p Trung tâm Phát tri n Qu t và Quy t nh s 4868/Q -UB ngày 15/7/2005 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c i u ch nh b sung m t s i u trong Quy t nh s 03/2005/Q -UB ngày 11/01/2005 c a UBND Thành ph Hà N i; - Xét T trình s 13/TTr -TTPTQ ngày 20/4/2005 c a Trư ng Ban ch o Gi i phóng M t b ng. Thành ph v vi c ban hành Quy ch ho t ng c a Trung tâm Phát tri n Qu t thu c Ban ch o Gi i phóng M t b ng Thành ph ; - Xét ngh c a Giám c S N i v Hà N i, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch T ch c ho t ng c a Trung tâm Phát tri n qu t, g m 5 chương và 16 i u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c S N i v thành ph , Trư ng Ban ch o Gi i phóng M t b ng Thành ph , Giám c các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND qu n, huy n có liên quan, Giám c Trung tâm Phát tri n qu t thi hành quy t nh này./. T/M UBND THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH
 2. Lê Quý ôn QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM PHÁT TRI N QU T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 190/2005/Q -UB ngày 16/11/2005 c a U ban nhân dân TP Hà N i) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1.1. Tên ơn v : Trung tâm Phát tri n Qu t (g i t t là Trung tâm), ư c thành l p theo Quy t nh s 03/2005/Q -UB ngày 11/01/2005 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i. 1.2. Tr s chính c a Trung tâm t t i: Tòa nhà 5 t ng, s 269, ph Kim Mã, qu n Ba ình, thành ph Hà N i. 1.3. i n tho i giao d ch: (04)8.236.217 S Fax: (04)7.261.916. i u 2. Trung tâm là ơn v s nghi p có thu, tr c thu c Ban ch o Gi i phóng M t b ng Thành ph ; có tư cách pháp nhân y , ư c s d ng con d u riêng; ư c m tài kho n t i Kho b c và Ngân hàng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Chương II CH C NĂNG NHI M V QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M i u 3. Ch c năng: Trung tâm phát tri n Qu t là T ch c phát tri n qu t c a Thành ph Hà N i có ch c năng t ch c th c hi n vi c b i thư ng h tr , tái nh cư i v i trư ng h p Nhà nư c thu h i t sau khi có quy ho ch, k ho ch s d ng t ư c xét duy t và qu n lý qu t thu c khu v c ô th và khu v c ã có quy ho ch phát tri n ô th mà Nhà nư c ã thu h i nhưng chưa giao, chưa cho thuê. ChuNn b qu t ph c v các d án xây d ng phát tri n các c ng trình công c ng, các khu ô th , khu công nghi p, ch xu t..., theo quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và giao th c hi n. i u 4. Nhi m v :
 3. 4.1. Căn c quy ho ch, k ho ch s d ng t ư c c p có thNm quy n phê duy t, xây d ng k ho ch, l p phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư trình UBND Thành ph phê duy t, th c hi n thu h i t theo quy ho ch, k ho ch; 4.2. L p báo cáo nhi m v u tư thu h i các khu t ã ư c UBND thành ph giao nhi m v b i thư ng gi i phóng m t b ng, trình UBND thành ph phê duy t. 4.3. Th c hi n vi c i u tra, l p phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư GPMB theo quy t nh thu h i t c a UBND c p có thNm quy n i v i trư ng h p thu h i t sau khi có quy ho ch, k ho ch s d ng t ư c xét duy t mà chưa có công trình, d án c th ; 4.4. Qu n lý qu t thu h i theo m c 4.1 trên ây và qu n lý qu t do Nhà nư c thu h i theo các kho n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 i u 38 Lu t t ai i v i t thu c khu v c ô th , khu v c ã có quy ho ch phát tri n ô th ; 4.5. Nh n chuy n như ng quy n s d ng t trong khu v c có quy ho ch ph i thu h i t mà ngư i s d ng t có nhu c u chuy n i nơi khác trư c khi nhà nư c quy t nh thu h i; 4.6. Gi i thi u a i m u tư, v n ng u tư vào qu t ư c giao qu n lý l p k ho ch s d ng t ư c giao qu n lý trình UBND Thành ph xét duy t; 4.7. T ch c u th u d án và u giá quy n s d ng t i v i khu t ư c giao qu n lý theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; 4.8. Qu n lý u tư xây d ng các công trình h t ng k thu t và xây d ng nhà tái nh cư trung khu t ư c giao qu n lý theo quy ho ch c a Thành ph ; 4.9. S d ng qu t ư c giao qu n lý làm qu t d tr i u ti t các nhu c u v t ai theo quy t nh c a UBND Thành ph phù h p v i qui ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c phê duy t; 4.10. Bàn giao t ang qu n lý cho ngư i ư c giao t, cho thuê t theo quy t nh c a UBND Thành ph ; 4.11. Ph i h p các cơ quan có liên quan xây d ng k ho ch và t ch c công tác ào t o, chuy n i ngành ngh lao ng i v i các h n m trong khu v c b thu h i t; 4.12. Th ng kê báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo qui nh; 4.13. Th c hi n ch h ch toán, qu n lý v thu, chi tài chính cho các nhi m v trên, trích n p ngân sách theo Lu t Ngân sách v qu n lý v n u tư, theo Quy ch thu chi tài chính c a Trung tâm Phát tri n Qu t ã ư c UBND Thành ph phê duy t; 4.14. Qu n lý t ch c, biên ch cán b viên ch c, lao ng h p ng và tài s n ư c giao theo úng ch quy nh c a Nhà nư c và c a Thành ph ;
 4. 4.15. Th c hi n các nhi m v khác do UBND Thành ph giao theo quy nh c a Thành ph và c a Lu t pháp hi n hành; i u 5. Quy n h n và trách nhi m c a Trung tâm: 5.1. Căn c các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph , Trung tâm ư c ch ng ph i h p v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài th c hi n vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư i v i trư ng h p nhà nư c thu h i t sau khi ã có quy ho ch, k ho ch s d ng t ư c xét duy t và qu n lý qu t nhà nư c ã thu h i nhưng chưa giao, chưa cho thuê; 5.2. ư c phép s d ng ngu n kinh phí c a nhà nư c th c hi n các nhi m v ư c giao theo k ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê chuNn. Ngu n kinh phí ho t ng c a Trung tâm ư c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t, Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có th t m b o m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên và Quy ch qu n lý Tài chính c a Trung tâm ư c c p có thNm quy n phê chuNn; 5.3. ư c s d ng các ngu n t m ng, v n vay c a các t ch c tài chính, tín d ng (các Qu u tư, h tr , ngân hàng), cá nhân trong vi c th c hi n chuNn b qu t ph c v cho các d án xây d ng phát tri n các công trình theo quy ho ch và k ho ch s d ng t ã ư c các c p có thNm quy n phê duy t; 5.4. Trung tâm có trách nhi m th c hi n t t quy nh c a nhà nư c và c a Thành ph liên quan n các nhi m v ư c giao. Ngoài các nhi m v thư ng xuyên ư c giao, Trung tâm xây d ng quy nh m c khoán g n t ng công vi c và công trình cho cán b , viên ch c, nhân viên trong Trung tâm ho c ký các h p ng thuê mư n các ơn v , cá nhân có chuyên môn, nghi p v th c hi n các nhi m v ư c giao tuân th úng các ch quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a Thành ph , 5.5. Các quy n khác theo quy nh c a Thành ph và Lu t pháp hi n hành; Chương III CƠ C U T CH C B MÁY VÀ LAO NG i u 6. Cơ c u t ch c b máy và ho t ng c a Trung tâm: Trung tâm Phát tri n Qu t ho t ng và i u hành theo ch m t th trư ng. V cơ c u t ch c b máy: 1. Lãnh o Trung tâm: Có Giám c Trung tâm và t 01 n 03 Phó giám c Trung tâm; 2. Các b ph n giúp vi c c a Trung tâm, g m: 2.1. Phòng Hành chính - T ch c:
