Quyết định 192/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:49

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định 192/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 192/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định buôn bán hàng dệt may, ký giữa Việt Nam và Cộng đồng châu Âu (EU) cho giai đoạn 2003-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 192/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Sè 192/2003/Q§-BTC ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2003 VÒ viÖc ban hµnh Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®Ó thùc hiÖn lé tr×nh gi¶m thuÕ nhËp khÈu theo HiÖp ®Þnh Bu«n b¸n Hµng dÖt, may ký gi÷a ViÖt Nam vµ Céng ®ång Ch©u ¢u (EU) cho giai ®o¹n 2003- 2005 Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 26/12/1991 vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 05/07/1993; sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; C¨n cø HiÖp ®Þnh Bu«n b¸n Hµng dÖt, may gi÷a Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt nam vµ Céng ®ång Ch©u ¢u ký ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 1992 vµ c¸c th trao ®æi ký bæ sung HiÖp ®Þnh nµy; C¨n cø Tho¶ thuËn vÒ söa ®æi HiÖp ®Þnh Bu«n b¸n hµng dÖt, may ký t¾t ngµy 15/02/2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/07/2003 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 288/CP- QHQT ngµy 17 th¸ng 03 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vµ C«ng v¨n sè 720/VPCP-QHQT ngµy 15/11/2003 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc triÓn khai Tho¶ thuËn söa ®æi HiÖp ®Þnh Bu«n b¸n Hµng dÖt may víi EU; Theo ®Ò nghÞ cña Vô ChÝnh s¸ch thuÕ; Vô Quan hÖ Quèc tÕ; QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña c¸c mÆt hµng dÖt, may ®Ó thùc hiÖn trong giai ®o¹n 2003 - 2005 ®èi víi HiÖp ®Þnh Bu«n b¸n Hµng dÖt, may gi÷a Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt nam vµ Céng ®ång Ch©u ¢u (EU) ký ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 1992 vµ c¸c th trao ®æi ký bæ sung HiÖp ®Þnh nµy. §iÒu 2. Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña tõng mÆt hµng nªu t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy chØ ¸p dông khi mÆt hµng ®ã cã GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ cña c¸c níc Céng ®ång Ch©u ¢u (EU).
 2. §iÒu 3. §èi víi nh÷ng mÆt hµng cã møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh trong Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy cao h¬n møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i (MFN) quy ®Þnh trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i hiÖn hµnh th× møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ¸p dông cho nh÷ng mÆt hµng nµy lµ møc thuÕ suÊt u ®·i (MFN). §iÒu 4. Møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh cho n¨m 2003 ®- îc ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®· nép cho c¬ quan H¶i quan kÓ tõ ngµy ký QuyÕt ®Þnh nµy. Møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh cho n¨m 2004 ®îc ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®· nép cho c¬ quan H¶i quan tõ ngµy 01/01/2004. Møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh cho n¨m n¨m 2005, Bé Tµi chÝnh sÏ c«ng bè thêi ®iÓm ¸p dông sau. §iÒu 5. Bé trëng c¸c Bé, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng phèi hîp chØ ®¹o thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 3. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®Ó thùc hiÖn lé tr×nh gi¶m thuÕ nhËp khÈu theo hiÖp ®Þnh hµng dÖt, may ký gi÷a viÖt nam vµ céng ®ång Ch©u ©u (EU) cho giai ®o¹n 2003 - 2005 (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 192/2003/Q§-BTC ngµy 25/11/2003) M· hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt (%) 2003 2004 2005 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 5004 00 00 Sîi t¬ (trõ sîi t¬ kÐo tõ phÕ liÖu t¬ c¾t ng¾n), 12 10 7 cha ®îc ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 5005 00 00 Sîi t¬ kÐo tõ phÕ liÖu t¬ c¾t ng¾n, cha ®ãng 12 10 7 gãi ®Ó b¸n lÎ 5006 00 00 Sîi t¬ vµ sîi t¬ kÐo tõ phÕ liÖu t¬ c¾t ng¾n, 12 10 7 ®· ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ; ®o¹n t¬ lÊy tõ ruét cña con t»m 5007 V¶i dÖt thoi dÖt tõ sîi t¬ hoÆc sîi kÐo tõ phÕ liÖu t¬ 5007 10 - V¶i dÖt thoi tõ sîi kÐo tõ t¬ vôn: 5007 10 10 - - §· hoÆc cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5007 10 90 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5007 20 - V¶i dÖt thoi kh¸c cã tû träng t¬ hoÆc phÕ liÖu t¬ tõ 85% trë lªn, trõ t¬ vôn: 5007 20 10 - - §· hoÆc cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5007 20 90 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5007 90 - C¸c lo¹i v¶i kh¸c: 5007 90 10 - - §· hoÆc cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5007 90 90 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5104 00 00 L«ng cõu hoÆc l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn hoÆc 7 6 5 lo¹i th« t¸i chÕ 5105 L«ng cõu vµ l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn hoÆc lo¹i th« ®· ch¶i th« hoÆc ch¶i kü (kÓ c¶ l«ng cõu ch¶i kü, d¹ng tõng ®o¹n) 5105 10 00 - L«ng cõu ch¶i th« 7 6 5 - Cói (top) l«ng cõu vµ l«ng cõu ch¶i kü kh¸c: 5105 21 00 - - L«ng cõu ch¶i kü d¹ng tõng ®o¹n 7 6 5 5105 29 00 - - Lo¹i kh¸c 7 6 5 - L«ng ®éng vËt lo¹i mÞn, ch¶i th« hoÆc ch¶i kü: 5105 31 00 - - Cña dª Ca-s¬-mia 7 6 5 5105 39 00 - - Lo¹i kh¸c 7 6 5 5105 40 00 - L«ng ®éng vËt lo¹i th«, ch¶i th« hoÆc ch¶i 7 6 5 kü 5106 Sîi len l«ng cõu ch¶i th«, cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 5106 10 00 - Cã tû träng l«ng cõu tõ 85% trë lªn 12 10 7 5106 20 00 - Cã tû träng l«ng cõu díi 85% 12 10 7 5107 Sîi len l«ng cõu ch¶i kü, cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ
 4. 4 5107 10 00 - Cã tû träng l«ng cõu tõ 85% trë lªn 12 10 7 5107 20 00 - Cã tû träng l«ng cõu díi 85% 12 10 7 5108 Sîi l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn (ch¶i th« hoÆc ch¶i kü), cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 5108 10 00 - Ch¶i th« 12 10 7 5108 20 00 - Ch¶i kü 12 10 7 5109 Sîi len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn, ®· ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 5109 10 00 - Cã tû träng l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng vËt 12 10 7 lo¹i mÞn tõ 85% trë lªn 5109 90 00 - Lo¹i kh¸c 12 10 7 5110 00 00 Sîi lµm tõ l«ng ®éng vËt lo¹i th« hoÆc tõ l«ng 12 10 7 ®u«i hoÆc bêm ngùa (kÓ c¶ sîi quÊn bäc tõ l«ng ®u«i hoÆc bêm ngùa), ®· hoÆc cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 5111 V¶i dÖt thoi tõ sîi len l«ng cõu ch¶i th« hoÆc tõ sîi l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn ch¶i th« - Cã tû träng l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn tõ 85% trë lªn: 5111 11 - - Träng lîng kh«ng qu¸ 300 g/m2: 5111 11 10 - - - Lo¹i cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5111 11 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5111 19 - - Lo¹i kh¸c: 5111 19 10 - - - Lo¹i cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5111 19 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5111 20 - Lo¹i kh¸c, pha chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi sîi filament nh©n t¹o: 5111 20 10 - - Lo¹i cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5111 20 90 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5111 30 - Lo¹i kh¸c, pha chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi x¬ staple nh©n t¹o: 5111 30 10 - - Lo¹i cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5111 30 90 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5111 90 - Lo¹i kh¸c: 5111 90 10 - - Lo¹i cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5111 90 90 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5112 V¶i dÖt thoi tõ sîi len l«ng cõu ch¶i kü hoÆc sîi tõ l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn ch¶i kü - Cã tû träng l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn tõ 85% trë lªn: 5112 11 - - Träng lîng kh«ng qu¸ 200 g/m2: 5112 11 10 - - - Lo¹i cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5112 11 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5112 19 - - Lo¹i kh¸c: 5112 19 10 - - - Lo¹i cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5112 19 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5112 20 - Lo¹i kh¸c, pha chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi sîi filament nh©n t¹o: 5112 20 10 - - Lo¹i cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5112 20 90 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12
 5. 5 5112 30 - Lo¹i kh¸c, pha chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi x¬ staple nh©n t¹o: 5112 30 10 - - Lo¹i cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5112 30 90 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5112 90 - Lo¹i kh¸c: 5112 90 10 - - Lo¹i cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5112 90 90 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5113 00 00 V¶i dÖt thoi tõ sîi l«ng ®éng vËt lo¹i th« hoÆc 20 16 12 sîi l«ng ®u«i hoÆc bêm ngùa 5204 ChØ kh©u lµm tõ b«ng, ®· hoÆc cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ - Cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ: 5204 11 00 - - Cã tû träng b«ng tõ 85% trë lªn 12 10 7 5204 19 00 - - Lo¹i kh¸c 12 10 7 5204 20 00 - §· ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 12 10 7 5205 Sîi b«ng, (trõ chØ kh©u), cã tû träng b«ng tõ 85% trë lªn, cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ - Sîi ®¬n, lµm tõ x¬ kh«ng ch¶i kü: 5205 11 00 - - Sîi cã ®é m¶nh tõ 714,29 decitex trë lªn 12 10 7 (chi sè mÐt kh«ng qu¸ 14) 5205 12 00 - - Sîi cã ®é m¶nh tõ 232,56 decitex ®Õn díi 12 10 7 714,29 decitex (chi sè mÐt tõ trªn 14 ®Õn 43) 5205 13 00 - - Sîi cã ®é m¶nh tõ 192,31 decitex ®Õn díi 12 10 7 232,56 decitex (chi sè mÐt trªn 43 ®Õn 52) 5205 14 00 - - Sîi cã ®é m¶nh tõ 125 decitex ®Õn díi 12 10 7 192,31 decitex (chi sè mÐt trªn 52 ®Õn 80) 5205 15 00 - - Sîi cã ®é m¶nh díi 125 decitex (chi sè mÐt 12 10 7 trªn 80) - Sîi ®¬n, lµm tõ x¬ ch¶i kü: 5205 21 00 - - Sîi cã ®é m¶nh tõ 714,29 decitex trë lªn 12 10 7 (chi sè mÐt kh«ng qu¸ 14) 5205 22 00 - - Sîi cã ®é m¶nh tõ 232,56 decitex ®Õn díi 12 10 7 714,29 decitex (chi sè mÐt trªn 14 ®Õn 43) 5205 23 00 - - Sîi cã ®é m¶nh tõ 192,31 decitex ®Õn díi 12 10 7 232,56 decitex (chi sè mÐt trªn 43 ®Õn 52) 5205 24 00 - - Sîi cã ®é m¶nh tõ 125 decitex ®Õn díi 12 10 7 192,31 decitex (chi sè mÐt trªn 52 ®Õn 80) 5205 26 00 - - Sîi cã ®é m¶nh tõ 106,38 decitex ®Õn díi 12 10 7 125 dexitex (chi sè mÐt trªn 80 ®Õn 94) 5205 27 00 - - Sîi cã ®é m¶nh tõ 83,33 decitex ®Õn díi 12 10 7 106,38 dexitex (chi sè mÐt trªn 94 ®Õn 120) 5205 28 00 - - Sîi cã ®é m¶nh díi 83,33 decitex (chi sè 12 10 7 mÐt trªn 120) - Sîi xe hoÆc sîi c¸p, lµm tõ x¬ kh«ng ch¶i kü: 5205 31 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh tõ 714,29 12 10 7 decitex trë lªn (chi sè mÐt sîi ®¬n kh«ng qu¸ 14) 5205 32 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh tõ 232,56 12 10 7 decitex ®Õn díi 714,29 decitex (chi sè mÐt sîi ®¬n trªn 14 ®Õn 43)
