Quyết định 196-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định 196-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 196-BYT/QĐ về việc ban hành tiêu chuẩn ngành y tế viên nang Artemisinin 0,25G do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 196-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 196-BYT/Q Hà N i, ngày 25 tháng 2 năm 1991 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 196-BYT/Q NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 1991 BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH Y T VIÊN NANG ARTEMISININ 0,25G B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh 141/H BT ngày 4/8/1982 c a H i ng B trư ng ban hành i u l v công tác tiêu chu n hoá; Theo ngh c a V trư ng V Dư c - Trang thi t b . QUY T NNH i u 1: Ban hành tiêu chuNn ngành Y t viên nang Artemisinin 0,25g ký hi u 52- TCN 369-91. i u 2: Tiêu chuNn này ban hành xác nh ch t lư ng viên nang Artemisinin 0,25g do Vi n Dư c li u s n xu t s d ng trong công tác phòng và ch a s t rét. i u 3: Tiêu chuNn này có hi u l c t ngày ban hành. i u 4: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng các V , Th trư ng các ơn v tr c thu c, Giám c các S Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Song ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản