Quyết định 195/TLĐ về việc kiện toàn Tiểu Ban xét duyệt vay vốn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định 195/TLĐ về việc kiện toàn Tiểu Ban xét duyệt vay vốn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 195/TLĐ về việc kiện toàn Tiểu Ban xét duyệt vay vốn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 195/TLĐ về việc kiện toàn Tiểu Ban xét duyệt vay vốn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

  1. T NG LIÊN OÀN LAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NG NAM VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 195/TL Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C KI N TOÀN TI U BAN XÉT DUY T VAY V N C A T NG LIÊN OÀN LAO NG VI T NAM OÀN CH TNCH T NG LIÊN OÀN LAO NG VI T NAM - Căn c Lu t Công oàn năm 1990; - Căn c B Lu t lao ng ã ư c b sung s a i năm 2006; - Căn c Quy t nh s 15/2008/Q -TTg ngày 23/01/2008 c a Th tư ng Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh 71/2005/Q -TTg v cơ ch qu n lý, i u hành v n vay c a Qu Qu c gia v vi c làm; - Theo ngh c a Ti u Ban xét duy t vay v n T ng Liên oàn Lao ng. QUY T NNH i u 1: Ki n toàn Ti u Ban xét duy t vay v n T ng Liên oàn Lao ng, g m các ng chí sau: 1. /c Mai c Chính: Phó Ch t ch TL - Trư ng Ti u ban 2. /c ng Quang i u: U viên CT, PhóTBCSKTXH- U viên thư ng tr c 3. /c Ph m ình Ngưu: Trư ng Ban Tài chính-U viên 4. .c Nguy n Th Bích H ng: Chuyên viên Ban Tài chính-chuyên viên giúp vi c 5. /c Hoàng Th Thu Lý: Chuyên viên Ban CSKTXH-chuyên viên giúp vi c. i u 2: Ti u Ban xét duy t vay v n T ng Liên oàn Lao ng có nhi m v tham mưu giúp oàn Ch t ch trong phân b v n vay, xét duy t, thNm nh và ra quy t nh cho vay v n gi i quy t vi c làm trong công nhân viên ch c lao ng theo phân c p, hư ng d n, ki m tra vi c s d ng v n vay theo úng quy nh c a Chính ph và T ng Liên oàn Lao ng. i u 3: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 353/Q - TL ngày 19/3/2007 c a oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng. Ban Chính sách kinh t -xã h i, Ban Tài chính, Ban T ch c, Văn phòng T ng Liên oàn Lao ng và các ng chí có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. OÀN CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Hoà Bình
Đồng bộ tài khoản