Quyết định 193/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:41

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định 193/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 193/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thay thế Biểu thuế thuế xuất khẩu, sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 193/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 193/2000/Q§/BTC ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2000 VÒ viÖc thay thÕ BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu; söa ®æi, bæ sung tªn vµ thuÕ suÊt cña mét sè nhãm mÆt hµng trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; C¨n cø khung thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ xuÊt khÈu theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 537a/NQ/H§NN8 ngµy 22/02/1992 cña Héi ®ång nhµ níc; ®îc söa ®æi, bæ sung t¹i c¸c NghÞ quyÕt sè 31NQ/UBTVQH9 ngµy 09/03/1993; NghÞ quyÕt sè 174NQ/UBTVQH9 ngµy 26/03/1994; NghÞ quyÕt sè 290NQ/UBTVQH9 ngµy 07/09/1995; NghÞ quyÕt sè 416NQ/UBTVQH9 ngµy 05/08/1997 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ 9; BiÓu thuÕ nhËp khÈu theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ-UBTVQH10 ngµy 10/10/1998 cña ñy ban thêng vô Quèc héi khãa 10; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/08/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998 cña Quèc héi; Sau khi tham kh¶o ý kiÕn tham gia cña c¸c Bé, Ngµnh cã liªn quan vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ; QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Thay thÕ BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 67/1999/Q§/BTC ngµy 24/06/1999, ®îc söa ®æi t¹i QuyÕt ®Þnh sè 131/1999/Q§/BTC ngµy 01/11/1999 cña Bé Trëng Bé Tµi chÝnh b»ng BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu míi ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 §iÒu 2: Söa ®æi, bæ sung tªn vµ møc thuÕ suÊt cña mét sè nhãm mÆt hµng quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§/BTC ngµy 11/12/1998 vµ c¸c Danh môc söa ®æi, bæ sung tªn vµ møc thuÕ suÊt cña mét sè nhãm mÆt hµng trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo c¸c QuyÕt ®Þnh sè 05/1999/ Q§/BTC ngµy 16/01/1999; QuyÕt ®Þnh sè 38/1999/Q§/BTC ngµy 03/04/1999; QuyÕt ®Þnh sè 67/1999/Q§/BTC ngµy 24/06/1999; QuyÕt ®Þnh sè 139/1999/Q§/BTC ngµy 11/11/1999; QuyÕt ®Þnh sè 41/2000/Q§/BTC ngµy 17/03/2000; QuyÕt ®Þnh sè 91/2000/Q§/BTC ngµy 02/06/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh thµnh tªn vµ møc thuÕ suÊt míi quy ®Þnh t¹i Danh môc söa ®æi, bæ sung tªn vµ thuÕ suÊt cña mét sè nhãm mÆt hµng trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng xuÊt khÈu ®· nép cho c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu tõ ngµy 15/12/2000; cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng nhËp khÈu ®· nép cho c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01/2001. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.
 3. 3 BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 193/2000/Q§-BTC ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Thu M· sè M« t¶ nhãm mÆt hµng Õ suÊt (%) Nhã Ph©n m nhãm 1 2 3 4 5 0801 Dõa, qu¶ h¹ch Brazil, h¹t ®µo lén hét (h¹t ®iÒu), t¬i hoÆc kh«, ®· hoÆc cha bãc vá hoÆc lét vá: + H¹t ®µo lén hét (h¹t ®iÒu) cha bãc vá 4 + Lo¹i kh¸c 0 1211 C¸c lo¹i c©y vµ c¸c phÇn cña c©y (c¶ h¹t, qu¶) chñ yÕu dïng lµm níc hoa, dîc phÈm, thuèc trõ s©u, thuèc tÈy uÕ, hoÆc c¸c môc ®Ých t¬ng tù, t¬i hoÆc kh«, ®· hoÆc cha c¾t, nghiÒn hoÆc xay thµnh bét: + TrÇm h¬ng, kú nam c¸c lo¹i 20 + Lo¹i kh¸c 0 1401 VËt liÖu thùc vËt dïng ®Ó tÕt bÖn hoÆc ®an (nh: tre, song, m©y, sËy, liÔu giã, c©y bÊc, cä sîi, ®· röa s¹ch, chuéi hoÆc c¸c lo¹i r¬m ngò cèc ®· tÈy hoÆc nhuém, vá c©y ®o¹n): + Song, m©y cha chÕ biÕn 10 + Song, m©y ®· chÕ biÕn (vÝ dô nh: chuéi, luéc 3 dÇu, tÈm, sÊy kh«...) + Lo¹i kh¸c 0 2601 QuÆng s¾t vµ quÆng s¾t ®· ®îc lµm giµu, kÓ c¶ pi-rÝt s¾t ®· nung 1 2602 QuÆng m¨ng-gan vµ quÆng m¨ng-gan ®· ®îc lµm giµu, kÓ c¶ quÆng m¨ng-gan chøa s¾t vµ quÆng m¨ng-gan chøa s¾t ®· ®îc lµm giµu víi hµm lîng m¨ng-gan tõ 20% trë lªn tÝnh theo träng lîng kh« 10 2603 QuÆng ®ång vµ quÆng ®ång ®· ®îc lµm giµu 2 2604 QuÆng ni-ken vµ quÆng ni-ken ®· ®îc lµm giµu 2 2605 QuÆng c«-ban vµ quÆng c«-ban ®· ®îc lµm giµu 2
