Quyết định 1930/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
22
lượt xem
2
download

Quyết định 1930/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1930/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1930/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH I N BIÊN NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1930/Q -UBND i n Biên Ph , ngày 11 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG KI N TRÚC - QUY HO CH T NH I N BIÊN Y BAN NHÂN DÂN T NH I N BIÊN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 29/2007/N -CP ngày 27/02/2007 c a Chính ph v qu n lý ki n trúc ô th ; Căn c Thông tư s 08/2008/TT-BXD ngày 10/4/2008 c a B Xây d ng v hư ng d n t ch c và ho t ng c a H i ng Ki n trúc - Quy ho ch c p t nh, thành ph ; Theo ngh c a S Xây d ng t i T trình s 604/SXD-TTr ngày 13/8/2008, QUY T NNH i u 1. Thành l p H i ng Ki n trúc - Quy ho ch t nh i n Biên g m các thành viên sau: 1. Ch t ch H i ng: Ông Hoàng Văn Minh - K sư xây d ng - Giám c S Xây d ng. 2. Phó Ch t ch H i ng: Ông Nguy n S Cương - Ki n trúc sư - Phó Giám cS Xây d ng. 3. Các thành viên chính th c: - Ông Vũ Ng c Vương - K sư xây d ng - Phó Giám c S Xây d ng - Ông Nguy n ăng Quang - i h c văn hóa - Phó Giám c S Văn hóa th thao và Du l ch. - Ông Nguy n Ng c Thanh - K sư ô th - Trư ng phòng Quy ho ch S Xây d ng. - Ông Ph m Mai Luân - Ki n trúc sư - Phó trư ng phòng thNm nh S Xây d ng. - Ông Ph m Thanh Lâm - i h c qu n lý t ai - Phó trư ng phòng Quy ho ch k ho ch S Tài nguyên và Môi trư ng. - Ông Văn Chung - K sư c u ư ng b - Trư ng phòng K ho ch S Giao thông v n t i.
  2. - Ông Nguy n Văn nh - K sư th y l i - Chi c c phó Chi c c Th y l i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Bà Tr n Th Hà - K sư xây d ng - Phó trư ng phòng u tư S Tài chính. - Ông Nguy n Văn Năm - i h c thương m i - Trư ng phòng nghi p v Du l ch S Văn hóa, Th thao và Du l ch. - Ông Nguy n Văn Hùng - K sư khí tư ng - Quy n giám c Trung tâm d báo khí tư ng th y văn t nh. - Ông ng Qu c Vi t - Ki n trúc sư - Giám c Công ty c ph n tư v n và u tư xây d ng t nh i n Biên. - Ông Lê Quý Trư ng - K sư c u ư ng b - Phó Giám c Công ty c ph n tư v n xây d ng giao thông t nh i n Biên. - Ông Vũ Xuân Dinh - K sư th y l i - Giám c Công ty c ph n tư v n xây d ng th y l i t nh i n Biên. - Ông ng Văn Gi i - K sư i n - Trư ng phòng qu n lý i n S Công Thương. 4. Thư ký H i ng: - Ông Vũ Văn Hùng - Chuyên viên phòng Quy ho ch S Xây d ng. - Ông Chu ình Hà - Chuyên viên phòng Quy ho ch S Xây d ng. Tùy theo tính ch t c a t ng án quy ho ch, công trình Ch t ch H i ng quy t nh m i các thành viên không chính th c tham gia H i ng. Các thành viên không chính th c c a H i ng là các chuyên gia, ph n bi n có năng l c, kinh nghi m liên quan n lĩnh v c ki n trúc, quy ho ch trong ho c ngoài t nh; là 2 n 3 i di n có chuyên môn ho c là lãnh o c a a phương nơi có d án công trình và n i dung liên quan. Các thành viên không chính th c có quy n và trách nhi m như thành viên chính th c t i phiên h p ư c m i. i u 2. H i ng Ki n trúc - Quy ho ch t nh i n Biên ho t ng theo quy ch ho t ng ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các S : Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông v n t i, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Công Thương; Th trư ng các cơ quan liên quan và các cá nhân có tên i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH
  3. Nơi nh n: - Như i u 3; - TT T nh y (b/c); - TT H ND t nh, TT UBND t nh; - UBND các huy n, th xã, thành ph ; - Lưu VT, CN. inh Ti n Dũng QUY CH HO T NG C AH I NG KI N TRÚC - QUY HO CH T NH I N BIÊN (Kèm theo Quy t nh s 1930/Q -UBND ngày 11/12/2008 c a UBND t nh) Chương 1. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N C A H I NG i u 1. Tên g i, tr s làm vi c c a H i ng. 1. Tên g i c a H i ng: H i ng Ki n trúc - Quy ho ch t nh i n Biên (sau ây g i t t là H i ng). 2. Tr s làm vi c c a H i ng t i tr s S Xây d ng t nh i n Biên, s 898 ư ng 7-5, t dân ph 9, phư ng Mư ng Thanh, Thành ph i n Biên Ph , t nh i n Biên. i u 2. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a H i ng. 1. Ch c năng: H i ng Ki n trúc - Quy ho ch t nh i n Biên là t ch c tư v n, ph n bi n chuyên ngành cho UBND t nh trư c khi ưa ra quy t nh cu i cùng i v i các v n quan tr ng liên quan n các lĩnh v c ki n trúc, quy ho ch xây d ng, h t ng k thu t, phát tri n ô th và nông thôn trên a bàn t nh i n Biên. 2. Nhi m v : - Tham gia góp ý nh hư ng, chương trình, d án v ki n trúc, quy ho ch xây d ng, h t ng k thu t và phát tri n ô th , nông thôn. - Tham gia góp ý các vào n i dung các d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c, c a ngành Xây d ng và c a a phương v qu n lý ki n trúc, quy ho ch xây d ng, h t ng k thu t và phát tri n ô th , nông thôn. - Tư v n, góp ý phương án, ch n gi i pháp t i ưu cho các công trình ki n trúc (k c công trình ki n trúc ph i qua thi tuy n) khi Ch t ch UBND t nh yêu c u, g m các công trình: + Công trình mang ý nghĩa c bi t, quan tr ng v kinh t , văn hóa, xã h i và môi trư ng. + Công trình mang tính c thù v chi u cao, quy mô, m t xây d ng, h s s d ng t, h th ng h t ng k thu t;
  4. + Công trình t t i v trí nh y c m, nh hư ng l n t i ki n trúc c nh quan khu v c. + Các công trình c bi t chưa có trong quy ho ch xây d ng ư c phê duy t ho c n m trong khu v c quy ho ch xây d ng chưa ư c i u ch nh; - C thành viên tham gia H i ng thNm nh các án quy ho ch xây d ng, h t ng k thu t và phát tri n ô th , nông thôn có ý nghĩa quan tr ng, liên quan l n t i c ng ng dân cư. - C thành viên tham gia H i ng tuy n ch n phương án thi t k ki n trúc các công trình thu c di n ph i ư c thi tuy n theo quy nh. - Tư v n, ph n bi n các v n quan tr ng khác v ki n trúc, quy ho ch xây d ng, h t ng k thu t và phát tri n ô th , nông thôn khi Ch t ch UBND t nh yêu c u. 3. Quy n h n: K t lu n c a H i ng Ki n trúc - Quy ho ch là cơ s UBND t nh quy t nh các v n quan tr ng. Trong trư ng h p Quy t nh c a Ch t ch UBND t nh khác v i k t lu n c a H i ng Ki n trúc - Quy ho ch thì H i ng ph i có văn b n b o lưu ý ki n, ng th i Ch t ch H i ng có thông báo, gi i thích k p th i t i các thành viên. Chương 2. TRÁCH NHI M C A CÁC THÀNH VIÊN H I NG i u 3. Trách nhi m c a Ch t ch H i ng - i u hành, ch trì các phiên h p H i ng; - Quy t nh hình th c phiên h p, s lư ng và thành ph n tham gia H i ng; - Quy t nh vi c m i các thành viên không chính th c d h p. - ngh Ch t ch UBND t nh quy t nh vi c i u ch nh, b sung các thành viên H i ng. - Thông báo, gi i thích k p th i các n i dung có liên quan t i các thành viên trong trư ng h p Quy t nh c a Ch t ch UBND t nh khác v i k t lu n c a H i ng Ki n trúc - Quy ho ch. i u 4. Trách nhi m c a Phó Ch t ch H i ng - Giúp Ch t ch H i ng trong ho t ng c a H i ng, ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng v nh ng ph n công tác ư c phân công ph trách. - Thay m t Ch t ch H i ng i u hành và gi i quy t công vi c c a H i ng khi Ch t ch v ng m t. i u 5. Trách nhi m c a thành viên H i ng
  5. - Tham gia th o lu n các v n ư c xem xét t i H i ng, ng th i ph i ch u trách nhi m v n i dung, ý ki n c a mình, m b o khách quan, trung th c và ư c b o lưu ý ki n t i các cu c h p. - ư c yêu c u cung c p thông tin liên quan n ho t ng c a H i ng song không ư c s d ng h sơ, tài li u, ti t l các thông tin ho t ng c a H i ng vào m c ích cá nhân. - Có trách nhi m g i “Phi u góp ý” t i H i ng khi v ng m t. i u 6. Trách nhi m c a Thư ký H i ng - ChuNn b n i dung, t ch c các phiên h p; l p biên b n, t p h p các ý ki n óng góp b ng “Phi u góp ý”; t ng h p tình hình ho t ng c a H i ng và lưu tr h sơ tài li u. - Là u m i liên h v i các thành viên H i ng; có trách nhi m g i tài li u, “Phi u góp ý” cu c h p t i các thành viên, chuyên gia, ph n bi n trư c khi H i ng h p; - Theo dõi, t ng h p vi c ti p thu các ý ki n, k t lu n c a H i ng và thông tin t i các thành viên H i ng. Chương 3. HÌNH TH C HO T NG C A H I NG i u 7. Cơ ch ho t ng c a H i ng 1. H i ng làm vi c theo ch t p th , bi u quy t theo a s . K t lu n c a H i ng ph i ư c trên 50% t ng s thành viên d h p ng ý. 2. Phiên h p H i ng ch có giá tr khi có ít nh t 2/3 t ng s thành viên H i ng ư c tri u t p có m t. 3. K t qu vi c l a ch n phương án ki n trúc công trình ư c áp d ng theo hình th c b phi u. i v i n i dung v quy ho ch xây d ng và các v n liên quan khác, k t lu n ph i căn c vào “Phi u góp ý” ho c ý ki n c a a s thành viên H i ng. 4. Các phiên h p c a H i ng u ư c l p biên b n theo quy nh. K t lu n c a H i ng ư c th hi n b ng văn b n các ý ki n c a a s thành viên H i ng, ng th i ph n ánh y , trung th c các ý ki n c a thi u s thành viên tham d và ư c lưu trong h sơ lưu tr cùng h sơ tài li u có ch ký c a Ch t ch, thư ký H i ng. 5. Các thành viên c a H i ng và thư ký H i ng ho t ng theo ch kiêm nhi m. 6. H i ng ư c s d ng con d u c a S Xây d ng ho t ng. i u 8. Hình th c t ch c h p
  6. 1. Tùy theo yêu c u n i dung cu c h p, Ch t ch H i ng quy t nh h p theo m t trong các hình th c: - H p toàn th H i ng; - H p theo n i dung chuyên ngành; - H p Thư ng tr c H i ng. 2. Ch trì phiên h p H i ng do Ch t ch H i ng ho c Phó Ch t ch H i ng khi ư c Ch t ch H i ng y quy n. 3. Các thành viên H i ng ư c tri u t p tham gia tùy theo tính ch t, yêu c u, n i dung c a cu c h p - Trong cu c h p v n i dung quy ho ch xây d ng, h t ng, k thu t và phát tri n ô th , nông thôn, yêu c u thành ph n tham d là ki n trúc sư và k sư chuyên ngành liên quan khác ph i chi m t l t 60% tr lên. - Trong cu c h p v n i dung ki n trúc - c nh quan ô th , yêu c u thành ph n tham d là ki n trúc sư ph i chi m t l t 70% tr lên. 4. T i phiên h p H i ng, t t c các thành viên H i ng, i bi u tham d u ư c quy n phát bi u ý ki n, b phi u ho c ư c ghi vào “Phi u góp ý”. i u 9. Kinh phí ho t ng c a H i ng 1. Kinh phí ho t ng c a H i ng ư c trích t ngu n kinh phí c a các d án, công trình theo quy nh. Trư ng h p kinh phí trên chưa ư c xác nh trong ngu n kinh phí c a các công trình, d án thì S Xây d ng có trách nhi m l p d toán và th ng nh t v i S Tài chính trình UBND t nh quy t nh t ngu n ngân sách c a a phương theo quy nh. 2. Kinh phí ho t ng c a H i ng ư c chi cho các n i dung: Chi cho h i h p, hành chính, văn phòng; chi cho vi c tư v n, ph n bi n theo quy nh trong các d án; chi cho các nhi m v khác thì ư c phép s d ng ngu n thu h p pháp theo quy nh c a lu t pháp th c hi n. M c chi cho các ho t ng c a H i ng ư c th c hi n theo ch hi n hành. 3. Kinh phí ho t ng c a H i ng do S Xây d ng qu n lý và ch u trách nhi m thanh quy t toán theo quy nh hi n hành. i u 10. Nhi m kỳ c a H i ng 1. Nhi m kỳ c a H i ng là 5 năm, m t tháng trư c khi H i ng ương nhi m k t thúc, H i ng nhi m kỳ k ti p ph i ư c thành l p. 2. Vi c b sung, thay i thành viên H i ng do Ch t ch UBND t nh quy t nh theo ngh c a Ch t ch H i ng.
  7. i u 11. Ch thông tin, báo cáo c a H i ng 1. K t lu n c a H i ng ư c báo cáo cho lãnh o UBND t nh ngay sau khi có k t qu cu c h p. 2. Ch t ch UBND t nh ho c Ch t ch H i ng quy t nh vi c công b công khai trên các phương ti n thông tin i chúng c a a phương v k t qu các cu c h p tuy n ch n, góp ý, ph n bi n phương án ki n trúc, quy ho ch xây d ng mang ý nghĩa c bi t, quan tr ng nh hư ng l n n vi c phát tri n kinh t , văn hóa, xã h i, môi trư ng. Chương 5. T CH C TH C HI N i u 12. Các Thành viên H i ng có trách nhi m ho t ng theo các n i dung quy nh t i quy ch này. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c phát sinh c n s a i quy ch , Giám c S Xây d ng có trách nhi m t ng h p, xu t s a i, b sung các n i dung cho phù h p và trình UBND t nh xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản