intTypePromotion=1

Quyết định 191/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định 191/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 191/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 191/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  191/1999/Q§­N H N N 1   n g µ y  31  n th¸ng  n¨ m  1999 V Ò   t û  Ö  d ù  tr÷ b ¾ t  u é c  è i víi 5  l b ®  c¸c t æ  c h ø c t Ý n  dông thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­    C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc sè  cø  Ng h Nh n   01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu C¸c    tæ chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997; ­    C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­   Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh  ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u  ­   û  Ö  ù  ÷b ¾t  éc  ña    chøc  Ýn  ông  1.  T l d tr   bu c c¸c tæ  td (bao  å m   g c¶  ng  ®å VN,  ¹itÖ)nh  ngo     sau  : 1­   èivíitiÒn göikh«ng  ú  ¹n  µ  ã  ú  ¹n  íi th¸ng cña    ©n    §        k h v c k h d  12    c¸c Ng hµng  ¬ng  ¹i quèc  th m  doanh, Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  «   Þ, Chi   h th m  ph ® th     nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi,Ng ©n  µng  ªndoanh  µ  ng h n    h li   v C«ng    µichÝnh:6%   tyt     trªntæng  è    Òn göi.   s d ti   2­   èivíitiÒn göikh«ng  ú  ¹n  µ  ã  ú  ¹n  íi th¸ng cña    ©n    §        k h v c k h d  12    c¸c Ng hµng  ¬ng  ¹icæ   Çn  th m   ph n«ng  th«n,Ng ©n  µng  îp t¸c, ü   Ýn  ông  ©n     h h    Qu t d nh d©n trung¬ng,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n      td nh d khu  ùc:4%     v   trªntæng  è    Òn göi. s d ti   3­  èi víitiÒn  öi cã  ú  ¹n  õ 12  §   g   k h t   th¸ng trëlªn:0%         trªntæng  è    Òn s d ti   göi. 4­  èivíitiÒn  öicña    chøc  Ýn  ông  ã  è    Òn  öiph¶itÝnh  §   g  c¸c tæ  td c s d ti g     dù  ÷b ¾t  éc  íi500  iÖu ®ång  µ  Òn  öicña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  tr   bu d   tr   v ti g   Qu t d nh d c¬  ë,Hîp      Ýn  ông  µ  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo,tûlÖ  ù  ÷b ¾t  s  t¸cx∙t d v Ng h ph v ng       d tr   buéc  µ0%. l  5­ Trêng  îp tæ    h   chøc  Ýn  ông  îcThèng  c  ©n   µng  µ   íccho  td ®  ®è Ng h Nh n   phÐp  huy  ng  èn  ®é v b»ng  µng  Ön  Ët vµ  v hi v   cho  vay  b»ng  µng  Ön  Ët th× v hi v     ®èi víi è  èn      v huy  ng  s ®é b»ng  µng  Ön  Ët ®ã,  ûlÖ  ù  ÷b ¾t  éc  µ0%.  v hi v   t   d tr   bu l   Trêng  îp  chøc  Ýn  ông  îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc cho  Ðp  h tæ  td ®  ®è Ng h Nh n   ph huy  ng  èn  ®é v b»ng  µng  Ön  Ët nhng  v hi v   chuyÓn  æi  è  µng  Ön  Ët huy  ® sv hi v   ®éng  îc thµnh  èn  ®  v b»ng  Òn    ti ®Ó cho vay  ×  è  èn  th s v chuyÓn  æi  µnh  ® th tiÒn ph¶ithùc hiÖn  ù  ÷b ¾t  éc          d tr   bu nh quy  nh  ù  ÷b ¾t  éc  ®Þ d tr   bu b»ng  Òn. ti Chi tiÕtc¸c lo¹  Òn  öi quy  nh  ¹  Òu  cña     i ti g   ®Þ ti §i 11  Quy  Õ   ù  ÷b ¾t  ch d tr   buéc ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 51/1999/Q§­NHNN1   µy  th¸ng ng 10    02  n¨m  1999  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. c Th ®è Ng h Nh n