 4. 4 2606 QuÆng nh«m vµ quÆng nh«m ®· ®îc lµm giµu 5 2607 QuÆng ch× vµ quÆng ch× ®· ®îc lµm giµu 5 2608 QuÆng kÏm vµ quÆng kÏm ®· ®îc lµm giµu 5 2609 QuÆng thiÕc vµ quÆng thiÕc ®· ®îc lµm giµu 20 2610 QuÆng cê-r«m vµ quÆng cê-r«m ®· ®îc lµm giµu 1 2611 QuÆng vonfram vµ quÆng vonfram ®· ®îc lµm giµu 2 2612 QuÆng u-ran hoÆc thori vµ quÆng u-ran hoÆc thori ®· ®îc lµm giµu 2 2613 QuÆng molipden (molybdenum) vµ quÆng molipden (molybdenum) ®· ®îc lµm giµu 2 2614 QuÆng ti-tan vµ quÆng ti-tan ®· ®îc lµm giµu 2 2615 QuÆng niobi, tantali, vanadi hay zirconi vµ c¸c lo¹i quÆng ®ã ®· ®îc lµm giµu 2 2616 QuÆng kim lo¹i quý vµ quÆng kim lo¹i quý ®· ®îc lµm giµu 2 2617 C¸c quÆng kh¸c vµ c¸c quÆng ®ã ®· ®îc lµm giµu 2 2709 DÇu má vµ c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng chÊt chøa bi-tum, ë d¹ng th«: + DÇu th« (dÇu má) 4 + Lo¹i kh¸c 0 4101 Da cña loµi tr©u, bß, ngùa (t¬i, muèi, sÊy kh«, ng©m níc v«i, ng©m trong dung dÞch muèi vµ hãa chÊt hoÆc ®îc b¶o qu¶n c¸ch kh¸c nhng cha thuéc ta nanh, cha lµm thµnh giÊy da hoÆc gia c«ng thªm), ®· hoÆc cha c¹o l«ng hoÆc l¹ng máng. 10 4102 Da cõu (t¬i, kh«, muèi, ng©m níc v«i, ng©m trong dung dÞch muèi vµ ho¸ chÊt hay ®îc b¶o qu¶n c¸ch kh¸c, cha thuéc, cha lµm thµnh giÊy da hoÆc gia c«ng thªm), ®· hoÆc cha c¹o l«ng hoÆc l¹ng máng, trõ c¸c lo¹i ®· ghi ë chó gi¶i 1(c) cña ch¬ng nµy 10 4103 Da sèng cña loµi ®éng vËt kh¸c (t¬i, kh«, muèi, ng©m trong níc v«i, ng©m trong dung dÞch muèi vµ hãa chÊt hay ®îc b¶o qu¶n c¸ch kh¸c, nhng cha thuéc, cha lµm thµnh giÊy da hoÆc gia c«ng thªm), ®· hoÆc cha c¹o l«ng hoÆc l¹ng máng, trõ c¸c lo¹i
 5. 5 ®· ®îc lo¹i trõ trong chó gi¶i 1 (b) hoÆc 1(c) cña ch- 10 ¬ng nµy. 4403 Gç c©y, ®· hoÆc cha bãc vá, bá gi¸c hoÆc ®Ïo vu«ng th«: + Gèc, rÔ c©y c¸c lo¹i b»ng gç rõng tù nhiªn 5 + Lo¹i kh¸c, b»ng gç rõng tù nhiªn 15 + Lo¹i kh¸c 0 4404 Gç ®ai thïng; cäc chÎ; sµo, cét, cäc b»ng gç, vãt nhän, nhng kh«ng xÎ däc; gËy gç ®· bµo th« nh- ng cha tiÖn, uèn cong hoÆc gia c«ng c¸ch kh¸c, dïng lµm batoong, c¸n «, chu«i, tay cÇm dông cô hoÆc t¬ng tù; nan gç vµ c¸c d¹ng t¬ng tù: + B»ng gç rõng tù nhiªn 5 + Lo¹i kh¸c 0 4406 Tµ vÑt ®êng s¾t hoÆc ®êng xe ®iÖn (thanh ngang) b»ng gç: + B»ng gç rõng tù nhiªn 15 + Lo¹i kh¸c 0 4407 Gç ®· ca hoÆc xÎ theo chiÒu däc, l¹ng hoÆc t¸ch líp, ®· hoÆc cha bµo, ®¸nh giÊy r¸p hoÆc ghÐp méng, cã ®é dµy trªn 6mm: + B»ng gç rõng tù nhiªn 15 + Lo¹i kh¸c 0 4408 TÊm gç l¹ng lµm líp mÆt vµ tÊm ®Ó lµm gç d¸n (®· hoÆc cha ghÐp) vµ c¸c lo¹i gç ®· xÎ däc kh¸c ®· ®îc l¹ng hoÆc t¸ch líp, ®· hoÆc cha bµo, ®¸nh giÊy r¸p hoÆc ghÐp méng, cã ®é dµy kh«ng qu¸ 6mm: + B»ng gç rõng tù nhiªn 15 + Lo¹i kh¸c 0 4409 Gç (kÓ c¶ gç v¸n vµ gç trô ®Ó lµm sµn, cha ghÐp), ®îc t¹o d¸ng liªn tôc (lµm méng, soi r·nh, bµo r·nh, v¹t c¹nh, ghÐp ch÷ V, t¹o chuçi, t¹o khu«n, tiÖn trßn hoÆc gia c«ng t¬ng tù), däc theo c¸c c¹nh hoÆc bÒ mÆt, ®· hoÆc cha bµo, ®¸nh giÊy r¸p hoÆc ghÐp méng: + B»ng gç rõng tù nhiªn 15 + Lo¹i kh¸c 0 4415 Hßm, hép, thïng tha, thïng h×nh trèng vµ c¸c lo¹i bao b× t¬ng tù b»ng gç; tang cuèn c¸p b»ng gç; gi¸ kÖ ®Ó kª hµng, gi¸ ®Ó hµng kiÓu thïng vµ c¸c lo¹i gi¸ ®Ó hµng kh¸c b»ng gç; vµnh ®Öm gi¸ kÖ hµng b»ng gç: + B»ng gç rõng tù nhiªn 10
 6. 6 + Lo¹i kh¸c 0 4416 Thïng t«n«, thïng baren, thïng h×nh trèng, h×nh trô, cã ®ai, c¸c lo¹i thïng cã ®ai kh¸c vµ c¸c bé phËn cña chóng, b»ng gç, kÓ c¶ c¸c lo¹i tÊm v¸n cong: 10 + B»ng gç rõng tù nhiªn 0 + Lo¹i kh¸c 4418 §å méc, ®å gç dïng trong x©y dùng, kÓ c¶ panen gç cã lâi xèp nh©n t¹o, panen l¸t sµn vµ v¸n lîp ®· l¾p ghÐp: + V¸n sµn (gç v¸n sµn vµ v¸n sµn s¬ chÕ), v¸n lîp, 15 v¸n r©y, palÐt, cèp pha x©y dùng, b»ng gç rõng tù nhiªn. + Khung cöa, bËc cöa, ngìng cöa, cÇu thang, 5 c¸nh cöa vµ c¸c bé phËn cña chóng, b»ng gç rõng tù nhiªn. + Lo¹i kh¸c 0 7103 §¸ quý (trõ kim c¬ng), ®¸ b¸n quý, ®· hoÆc cha ®îc gia c«ng hoÆc ph©n lo¹i nhng cha x©u chuçi, cha g¾n hoÆc n¹m; ®¸ quý (trõ kim c- ¬ng), ®¸ b¸n quý cha ph©n lo¹i ®· x©u thµnh chuçi t¹m thêi ®Ó tiÖn vËn chuyÓn 7103 10 00 - Cha ®îc gia c«ng hoÆc míi chØ xÎ hoÆc ®Ïo gät 5 th« - §· gia c«ng c¸ch kh¸c: 7103 91 00 - - §¸ rubi, saphia vµ ngäc b¶o lôc 1 7103 99 00 - - Lo¹i kh¸c 1 7105 Bôi vµ bét cña ®¸ quý hoÆc ®¸ b¸n quý tù nhiªn hoÆc tæng hîp: + Vôn vµ bét cña ®¸ quý thuéc nhãm 7103 3 + Lo¹i kh¸c 0 7204 PhÕ liÖu, phÕ th¶i s¾t thÐp; thái s¾t, thÐp phÕ liÖu nÊu l¹i: + S¾t thÐp phÕ liÖu, phÕ th¶i (trõ phoi tiÖn, phoi bµo, bôi xÎ, mïn m¹t giòa, bét nghiÒn, bét ®Ïo cña thÐp cã hoÆc kh«ng ®îc bã l¹i) 35 + Lo¹i kh¸c 0 7206 S¾t vµ thÐp kh«ng hîp kim ë d¹ng thái hoÆc c¸c d¹ng th« kh¸c (trõ s¾t thuéc nhãm 7203) 2 7207 S¾t, thÐp kh«ng hîp kim ë d¹ng b¸n thµnh phÈm 2 7404 §ång phÕ liÖu vµ m¶nh vôn 45 7405 Hîp kim ®ång chñ 15