 6. 6 5205 33 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh tõ 192,31 12 10 7 decitex ®Õn díi 232,56 decitex (chi sè mÐt sîi ®¬n trªn 43 ®Õn 52) 5205 34 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh tõ 125 decitex 12 10 7 ®Õn díi 192,31 decitex (chi sè mÐt sîi ®¬n trªn 52 ®Õn 80) 5205 35 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh díi 125 decitex 12 10 7 (chi sè mÐt sîi ®¬n trªn 80) - Sîi xe hoÆc sîi c¸p, tõ x¬ ch¶i kü: 5205 41 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh tõ 714,29 12 10 7 decitex trë lªn (chi sè mÐt sîi ®¬n kh«ng qu¸ 14) 5205 42 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh tõ 232,56 12 10 7 decitex ®Õn díi 714,29 decitex (chi sè mÐt sîi ®¬n trªn 14 ®Õn 43) 5205 43 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh tõ 192,31 12 10 7 decitex ®Õn díi 232,56 decitex (chi sè mÐt sîi ®¬n trªn 43 ®Õn 52) 5205 44 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh tõ 125 decitex 12 10 7 ®Õn díi 192,31 decitex (chi sè mÐt sîi ®¬n trªn 52 ®Õn 80) 5205 46 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh tõ 106,38 12 10 7 decitex ®Õn díi 125 decitex (chi sè mÐt sîi ®¬n trªn 80 ®Õn 94) 5205 47 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh tõ 83,33 12 10 7 decitex ®Õn díi 106,38 dexitex (chi sè mÐt sîi ®¬n trªn 94 ®Õn 120) 5205 48 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh díi 83,33 12 10 7 decitex (chi sè mÐt sîi ®¬n trªn 120) 5206 Sîi b«ng (trõ chØ kh©u) cã tû träng b«ng díi 85%, cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ - Sîi ®¬n, lµm tõ x¬ kh«ng ch¶i kü: 5206 11 00 - - Sîi cã ®é m¶nh tõ 714,29 decitex trë lªn 12 10 7 (chi sè mÐt kh«ng qu¸ 14) 5206 12 00 - - Sîi cã ®é m¶nh tõ 232,56 decitex ®Õn díi 12 10 7 714,29 decitex (chi sè mÐt trªn 14 ®Õn 43) 5206 13 00 - - Sîi cã ®é m¶nh tõ 192,31 decitex ®Õn díi 12 10 7 232,56 decitex (chi sè mÐt trªn 43 ®Õn 52) 5206 14 00 - - Sîi cã ®é m¶nh tõ 125 decitex ®Õn díi 12 10 7 192,31 decitex (chi sè mÐt trªn 52 ®Õn 80) 5206 15 00 - - Sîi cã ®é m¶nh díi 125 decitex (chi sè mÐt 12 10 7 trªn 80) - Sîi ®¬n, lµm tõ x¬ ®· ch¶i kü: 5206 21 00 - - Sîi cã ®é m¶nh tõ 714,29 decitex trë lªn 12 10 7 (chi sè mÐt kh«ng qu¸ 14) 5206 22 00 - - Sîi cã ®é m¶nh tõ 232,56 decitex ®Õn díi 12 10 7 714,29 decitex (chi sè mÐt trªn 14 ®Õn 43) 5206 23 00 - - Sîi cã ®é m¶nh tõ 192,31 decitex ®Õn díi 12 10 7 232,56 decitex (chi sè mÐt trªn 43 ®Õn 52) 5206 24 00 - - Sîi cã ®é m¶nh tõ 125 decitex ®Õn díi 12 10 7
 7. 7 192,31 decitex (chi sè mÐt trªn 52 ®Õn 80) 5206 25 00 - - Sîi cã ®é m¶nh díi 125 decitex (chi sè mÐt 12 10 7 trªn 80) - Sîi xe hoÆc sîi c¸p, lµm tõ x¬ kh«ng ch¶i kü: 5206 31 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh tõ 714,29 12 10 7 decitex trë lªn (chi sè mÐt sîi ®¬n kh«ng qu¸ 14) 5206 32 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh tõ 232,56 12 10 7 decitex ®Õn díi 714,29 decitex (chi sè mÐt sîi ®¬n trªn 14 ®Õn 43) 5206 33 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh tõ 192,31 12 10 7 decitex ®Õn díi 232,56 decitex (chi sè mÐt sîi ®¬n trªn 43 ®Õn 52) 5206 34 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh tõ 125 decitex 12 10 7 ®Õn díi 192,31 decitex (chi sè mÐt sîi ®¬n trªn 52 ®Õn 80) 5206 35 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh díi 125 decitex 12 10 7 (chi sè mÐt sîi ®¬n trªn 80) - Sîi xe hoÆc sîi c¸p, tõ x¬ ch¶i kü: 5206 41 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh tõ 714,29 12 10 7 decitex trë lªn (chi sè mÐt sîi ®¬n kh«ng qu¸ 14) 5206 42 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh tõ 232,56 12 10 7 decitex ®Õn díi 714,29 decitex (chi sè mÐt sîi ®¬n trªn 14 ®Õn 43) 5206 43 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh tõ 192,31 12 10 7 decitex ®Õn díi 232,56 decitex (chi sè mÐt sîi ®¬n trªn 43 ®Õn 52) 5206 44 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh tõ 125 decitex 12 10 7 ®Õn díi 192,31 decitex (chi sè mÐt sîi ®¬n trªn 52 ®Õn 80) 5206 45 00 - - Tõ mçi sîi ®¬n cã ®é m¶nh díi 125 decitex 12 10 7 (chi sè mÐt sîi ®¬n trªn 80) 5207 Sîi b«ng (trõ chØ kh©u), ®· ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 5207 10 00 - Cã tû träng b«ng tõ 85% trë lªn 12 10 7 5207 90 00 - Lo¹i kh¸c 12 10 7 5208 V¶i dÖt thoi tõ sîi b«ng, cã tû träng b«ng tõ 85% trë lªn, träng lîng kh«ng qu¸ 200g/m2 - Cha tÈy tr¾ng: 5208 11 00 - - V¶i v©n ®iÓm, träng lîng kh«ng qu¸ 100g/ 20 16 12 m2 5208 12 00 - - V¶i v©n ®iÓm, träng lîng trªn 100g/m2 20 16 12 5208 13 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n 5208 19 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12 - §· tÈy tr¾ng: 5208 21 - - V¶i v©n ®iÓm, träng lîng kh«ng qu¸ 100g/ m2: 5208 21 10 - - - V¶i hót thÊm dïng cho phÉu thuËt 20 16 12
