Quyết định 193/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
74
lượt xem
2
download

Quyết định 193/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 193/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành tem hàng miễn thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 193/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµI chÝnh Sè 193/2003/Q§-BTC ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2003vÒ viÖc Ban hµnh tem hµng miÔn thuÕ bé trëng bé tµI chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 1/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§-TTg ngµy 07/10/2003 vÒ viÖc söa ®æi mét sè ®iÒu cña quy chÕ vÒ cöa hµng kinh doanh miÔn thuÕ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 205/1998/Q§-TTg ngµy 19/10/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1: Ban hµnh mÉu tem "Vietnam duty not paid" (theo mÉu ®Ýnh kÌm), sö dông ®Ó d¸n vµo hµng nhËp khÈu b¸n t¹i cöa hµng miÔn thuÕ phôc vô kh¸ch nhËp c¶nh, kh¸ch chê xuÊt c¶nh vµ c¸c ®èi tîng ngo¹i giao thuéc NghÞ ®Þnh sè 73/CP ngµy 30/7/1994 cña ChÝnh phñ. §iÒu 2: Tæng côc ThuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm in, ph¸t hµnh, híng dÉn qu¶n lý vµ b¸n tem "Vietnam duty not paid" cho c¸c doanh nghiÖp ®îc kinh doanh hµng miÔn thuÕ. §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01/01/2004 vµ thay thÕ c¸c lo¹i tem "Vietnam duty not paid" cña c¸c doanh nghiÖp tù in ®· ®îc Tæng côc ThuÕ chÊp thuËn. ViÖc in, ph¸t hµnh, qu¶n lý, sö dông tem "Vietnam duty not paid" thùc hiÖn theo ChÕ ®é qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 30/2001/Q§-BTC ngµy 13/4/2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.
  2. 2
Đồng bộ tài khoản