 5. - Th c hi n nhi m v công tác t ch c cán b , lao ng ti n lương, ào t o cán b , hành chính qu n tr , văn phòng, m b o cơ s v t ch t, phương ti n làm vi c cho Trung tâm ho t ng theo nhi m v ư c giao; - Xây d ng k ho ch và l p d toán thu chi tài chính hàng năm theo ch hi n hành, t ch c qu n lý th c hi n ngu n kinh phí trên; - Th c hi n qu n lý các ngu n v n c a Trung tâm, h ch toán k toán theo ch quy nh c a Nhà nư c; - Qu n lý tài s n c a cơ quan, th c hi n công tác lưu tr và qu n lý h sơ cán b , viên ch c và ngư i lao ng theo qui nh hi n hành; - Nghiên c u và xu t các chính sách liên quan n các m c thu, chi ph c v nhi m v c a Trung tâm; - Th c hi n các nhi m v khác do Lãnh o Trung tâm giao; 2.2. Phòng K ho ch - kinh doanh: - xu t và xây d ng k ho ch thu h i ( t theo quy ho ch ư c duy t ng n h n và dài h n trên a bàn thành ph ; - Căn c nhi m v ư c giao v thu h i t theo quy ho ch ho c giao t thu h i theo i u 38 Lu t t ai năm 2003, d th o các văn b n, công văn trình Giám c báo cáo UBND Thành ph và g i các s , ngành liên quan gi i quy t t m thu h i ho c thu h i t gi i phóng m t b ng; - Th c hi n nhi m v v t ch c u th u d án, u th u công trình, u giá quy n s d ng t do Trung tâm qu n lý; - Kh o sát, i u tra xã h i h c, ph i h p hư ng d n v i các cơ quan liên quan xây d ng k ho ch và t ch c công tác ào t o, chuy n i ngành ngh lao ng i v i các h n m trong khu v c b thu h i t; - xu t phương án tư v n u tư vào qu t do Trung tâm qu n lý; - Tham gia xu t m c thu v óng góp h t ng c a các ch u tư ho c mua qu nhà tái nh cư trên khu t Trung tâm ư c giao qu n lý, trình UBND Thành ph xem xét, phê chuNn; - Báo cáo và th c hi n các nhi m v khác do Lãnh o Trung tâm giao; 2.3. Phòng B i thư ng gi i phóng m t b ng: - Giúp Giám c Trung tâm, xây d ng k ho ch chung và k ho ch cho t ng khu t ư c giao thu h i t ch c th c hi n công tác gi i phóng m t b ng theo úng quy trình, quy nh hi n hành; - xu t v chính sách gi i phóng m t b ng c th áp d ng cho t ng khu v c d án;
 6. - L p phương án t ng th và phương án chi ti t v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi th c hi n công tác thu h i t, gi i phóng m t b ng thNm nh và trình phê duy t; - Ph i h p v i phòng Qu n lý qu t và nhà ti p nh n, bàn giao t sau gi i phóng m t b ng và bàn giao l i t ã gi i phóng m t b ng cho t ch c, cá nhân ư c giao s d ng; - Th c hi n các nhi m v khác do Lãnh o Trung tâm giao; 2.4. Phòng Qu n lý qu t và nhà: - xu t quy ch , quy nh qu n lý qu t thu h i, qu nhà tái nh cư ư c giao qu n lý; - xu t qui mô và a i m tái nh cư ph c v công tác gi i phóng m t b ng c a các d án trên khu t ư c giao qu n lý trình c p có thNm quy n phê duy t; - Ti p nh n và qu n lý qu t sau khi ã th c hi n xong gi i phóng m t b ng, qu nhà tái nh cư sau khi xây d ng trên t ư c giao và bàn giao cho ngư i s d ng theo quy t nh c a c p có thNm quy n; - Ti p nh n, qu n lý qu t khi UBND Thành ph thu h i và giao Trung tâm qu n lý; - Nh n chuy n như ng quy n s d ng t trong khu v c có quy ho ch ph i thu h i t mà ngư i s d ng t có nhu c u chuy n i nơi khác trư c khi Nhà nư c quy t nh thu h i t; - Qu n lý u tư xây d ng h t ng k thu t, nhà tái nh cư, tham gia t ch c u th u d án công trình và u giá quy n s d ng t; - Th c hi n các nhi m v khác do Lãnh o Trung tâm giao; 2.5. Ban qu n lý d án u tư xây d ng. Là ơn v tr c thu c Trung tâm Phát tri n qu t ho t ng t trang tr i, ư c thành l p và th c hi n các nhi m v tuân th các quy nh t i Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph và các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành. i u 7. Giám c Trung tâm Phát tri n Qu t: 7.1. Giám c Trung tâm do Trư ng ban ch o Gi i phóng M t b ng Thành ph ngh UBND Thành ph b nhi m và mi n nhi m, có th i h n; 7.2. Giám c Trung tâm là Th trư ng tr c ti p c a Trung tâm Phát tri n Qu t, ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph Hà N i, Ban ch o Gi i phóng M t b ng Thành ph v các m t ho t ng c a Trung tâm; i u 8. Nhi m v và quy n h n c a Giám c Trung tâm Phát tri n Qu t:
 7. 8.1. Ch u trách nhi m qu n lý và i u hành toàn b ho t ng c a Trung tâm trong vi c th c hi n nhi m v ư c UBND Thành ph và Ban ch o gi i phóng m t b ng Thành ph giao. Quy t nh các v n liên quan n ho t ng c a Trung tâm và ch u trách nhi m pháp lý v các quy t nh c a cá nhân; 8.2. i u ch nh, s p x p lao ng gi a các b ph n c a Trung tâm trong quy trình xây d ng và th c hi n k ho ch, chương trình công tác. Xây d ng và quy nh ch làm vi c, ch khen thư ng hoàn thành công vi c và t ng k t năm theo quy nh; 8.3. Xây d ng cơ c u t ch c b máy và qu n lý cán b , viên ch c, nhân viên và lao ng h p ng c a Trung tâm. ư c u quy n c a Trư ng Ban ch o ký h p ng lao ng i v i cán b , nhân viên vào làm vi c t i Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t và phân c p qu n lý cán b , công ch c, viên ch c và lao ng h p ng c a Thành ph ; 8.4. Trình c p có thNm quy n quy t nh khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, nhân viên và h p ng lao ng theo phân c p qu n lý; 8.5. xu t v i Trư ng Ban ch o Gi i phóng M t b ng Thành ph quy t nh b nhi m và mi n nhi m Phó giám c Trung tâm theo trình t và quy nh v công tác cán b c a Thành ph ; 8.6. Quy t nh b nhi m ho c mi n nhi m các ch c v Trư ng, Phó phòng thu c Trung tâm; 8.7. ư c ký các h p ng nghiên c u khoa h c và các h p ng thuê, mư n chuyên gia biên so n, biên t p các v n nghiên c u khoa h c v lĩnh v c công vi c ư c giao; 8.8. Ch u trách nhi m v các báo cáo thanh quy t toán tài chính và các ch thu chi tài chính c a Trung tâm tuân th các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a Thành ph Hà N i v qu n lý tài chính; 8.9. Th c hi n quy ch dân ch cơ quan. Ch p hành các quy nh v thanh tra, ki m tra c a Nhà nư c và c a các c p qu n lý có thNm quy n; i u 9. Phó Giám c Trung tâm Phát tri n Qu t: 9.1. Phó Giám c Trung tâm là ngư i giúp vi c Giám c Trung tâm qu n lý i u hành: m t s m t công tác do Giám c Trung tâm phân công và u quy n, ch u trách nhi m tr c ti p trư c Giám c Trung tâm v các m t công tác ư c giao; 9.2. Phó Giám c Trung tâm do Giám c Trung tâm ngh Trư ng Ban ch o Gi i phóng M t b ng quy t nh b nhi m, mi n nhi m; i u 10. Biên ch và lao ng h p ng c a Trung tâm: 10.1. S lư ng biên ch cán b , viên ch c c a Trung tâm n m trong t ng biên ch c a Ban ch o Gi i phóng M t b ng Thành ph do UBND Thành ph phân b hàng năm. Vi c b sung thêm biên ch ph i xu t phát t yêu c u nhi m v kh năng phát
 8. tri n c a ơn v và ph i ư c Trư ng ban ch o Gi i phóng M t b ng Thành ph nh t trí ngh ; Căn c vào s lư ng biên ch ư c giao, Trung tâm th c hi n vi c tuy n d ng và ti p nh n cán b , viên ch c theo úng các quy nh c a Thành ph , tuân th Pháp l nh cán b , công ch c và các văn b n hư ng d n th c hi n quy nh v qu n lý cán b , công ch c, viên ch c; 10.2. H p ng lao ng trong ch tiêu ư c giao và h p ng lao ng theo Ngh nh 68/N -CP c a Chính ph : Căn c yêu c u nhi m v và th c t ho t ng, Giám c Trung tâm Phát tri n Qu t báo cáo Trư ng Ban ch o Gi i phóng M t b ng Thành ph , ngh UBND Thành ph xem xét giao ch tiêu h p ng lao ng Trung tâm hoàn thành t t nhi m v ư c giao; 10.3. Ngoài s biên ch và h p ng lao ng ư c hư ng các ch chính sách hi n hành c a nhà nư c, Trung tâm ư c s d ng h p ng lao ng th i v và h p ng lao ng có th i h n xác nh, hư ng qu ti n công l y t ngu n kinh phí khác c a Trung tâm, ch ti n lương, ti n công và các chính sách khác c a các h p ng lao ng ư c th c hi n theo B Lu t Lao ng và các quy nh c a Nhà nư c; 10.4. Vi c ký k t h p ng lao ng th c hi n theo quy nh c a B Lu t lao ng và quy nh c a UBND Thành ph ; Chương IV CÁC M I QUAN H CÔNG TÁC i u 11. Trung tâm Phát tri n qu t là ơn v tr c thu c Ban ch o Gi i phóng M t b ng Thành ph , có trách nhi m tri n khai th c hi n chương trình, k ho ch phát tri n qu t c a Thành ph , ch ng ph i h p v i các S , Ban, Ngành và UBND các qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n và các t ch c có liên quan th c hi n t t nhi m v ư c giao; i u 12. Trong quan h công tác v i Ban ch o Gi i phóng M t b ng Thành ph , Trung tâm là ơn v tr c thu c, có trách nhi m: 12.1. Xây d ng chương trình công tác c a ơn v báo cáo Ban ch o Gi i phóng M t b ng Thành ph ; 12.2. Tuân th các quy nh v qu n lý t ch c b máy, cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng theo phân c p c a UBND Thành ph và quy ch t ch c ho t ng c a Ban ch o Gi i phóng M t b ng Thành ph ; 12.3. T ng h p thông tin, báo cáo tình hình ho t ng toàn di n c a Trung tâm v i lãnh o Ban ch o Gi i phóng M t b ng Thành ph có công tác ch o k p th i các m t ho t ng c a ơn v ; 12.4. Trong trư ng h p ư c Trư ng Ban ch o u quy n tr c ti p th c hi n m t s ho t ng c th , ph i có báo cáo n i dung k t qu công vi c ư c u quy n và ch u trách nhi m v n i dung c a công vi c ư c giao;
 9. 12.5. i v i các m t ho t ng công tác khác (như sinh ho t: ng, oàn th chính quy n...) ư c t ch c và th c hi n trong ho t ng chung v i Ban ch o Gi i phóng M t b ng Thành ph ; i u 13. Quan h gi a Trung tâm v i các ơn v có liên quan c a Thành ph là quan h ph i h p, h p tác, Trung tâm có trách nhi m ph i h p gi i quy t các m t công tác th c hi n nhi m v ư c giao, c th là: 13.1. V ch thông tin báo cáo, Trung tâm có trách nhi m: 13.1.1. Cung c p các văn b n, tài li u c n thi t liên quan n công tác c a Trung tâm các ơn v có liên quan xem xét gi i