 8. 8 5208 21 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5208 22 00 - - V¶i v©n ®iÓm, träng lîng trªn 100g/m2 20 16 12 5208 23 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n 5208 29 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12 - §· nhuém: 5208 31 00 - - V¶i v©n ®iÓm, träng lîng kh«ng qu¸ 100g/ 20 16 12 m2 5208 32 00 - - V¶i v©n ®iÓm, träng lîng trªn 100g/m2 20 16 12 5208 33 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n 5208 39 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12 - Tõ c¸c sîi cã c¸c mµu kh¸c nhau: 5208 41 00 - - V¶i v©n ®iÓm, träng lîng kh«ng qu¸ 100g/ 20 16 12 m2 5208 42 00 - - V¶i v©n ®iÓm, träng lîng trªn 100g/m2 20 16 12 5208 43 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n 5208 49 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12 - §· in: 5208 51 00 - - V¶i v©n ®iÓm, träng lîng kh«ng qu¸ 100g/ 20 16 12 m2 5208 52 00 - - V¶i v©n ®iÓm, träng lîng trªn 100g/m2 20 16 12 5208 53 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n 5208 59 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12 5209 V¶i dÖt thoi tõ sîi b«ng, cã tû träng b«ng tõ 85% trë lªn, träng lîng trªn 200g/m2 - Cha tÈy tr¾ng: 5209 11 00 - - V¶i v©n ®iÓm 20 16 12 5209 12 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n 5209 19 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12 - §· tÈy tr¾ng: 5209 21 00 - - V¶i v©n ®iÓm 20 16 12 5209 22 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n 5209 29 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12 - §· nhuém: 5209 31 00 - - V¶i v©n ®iÓm 20 16 12 5209 32 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n 5209 39 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12 - Tõ c¸c sîi cã c¸c mµu kh¸c nhau: 5209 41 00 - - V¶i v©n ®iÓm 20 16 12 5209 42 00 - - V¶i denim 20 16 12 5209 43 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi 20 16 12 lo¹i kh¸c, kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n 5209 49 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12 - §· in:
 9. 9 5209 51 00 - - V¶i v©n ®iÓm 20 16 12 5209 52 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n 5209 59 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12 5210 V¶i dÖt thoi tõ sîi b«ng, cã tû träng b«ng díi 85% pha chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi x¬ sîi nh©n t¹o, cã träng lîng kh«ng qu¸ 200g/m2 - Cha tÈy tr¾ng: 5210 11 00 - - V¶i v©n ®iÓm 20 16 12 5210 12 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n 5210 19 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12 - §· tÈy tr¾ng: 5210 21 00 - - V¶i v©n ®iÓm 20 16 12 5210 22 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n 5210 29 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12 - §· nhuém: 5210 31 00 - - V¶i v©n ®iÓm 20 16 12 5210 32 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n 5210 39 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12 - Tõ c¸c sîi cã c¸c mµu kh¸c nhau: 5210 41 00 - - V¶i v©n ®iÓm 20 16 12 5210 42 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n 5210 49 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12 - §· in: 5210 51 00 - - V¶i v©n ®iÓm 20 16 12 5210 52 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n 5210 59 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12 5211 V¶i dÖt thoi tõ sîi b«ng, cã tû träng b«ng díi 85% pha chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi x¬ sîi nh©n t¹o, cã träng lîng trªn 200g/m2 - Cha tÈy tr¾ng: 5211 11 00 - - V¶i v©n ®iÓm 20 16 12 5211 12 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n 5211 19 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12 - §· tÈy tr¾ng: 5211 21 00 - - V¶i v©n ®iÓm 20 16 12 5211 22 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v©n chÐo ch÷ nh©n 5211 29 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12 - §· nhuém: 5211 31 00 - - V¶i v©n ®iÓm 20 16 12 5211 32 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v©n chÐo ch÷ nh©n 5211 39 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12
 10. 10 - Tõ c¸c sîi cã c¸c mµu kh¸c nhau: 5211 41 - - V¶i v©n ®iÓm: 5211 41 10 - - - V¶i ikat 20 16 12 5211 41 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5211 42 00 - - V¶i denim 20 16 12 5211 43 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n 5211 49 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12 - §· in: 5211 51 00 - - V¶i v©n ®iÓm 20 16 12 5211 52 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n 5211 59 00 - - V¶i dÖt kh¸c 20 16 12 5212 V¶i dÖt thoi kh¸c tõ sîi b«ng - Träng lîng kh«ng qu¸ 200g/m2: 5212 11 00 - - Cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5212 12 00 - - §· tÈy tr¾ng 20 16 12 5212 13 00 - - §· nhuém 20 16 12 5212 14 00 - - Tõ c¸c sîi cã c¸c mÇu kh¸c nhau 20 16 12 5212 15 00 - - §· in 20 16 12 - Träng lîng trªn 200g/m2: 5212 21 00 - - Cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5212 22 00 - - §· tÈy tr¾ng 20 16 12 5212 23 00 - - §· nhuém 20 16 12 5212 24 00 - - Tõ c¸c sîi cã c¸c mÇu kh¸c nhau 20 16 12 5212 25 00 - - §· in 20 16 12 5303 §ay vµ c¸c lo¹i x¬ libe dÖt kh¸c (trõ lanh, gai dÇu vµ gai ramie) d¹ng nguyªn liÖu th« hoÆc ®· chÕ biÕn nhng cha kÐo thµnh sîi; x¬ d¹ng ng¾n vµ phÕ liÖu cña c¸c lo¹i x¬ nµy (kÓ c¶ phÕ liÖu sîi vµ sîi t¸i chÕ) 5303 10 00 - §ay vµ c¸c lo¹i x¬ libe dÖt kh¸c, d¹ng nguyªn 7 6 5 liÖu th« hoÆc ®· ng©m 5303 90 00 - Lo¹i kh¸c 7 6 5 5304 X¬ sisal (xizan) vµ x¬ dÖt kh¸c tõ c¸c c©y thuéc chi c©y thïa (Agave), d¹ng nguyªn liÖu th« hoÆc ®· chÕ biÕn, nhng cha kÐo thµnh sîi; x¬ d¹ng ng¾n vµ phÕ liÖu cña c¸c lo¹i x¬ nµy (kÓ c¶ phÕ liÖu sîi vµ sîi t¸i chÕ) 5304 10 00 - X¬ sisal (xizan) vµ x¬ dÖt kh¸c tõ c¸c c©y 7 6 5 thuéc chi c©y thïa, d¹ng nguyªn liÖu th« 5304 90 00 - Lo¹i kh¸c 7 6 5 5305 X¬ dõa, x¬ chuèi (lo¹i x¬ gai manila hoÆc Musa textilis Nee), x¬ gai ramie vµ x¬ dÖt gèc thùc vËt kh¸c cha ®îc ghi hay chi tiÕt ë n¬i kh¸c, th« hoÆc ®· chÕ biÕn nhng cha kÐo thµnh sîi; x¬ d¹ng ng¾n, x¬ vôn vµ phÕ liÖu cña c¸c lo¹i x¬ nµy (kÓ c¶ phÕ liÖu sîi vµ sîi t¸i chÕ) - Tõ dõa (x¬ dõa):
 11. 11 5305 11 00 - - Nguyªn liÖu th« 7 6 5 5305 19 00 - - Lo¹i kh¸c 7 6 5 - Tõ x¬ chuèi: 5305 21 00 - - Nguyªn liÖu th« 7 6 5 5305 29 00 - - Lo¹i kh¸c 7 6 5 5305 90 00 - Lo¹i kh¸c 7 6 5 5306 Sîi lanh 5306 10 00 - Sîi ®¬n 12 10 7 5306 20 00 - Sîi xe hoÆc sîi c¸p 12 10 7 5307 Sîi ®ay hoÆc sîi tõ c¸c lo¹i x¬ libe dÖt kh¸c thuéc nhãm 53.03 5307 10 00 - Sîi ®¬n 12 10 7 5307 20 00 - Sîi xe hoÆc sîi c¸p 12 10 7 5308 Sîi tõ c¸c lo¹i x¬ dÖt gèc thùc vËt kh¸c; sîi giÊy 5308 10 00 - Tõ x¬ dõa 12 10 7 5308 20 00 - Tõ x¬ gai dÇu 12 10 7 5308 90 00 - Lo¹i kh¸c 12 10 7 5309 V¶i dÖt thoi tõ sîi lanh - Cã tû träng lanh tõ 85% trë lªn: 5309 11 00 - - Cha hoÆc ®· tÈy tr¾ng 20 16 12 5309 19 00 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 - Cã tû träng lanh díi 85%: 5309 21 00 - - Cha hoÆc ®· tÈy tr¾ng 20 16 12 5309 29 00 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5310 V¶i dÖt thoi tõ sîi ®ay hoÆc tõ c¸c lo¹i x¬ libe dÖt kh¸c thuéc nhãm 53.03 5310 10 00 - Cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5310 90 00 - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5311 00 00 V¶i dÖt thoi tõ c¸c lo¹i sîi dÖt gèc thùc vËt 20 16 12 kh¸c; v¶i dÖt thoi tõ sîi giÊy 5401 ChØ kh©u lµm tõ sîi filament nh©n t¹o, ®· hoÆc cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 5401 10 00 - Tõ sîi filament tæng hîp (synthetic) 12 10 7 5401 20 - Tõ sîi filament t¸i t¹o (artificial): 5401 20 10 - - §· ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 12 10 7 5401 20 20 - - Cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 12 10 7 5402 Sîi filament tæng hîp (trõ chØ kh©u), cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ, kÓ c¶ sîi monofilament tæng hîp cã ®é m¶nh díi 67 decitex 5402 10 00 - Sîi cã ®é bÒn cao lµm tõ nylon hoÆc c¸c 12 10 7 polyamit kh¸c 5402 20 00 - Sîi cã ®é bÒn cao lµm tõ c¸c polyeste 12 10 7 - Sîi dón: 5402 31 00 - - Tõ nylon hoÆc c¸c polyamit kh¸c, ®é m¶nh 12 10 7 mçi sîi ®¬n kh«ng qu¸ 50 tex 5402 32 00 - - Tõ nylon hoÆc c¸c polyamit kh¸c, ®é m¶nh 12 10 7 mçi sîi ®¬n trªn 50 tex 5402 33 00 - - Tõ c¸c polyeste 12 10 7 5402 39 00 - - Lo¹i kh¸c 12 10 7
 12. 12 - Sîi kh¸c, ®¬n, kh«ng xo¾n hoÆc xo¾n kh«ng qu¸ 50 vßng xo¾n trªn mÐt: 5402 41 00 - - Tõ nylon hoÆc c¸c polyamit kh¸c 12 10 7 5402 42 00 - - Tõ c¸c polyeste ®îc ®Þnh híng mét phÇn 12 10 7 5402 43 00 - - Tõ c¸c polyeste lo¹i kh¸c 12 10 7 5402 49 00 - - Lo¹i kh¸c 12 10 7 - Sîi kh¸c, ®¬n, xo¾n trªn 50 vßng xo¾n trªn mÐt: 5402 51 00 - - Tõ nylon hoÆc c¸c polyamit kh¸c 12 10 7 5402 52 00 - - Tõ c¸c polyeste 12 10 7 5402 59 00 - - Lo¹i kh¸c 12 10 7 - Sîi xe hoÆc sîi c¸p kh¸c: 5402 61 00 - - Tõ nylon hoÆc c¸c polyamit kh¸c 12 10 7 5402 62 00 - - Tõ c¸c polyeste 12 10 7 5402 69 00 - - Lo¹i kh¸c 12 10 7 5403 Sîi filament t¸i t¹o (trõ chØ kh©u) cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ, kÓ c¶ sîi monofilament t¸i t¹o cã ®é m¶nh díi 67 decitex 5403 10 00 - Sîi cã ®é bÒn cao tõ viscose rayon 12 10 7 5403 20 00 - Sîi dón 12 10 7 - Sîi kh¸c, ®¬n: 5403 31 00 - - Tõ viscose rayon kh«ng xo¾n hoÆc xo¾n 12 10 7 kh«ng qu¸ 120 vßng xo¾n trªn mÐt 5403 32 00 - - Tõ viscose rayon, xo¾n trªn 120 vßng 12 10 7 xo¾n trªn mÐt 5403 33 00 - - Tõ xenlulo axetat 12 10 7 5403 39 00 - - Lo¹i kh¸c 12 10 7 - Sîi xe hoÆc sîi c¸p kh¸c: 5403 41 00 - - Tõ viscose rayon 12 10 7 5403 42 00 - - Tõ xenlulo axetat 12 10 7 5403 49 00 - - Lo¹i kh¸c 12 10 7 5404 Sîi monofilament tæng hîp cã ®é m¶nh tõ 67 decitex trë lªn, kÝch thíc mÆt c¾t ngang kh«ng qu¸ 1mm; sîi d¹ng d¶i vµ c¸c d¹ng t¬ng tù (vÝ dô: sîi gi¶ r¬m) tõ nguyªn liÖu dÖt tæng hîp cã chiÒu réng bÒ mÆt kh«ng qu¸ 5mm 5404 10 00 - Sîi monofilament 12 10 7 5404 90 00 - Lo¹i kh¸c 12 10 7 5405 00 00 Sîi momofilament t¸i t¹o cã ®é m¶nh tõ 67 12 10 7 decitex trë lªn, kÝch thíc mÆt c¾t ngang kh«ng qu¸ 1mm; sîi d¹ng d¶i vµ d¹ng t¬ng tù (vÝ dô: sîi gi¶ r¬m) tõ nguyªn liÖu dÖt t¸i t¹o cã chiÒu réng bÒ mÆt kh«ng qu¸ 5mm 5406 Sîi filament nh©n t¹o (trõ chØ kh©u) ®· ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 5406 10 00 - Sîi filament tæng hîp 12 10 7 5406 20 00 - Sîi filament t¸i t¹o 12 10 7 5407 V¶i dÖt thoi b»ng sîi filament tæng hîp, kÓ c¶ v¶i dÖt thoi tõ c¸c lo¹i sîi thuéc nhãm 54.04.
 13. 13 5407 10 - V¶i dÖt thoi tõ sîi cã ®é bÒn cao b»ng nylon hoÆc c¸c polyamit hoÆc c¸c polyeste kh¸c: - - Cha tÈy tr¾ng: 5407 10 11 - - - V¶i mµnh lèp dÖt thoi vµ v¶i b¨ng t¶i 20 16 12 5407 10 19 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 - - Lo¹i kh¸c: 5407 10 91 - - - V¶i mµnh lèp dÖt thoi vµ v¶i b¨ng t¶i 20 16 12 5407 10 99 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5407 20 - V¶i dÖt thoi tõ sîi d¹ng d¶i hoÆc d¹ng t¬ng tù: 5407 20 10 - - Cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5407 20 90 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5407 30 00 - V¶i dÖt thoi ®· ®îc nªu ë chó gi¶i 9 phÇn XI 20 16 12 - V¶i dÖt thoi kh¸c cã tû träng sîi filament nylon hay c¸c polyamit kh¸c tõ 85% trë lªn: 5407 41 - - Cha hoÆc ®· tÈy tr¾ng: 5407 41 10 - - - V¶i líi nylon dÖt thoi tõ sîi filament kh«ng 20 16 12 xo¾n thÝch hîp ®Ó sö dông nh vËt liÖu gia cè cho v¶i kh«ng thÊm níc 5407 41 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5407 42 00 - - §· nhuém 20 16 12 5407 43 00 - - Tõ c¸c sîi cã c¸c mÇu kh¸c nhau 20 16 12 5407 44 00 - - §· in 20 16 12 - V¶i dÖt thoi kh¸c cã tû träng sîi filament 5407 51 - - Cha hoÆc ®· tÈy trë lªn: polyeste dón tõ 85% tr¾ng: 5407 51 10 - - - Cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5407 