 7. 7 7406 Bét vµ v¶y ®ång 15 7407 §ång ë d¹ng thái, thanh vµ d¹ng h×nh 5 7503 Ni ken phÕ liÖu vµ m¶nh vôn 45 7504 Bét vµ v¶y ni ken 5 7505 Ni ken ë d¹ng thái, thanh, h×nh vµ d©y: + D©y ni ken 0 + Lo¹i kh¸c 5 7602 Nh«m phÕ liÖu vµ m¶nh vôn 45 7603 Bét vµ v¶y nh«m 10 7604 Nh«m ë d¹ng thái, thanh vµ h×nh 5 7802 Ch× phÕ liÖu, m¶nh vôn 45 7803 Ch× ë d¹ng thái, thanh, h×nh vµ d©y: + D©y ch× 0 + Lo¹i kh¸c 5 7804 Ch× ë d¹ng tÊm, l¸, d¶i vµ l¸ máng; bét vµ v¶y ch×: + Bét vµ v¶y ch× 5 + Lo¹i kh¸c 0 7902 KÏm phÕ liÖu vµ m¶nh vôn 40 7903 Bét, bôi vµ v¶y kÏm 5 7904 KÏm ë d¹ng thái, thanh, h×nh vµ d©y: + D©y kÏm 0 + Lo¹i kh¸c 5 8002 PhÕ liÖu, m¶nh vôn thiÕc 45 8003 ThiÕc ë d¹ng thái, thanh, d¹ng h×nh vµ d©y: + D©y thiÕc 0 + Lo¹i kh¸c 2 8005 L¸ thiÕc máng (®· hoÆc cha Ðp h×nh hoÆc båi trªn giÊy, b×a, plastic hoÆc vËt liÖu båi t¬ng tù), cã chiÒu dµy (kh«ng kÓ vËt liÖu båi) kh«ng qu¸ 0,2mm; Bét vµ v¶y thiÕc:
 8. 8 + Bét vµ v¶y thiÕc 2 + Lo¹i kh¸c 0 8100 Kim lo¹i thêng kh¸c; gèm kim lo¹i; s¶n phÈm lµm tõ kim lo¹i thêng kh¸c vµ gèm kim lo¹i : + PhÕ liÖu vµ m¶nh vôn 45 + B¸n thµnh phÈm 5 + Lo¹i kh¸c 0 Xx xx xx C¸c nhãm mÆt hµng kh¸c kh«ng ghi ë trªn 0
 9. 9 Danh môc söa ®æi, bæ sung tªn vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu mét sè mÆt hµng cña biÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 193/2000/Q§-BTC ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) ThuÕ M· sè M« t¶ nhãm mÆt hµng suÊt (%) Nhã Ph©n m nhãm 1 2 3 4 5 0306 §éng vËt gi¸p x¸c cã mai, vá hoÆc kh«ng sèng, t- ¬i, íp l¹nh, íp ®«ng, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m n- íc muèi; ®éng vËt gi¸p x¸c cã mai, vá ®· hÊp chÝn hoÆc luéc chÝn trong níc, ®· hoÆc cha íp l¹nh, íp ®«ng, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m trong níc muèi; bét th«, bét mÞn, bét viªn cña ®éng vËt gi¸p x¸c dïng lµm thùc phÈm cho ngêi - ¦íp ®«ng: 0306 11 00 - - T«m hïm ®¸ vµ c¸c lo¹i t«m biÓn kh¸c (Palinurus 30 spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 0306 12 00 - - T«m hïm kh¸c (loµi Homorus) 30 0306 13 00 - - T«m nhá, t«m Pan-®an (prawns) 30 0306 14 00 - - Cua 30 0306 19 00 - - Lo¹i kh¸c, kÓ c¶ bét th«, bét mÞn, bét viªn cña 30 ®éng vËt gi¸p x¸c dïng cho ngêi - Cha íp ®«ng: 0306 21 00 - - T«m hïm ®¸ vµ c¸c lo¹i t«m biÓn kh¸c (Palinurus 30 spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 0306 22 00 - - T«m hïm kh¸c 30 0306 23 - - T«m nhá, t«m Pan-®an (prawns): 0306 23 10 - - - Phï hîp ®Ó lµm gièng 0 0306 23 90 - - -Lo¹i kh¸c 30 0306 24 00 - - Cua 30 0306 29 00 - - Lo¹i kh¸c, kÓ c¶ bét th«, bét mÞn, bét viªn cña 30 ®éng vËt gi¸p x¸c dïng cho ngêi 0307 §éng vËt th©n mÒm cã mai, vá hoÆc kh«ng sèng, t¬i, íp l¹nh hoÆc íp ®«ng, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi; c¸c lo¹i ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng, sèng díi níc kh¸c, trõ ®éng vËt gi¸p x¸c hoÆc th©n mÒm sèng, t¬i, íp l¹nh, íp ®«ng, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi; bét th«, bét mÞn, bét viªn cña ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng sèng díi níc kh¸c, trõ ®éng vËt gi¸p x¸c, dïng lµm thùc phÈm cho ngêi 0307 10 - Sß: 0307 10 10 - - Sèng 30
 10. 10 0307 10 90 - - Lo¹i kh¸c 30 - Con ®iÖp, kÓ c¶ con ®iÖp n÷ hoµng thuéc dßng Pecnen hoÆc dßng Chlamy hoÆc dßng Placopecten: 0307 21 00 - - Sèng, t¬i hoÆc íp l¹nh 30 0307 29 00 - - Lo¹i kh¸c 30 - Trai (Mytilus spp, Perna spp): 0307 31 00 - - Sèng, t¬i hoÆc íp l¹nh 30 0307 39 00 - - Lo¹i kh¸c 30 - Mùc (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) vµ mùc èng (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp, Sepioteu-this spp.): 0307 41 00 - - Sèng, t¬i hoÆc íp l¹nh 30 0307 49 00 - - Lo¹i kh¸c 30 - B¹ch tuéc (Octopus spp.): 0307 51 00 - - Sèng, t¬i hoÆc íp l¹nh 30 0307 59 00 - - Lo¹i kh¸c 30 0307 60 00 - èc, trõ èc biÓn 30 - Lo¹i kh¸c, kÓ c¶ bét cña ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng sèng díi níc, trõ ®éng vËt gi¸p x¸c, dïng cho ngêi: 0307 91 00 - - Sèng, t¬i hoÆc íp l¹nh 30 0307 99 00 - - Lo¹i kh¸c 30 0404 V¸ng s÷a, ®· hoÆc cha c« ®Æc hoÆc pha thªm ®- êng hoÆc chÊt ngät kh¸c; c¸c s¶n phÈm cã chøa c¸c thµnh phÇn s÷a tù nhiªn ®· hoÆc cha pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c, cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 0404 10 - V¸ng s÷a vµ v¸ng s÷a ®· ®îc lµm biÕn ®æi, ®· hoÆc cha c« ®Æc, pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c: 0404 10 10 - - V¸ng s÷a 20 0404 10 90 - - Lo¹i kh¸c 30 0404 90 00 - Lo¹i kh¸c 30 0703 Hµnh, hµnh t¨m, tái, tái t©y, c¸c lo¹i rau hä hµnh tái kh¸c, t¬i hoÆc íp l¹nh 0703 10 - Hµnh, c¸c lo¹i hµnh t¨m: 0703 10 10 - - Phï hîp ®Ó lµm gièng 0 0703 10 90 - - Lo¹i kh¸c 30 0703 20 - Tái: 0703 20 10 - - Phï hîp ®Ó lµm gièng 0 0703 20 90 - - Lo¹i kh¸c 30 0703 90 - Tái t©y vµ c¸c lo¹i rau hä hµnh tái: 0703 90 10 - - Phï hîp ®Ó lµm gièng 0 0703 90 90 - - Lo¹i kh¸c 30 0713 Rau ®Ëu kh« c¸c lo¹i, ®· bãc vá qu¶, ®· hoÆc cha bãc vá h¹t hoÆc xay thµnh m¶nh 0713 10 - §Ëu Hµ lan: 0713 10 10 - - Phï hîp ®Ó lµm gièng 0 0713 10 90 - - Lo¹i kh¸c 30 0713 20 - §Ëu Hµ lan lo¹i nhá:
 11. 11 0713 20 10 - - Phï hîp ®Ó lµm gièng 0 0713 20 90 - - Lo¹i kh¸c 30 - §Ëu h¹t (Vigna spp., Phaseolus spp.): 0713 31 - - §Ëu vigna mungo, herper hoÆc Vigna radiata (L) Wilczek: 0713 31 10 - - - Phï hîp ®Ó lµm gièng 0 0713 31 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 0713 32 - - §Ëu h¹t ®á nhá (Phaseolus hoÆc angularis): 0713 32 10 - - - Phï hîp ®Ó lµm gièng 0 0713 32 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 0713 33 - - §Ëu t©y, kÓ c¶ h¹t ®Ëu tr¾ng (Phaseolus vulgaris): 0713 33 10 - - - Phï hîp ®Ó lµm gièng 0 0713 33 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 0713 39 - - Lo¹i kh¸c: 0713 39 10 - - - Phï hîp ®Ó lµm gièng 0 0713 39 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 0713 40 - §Ëu l¨ng: 0713 40 10 - - Phï hîp ®Ó lµm gièng 0 0713 40 90 - - Lo¹i kh¸c 30 0713 50 - §Ëu t»m (Vicia faba var. major) vµ ®Ëu ngùa (Vicia faba var.equina, Vicia faba var. minor): 0713 50 10 - - Phï hîp ®Ó lµm gièng 0 0713 50 90 - - Lo¹i kh¸c 30 0713 90 - Lo¹i kh¸c: 0713 90 10 - - Phï hîp ®Ó lµm gièng 0 0713 90 90 - - Lo¹i kh¸c 30 0714 S¾n, cñ dong, cñ lan, cóc vó (A-ti-s« Jerusalem), khoai lang, c¸c lo¹i cñ rÔ t¬ng tù cã hµm lîng bét hoÆc i-nu-lin cao, t¬i, íp l¹nh, íp ®«ng hoÆc kh«, ®· hoÆc cha th¸i l¸t hoÆc lµm thµnh d¹ng viªn; lâi c©y cä sago 0714 10 - S¾n: 0714 10 10 - - Cha th¸i l¸t hoÆc cha lµm thµnh d¹ng viªn 10 0714 10 90 - - Lo¹i kh¸c 10 0714 20 00 - Khoai lang 10 0714 90 00 - Lo¹i kh¸c 10 0813 Qu¶ kh«, trõ c¸c lo¹i qu¶ thuéc nhãm 0801 ®Õn 0806; hçn hîp c¸c lo¹i qu¶ h¹ch, qu¶ kh« thuéc ch- ¬ng nµy 0813 10 00 - M¬ 40 0813 20 00 - MËn ®á 40 0813 30 00 - T¸o 40 0813 40 00 - Qu¶ kh« kh¸c 40 0813 50 00 - Hçn hîp c¸c lo¹i qu¶ h¹ch, qu¶ kh« thuéc ch¬ng nµy 40 1201 00 §Ëu t¬ng h¹t hoÆc m¶nh 1201 00 10 - Phï hîp ®Ó lµm gièng 0 1201 00 90 - Lo¹i kh¸c 10 1202 L¹c vá hoÆc l¹c nh©n cha rang, hoÆc cha chÕ biÕn c¸ch kh¸c, ®· hoÆc cha vì m¶nh
 12. 12 1202 10 - L¹c vá: 1202 10 10 - - Phï hîp ®Ó lµm gièng 0 1202 10 90 - - Lo¹i kh¸c 10 1202 20 00 - L¹c nh©n, ®· hoÆc cha vì m¶nh 10 1204 00 00 H¹t lanh, ®· hoÆc cha vì m¶nh 10 1206 00 00 H¹t híng d¬ng, ®· hoÆc cha vì m¶nh 30 1211 C¸c lo¹i c©y vµ c¸c phÇn cña c©y (c¶ h¹t, qu¶) chñ yÕu dïng lµm níc hoa, dîc phÈm, thuèc trõ s©u, thuèc tÈy uÕ, hoÆc c¸c môc ®Ých t¬ng tù, t¬i hoÆc kh«, ®· hoÆc cha c¾t, nghiÒn hoÆc xay thµnh bét 1211 10 - RÔ cam th¶o: 1211 10 10 - - §· c¾t hoÆc nghiÒn hoÆc xay thµnh bét 0 1211 10 90 - - Lo¹i kh¸c 0 1211 20 - RÔ c©y nh©n s©m: 1211 20 10 - - §· c¾t hoÆc nghiÒn hoÆc xay thµnh bét 0 1211 20 90 - - Lo¹i kh¸c 0 1211 90 - C¸c lo¹i kh¸c: - - Lo¹i chñ yÕu dïng cho dîc phÈm: 1211 90 11 - - - Pyrethrum, ®· c¾t hoÆc nghiÒn hoÆc xay 0 thµnh bét 1211 90 12 - - - Pyrethrum, lo¹i kh¸c 0 1211 90 13 - - - Cannabis, ®· c¾t hoÆc nghiÒn hoÆc xay thµnh 0 bét 1211 90 14 - - - Cannabis, lo¹i kh¸c 0 1211 90 15 - - - Coca, ®· c¾t hoÆc nghiÒn hoÆc xay thµnh bét 0 1211 90 16 - - - Coca, lo¹i kh¸c 0 1211 90 17 - - - Lo¹i kh¸c, ®· c¾t hoÆc nghiÒn hoÆc xay thµnh 0 bét 1211 90 19 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Lo¹i kh¸c: 1211 90 91 - - - Pyrethrum 0 1211 90 92 - - - Cannabis 0 1211 90 99 - - - Lo¹i kh¸c 0 1511 DÇu cä vµ c¸c thµnh phÇn cña dÇu cä ®· hoÆc cha tinh chÕ nhng cha thay ®æi thµnh phÇn hãa häc 1511 10 - DÇu th«: 1511 10 10 - - DÇu cä 5 1511 10 90 - - Lo¹i kh¸c 5 1511 90 - Lo¹i kh¸c: 1511 90 10 - - Palm stearin d¹ng ®«ng ®Æc 30 1511 90 90 - - Lo¹i kh¸c 40 1901 ChiÕt suÊt tõ h¹t ngò cèc ®· n¶y mÇm (m¹ch nha tinh chiÕt); thøc ¨n chÕ biÕn tõ tinh bét, tõ bét th« hoÆc tõ chiÕt suÊt cña m¹ch nha tinh chiÕt, kh«ng chøa ca cao hoÆc cã chøa ca cao víi tØ träng díi 40% ®îc tÝnh trªn toµn bé lîng ca cao ®· rót hÕt chÊt bÐo cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c; thøc ¨n chÕ biÕn tõ c¸c s¶n phÈm thuéc
 13. 13 nhãm 0401 ®Õn 0404, kh«ng chøa ca cao hoÆc cã chøa ca cao víi tû träng díi 5% ®îc tÝnh trªn toµn bé lîng ca cao ®· rót hÕt chÊt bÐo cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 1901 10 - ChÕ phÈm dïng cho trÎ em ®· ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ: 1901 10 10 - - Lo¹i ®îc chØ ®Þnh dïng cho bÖnh nh©n cÇn nu«i 10 ¨n qua èng th«ng 1901 10 20 - - Lo¹i kh¸c, lµ s¶n phÈm cña nhãm 0401 ®Õn 0404 30 1901 10 90 - - Lo¹i kh¸c 50 1901 20 00 - Bét trén hoÆc bét nhµo ®Ó chÕ biÕn thµnh c¸c lo¹i 50 b¸nh thuéc nhãm 1905 1901 90 - Lo¹i kh¸c: 1901 90 10 - - ChiÕt suÊt tõ h¹t ngò cèc ®· n¶y mÇm 30 1901 90 20 - - Lo¹i ®îc chØ ®Þnh dïng cho bÖnh nh©n cÇn nu«i 10 ¨n qua èng th«ng 1901 90 30 - - Lo¹i kh¸c, lµ s¶n phÈm cña nhãm 0401 ®Õn 0404 30 1901 90 40 - - Lo¹i kh¸c, cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 40 1901 90 90 - - Lo¹i kh¸c 50 2102 Men [ho¹t ®éng hoÆc ú (men kh«)]; c¸c tæ chøc vi sinh ®¬n bµo ngõng ho¹t ®éng (nhng kh«ng bao gåm c¸c lo¹i v¾c xin thuéc nhãm 3002); bét në ®· pha chÕ 2102 10 - Men ho¹t ®éng: 2102 10 10 - - Men bia 5 2102 10 20 - - Men rîu 5 2102 10 30 - - Men b¸nh m× 15 2102 10 90 - - Men kh¸c 5 2102 20 00 - Men ú (men kh«); c¸c tæ chøc vi sinh ®¬n bµo 5 ngõng ho¹t ®éng 2102 30 00 - Bét në ®· pha chÕ 5 2106 C¸c lo¹i thøc ¨n cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 2106 10 00 - ChÊt Protein c« ®Æc vµ chÊt protein ®îc lµm r¾n 10 2106 90 - Lo¹i kh¸c: 2106 90 10 - - C¸c s¶n phÈm ®îc chÕ biÕn tõ s©m 30 2106 90 20 - - ChÕ phÈm ®Ó lµm th¹ch (níc qu¶ ®«ng) 30 2106 90 30 - - Hçn hîp ho¸ chÊt víi mét sè thùc phÈm hoÆc víi 20 mét sè chÊt cã gi¸ trÞ dinh dìng dïng trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm 2106 90 90 - - Lo¹i kh¸c 30 2516 §¸ gê-ra-nit (granite), p«-phi-a (porphyry), ba-zan (basalt), c¸t kÕt (sa th¹ch) vµ ®¸ kh¸c ®Ó lµm tîng ®µi hay ®¸ x©y dùng, ®· hoÆc cha ®Ïo th« hay míi chØ c¾t b»ng ca hoÆc c¸c c¸ch kh¸c, thµnh c¸c khèi, tÊm h×nh ch÷ nhËt (kÓ c¶ h×nh vu«ng) - Gê-ra-nit (granite): 2516 11 00 - - Th« hoÆc ®· ®Ïo th« 10 2516 12 00 - - Míi chØ c¾t, b»ng ca hoÆc c¸c c¸ch kh¸c, thµnh 10 khèi, tÊm h×nh ch÷ nhËt (kÓ c¶ h×nh vu«ng) - §¸ c¸t kÕt:
 14. 14 2516 21 00 - - Th« hoÆc ®· ®Ïo th« 3 2516 22 00 - - Míi chØ c¾t, b»ng ca hoÆc c¸c c¸ch kh¸c, thµnh 3 c¸c khèi, tÊm h×nh ch÷ nhËt (kÓ c¶ h×nh vu«ng) 2516 90 00 - §¸ lµm tîng ®µi hay ®¸ x©y dùng kh¸c 3 2525 Mi ca, kÓ c¶ mi ca t¸ch líp; phÕ liÖu mi ca 2525 10 00 - Mi ca th« vµ mi ca ®· t¸ch thµnh tÊm hay líp 3 2525 20 00 - Bét mi ca 5 2525 30 00 - PhÕ liÖu mi ca 3 2526 QuÆng steatite tù nhiªn, ®· hoÆc cha ®Ïo th« hoÆc míi chØ c¾t, b»ng ca hay c¸c c¸ch kh¸c, thµnh c¸c khèi, tÊm h×nh ch÷ nhËt (kÓ c¶ h×nh vu«ng); ®¸ talc 2526 10 00 - Cha nghiÒn, cha xay thµnh bét 3 2526 20 - §· nghiÒn, hoÆc xay thµnh bét: 2526 20 10 - - Bét ®¸ talc 0 2526 20 90 - - Lo¹i kh¸c 3 2701 Than ®¸; than b¸nh, than qu¶ bµng vµ nhiªn liÖu r¾n t¬ng tù s¶n xuÊt tõ than ®¸ - Than ®¸, ®· hoÆc cha nghiÒn thµnh bét, nhng cha thiªu kÕt: 2701 11 00 - - Antraxit 5 2701 12 - - Than bi-tum: 2701 12 10 - - - Than ®Ó luyÖn cèc 0 2701 12 90 - - - Lo¹i kh¸c 5 2701 19 00 - - Lo¹i kh¸c 5 2701 20 00 - Than b¸nh, than qu¶ bµng vµ nhiªn liÖu r¾n t¬ng tù 5 s¶n xuÊt tõ than ®¸ 2814 A-m«-ni-¾c, d¹ng khan hoÆc d¹ng dung dÞch níc 2814 10 00 - D¹ng khan 5 2814 20 00 - D¹ng dung dÞch níc 5 2827 Clorua, oxitclorua vµ hydroxitclorua; br«mua vµ « xÝt br«mua; i èt vµ « xÝt i èt 2827 10 00 - Clorua am«ni 0 2827 20 00 - Clorua canxi 10 - Clorua kh¸c: 2827 31 00 - - Clorua magiª 0 2827 32 00 - - Clorua nh«m 0 2827 33 00 - - Clorua s¾t 0 2827 34 00 - - Clorua c«ban 0 2827 35 00 - - Clorua niken 0 2827 36 00 - - Clorua kÏm 0 2827 38 00 - - Clorua bari 0 2827 39 00 - - Lo¹i kh¸c 0 - ¤ xÝt clorua vµ hydroxit clorua: 2827 41 00 - - §ång 0 2827 49 00 - - Lo¹i kh¸c 0 - Bromua vµ oxit bromua: 2827 51 00 - - Br«mua natri hoÆc kali 0 2827 59 00 - - Lo¹i kh¸c 0 2827 60 00 - I- èt vµ «- xÝt i- èt 0
 15. 15 2835 Phèt phi n¸t (hypophotphit), phèt pho n¸t (phèt phÝt), phèt ph¸t vµ poly phèt ph¸t 2835 10 00 - Phèt phi n¸t (hypophotphit), phèt pho n¸t (phèt phÝt) 0 - Phèt ph¸t: 2835 22 00 - - Cña mono hoÆc di-natri 0 2835 23 00 - - Cña trinatri 0 2835 24 00 - - Cña kali 0 2835 25 00 - - Hydrogenorthophotphophat can-xi (dicanxi 0 photphat) 2835 26 00 - - Phèt ph¸t can-xi kh¸c 0 2835 29 00 - - Lo¹i kh¸c 0 - Poly phèt ph¸t: 2835 31 00 - - Triphotphat natri (tripolyphotphat natri) 3 2835 39 00 - - Lo¹i kh¸c 0 2836 C¸c-bo-n¸t; peroxocacbonat (pecacbonat); c¸c-bo- n¸t am«ni th¬ng phÈm cã chøa amonicacbamat 2836 10 00 - C¸c-bo-n¸t am«ni th¬ng phÈm, vµ c¸c-bo-n¸t am«ni 0 kh¸c 2836 20 00 - C¸c-bo-n¸t dinatri (xut canxi) 0 2836 30 00 - Hy ®¬ r« gen c¸c-bo-n¸t natri (bicacbonat natri) 0 2836 40 00 - C¸c bo n¸t kali 0 2836 50 00 - C¸c bo n¸t canxi 10 2836 60 00 - C¸c bo n¸t bari 0 2836 70 00 - C¸c bo n¸t ch× 0 - Lo¹i kh¸c: 2836 91 00 - - C¸c bo n¸t liti 0 2836 92 00 - - C¸c bo n¸t stronti 0 2836 99 00 - - Lo¹i kh¸c 0 2904 ChÊt dÉn xuÊt cña hydrocacbon ®· sunphonat hãa, nitro hãa hoÆc nitroso hãa, ®· hoÆc cha halogen hãa 2904 10 00 - ChÊt dÉn xuÊt chØ chøa c¸c nhãm sulpho, muèi vµ 3 c¸c etyl este cña chóng 2904 20 00 - ChÊt dÉn xuÊt chØ chøa nitro hoÆc nhãm nitroso 3 2904 90 00 - Lo¹i kh¸c 3 2920 Este cña a xÝt v« c¬ kh¸c (trõ este cña hydro halogenua) vµ muèi cña chóng, c¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng ®· halogen hãa, sunphonat hãa, nitro hãa hoÆc nitroso hãa 2920 10 00 - Este thiophotphoric (photphorothioates) vµ muèi cña 0 chóng, c¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng ®· halogen hãa, sunphonat hãa, nitro hãa hoÆc nitroso hãa 2920 90 - Lo¹i kh¸c: 2920 90 10 - - Dymenthyl sunphat (DMS) 0 2920 90 90 - - Lo¹i kh¸c 0 2922 Hîp chÊt amino chøc « xi - Rîu amino, trõ lo¹i chøa 2 chøc « xi trë lªn, ete, este cña chóng; muèi cña c¸c chÊt trªn: 2922 11 00 - - Monoetanolamine vµ muèi cña chóng 3
 16. 16 2922 12 00 - - Dietanolamine vµ muèi cña chóng 3 2922 13 00 - - Trietanolamine vµ muèi cña chóng 3 2922 19 00 - - Lo¹i kh¸c 3 - Naphtols amino vµ amino trõ lo¹i chøa 2 chøc « xi trë lªn, ete, este cña chóng vµ muèi cña c¸c chÊt trªn: 2922 21 00 - - A xÝt amino hydrocynaphthalensunphonic vµ muèi 3 cña chóng 2922 22 00 - - Anisidines, dianisidines, phenetidines vµ muèi cña 3 chóng 2922 29 00 - - Lo¹i kh¸c 3 2922 30 00 - Amino andehydes, amino-xeton vµ aminoquinones, 3 trõ lo¹i chøa 2 chøc « xi trë lªn; muèi cña chóng - A xÝt amino, trõ lo¹i chøa 2 chøc « xi trë lªn, este cña nã; muèi cña chóng: 2922 41 00 - - Lysin vµ este cña nã; muèi cña chóng 20 2922 42 00 - - A xÝt glutamic vµ muèi cña chóng 15 2922 43 00 - - A xÝt antranilic vµ muèi cña nã 3 2922 49 00 - - Lo¹i kh¸c 3 2922 50 00 - Phenol rîu amino, phenol a xÝt-amino vµ c¸c hîp 0 chÊt amino kh¸c cã chøc « xi 2924 Hîp chÊt chøc caboxyamit; hîp chÊt chøc amin cña a xÝt c¸c-b«-nÝch 2924 10 00 - Amit m¹ch th¼ng (kÓ c¶ cacbamat m¹ch th¼ng) vµ 0 c¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng; muèi cña chóng - Amit m¹ch vßng (kÓ c¶ cacbamat m¹ch vßng) vµ c¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng; muèi cña chóng: 2924 21 00 - - Ureines vµ c¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng; muèi cña 0 chóng 2924 22 00 - - 2 a xÝt acetamidobenzoic 0 2924 29 - - Lo¹i kh¸c: 2924 29 10 - - - ChÊt lµm ngät cho c«ng nghiÖp thùc phÈm (vÝ 20 dô: Aspartame) 2924 29 90 - - - Lo¹i kh¸c 3 3003 Dîc phÈm (trõ c¸c mÆt hµng thuéc nhãm 3002, 3005 hoÆc 3006) gåm tõ hai thµnh phÇn trë lªn pha trén víi nhau dïng cho phßng bÖnh hoÆc ch÷a bÖnh, cha ®îc ®ãng gãi theo ®Þnh lîng hoÆc ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 3003 10 - Chøa penicillin hoÆc chÊt dÉn xuÊt cña chóng, cã cÊu tróc axÝt penicillanic hoÆc streptomycine hoÆc c¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng 3003 10 10 - - Chøa Amoxicillin hoÆc muèi cña nã 10 3003 10 20 - - Chøa Ampicillin hoÆc muèi cña nã 5 3003 10 90 - - Lo¹i kh¸c 0 3003 20 00 - Chøa c¸c chÊt kh¸ng sinh kh¸c 0 - Chøa hoãc m«n (hormone) hoÆc c¸c s¶n phÈm kh¸c thuéc nhãm 2937 nhng kh«ng chøa kh¸ng sinh: 3003 31 00 - - Chøa insulin 0 3003 39 00 - - Lo¹i kh¸c 0
 17. 17 3003 40 00 - Chøa alcaloid hoÆc c¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng 0 nhng kh«ng chøa hoãc m«n (hormone) hoÆc c¸c s¶n phÈm thuéc nhãm 2937 hoÆc c¸c chÊt kh¸ng sinh 3003 90 00 - Lo¹i kh¸c 0 3004 Dîc phÈm (trõ c¸c mÆt hµng thuéc nhãm 3002, 3005 hoÆc 3006) gåm c¸c s¶n phÈm lµ ®¬n chÊt hoÆc ®a chÊt, dïng cho phßng bÖnh hoÆc ch÷a bÖnh, ®· ®îc ®ãng gãi theo ®Þnh lîng hoÆc ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 3004 10 - Chøa penicillins, hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng, cã cÊu tróc axit penicillanic hoÆc streptomycin hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng: - - Chøa penicillins hoÆc dÉn xuÊt cña nã: 3004 10 11 - - - Chøa Penicillin G hoÆc muèi cña nã (trõ 10 penicillin G Benzathin) 3004 10 12 - - - Chøa phenoxymethy penicillin hoÆc muèi cña 10 nã 3004 10 13 - - - Chøa ampicillin hoÆc muèi cña nã, d¹ng uèng 10 3004 10 14 - - - Chøa amoxycillin hoÆc muèi cña nã, d¹ng uèng 10 3004 10 19 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Chøa streptomyxin hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña nã: 3004 10 21 - - - D¹ng uèng 0 3004 10 22 - - - D¹ng mì 0 3004 10 29 - - - Lo¹i kh¸c 0 3004 20 - Chøa c¸c chÊt kh¸ng sinh kh¸c: - - Chøa tetracyclin hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng: 3004 20 11 - - - D¹ng uèng 10 3004 20 12 - - - D¹ng mì 10 3004 20 19 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Chøa chloramphenicol hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng: 3004 20 21 - - - D¹ng uèng 10 3004 20 22 - - - D¹ng mì 10 3004 20 29 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Chøa Erythromycin hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng: 3004 20 31 - - - D¹ng uèng 10 3004 20 32 - - - D¹ng mì 10 3004 20 39 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Chøa gentamicins, lincomycins hoÆc c¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng : 3004 20 41 - - - Chøa gentamicins hoÆc c¸c chÊt dÉn xuÊt cña 10 chóng, d¹ng tiªm 3004 20 42 - - - Chøa linconmycins vµ c¸c chÊt dÉn xuÊt cña nã, 10 d¹ng uèng 3004 20 43 - - - D¹ng mì 10 3004 20 49 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Chøa sulfamethoxazols vµ c¸c dÉn xuÊt cña chóng: 3004 20 51 - - - D¹ng uèng 10 3004 20 52 - - - D¹ng mì 10
 18. 18 3004 20 59 - - - Lo¹i kh¸c 0 3004 20 60 - - Chøa primaquine, isoniazide, pyrazinamide, 10 hoÆc c¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng, d¹ng uèng 3004 20 90 - - Lo¹i kh¸c 0 - Chøa hoãc m«n (hormones) hoÆc c¸c s¶n phÈm kh¸c thuéc nhãm 2937 nhng kh«ng chøa kh¸ng sinh: 3004 30 10 - - Chøa insulin 0 3004 30 20 - - Chøa hoãc m«n tuyÕn thîng thËn 0 3004 30 30 - - Chøa hydrocortisone sodium succinate 0 3004 30 40 - - Chøa dexamethasone hoÆc c¸c chÊt dÉn xuÊt 5 cña nã 3004 30 50 - - Chøa fluocinolon acetonid 10 3004 30 60 - - Chøa adrenaline 5 3004 30 90 - - Lo¹i kh¸c 0 3004 40 - Chøa alcaloids hoÆc c¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng nhng kh«ng chøa hormones, c¸c s¶n phÈm kh¸c thuéc nhãm 2937 hoÆc chÊt kh¸ng sinh : 3004 40 10 - - Chøa morphine hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng, 5 d¹ng tiªm 3004 40 20 - - Chøa quinine hydrochloride hoÆc 5 dihydrochloride, d¹ng tiªm 3004 40 30 - - Chøa quinine sulphate, d¹ng uèng 5 3004 40 50 - - Chøa papaverine hoÆc berberine 5 3004 40 60 - - Chøa theophyline 5 3004 40 70 - - Chøa atropin sulphate 10 3004 40 90 - - Lo¹i kh¸c 0 3004 50 - C¸c lo¹i dîc phÈm chøa vitamine hoÆc c¸c s¶n phÈm kh¸c thuéc nhãm 2936 : 3004 50 10 - - Xir« vµ dung dÞch vitamine d¹ng giät dïng cho trÎ 0 em - - Lo¹i kh¸c: 3004 50 91 - - - Chøa vitamine A 10 3004 50 92 - - - Chøa vitamine B1; hoÆc B2; hoÆc B6; hoÆc 10 B12 3004 50 93 - - - Chøa vitamine C 10 3004 50 94 - - - Chøa vitamine PP 5 3004 50 95 - - - Chøa vitamine kh¸c 0 3004 50 96 - - - Chøa vitamine tæng hîp nhãm B 5 3004 50 97 - - - Chøa vitamine tæng hîp kh¸c 10 3004 50 99 - - - Lo¹i kh¸c 0 3004 90 - Lo¹i kh¸c: 3004 90 10 - - Thuèc dïng cho bÖnh ung th, AIDS 0 - - DÞch truyÒn; c¸c dung dÞch dinh dìng hoÆc chÊt ®iÖn gi¶i dïng ®Ó truyÒn qua tÜnh m¹ch : 3004 90 21 - - - DÞch truyÒn Natrichloride 0,9% 10 3004 90 22 - - - DÞch truyÒn glucose 5% vµ c¸c biÖt dîc cña nã 10 3004 90 23 - - - DÞch truyÒn glucose 30% vµ c¸c biÖt dîc cña 5 nã 3004 90 29 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Thuèc g©y mª:
 19. 19 3004 90 31 - - - Chøa procaine hydrochloride 5 3004 90 39 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - Thuèc gi¶m ®au, thuèc h¹ sèt vµ c¸c lo¹i dîc phÈm kh¸c dïng ®Ó ®iÒu trÞ ho hoÆc c¶m cã hoÆc kh«ng chøa c¸c chÊt kh¸ng histamine 3004 90 41 - - - Chøa acetylsalicylic acid, paracetamol, 10 dichrofenac, metamizole 3004 90 42 - - - Chøa chlorpheniramine maleate 10 3004 90 43 - - - DÇu, cao xoa gi¶m ®au, d¹ng ®Æc hoÆc láng 10 3004 90 49 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Thuèc chèng sèt rÐt: 3004 90 51 - - - Chøa artemisine, artesunate hoÆc chloroquine 5 3004 90 59 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Thuèc trõ giun: 3004 90 61 - - - Chøa piperasinin, mebendazole 10 3004 90 69 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Lo¹i kh¸c: 3004 90 91 - - - Chøa sulpiride, cimetidine, ranitidine, aluminium 10 hydroxide hoÆc magnesium hydroxide, oresol 3004 90 92 - - - Chøa piroxicam, ibuprofen 10 3004 90 93 - - - Chøa phenobarbital, diazepam, chlorpromazine, 5 sorbitol 3004 90 94 - - - Chøa salbutamol 5 3004 90 95 - - - Chøa o-methoxyphenyl glyceryl 0 3004 90 96 - - - Thuèc nhá mòi chøa naphazoline hoÆc 10 xylometazoline 3004 90 97 - - - Thuèc trÞ môn trøng c¸ d¹ng kem (vÝ dô oxy5, 10 10); thuèc trÞ nÊm d¹ng dÇu géi ®Çu (vÝ dô: nizolral shampoo) 3004 90 99 - - - Lo¹i kh¸c 0 3302 Hçn hîp c¸c chÊt th¬m vµ c¸c hçn hîp (kÓ c¶ dung dÞch cån) víi thµnh phÇn chñ yÕu gåm mét hoÆc nhiÒu chÊt kÓ trªn dïng lµm nguyªn liÖu th« trong c«ng nghiÖp; c¸c chÕ phÈm kh¸c víi thµnh phÇn chñ yÕu tõ c¸c chÊt th¬m lµm nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt ®å uèng 3302 10 - Lo¹i dïng trong s¶n xuÊt thùc phÈm hoÆc s¶n xuÊt ®å uèng: 3302 10 10 - - Lo¹i dïng trong s¶n xuÊt ®å uèng 20 3302 10 90 - - Lo¹i kh¸c 5 3302 90 00 - Lo¹i kh¸c 5 3401 Xµ phßng, c¸c chÊt h÷u c¬ ho¹t ®éng bÒ mÆt vµ c¸c chÕ phÈm dïng nh xµ phßng, ë d¹ng thái, miÕng, b¸nh hoÆc c¸c h×nh d¹ng kh¸c, cã hoÆc kh«ng chøa xµ phßng; giÊy, mÒn x¬, phít vµ kh«ng dÖt, ®· thÊm tÈm, tr¸ng hoÆc phñ xµ phßng hoÆc chÊt tÈy - Xµ phßng, c¸c s¶n phÈm vµ chÕ phÈm ho¹t ®éng bÒ mÆt h÷u c¬ ë d¹ng thái, b¸nh hoÆc Ðp thµnh miÕng hoÆc c¸c h×nh d¹ng kh¸c; giÊy, mÒn x¬, phít
 20. 20 vµ v¶i kh«ng dÖt, ®· thÊm, tr¸ng, phñ xµ phßng hoÆc chÊt tÈy: 3401 11 - - Dïng cho vÖ sinh (kÓ c¶ c¸c s¶n phÈm ®· tÈm thuèc): 3401 11 10 - - - S¶n phÈm ®· tÈm thuèc 50 3401 11 90 - - - Lo¹i kh¸c 50 3401 19 - - Lo¹i kh¸c: 3401 19 10 - - - Xµ phßng cøng 50 3401 19 90 - - - Lo¹i kh¸c 50 3401 20 - Xµ phßng ë d¹ng kh¸c: 3401 20 10 - - Ph«i xµ phßng 20 3401 20 90 - - Lo¹i kh¸c 50 3505 Dextrins vµ c¸c biÕn d¹ng tinh bét kh¸c (vÝ dô: tinh bét ®· ®îc este hãa hay tiÒn gelatin hãa); c¸c lo¹i keo thµnh phÇn chÝnh lµ tinh bét, lµ dextrins, hoÆc lµ c¸c biÕn d¹ng tinh bét kh¸c 3505 10 00 - Dextrins vµ c¸c biÕn d¹ng tinh bét kh¸c 10 3505 20 00 - Keo 20 3702 Phim chôp ¶nh ë d¹ng cuén, cã phñ líp nh¹y s¸ng, cha ph¬i s¸ng, b»ng lo¹i vËt liÖu bÊt kú trõ giÊy, b×a hoÆc vËt liÖu dÖt; phim in ngay ë d¹ng cuén, cã phñ líp nh¹y s¸ng, cha ph¬i s¸ng 3702 10 00 - Dïng cho X quang 0 3702 20 00 - Phim in ngay 20 - Lo¹i kh¸c, kh«ng cã d·y lç kÐo phim, víi chiÒu réng kh«ng qu¸ 105 mm: 3702 31 00 - - §Ó chôp ¶nh mµu (nhiÒu mµu) 30 3702 32 - - Lo¹i kh¸c, cã tr¸ng dung dÞch halogenua b¹c: 3702 32 10 - - - §îc ®Æc chÕ sö dông cho y tÕ 0 3702 32 20 - - - §îc chÕ t¹o ®Æc biÖt dïng trong c«ng nghiÖp in 0 3702 32 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 3702 39 - - Lo¹i kh¸c: 3702 39 10 - - - §îc ®Æc chÕ sö dông cho y tÕ 0 3702 39 20 - - - §îc chÕ t¹o ®Æc biÖt dïng trong c«ng nghiÖp in 0 3702 39 90 - - - Lo¹i kh¸c 30 - Lo¹i kh¸c, kh«ng cã d·y lç kÐo phim, víi chiÒu réng trªn 105mm: 3702 41 - - Víi chiÒu réng trªn 610mm vµ chiÒu dµi trªn 200m, lo¹i dïng ®Ó chôp ¶nh mµu (nhiÒu mµu): 3702 41 10 - - -§îc ®Æc chÕ sö dông cho y tÕ 0 3702 41 20 - - - §îc chÕ t¹o ®Æc biÖt dïng trong c«ng nghiÖp in 0 3702 41 90 - - - Lo¹i kh¸c 5 3702 42 - - Víi chiÒu réng trªn 610mm vµ chiÒu dµi trªn 200m, trõ lo¹i dïng ®Ó chôp ¶nh mµu: 3702 42 10 - - -§îc ®Æc chÕ sö dông cho y tÕ 0 3702 42 20 - - - §îc chÕ t¹o ®Æc biÖt dïng trong c«ng nghiÖp in 0 3702 42 90 - - - Lo¹i kh¸c 5 3702 43 - - Víi chiÒu réng trªn 610mm vµ chiÒu dµi kh«ng qu¸ 200m: 3702 43 10 - - -§îc ®Æc chÕ sö dông cho y tÕ 0
Đồng bộ tài khoản