intTypePromotion=1

Quyết định 195/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
70
lượt xem
2
download

Quyết định 195/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 195/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 195/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ   è  195/1999/Q§­T T g   p S n g µy  27 th¸ng 9 n¨ m  1999 V Ò   viÖc lËp, sö  d ô n g  vµ  q u ¶ n  lý Q u ü  hç  trî Êt kh È u    xu T hñ tíng C h Ý n h  phñ  C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh  Bé  ëng  Th¬ng  Bé    vµ  tr Bé  m¹i, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1.  Thµnh lËp Quü  trîxuÊt khÈu    trî khuyÕn  hç      ®Ó hç    , khÝch,   ®Èy  m¹nh  viÖc xuÊt khÈu    hµng      ho¸,më réng thÞ  êng  tr xuÊt khÈu, t¨ng søc        c¹nh tranhhµng      xuÊtkhÈu    ViÖtNam.   Quü  trî hç   xuÊt khÈu  Bé      do  Tµi chÝnh qu¶n    më     lývµ  tµikho¶n riªngt¹    i Kho    b¹c Nhµ  níc. §iÒu    2. Quü  trî hç   xuÊtkhÈu  îch×nh    ®   thµnh      tõc¸cnguån: 1. Kho¶n  thu chªnh lÖch    gi¸hµng nhËp khÈu, xuÊt    khÈu  theo QuyÕt  ®Þnh  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ. Nguyªn    t¾c,néidung        thu chªnh lÖch    îc gi¸®   quy  ®Þnh   t¹ §iÒu  QuyÕt  i 3  ®Þnh  nµy. 2.Ng©n    s¸ch Nhµ      níccÊp    bæ sung  hµng  n¨m. 3.LÖ    phÝ  cÊp    h¹n ng¹ch xuÊtkhÈu,nhËp        khÈu. 4.LÖ    phÝ  cÊp  giÊy chøng    nhËn  xuÊtxø    hµng  ho¸. 5. LÖ     phÝ  cÊp giÊy phÐp  Æt   ho¹t®éng  ® vµ    cña V¨n  phßng    ®¹i diÖn  c¸c tæ    chøc  kinh  t¹  tÕ  iViÖt Nam,      më chi nh¸nh c«ng      ty níc ngoµi t¹    iViÖt  Nam. 6. §ãng    gãp  cña    c¸c doanh nghiÖp kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu ®èi    víi m Æt   hµng  chªnh  cã  lÖch    gi¸hµng xuÊtnhËp    khÈu  nhng cha    ¸p dông chÕ ®é  thu chªnh    lÖch    Tµi chÝnh, Bé  gi¸.Bé      Th¬ng   m¹i quy ®Þnh  thÓ  cô  nguån    thu nµy. 7. C¸c kho¶n thu  c¸c  tõ  nguån kh¸c theo QuyÕt ®Þnh  cña Thñ  íng t   ChÝnh phñ. Tríc m ¾t,    chuyÓn  toµn  sè  cßn  i bé  d  l¹ cña    Quü b×nh      nguån  æn gi¸vµ  phô        thu ®èi vãinh÷ng  Æt   m hµng ®ang thùc hiÖn    phô    thu vµo Quü b×nh    æn gi¸theo    QuyÕt  ®Þnh  151/TTg  sè  ngµy  th¸ng 4  12    n¨m 1993,Quü  ëng    th xuÊt  khÈu  theo QuyÕt  ®Þnh  764/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng 8  24    n¨m  1998    ®Ó lµm  vèn ban ®Çu   cña Quü  trî hç    xuÊtkhÈu.  
  2. 2 §iÒu  3. Nguån thu chªnh lÖch    gi¸ hµng xuÊt nhËp khÈu  îc x¸c ®     ®Þnh  sau: nh  1.§èivíi       hµng  nhËp khÈu    lµchªnh lÖch gi÷a gi¸b¸n      trong níc® îcthÞ  ­       tr êng chÊp nhËn      víigi¸vèn hµng  nhËp khÈu, bao    gåm     gi¸nhËp khÈu thùc tÕ    cã  tÝnh  chiphÝ  ®ñ    vËn  , t¶i phÝ    b¶o hiÓm   ®Õn   c¶ng nhËp  khÈu,thuÕ    nhËp  khÈu theo luËt®Þnh  chiphÝ u      vµ    l th«ng. 2.      §èi víihµng xuÊt khÈu  chªnh  lµ  lÖch gi÷a    gi¸ xuÊt khÈu thùc tÕ  kh«ng  bao gåm     chiphÝ vËn  , t¶i phÝ b¶o hiÓm       víigi¸vèn  hµng xuÊt khÈu,     bao gåm     gi¸mua  thùc    tÕ, thuÕ xuÊt khÈu    theo luËt®Þnh  phÝ u    vµ  l th«ng  trongníc.   3. Kho¶n    chªnh lÖch    îcx¸c ®Þnh  gi¸®     b»ng    phÇn  tû lÖ  tr¨m (%)      ®èi víi tõng  Æt   m hµng, nÕu      lµ hµng nhËp  khÈu      (%)  lµ tû lÖ  gi÷a phÇn    chªnh lÖch  gi¸ph¸tsinh víi           nhËp  gi¸ khÈu  thùc tÕ,bao      gåm   phÝ  c¶  vËn chuyÓn  ngoµin­   íc,phÝ    b¶o  hiÓm   ®Õn   vÒ  c¶ng nhËp  khÈu. NÕu       lµhµng  xuÊt khÈu        lµtû lÖ  %  gi÷a phÇn  chªnh lÖch    gi¸ph¸tsinh ®èi          víigi¸xuÊt khÈu    thùc  t¹  tÕ  i c¶ng  xuÊtkhÈu,kh«ng      tÝnh    chiphÝ  ngoµiníc.   4. Hµng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp    khÈu  vµo khu chÕ  xuÊt;thiÕtbÞ      vËt  t hµng    ho¸ nhËp khÈu theo LuËt §Çu       tnícngoµit¹ ViÖtNam;     i   hµng  xuÊtkhÈu,     nhËp khÈu    ®Ó lµm hµng  mÉu, qu¶ng    héichîtr     c¸o,dù      iÓn l∙m;hµng  viÖn    trî hoµn  i kh«ng  l¹ vµ    hoµn  ihµng    l¹   ; lµ quµ  biÕu, hµng    ho¸  hµnh    vµ  lýcña ngêi  xuÊt c¶nh, nhËp    c¶nh  kh«ng  ph¶i nép    kho¶n  chªnh lÖch    gi¸ theo QuyÕt  ®Þnh  nµy. Bé    TµichÝnh  bµn    víiBan  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  híng dÉn  thÓ    cô  viÖc  thùc  hiÖn  §iÒu nµy. §iÒu    4. Quü  trî hç   xuÊtkhÈu  îcsö    ®   dông  vµo    c¸cmôc  ®Ých: 1. Hç      trî toµn    bé, hoÆc  mét phÇn    l∙ suÊt vay  i   vèn ng©n hµng    ®Ó mua   hµng  n«ng s¶n xuÊt khÈu      thÞ  êng    khigi¸c¶  tr thÕ  i gií gi¶m    kh«ng  lî cho  cã   i s¶n xuÊt trong níc;dù          tr÷hµng  n«ng s¶n    ®Ó chê  xuÊt khÈu    theo chØ  ®¹o,   ®iÒu hµnh  cña ChÝnh phñ hoÆc  Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 2. Hç        trî chÝnh  thêih¹n      tµi cã    ®èi víi mét  m Æt   sè  hµng xuÊt khÈu  lç   bÞ    do thiÕu søc c¹nh tranh,hoÆc     gÆp     do  rñiro  nguyªn nh©n kh¸ch quan g©y  ra. 3. Thëng  t×m    vÒ  kiÕm   më   vµ  réng  thÞ  êng  tr xuÊt khÈu, m Æt       hµng    míi s¶n xuÊt lÇn    ®Çu     tiªntham    gia xuÊt khÈu,xuÊt khÈu        s¶n phÈm     ®¹tchÊt l    îng cao  îctæ  ®   chøc  quèc  c«ng  tÕ  nhËn b»ng    v¨n b»ng,®¹tkim      ng¹ch xuÊt khÈu      línvµ    hiÖu  qu¶ cao. 4.Hç      trîkh¸ctheo QuyÕt      ®Þnh  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ. §iÒu 5. 1. Bé      Tµi chÝnh  chñ    tr×phèihîp    Th¬ng      víiBé  m¹i,Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ  c¸c ngµnh  ªnquan  vµ    li   híng dÉn viÖc qu¶n    dông  lý,sö  Quü  trîxuÊt hç      khÈu        phïhîp víiQuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 2. Bé  ëng  Tµi chÝnh  chøc    tr Bé    tæ  thùc  hiÖn    c¸c kho¶n    trîxuÊt chihç      khÈu  theo ®óng  quy ®Þnh  sau    khi trao ® æi    Th¬ng      víiBé  m¹i,Ban  VËt    gi¸ ChÝnh  phñ  c¬  vµ  quan  qu¶n    lý ngµnh  hµng; ®ång      thêichÞu  tr¸ch nhiÖm     qu¶n    lýQuü  chÆt   chÏ theo chÕ      ®é tµichÝnh  hiÖn hµnh. Hµng    n¨m,  Tµi Bé    chÝnh  thèng nhÊt víi KÕ       Bé  ho¹ch vµ   §Çu   kÕ  tlËp  ho¹ch bæ     sung  Quü  trî hç    xuÊt khÈu      tõ ng©n  s¸ch Nhµ    níc;b¸o  c¸o  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    vÒ kÕt  qu¶  ho¹t®éng    cña Quü. 3.  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  m¹i chñ    tr× phèi hîp    Tµi chÝnh  chøc    víiBé    tæ  viÖc xÐt  ëng  ra  th vµ  QuyÕt  ®Þnh  khen  ëng  th cho    c¸c doanh nghiÖp xuÊt  khÈu      ®¹ttiªuchuÈn theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 3,§iÒu  cña  4  QuyÕt ®Þnh nµy. 4. C¸c  qu¶n      Bé  lý ngµnh  hµng, ® Æc     biÖt lµ Bé      N«ng  nghiÖp  Ph¸t vµ    tr   iÓnN«ng  th«n phèihîp víi         Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ,Bé      TµichÝnh,Bé    Th¬ng  m¹i cÇn    x©y dùng  chiÕn îc xuÊt khÈu  l     ®èi    víitõng  Æt   m hµng  thÓ, kh¶  cô    n¨ng, ®iÒu    kiÖn xuÊt khÈu  theo tõng      thêikú; tr×nh  Thñ  íng  t ChÝnh phñ  quyÕt ®Þnh  trî hç    mét  m Æt   sè  hµng,bao    gåm  h×nh  thøc,møc  thêih¹n    vµ    hç  trî. 5. Ban    VËt    gi¸ChÝnh  phñ  chñ    tr×,phèihîp víiBé          Tµi chÝnh, Bé   Th¬ng  m¹i,c¸c c¬      quan  qu¶n    lýngµnh  hµng  Uû   vµ  ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc  Trung ¬ng theo    dâi diÔn  biÕn    trong vµ  gi¸c¶    ngoµiníc,ph¸t       hiÖn chªnh  lÖch    gi¸hµng  xuÊt khÈu, hµng      nhËp  khÈu, ®Ò     xuÊt danh    môc  hµng  ho¸,tû lÖ, thêigian,tr×nh            Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  quyÕt ®Þnh  viÖc    thu chªnh lÖch gi¸. 6. Tæng     côc    H¶i quan chÞu  tr¸chnhiÖm       thu kho¶n chªnh lÖch    gi¸cïng  thêi®iÓm         víi thuÕ  thu xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  nép  vµ  vµo    tµikho¶n  cña  Quü  trî hç    xuÊtkhÈu      t¹ Kho    i b¹c nhµ níc. §iÒu 6.  QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùc sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy ban  hµnh  b∙ibá  vµ    QuyÕt  ®Þnh  151/TTg  sè  ngµy  th¸ng 4  12    n¨m  1993  h×nh  vÒ  thµnh,sö    dông  qu¶n    vµ  lýQuü b×nh      æn gi¸,QuyÕt ®Þnh  764/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng 8  24    n¨m  1998    vÒ lËp quü  ëng  th xuÊt khÈu cña  Thñ  íng t   ChÝnh  phñ. §iÒu  7. Bé   ëng  Tµi  tr Bé  chÝnh, c¸c    ëng, Thñ  ëng  quan    Bé tr   tr c¬  ngang    Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc ChÝnh    phñ,Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n d©n  c¸c tØnh, thµnh      phè    trùcthuéc Trung ¬ng chÞu  tr¸chnhiÖm       thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2