51 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5407 52 00 - - §· nhuém 20 16 12 5407 53 00 - - Tõ c¸c sîi cã c¸c mÇu kh¸c nhau 20 16 12 5407 54 00 - - §· in 20 16 12 - V¶i dÖt thoi kh¸c, cã tû träng sîi filament polyeste tõ 85% trë lªn: 5407 61 00 - - Cã tû träng sîi filament polyeste kh«ng dón 20 16 12 tõ 85% trë lªn 5407 69 00 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 - V¶i dÖt thoi kh¸c cã tû träng sîi filament tæng hîp tõ 85% trë lªn: 5407 71 - - Cha hoÆc ®· tÈy tr¾ng: 5407 71 10 - - - Cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5407 71 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5407 72 00 - - §· nhuém 20 16 12 5407 73 00 - - Tõ sîi cã c¸c mÇu kh¸c nhau 20 16 12 5407 74 00 - - §· in 20 16 12 - V¶i dÖt thoi kh¸c cã tû träng sîi filament tæng hîp díi 85% ®îc pha chñ yÕu hay pha duy nhÊt víi b«ng: 5407 81 - - Cha hoÆc ®· tÈy tr¾ng: 5407 81 10 - - - Cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5407 81 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5407 82 00 - - §· nhuém 20 16 12
 14. 14 5407 83 00 - - Tõ c¸c sîi cã c¸c mÇu kh¸c nhau 20 16 12 5407 84 00 - - §· in 20 16 12 - V¶i dÖt thoi kh¸c: 5407 91 - - Cha hoÆc ®· tÈy tr¾ng: 5407 91 10 - - - Cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5407 91 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5407 92 00 - - §· nhuém 20 16 12 5407 93 00 - - Tõ c¸c sîi cã c¸c mÇu kh¸c nhau 20 16 12 5407 94 00 - - §· in 20 16 12 5408 V¶i dÖt thoi b»ng sîi filament t¸i t¹o, kÓ c¶ v¶i dÖt thoi tõ c¸c lo¹i nguyªn liÖu thuéc nhãm 54.05 5408 10 - V¶i dÖt thoi b»ng sîi cã ®é bÒn cao tõ viscose rayon: 5408 10 10 - - Cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5408 10 90 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 - V¶i dÖt thoi kh¸c cã tû träng sîi filament t¸i t¹o hoÆc sîi d¹ng d¶i hay d¹ng t¬ng tù tõ 85% trë lªn: 5408 21 - - Cha hoÆc ®· tÈy tr¾ng: 5408 21 10 - - - Cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5408 21 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5408 22 00 - - §· nhuém 20 16 12 5408 23 00 - - Tõ c¸c sîi cã c¸c mÇu kh¸c nhau 20 16 12 5408 24 00 - - §· in 20 16 12 - V¶i dÖt thoi kh¸c: 5408 31 - - Cha hoÆc ®· tÈy tr¾ng: 5408 31 10 - - - Cha tÈy tr¾ng 20 16 12 5408 31 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5408 32 00 - - §· nhuém 20 16 12 5408 33 00 - - Tõ c¸c sîi cã c¸c mÇu kh¸c nhau 20 16 12 5408 34 00 - - §· in 20 16 12 5501 T« (tow) filament tæng hîp 5501 10 00 - Tõ nylon hay tõ polyamit kh¸c 7 6 5 5501 20 00 - Tõ c¸c polyeste 7 6 5 5501 30 00 - Tõ acrylic hoÆc modacrylic 7 6 5 5501 90 00 - Lo¹i kh¸c 7 6 5 5502 00 00 T« (tow) filament t¸i t¹o 7 6 5 5503 X¬ staple tæng hîp cha ch¶i th«, cha ch¶i kü hoÆc cha gia c«ng c¸ch kh¸c ®Ó kÐo sîi 5503 10 00 - Tõ nylon hay tõ c¸c polyamit kh¸c 7 6 5 5503 20 00 - Tõ c¸c polyeste 7 6 5 5503 30 00 - Tõ acrylic hoÆc modacrylic 7 6 5 5503 40 00 - Tõ polypropylene 7 6 5 5503 90 00 - Lo¹i kh¸c 7 6 5 5504 X¬ staple t¸i t¹o cha ch¶i th«, cha ch¶i kü hoÆc cha gia c«ng c¸ch kh¸c ®Ó kÐo sîi 5504 10 00 - Tõ viscose rayon 7 6 5 5504 90 - Lo¹i kh¸c: 5504 90 10 - - Tõ xenlulo axetat 7 6 5
 15. 15 5504 90 90 - - Lo¹i kh¸c 7 6 5 5505 PhÕ liÖu (kÓ c¶ phÕ liÖu x¬, phÕ liÖu sîi vµ nguyªn liÖu t¸i chÕ) tõ x¬ nh©n t¹o 5505 10 00 - Tõ x¬ tæng hîp 7 6 5 5505 20 00 - Tõ x¬ t¸i t¹o 7 6 5 5506 X¬ staple tæng hîp, ®· ch¶i th«, ch¶i kü hoÆc gia c«ng c¸ch kh¸c ®Ó kÐo sîi 5506 10 00 - Tõ nylon hay tõ c¸c polyamit kh¸c 7 6 5 5506 20 00 - Tõ c¸c polyeste 7 6 5 5506 30 00 - Tõ acrylic hoÆc modacrylic 7 6 5 5506 90 00 - Lo¹i kh¸c 7 6 5 5507 00 00 X¬ staple t¸i t¹o, ®· ch¶i th«, ch¶i kü hoÆc gia 7 6 5 c«ng c¸ch kh¸c ®Ó kÐo sîi 5508 ChØ kh©u lµm tõ x¬ staple nh©n t¹o hoÆc tæng hîp, ®· hoÆc cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ. 5508 10 00 - Tõ x¬ staple tæng hîp 12 10 7 5508 20 00 - Tõ x¬ staple t¸i t¹o 12 10 7 5509 Sîi (trõ chØ kh©u) tõ x¬ staple tæng hîp, cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ - Cã tû träng x¬ staple nylon hay polyamit kh¸c tõ 85% trë lªn: 5509 11 00 - - Sîi ®¬n 12 10 7 5509 12 00 - - Sîi xe hoÆc sîi c¸p 12 10 7 - Cã tû träng x¬ staple polyeste tõ 85% trë lªn: 5509 21 00 - - Sîi ®¬n 12 10 7 5509 22 00 - - Sîi xe hoÆc sîi c¸p 12 10 7 - Cã tû träng x¬ staple acrylic hay modacrylic tõ 85% trë lªn: 5509 31 00 - - Sîi ®¬n 12 10 7 5509 32 00 - - Sîi xe hoÆc sîi c¸p 12 10 7 - Sîi kh¸c, cã tû träng x¬ staple tæng hîp tõ 85% trë lªn: 5509 41 00 - - Sîi ®¬n 12 10 7 5509 42 00 - - Sîi xe hoÆc sîi c¸p 12 10 7 - Sîi kh¸c, tõ x¬ staple polyeste: 5509 51 - - §îc pha chñ yÕu hay pha duy nhÊt víi x¬ staple t¸i t¹o: 5509 51 10 - - - Sîi ®¬n 12 10 7 5509 51 90 - - - Lo¹i kh¸c 12 10 7 5509 52 - - §îc pha chñ yÕu hay pha duy nhÊt víi l«ng cõu hay l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn: 5509 52 10 - - - Sîi ®¬n 12 10 7 5509 52 90 - - - Lo¹i kh¸c 12 10 7 5509 53 - - §îc pha chñ yÕu hay pha duy nhÊt víi b«ng: 5509 53 10 - - - Sîi ®¬n 12 10 7 5509 53 90 - - - Lo¹i kh¸c 12 10 7 5509 59 - - Lo¹i kh¸c: 5509 59 10 - - - Sîi ®¬n 12 10 7 5509 59 90 - - - Lo¹i kh¸c 12 10 7
 16. 16 - Sîi kh¸c, tõ x¬ staple acrylic hoÆc modacrylic: 5509 61 - - §îc pha chñ yÕu hay pha duy nhÊt víi l«ng cõu hay l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn: 5509 61 10 - - - Sîi ®¬n 12 10 7 5509 61 90 - - - Lo¹i kh¸c 12 10 7 5509 62 - - §îc pha chñ yÕu hay pha duy nhÊt víi b«ng: 5509 62 10 - - - Sîi ®¬n 12 10 7 5509 62 90 - - - Lo¹i kh¸c 12 10 7 5509 69 - - Lo¹i kh¸c: 5509 69 10 - - - Sîi ®¬n 12 10 7 5509 69 90 - - - Lo¹i kh¸c 12 10 7 - Sîi kh¸c: 5509 91 - - §îc pha chñ yÕu hay pha duy nhÊt víi l«ng cõu hay l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn: 5509 91 10 - - - Sîi ®¬n 12 10 7 5509 91 90 - - - Lo¹i kh¸c 12 10 7 5509 92 - - §îc pha chñ yÕu hay pha duy nhÊt víi b«ng: 5509 92 10 - - - Sîi ®¬n 12 10 7 5509 92 90 - - - Lo¹i kh¸c 12 10 7 5509 99 - - Lo¹i kh¸c: 5509 99 10 - - - Sîi ®¬n 12 10 7 5509 99 90 - - - Lo¹i kh¸c 12 10 7 5510 Sîi (trõ chØ kh©u) tõ x¬ staple t¸i t¹o, cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ - Cã tû träng x¬ staple t¸i t¹o tõ 85% trë lªn: 5510 11 00 - - Sîi ®¬n 12 10 7 5510 12 00 - - Sîi xe hoÆc sîi c¸p 12 10 7 5510 20 00 - Sîi kh¸c, ®îc pha chñ yÕu hay pha duy nhÊt 12 10 7 víi l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn 5510 30 00 - Sîi kh¸c, ®îc pha chñ yÕu hay pha duy nhÊt 12 10 7 víi b«ng 5510 90 00 - Sîi kh¸c 12 10 7 5511 Sîi (trõ chØ kh©u) tõ x¬ staple nh©n t¹o, ®· ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 5511 10 00 - Tõ x¬ staple tæng hîp, cã tû träng lo¹i x¬ 12 10 7 nµy tõ 85% trë lªn 5511 20 00 - Tõ x¬ staple tæng hîp, cã tû träng lo¹i x¬ 12 10 7 nµy díi 85% 5511 30 00 - Tõ x¬ staple t¸i t¹o 12 10 7 5512 C¸c lo¹i v¶i dÖt thoi tõ x¬ staple tæng hîp, cã tû träng lo¹i x¬ nµy tõ 85% trë lªn - Cã tû träng lo¹i x¬ staple polyeste tõ 85% trë lªn: 5512 11 00 - - Cha hoÆc ®· tÈy tr¾ng 20 16 12 5512 19 00 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 - Cã tû träng lo¹i x¬ staple tõ acrylic hay modacrylic tõ 85% trë lªn:
 17. 17 5512 21 00 - - Cha hoÆc ®· tÈy tr¾ng 20 16 12 5512 29 00 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 - Lo¹i kh¸c: 5512 91 00 - - Cha hoÆc ®· tÈy tr¾ng 20 16 12 5512 99 00 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5513 V¶i dÖt thoi b»ng x¬ staple tæng hîp, cã tû träng lo¹i x¬ nµy díi 85%, pha chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi b«ng, träng lîng kh«ng qu¸ 170g/m2 - Cha hoÆc ®· tÈy tr¾ng: 5513 11 00 - - Tõ x¬ staple polyeste, dÖt v©n ®iÓm 20 16 12 5513 12 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n, tõ x¬ staple polyeste 5513 13 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c tõ x¬ staple polyeste 20 16 12 5513 19 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c 20 16 12 - §· nhuém: 5513 21 00 - - Tõ x¬ staple polyeste, dÖt v©n ®iÓm 20 16 12 5513 22 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n, tõ x¬ staple polyeste 5513 23 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c tõ x¬ staple polyeste 20 16 12 5513 29 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c 20 16 12 - Tõ c¸c sîi cã c¸c mµu kh¸c nhau: 5513 31 00 - - Tõ x¬ staple polyeste, dÖt v©n ®iÓm 20 16 12 5513 32 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n, tõ x¬ staple polyeste 5513 33 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c tõ x¬ staple polyeste 20 16 12 5513 39 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c 20 16 12 - §· in: 5513 41 00 - - Tõ x¬ staple polyeste, dÖt v©n ®iÓm 20 16 12 5513 42 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n, tõ x¬ staple polyeste 5513 43 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c tõ x¬ staple polyeste 20 16 12 5513 49 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c 20 16 12 5514 V¶i dÖt thoi tõ x¬ staple tæng hîp, cã tû träng lo¹i x¬ nµy díi 85%, pha chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi b«ng, träng lîng trªn 170 g/m2 - Cha hoÆc ®· tÈy tr¾ng: 5514 11 00 - - Tõ x¬ staple polyeste, dÖt v©n ®iÓm 20 16 12 5514 12 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n, tõ x¬ staple polyeste 5514 13 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c tõ x¬ staple polyeste 20 16 12 5514 19 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c 20 16 12 - §· nhuém: 5514 21 00 - - Tõ x¬ staple polyeste, dÖt v©n ®iÓm 20 16 12 5514 22 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12
 18. 18 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n, tõ x¬ staple polyeste 5514 23 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c tõ x¬ staple polyeste 20 16 12 5514 29 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c 20 16 12 - Tõ c¸c sîi cã c¸c mµu kh¸c nhau: 5514 31 00 - - Tõ x¬ staple polyeste, dÖt v©n ®iÓm 20 16 12 5514 32 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n, tõ x¬ staple polyeste 5514 33 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c tõ x¬ staple polyeste 20 16 12 5514 39 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c 20 16 12 - §· in: 5514 41 00 - - Tõ x¬ staple polyeste, dÖt v©n ®iÓm 20 16 12 5514 42 00 - - V¶i v©n chÐo 3 sîi hoÆc v©n chÐo 4 sîi, 20 16 12 kÓ c¶ v¶i v©n chÐo ch÷ nh©n, tõ x¬ staple polyeste 5514 43 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c tõ x¬ staple polyeste 20 16 12 5514 49 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c 20 16 12 5515 C¸c lo¹i v¶i dÖt thoi kh¸c tõ x¬ staple tæng hîp - Tõ x¬ staple polyeste: 5515 11 00 - - Pha chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi x¬ 20 16 12 staple viscose rayon 5515 12 00 - - Pha chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi sîi 20 16 12 filament nh©n t¹o 5515 13 00 - - Pha chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi l«ng 20 16 12 cõu hoÆc l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn 5515 19 00 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 - Tõ x¬ staple acrylic hoÆc modacrylic: 5515 21 00 - - Pha chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi sîi 20 16 12 filament nh©n t¹o 5515 22 00 - - Pha chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi l«ng 20 16 12 cõu hoÆc l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn 5515 29 00 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 - V¶i dÖt thoi kh¸c: 5515 91 00 - - Pha chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi sîi 20 16 12 filament nh©n t¹o 5515 92 00 - - Pha chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi l«ng 20 16 12 cõu hoÆc l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn 5515 99 00 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5516 V¶i dÖt thoi tõ x¬ staple t¸i t¹o - Cã tû träng x¬ staple t¸i t¹o tõ 85% trë lªn: 5516 11 00 - - Cha hoÆc ®· tÈy tr¾ng 20 16 12 5516 12 00 - - §· nhuém 20 16 12 5516 13 00 - - Tõ c¸c sîi cã c¸c mµu kh¸c nhau 20 16 12 5516 14 00 - - §· in 20 16 12 - Cã tû träng x¬ staple t¸i t¹o díi 85%, ®îc pha chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi sîi filament nh©n t¹o: 5516 21 00 - - Cha hoÆc ®· tÈy tr¾ng 20 16 12 5516 22 00 - - §· nhuém 20 16 12
 19. 19 5516 23 00 - - Tõ c¸c sîi cã c¸c mµu kh¸c nhau 20 16 12 5516 24 00 - - §· in 20 16 12 - Cã tû träng x¬ staple t¸i t¹o díi 85%, ®îc pha chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn: 5516 31 00 - - Cha hoÆc ®· tÈy tr¾ng 20 16 12 5516 32 00 - - §· nhuém 20 16 12 5516 33 00 - - Tõ c¸c sîi cã c¸c mµu kh¸c nhau 20 16 12 5516 34 00 - - §· in 20 16 12 - Cã tû träng x¬ staple t¸i t¹o díi 85%, ®îc pha chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi b«ng: 5516 41 00 - - Cha hoÆc ®· tÈy tr¾ng 20 16 12 5516 42 00 - - §· nhuém 20 16 12 5516 43 00 - - Tõ c¸c sîi cã c¸c mµu kh¸c nhau 20 16 12 5516 44 00 - - §· in 20 16 12 - Lo¹i kh¸c: 5516 91 00 - - Cha hoÆc ®· tÈy tr¾ng 20 16 12 5516 92 00 - - §· nhuém 20 16 12 5516 93 00 - - Tõ c¸c sîi cã c¸c mµu kh¸c nhau 20 16 12 5516 94 00 - - §· in 20 16 12 5601 MÒn x¬ b»ng nguyªn liÖu dÖt vµ c¸c s¶n phÈm cña nã; c¸c lo¹i x¬ dÖt, chiÒu dµi kh«ng qu¸ 5mm (x¬ vôn), bôi x¬ vµ kÕt x¬ (neps) tõ c«ng nghiÖp dÖt 5601 10 00 - B¨ng vµ g¹c vÖ sinh, t· thÊm vµ t· lãt cho trÎ 12 10 7 s¬ sinh vµ c¸c s¶n phÈm vÖ sinh t¬ng tù, tõ mÒn x¬ - MÒn x¬; c¸c s¶n phÈm kh¸c lµm tõ mÒn x¬: 5601 21 00 - - Tõ b«ng 12 10 7 5601 22 - - Tõ x¬ nh©n t¹o: 5601 22 10 - - - T« (tow) lµm ®Çu läc thuèc l¸ 12 10 7 5601 22 90 - - - Lo¹i kh¸c 12 10 7 5601 29 00 - - Lo¹i kh¸c 12 10 7 5601 30 - X¬ vôn, bôi x¬ vµ kÕt x¬ tõ c«ng nghiÖp dÖt: 5601 30 10 - - X¬ vôn polyamit 12 10 7 5601 30 90 - - Lo¹i kh¸c 12 10 7 5602 Phít, ®· hoÆc cha ng©m tÈm, tr¸ng, phñ, hoÆc Ðp líp 5602 10 00 - Phít xuyªn kim vµ v¶i kh©u ®Ýnh 20 16 12 - Phít kh¸c, cha ng©m tÈm, tr¸ng, phñ hoÆc Ðp líp: 5602 21 - - Tõ l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn: 5602 21 10 - - - Cã träng lîng tõ 750g/m2 trë lªn 20 16 12 5602 21 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5602 29 - - Tõ nguyªn liÖu dÖt kh¸c: 5602 29 10 - - - Cã träng lîng tõ 750g/m2 trë lªn 20 16 12 5602 29 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5602 90 - Lo¹i kh¸c: 5602 90 10 - - §· ng©m tÈm, tr¸ng, phñ, hoÆc Ðp líp 20 16 12
 20. 20 5602 90 90 - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5603 C¸c s¶n phÈm kh«ng dÖt, ®· hoÆc cha ng©m tÈm, tr¸ng, phñ hoÆc Ðp líp - B»ng sîi filament nh©n t¹o: 5603 11 - - Träng lîng kh«ng qu¸ 25g/m2: 5603 11 10 - - - Cha ng©m tÈm, tr¸ng, phñ hoÆc Ðp líp 20 16 12 5603 11 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5603 12 - - Träng lîng trªn 25 g/m2 nhng kh«ng qu¸ 70g/m2: 5603 12 10 - - - Cha ng©m tÈm, tr¸ng, phñ hoÆc Ðp líp 20 16 12 5603 12 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5603 13 - - Träng lîng trªn 70g/m2 nhng kh«ng qu¸ 150g/m2: 5603 13 10 - - - Cha ng©m tÈm, tr¸ng, phñ hoÆc Ðp líp 20 16 12 5603 13 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 5603 14 - - Träng lîng trªn 150 g/m2: 5603 14 10 - - - Cha ng©m tÈm, tr¸ng, phñ hoÆc Ðp líp 20 16 12 5603 14 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 16 12 - Lo¹i kh¸c: 5603 91 00 - - Träng lîng kh«ng qóa 25 g/m2 20 16 12 5603 92 00 - - Träng lîng trªn 25 g/m2 nhng kh«ng qóa 70 20 16 12 g/m2 5603 93 00 - - Träng lîng trªn 70 g/m2 nhng kh«ng qóa 20 16 12 150 g/m2 5603 94 00 - - Träng lîng trªn 150 g/m2 20 16 12 5604 ChØ cao su vµ chØ coãc (cord) cao su, ®îc bäc b»ng vËt liÖu dÖt; sîi dÖt, d¶i vµ d¹ng t- ¬ng tù thuéc nhãm 54.04 hoÆc 54.05, ®· ng©m tÈm, tr¸ng, phñ hoÆc bao ngoµi b»ng cao su hoÆc plastic 5604 10 00 - ChØ cao su vµ chØ coãc cao su ®îc bäc 12 10 7 b»ng vËt liÖu dÖt 5604 20 00 - Sîi cã ®é bÒn cao tõ c¸c polyeste, nylon, 12 10 7 hoÆc c¸c polyamit kh¸c hoÆc tõ viscose rayon, ®· ng©m tÈm hoÆc tr¸ng 5604 90 - Lo¹i kh¸c: 5604 90 10 - - ChØ gi¶ catgut tõ t¬ t»m 12 10 7 5604 90 90 - - Lo¹i kh¸c 12 10 7 5605 00 00 Sîi kim lo¹i hãa, cã hoÆc kh«ng quÊn bäc, lµ 12 10 7 lo¹i sîi dÖt hoÆc d¶i hoÆc d¹ng t¬ng tù thuéc nhãm 54.04 hoÆc 54.05, ®îc kÕt hîp víi kim lo¹i ë d¹ng d©y, d¶i hoÆc bét hoÆc phñ b»ng kim lo¹i 5606 00 00 Sîi quÊn bäc, sîi d¹ng d¶i vµ c¸c d¹ng t¬ng tù 20 16 12 thuéc nhãm 54.04 hoÆc 54.05, ®· quÊn bäc (trõ c¸c lo¹i thuéc nhãm 56.05 vµ sîi quÊn bäc l«ng bêm ngùa); sîi s¬nin (chenille) (kÓ c¶ sîi s¬nin xï); sîi sïi vßng 5607 D©y xe, d©y coãc (cordage), d©y thõng vµ c¸p, ®· hoÆc cha tÕt hoÆc bÖn, cã hoÆc
Đồng bộ tài khoản