  2. 2 §i Ò u 2.­ TiÒn   ù  ÷ b ¾t  éc     d tr   bu b»ng  ng  Öt nam   ña      ®å Vi   c c¸c tæ chøc  Ýn  ông  öitrªntµi td g     kho¶n  Òn göikh«ng  ú  ¹n  ¹ Së  ti     k h t   Giao  Þch  ©n   i d Ng hµng  µ   íc hoÆc   Nh n   Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ¬i tæ  Ng h Nh n     ph n   chøc  Ýn  ông  Æt   ôsë  Ýnh; TiÒn  ù  ÷b ¾t  éc  td ® tr   ch   d tr   bu b»ng  ¹itÖ  cña  ngo     c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  öitrªntµikho¶n  Òn göikh«ng  ú  ¹n t¹ Së  td g     ti     k h     giao dÞch  i   Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n §i Ò u    TiÒn  öidù  ÷b ¾t  éc  ña    chøc  Ýn  ông  öit¹i 3.­  g   tr   bu c c¸c tæ  td g    Ng ©n   µng  µ   íc trong  ¹m    h Nh n   ph vi møc   ù  ÷ b ¾t  éc  d tr   bu quy  nh   îc ¸p ®Þ ®    dông møc    Êt0%/th¸ng. l∙su   i §i Ò u 4.­ Ng ©n   µng  µ   íc tr¶l∙ phÇn  îttiÒn  ù  ÷b ¾t  éc     h Nh n       i v  d tr   bu cña  chøc  Ýn  ông  tæ  td (bao  å m   ®ång  Öt nam   µ  ¹itÖ) göi trªntµi g c¶  Vi   v ngo           kho¶n kh«ng  ú  ¹n t¹ Ng ©n  µng  µ   ícnh  k h    i h Nh n   sau: 1­   èi víiphÇn  îttiÒn  ù  ÷ b ¾t  éc  §   v  d tr   bu b»ng  ng  Öt nam:  ©n   ®å Vi   Ng hµng  µ   íctr¶l∙  Nh n      b»ng    Êt tiÒn göikh«ng  ú  ¹n  i l∙su   i    k h b»ng  ng  Öt nam   ®å Vi   cña  chøc  Ýn  ông  öit¹  ©n   µng  µ   ícdo  èng  c  ©n   µng  tæ  td g  i Ng h Nh n   Th ®è Ng h Nhµ   ícquy  nh  n  ®Þ trong tõng thêikú.      2­   èivíi Çn  îttiÒn dù  ÷b ¾t  éc   §     ph v    tr   bu b»ng  ¹itÖ:Ng ©n  µng  µ   ngo     h Nh níctr¶l∙         b»ng    Êt tiÒn  öingo¹itÖ  i l∙ su   i g    kh«ng  ú  ¹n  ña  chøc  Ýn  ông  k h c tæ  td göit¹  ©n   µng  µ   ícdo  èng  c  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam      i Ng h Nh n   Th ®è Ng h Nh n     quy ®Þnh  trongtõng thêikú.      §i Ò u  ­   ©n   µng  µ   ícph¹tphÇn  Õu  Òn  ù  ÷b ¾t  éc  5.   Ng h Nh n     thi ti d tr   bu cña    chøc  Ýn  ông  c¸ctæ  td trong kú    duy  ×® îcquy  nh  ¹ ®iÒu  cña  tr     ®Þ ti  14  Quy   chÕ   ù  ÷b ¾t  éc  d tr   bu ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 51/1999/Q§­NHNN1   ngµy 10/02/1999 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íccô  Ó      Th ®è Ng h Nh n   th nh sau  : 1­  èi víiphÇn  Õu  Òn  ù  ÷b ¾t  éc  §   thi ti d tr   bu b»ng  ng  Öt nam   ®å Vi   trong  "kú duy  × dù  ÷b ¾t  éc" chÞu  tr   tr   bu   møc   ¹tb»ng  ph   150%     Êt t¸  Êp  èn  l∙ su   i i c v Ng ©n  µng  µ   ícc«ng  è  h Nh n   b trong tõng  êikú,tÝnh    Çn  Õu  ôtcho    th     trªnph thi h   c¶  ú duy  ×dù  ÷b ¾t  éc". "k   tr   tr   bu 2­   èivíiphÇn  Õu  Òn dù  ÷b ¾t  éc   §     thi ti   tr   bu b»ng  ¹itÖ  ngo   trong "kú      duy tr×dù  ÷b ¾t  éc"chÞu    tr   bu   møc  ¹tb»ng  ph   150%   Çn l∙suÊt cho  tr     i   vay  b»ng  «   ® la M ü   i  íitæ    ®è v   chøc  kinh tÕ  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     do  ®è Ng h Nh n     quy  nh  ®Þ trong tõng  êikú,tÝnh    Çn  Õu  ôt cho  "kú    th     trªnph thi h   c¶  duy  ×dù  tr   tr÷b ¾t  éc".   bu §i Ò u  6.­  Quy Õt ®Þnh  nµy cã  hiÖu lùc thi µnh kÓ  tõ ngµy     h 01/6/1999 vµ    ông    Ýnh  ú    ¸p d ®Ó t k duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  tr   tr   bu th¸ng6/1999.     Quy Õt  nh   µy  ®Þ n thay  Õ  th Quy Õt  nh   è  ®Þ s 52/1999/Q§­NHNN1   µy  ng 10/02/1999 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   Th ®è Ng h Nh n
  3. 3 §i Ò u 7.­ Ch¸nh     V¨n phßng, Ch¸nh    Thanh    ©n   µng  µ   íc, tra Ng h Nh n   Thñ   ëng    n   Þ   éc  ©n   µng  µ   íc ViÖt nam,  tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n     Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è, Chñ   Þch  éi ®ång  Ng h Nh n     ph   t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih quyÕt ®Þnh  µy.   n  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2