Quyết định 1934/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
88
lượt xem
3
download

Quyết định 1934/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1934/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt dự án Hệ thống thông tin điều hành và tác nghiệp, Website của AI Games III

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1934/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  1. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Số: 1934/QĐ-BVHTTDL ------------------------ Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án Hệ thống thông tin điều hành và tác nghiệp, Website của AI Games III -------------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Công văn số 3467/BTCAIG3-TBHC,CSVC ngày 07/10/2008 của Ban tổ chức AI Games về việc triển khai chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ AI Games III; Căn cứ Quyết định số 5477/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du Lịch về việc phân cấp Tổng cục Thể dục thể thao quản lý kinh phí và quản lý đầu tư các công tính phục vụ AI Games III; Căn cứ Công văn số 123/ƯDCNTT-CPĐT ngày 24/3/2009 của Cục ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Tryền thông về việc phúc đáp Công văn số 487/BTCAIG3-TBHC,CSVC của Ban tổ chức AI Games III; Căn cứ kết quả thẩm tra dự án Hệ thống thông tin điều hành và tác nghiệp, Website của AI Games III ngày 8/5/2009 của Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật và Phần mềm Việt Nam; Xét Tờ trình số 92/TTr- TTT ngày 11/5/2009 của Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao xin phê duyệt dự án Hệ thống thông tin điều hành và tác nghiệp, Website của AI Games III. Xét đề nghị của Tổng cục Thể dục thể thao, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt dự án Hệ thống thông tin điều hành và tác nghiệp, Website của AI Games III với các nội dung chủ yếu sau : 1. Tên dự án: Hệ thống thông tin điều hành và tác nghiệp, Website của AI Games III. 2. Chủ đầu tư: Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao. 3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Tin học xây dựng. 4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Phục vụ AI Games III. 5. Nội dung và quy mô đầu tư: Hệ thống chia làm hai phần: - Hệ thống trung tâm được triển khai tại Trung tâm tích hợp dữ liệu- Tổng cục thể dục thể thao.
  2. - Hệ thống phân nhánh tại tất cả các địa điểm thi đấu của AI Games III, Trung tâm điều hành, Trung tâm báo chí, Trung tâm truyền hình, Trung tâm công nghệ thông tin. 6. Địa điểm: Các địa điểm thi đấu của AI Games III, Trung tâm tích hợp dữ liệu Trung tâm điều hành. 7. Tổng mức đầu tư của dự án: Tổng mức: 28.512.353.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, năm trăm mưa hai triệu, ba trăm năm mươi ba ngàn đồng chẵn). Trong đó: - Chi phí thiết bị: 16. 102. 111.000 đồng. - Chi phí xây dựng: 10.140.500.000 đồng. - Chi phí quản lý dự án: 396.760.000 đồng. - Chi phí tư vấn đầu tư: 989.302.000 đồng. - Chi phí khác: 183.680.000 đồng. Chi phí dự phòng: 700.000.000 đồng. 8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước. 9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 10. Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2009. 11. Phương thức thực hiện: đấu thầu theo quy định hiện hành. Điều 2. Căn cứ các nội dung được duyệt, chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước về chế độ quản lý đầu tư và chế độ tài chính kế toán hiện hành. Chủ đầu tư có trách nhiệm: Hoàn thiện hồ sơ dự án theo đúng nội dung Công văn Số 123/ƯDCNTT-CPĐT ngày 24/3/2009 của Cục ứng dụng công nghệ thông tin; Những ý kiến cần bổ sung, lưu ý trong Báo cáo thẩm tra dự án ngày 8/5/200( của Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật và phần mềm Việt Nam trước khi triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường theo các quy định hiện hành. Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC Nguyễn Danh Thái

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản