intTypePromotion=1

Quyết định 1939/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Tran Huu Tri | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
93
lượt xem
4
download

Quyết định 1939/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1939/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển công chức, công chức dự bị kỳ thi tuyển tháng 4/2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1939/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- --------------------- Số: 1939/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển công chức, công chức dự bị kỳ thi tuyển tháng 4/2009 ------------------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP; Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003; Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển công chức, công chức dự bị, kỳ thi tháng 4/2009; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt danh sách gồm 65 thí sinh trúng tuyển công chức, công chức dự bị, kỳ thi tháng 4/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có danh sách kèm theo Quyết định này). Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ căn cứ danh sách thí sinh trúng tuyển, quyết định tuyển dụng công chức, công chức dự bị theo quy định hiện hành; hướng dẫn các đơn vị gửi giấy báo yêu cầu thí sinh trúng tuyển đến nhận công tác tại đơn vị theo quyết định tuyển dụng. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các thành viên Hội đồng tuyển dụng công chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như Điều 3; THỨ TRƯỞNG - Đăng trang Web của Bộ; (đã ký) - Lưu: VT; TCCB. Bùi Bá Bổng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2