quy t, t ng h p và báo cáo UBND Thành ph ; 13.1.2. Báo cáo thư ng xuyên v i Trư ng Ban ch o Gi i phóng M t b ng Thành ph v i UBND Thành ph v ti n và s ph i k t h p gi a các ơn v có liên quan th c hi n nhi m v công tác ư c giao; 13.1.3. Ch ng liên h v i các ơn v có liên quan tri n khai công tác thu h i t và qu n lý qu t ã thu h i; 13.1.4. Th c hi n c i cách hành chính i v i công tác công vi c ư c giao; 13.2. V tr s làm vi c, trang thi t b ph c v công tác c a Trung tâm: 13.2.1. Tr s làm vi c và trang thi t b ph c v công tác c a Trung tâm do UBND Thành ph b trí và c p theo quy nh; 13.2.2. Trung tâm có trách nhi m qu n lý tr s nơi làm vi c và s d ng các trang thi t b ư c c p theo úng công năng, tính năng, công d ng c a trang thi t b , ti t ki m và hi u qu úng quy nh; i u 14. Trách nhi m c a các S , Ban, Ngành, UBND các qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n có liên quan: 14.1. S Quy ho ch - Ki n trúc: 14.1.1. Cung c p tư li u, tài li u, b n quy ho ch chi ti t các khu t ư c UBND thành ph và c p có thNm quy n phê duy t cho Trung tâm Phát tri n Qu t (trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày ư c phê duy t). Khi Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i trình các s li u và xác nh ch gi i ư ng các khu t trên; khi Trung tâm yêu c u, S có văn b n tho thu n ch p thu n ch gi i ư ng (trong th i h n 05 ngày làm vi c) Trung tâm làm các th t c c n thi t th c hi n thu h i t; 14.1.2. K t khi nh n ư c văn b n giao nhi m v c a UBND Thành ph , giao cho Trung tâm Phát tri n Qu t thu h i t, S có văn b n gi i thi u a i m khu t gi i phóng m t b ng Trung tâm th c hi n (trong th i h n 15 ngày làm vi c); i v i trư ng h p trong văn b n ã ghi rõ v trí, a i m, di n tích và ch c năng
 10. phù h p v i quy ho ch ư c duy t c a khu t thì S không c n ra văn b n gi i thi u a i m; 14.2. S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t: 14.2.1. Cung c p K ho ch s d ng t hàng năm ư c H i ng nhân dân Thành ph phê duy t và b n chi ti t kèm theo c a t ng s , ngành, qu n, huy n trên a bàn thành ph cho Trung tâm Phát tri n Qu t sau 15 ngày công b quy t nh; 14.2.2. Cung c p trích l c b n a chính, trích sao h sơ a chính v các khu t ã ư c UBND Thành ph giao cho Trung tâm Phát tri n Qu t b i thư ng gi i phóng m t b ng, thu h i t sau 7 ngày nh n ư c văn b n ngh c a Trung tâm; 14.2.3. Khi n p h sơ xin giao t (Thu h i theo quy ho ch, k ho ch s d ng t khi chưa có d án u tư mà UBND Thành ph giao cho Trung tâm Phát tri n Qu t gi i phóng m t b ng) thì h sơ n p không ph i có tho thu n c a a phương, nơi có t b thu h i, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t xem xét, trình UBND Thành ph ra Quy t nh thu h i t; 14.2.4. i v i t thu c khu v c ô th , khu v c ã có quy ho ch phát tri n ô th ph i thu h i theo các kho n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 i u 38 Lu t t ai, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t ph i h p Trung tâm Phát tri n Qu t xem xét, ki m tra trình UBND Thành ph ra quy t nh thu h i t; 14.2.5. Sau khi có Quy t nh giao t i v i di n tích khu t th c hi n gi i phóng m t b ng theo quy ho ch, k ho ch s d ng t do Trung tâm Phát tri n Qu t th c hi n nhi m v thu h i, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t ch o Công ty o c a chính c m m c và bàn giao m c gi i cho Trung tâm (trong th i h n 05 ngày, k t ngày Trung tâm có văn b n ngh ); 14.3. S Tài chính: 14.3.1. Hàng năm, căn c vào nhu c u v n c a Trung tâm phát tri n qu t th c hi n các công vi c ư c UBND Thành ph giao v thu h i t, b i thư ng, gi i phóng m t b ng, chuNn b trư c ngu n qu t s ch, u th u d án, u giá quy n s d ng t S Tài chính ch trì, xem xét cân i các ngu n v n c p, v n vay ưu ãi..., t ng h p, báo cáo UBND Thành ph trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c công văn ngh c a Trung tâm phát tri n qu t; 14.3.2. Hư ng d n và thNm nh các m c giá thu ti n khi u th u d án, u giá quy n s d ng t óng góp xây d ng h t ng k thu t..., do Trung tâm phát tri n qu t ngh trong th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày S nh n ư c công văn c a Trung tâm; 14.4. S K ho ch u tư: 14.4.1. Hàng năm, căn c k ho ch thu h i t ư c UBND Thành ph phê duy t giao cho Trung tâm th c hi n, S K ho ch - u tư báo cáo UBND Thành ph b trí v n chuNn b u tư, chuNn b th c hi n b i thư ng, gi i phóng m t b ng và th c hi n
 11. d án (n u có) theo úng quy nh và ch o c a UBND Thành Ph giao Trung tâm t ch c tri n khai th c hi n; 14.4.2. Sau khi có ý ki n c a UBND Thành ph giao cho Trung tâm chuNn b qu t trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c T trình c a Trung tâm, S K ho ch- u tư trình UBND Thành ph ra quy t nh phê duy t nhi m v chuNn b u tư, l p D án xây d ng h t ng k thu t khu t cho Trung tâm. Trong ó bao g m chi phí chuNn b u tư, chi phí ph c v gi i phóng m t b ng, chi phí l p d án xây d ng h t ng k thu t (n u có); 14.5. U ban nhân dân các qu n, huy n: 14.5.1. Sau khi UBND thành ph có văn b n giao nhi m v cho Trung tâm phát tri n qu t thu h i t t i các a phương, UBND qu n, huy n ra văn b n ch o các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã (phư ng), th tr n nơi có t b thu h i (trong th i h n 05 ngày k t ngày Trung tâm có văn b n ngh ) tham gia công tác gi i phóng m t b ng theo quy nh; 14.5.2. Th c hi n nhi m v , ch c năng theo thNm quy n ph c v công tác gi i phóng m t b ng trên a bàn; 14.6. U ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n: 14.6.1. Ph i h p v i Trung tâm phát tri n qu t, theo s ch o c a UBND Thành ph và UBND qu n, huy n, th c hi n các công vi c có liên quan v b i thư ng, gi i phóng m t b ng trên a bàn; 14.6.2. Th c hi n nhi m v , ch c năng theo thNm quy n trong vi c qu n lý, s d ng t ai trên a bàn, ch ng xâm ph m, l n chi m t công, t do Trung tâm ư c giao qu n lý; Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 15. Quy ch này có hi u l c t ngày ư c UBND Thành ph phê duy t. Các quy t nh khác trái v i quy ch này u ư c bãi b . Trư ng Ban ch o Gi i phóng M t b ng Thành ph , Giám c Trung tâm Phát tri n Qu t có trách nhi m ph bi n, công b công khai cho các ơn v có liên quan n công tác chuNn b và phát tri n qu t, cán b , công ch c, nhân viên và h p ng lao ng c a Trung tâm ư c bi t và nghiêm ch nh ch p hành; i u 16. Quy ch này g m 5 Chương và 16 i u. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c c n b sung, s a i Quy ch này, Giám c Trung tâm Phát tri n Qu t báo cáo Trư ng Ban ch o Gi i phóng M t b ng Thành ph trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản