Quyết định 197/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định 197/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 197/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý hải quan đối với địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiếp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 197/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  æ n g   ôc tr g  t æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 197/1999/Q§­T C H Q  n g µy  03  t c ën q th¸ng  n¨ m  1999 V Ò  viÖc b a n  h µ n h   u y  c h Õ  q u ¶ n  lý h¶i q u a n  ® èi víi 6  Q   ®Þa   Ó m   m  ®i lµ thñ tôc h¶i q u a n    n g o µi c öa kh È u  vµ  µ n g  h o¸xu Êt kh È u,  h n h Ë p   h È u   h uy Ó n  tiÕp k c tæng côc  ëng t æng côc h¶i tr  quan ­ C¨n  kho¶n  §iÒu  LuËt söa  æi      cø  3  1    ® bæ sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt  thuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu  îcQuèc    ®   héith«ng  qua  ngµy 20/5/1998; ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    H¶i quan  ngµy  20/2/1990; ­ C¨n cø §iÒu 4  ­NghÞ  ®Þnh  16/1999/N§­  ngµy 27/3/1999 cña  CP ChÝnh phñ    qui ®Þnh    vÒ thñ      tôc h¶i quan, gi¸m        s¸th¶i quan  lÖ  vµ  phÝ    h¶i quan;   ­ C¨n  kho¶n  §iÒu  QuyÕt    cø  2  1  ®Þnh  159/TTg  sè  ngµy 15.3.1996 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ    phª duyÖt ®Ò       iÓnTæng    ¸n ph¸ttr   C«ng    tyHµng    h¶iViÖt  nam; ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  Côc  ëng  tr Côc  gi¸m    s¸t,qu¶n    h¶iquan; lývÒ    quy Õt  Þ nh ® §iÒu 1:  Ban  hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh nµy  Quy chÕ  qu¶n      lýh¶i quan  ®èi    víi®Þa  ®iÓm  lµm thñ      tôc h¶i quan ngoµi cöa    khÈu  hµng    vµ  ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  chuyÓn tiÕp. §iÒu 2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy                          c¸c  ký; B∙ibá  QuyÕt  ®Þnh   89/TCHQ­Q§   sè  ngµy  02/8/1994,QuyÕt    ®Þnh  27/TCHQ­GSQL   sè  ngµy  8/4/1996,QuyÕt    ®Þnh  sè  86/Q§­TCHQ   ngµy  29/4/1997  c¸c quy  vµ    ®Þnh   li   cã  ªnquan    vÒ ®Þa  ®iÓm   lµm thñ tôc h¶i  quan ngoµi  cöa khÈu, hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu  chuyÓn  tiÕp t¹ c¸c v¨n b¶n  Tæng    i       do  côc    H¶i quan  ban hµnh  ícngµy  tr   QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùc(danh môc  kÌm theo). §iÒu 3:  Thñ  ëng    tr c¸c ®¬n  thuéc  quan  vÞ  c¬  Tæng  côc H¶i quan,  Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè, HiÖu  ëng    tr Trêng  Cao ®¼ng   H¶i quan     ,chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.  
 2. 2 T æ n g  côc H ¶i q u a n C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Öt N a m §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Q u y  c h Õ   qu¶n  lý  H ¶i q u a n  ® èi víi Þ a  ®i Ó m  lµ m  thñ    ® tôc  ¶i q u a n  n g o µi c öa  h kh È u  vµ  µ n g  h o¸ x u Êt  h È u, n h Ë p   h È u   h k k ch uy Ó n  tiÕp (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  197/1999/Q§­ sè  TCHQ   ngµy  th¸ng03    n¨m  1999  cña  Tæng côc  ëng Tæng  tr   côc    H¶i quan) C h ¬ n g I  q uy ® Þ n h  chung §iÒu   1: §Þa ®iÓm  lµm        thñ tôc h¶iquan  ngoµicöa    khÈu, ®Þa    ®iÓm   kiÓm       tra h¶i quan    (trõ®Þa  ®iÓm  kiÓm       tra h¶i quan  i®¹i lý chuyÓn  t¹      ph¸t  nhanh, bu    chÝnh  th¸cvµ  uû    c«ng    ªndoanh  ty li   thùc  hiÖn theo    qui ®Þnh    t¹i Th«ng     tLiªntÞch  06/1998/TTLT­ sè  TCB§­TCHQ   ngµy  11.12.1998 cña Tæng  côc  ®iÖn  Tæng   Bu  vµ  côc    H¶i quan),®Þa     ®iÓm   th«ng quan    néi ®Þa­ ICD  (   díi®©y   chung    gäi  lµ®Þa  ®iÓm  kiÓm     t¹ Quy  tra)nªu    i chÕ nµy bao gåm: 1. Nh÷ng    ®Þa  ®iÓm   îc ChÝnh  ®   phñ cho phÐp  ® îc Tæng   vµ    côc  ëng  tr Tæng côc    H¶i quan    ra quyÕt ®Þnh    thµnh    lËp (kÓ  c¸cICD) ®Ó   c¶      lµm      thñ tôc h¶iquan    cho    c¸clo¹ hµng    tÊtc¶    i   ho¸ XNK. 2. Nh÷ng    ®Þa  ®iÓm   Tæng   do  côc  ëng  tr Tæng   côc    H¶i quan  quyÕt  ra  ®Þnh  thµnh lËp    ®Ó lµm  thñ      tôc h¶i quan cho    i c¸c lo¹ hµng  ho¸ xuÊt khÈu,     nhËp  khÈu (kÓ  hµng  c¶  thu gom    xuÊt khÈu­CFS)  quy ®Þnh   ikho¶n    t¹  2, §iÒu 4, NghÞ  ®Þnh  16/1999/N§­  ngµy 27. 3.1999,  hµng ho¸ kinh CP  trõ   doanh  nhËp  khÈu  thuÕ  cã  nhËp  khÈu  quy ®Þnh   i§iÒu  NghÞ   t¹  3  ®Þnh  94/1998/N§­   CP ngµy  17.11.1998  cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt söa    ®æi,bæ     sung  mét  §iÒuLuËtthuÕ  sè    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu. 3.T¹ic¸c®Þa        ®iÓm   kiÓm    traquy ®Þnh  i t¹ kho¶n1    §iÒu nµy  tæ  cã  chøc  bé m¸y    h¶iquan    ho¹t®éng  mét  nh  ®¬n  h¶iquan  vÞ    cöa khÈu,tªn®¬n  h¶i     vÞ    quan  îclÊy theo  ®     ®Þa  danh    n¬ithµnh  ®Þa  lËp  ®iÓm  kiÓm    tra.Riªng ®èi víi       c¸c ®Þa     ®iÓm  quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  2  nµy th×  theo  tuú  tõng ®Þa  ®iÓm   cô thÓ, Tæng    côc    H¶i quan    QuyÕt  sÏcã  ®Þnh  tæ  vÒ  chøc  m¸y    bé  h¶iquan  cho      phïhîp. §iÒu    2: Hµng    ph¬ng    ho¸ vµ  tiÖn vËn    t¶ichuyªn chë    hµng      ho¸ tõ cöa  khÈu nhËp   vÒ ®Þa   ®iÓm  kiÓm     tõ ®Þa   travµ    ®iÓm  kiÓm     trachuyÓn  ®Õn   cöa khÈu  xuÊt;hµng      ho¸ trong      qu¸ tr×nh xÕp        dìlªnxuèng  ph¬ng tiÖn vËn      t¶i ;hµng        ho¸ ra vµo,l gi÷t¹ ®Þa   u      i ®iÓm   kiÓm    tra;hµng    ho¸ xuÊtkho,nhËp      kho  ®Òu  ph¶ichÞu  gi¸m      sù  s¸t,qu¶n   lýchÆt    chÏcña    H¶i quan ®Þa  ®iÓm  kiÓm   tra,H¶i    quan  cöa  khÈu  nép  phÝ    vµ  lÖ  h¶i quan  theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh  cña Nhµ  níc.
 3. 3 §iÒu 3: 1. H¶i    quan  cöa khÈu  nhËp  chØ   îc phÐp  ®   cho  chuyÓn tiÕp hµng    ho¸ nhËp  khÈu    tõcöa  khÈu  ®Õn   nh÷ng  ®Þa ®iÓm  kiÓm    ® îc  tra®∙   Tæng  côc  ­ tr ëng Tæng  côc    H¶i quan   ra QuyÕt  ®Þnh  thµnh  quy  lËp  ®Þnh t¹    i§iÒu  Quy  1  chÕ  nµy (cã  danh  môc   kÌm  theo  Phô    1)  ®∙  îc H¶i  ­  lôc sè  vµ  ®   quan ®Þa  ®iÓm   kiÓm     tra lµm  xong  thñ  tôc ®¨ng  tê  ký  khai,lËp    phiÕu chuyÓn  tiÕp  hµng  nhËp khÈu  ®óng  quy ®Þnh; 2.C¸c  êng      tr hîp chñ  hµng  ®¬n    cã  xinchuyÓn  tiÕp th× ® îcchuyÓn        hµng  ho¸ vÒ    nh÷ng    n¬iquy  ®Þnh   t¹ kho¶n  §iÒu  vµ  i 2  11  kho¶n  §iÒu  Quy  2  12  chÕ  nµy  (nhµ  m¸y, xÝ    nghiÖp, c«ng    tr×nh, kho    chuyªn  dông)   ®Ó lµm  thñ   tôc; nh÷ng    l« hµng  chuyÓn  tiÕp    ® îc H¶i quan  ®ã ®∙      ®Þa   ®iÓm   kiÓm     trahoÆc   H¶i quan    cöa khÈu  hoÆc   phßng  Gi¸m    s¸tqu¶n    lýlµm  xong      thñ tôc®¨ng  tê ký    khaivµ    lËp  phiÕu  chuyÓn  tiÕp ®óng  quy  ®Þnh. Nhµ  m¸y, xÝ    nghiÖp, c«ng    tr×nh,kho    chuyªn dông    ®ãng   trªn®Þa   bµn  tØnh,thµnh    phè  nµo    th× ®¨ng  ký  tê khaivµ      lµm  tôc t¹    thñ    i H¶i quan  ®Þa   ®iÓm  kiÓm     trahoÆc     H¶i quan  cöa  khÈu  hoÆc   phßng  Gi¸m    s¸tqu¶n   thuéc Côc    lý    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè   ®ã hoÆc     víiH¶i quan   n¬i gÇn  nhÊt  nÕu  tØnh, thµnh    phè   ®ã cha  Côc    cã  H¶i quan  cÊp  tØnh. ViÖc    ®¨ng  tê  ký  khai t¹    iphßng  Gi¸m    s¸tqu¶n   lý chØ   thùc   hiÖn      ®èi víinh÷ng  êng    tr hîp tiÕn hµnh    kiÓm     trahµng    i   ho¸ t¹  nhµ  c¸c m¸y,xÝ    nghiÖp,c«ng    tr×nh,kho    chuyªn dông.                §iÒu 4: 1. Hµng      ho¸ nhËp  khÈu  îcchuyÓn    ®   tõ cöa khÈu  ®Õn   ®Þa  ®iÓm  kiÓm  tra hoÆc     hµng  ho¸ xuÊt  khÈu  lµm  ®∙  xong  thñ      tôc h¶i quan  i®Þa   t¹  ®iÓm   kiÓm     îc chuyÓn  tra®   ®Õn   cöa  khÈu    ®Ó xuÊt khÈu    ph¶i ®i    ®óng  tuyÕn  ­ ® êng, ®óng      thêigian  ®Õn   vµ  ®óng    n¬i quy  ®Þnh  theo  hå  h¶i quan. bé  s¬      Nghiªm  cÊm     dì hµng    ho¸ xuèng  däc  êng  ® trong qu¸ tr×nh vËn        chuyÓn, tr   êng  hîp bÊt kh¶      kh¸ng (tai     giao th«ng,sù  háng  n¹n      cè  xe..   . buéc  ) ph¶idì hµng        ho¸ xuèng  däc  êng  ® th×  íc khi dì hµng  tr       yªu  cÇu  ph¶i th«ng    b¸o ngay  cho C¬  quan   H¶i quan  hoÆc   quan  C¬  C«ng  hoÆc   an  ChÝnh  quyÒn  ®Þa  ph¬ng    n¬i gÇn  nhÊt biÕt ®Ó     lËp    biªn b¶n  lµm    tôc chøng  vµ  c¸c thñ    nhËn  thÓ  cô  theo  quy  ®Þnh  cña  quan  C¬  chuyªn ngµnh      gi¶iquyÕt  lýtr xö    êng    cè    hîp sù  tain¹n  giao th«ng  c¸csù    vµ    viÖc  ªnquan  li   kh¸c. 2. Hµng      ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu vËn chuyÓn    tõ ®Þa  ®iÓm  kiÓm      tra ®Õn  cöa khÈu  ngîc l¹ ph¶i® îc ®ãng  vµ    i       trong container,     tµu,xe  toa    chuyªn   dông...  (sau ®©y    gäichung   lµcontainer) ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn      ®Ó H¶i quan  thùc  hiÖn    qui ®Þnh     vÒ niªm  phong    h¶i quan. §èi víinh÷ng  ihµng        lo¹  ho¸ kinh  doanh nhËp  khÈu  kh«ng  thÓ thùc hiÖn  îcchÕ  niªm    ®   ®é  phong    h¶iquan   th× yªu cÇu    ph¶ilµm          thñ tôct¹ cöa  i khÈu.   Chñ  h÷u  së  hµng    ho¸ hoÆc   ngêi®¹idiÖn        hîp ph¸p cña    chñ  h÷u  së  hµng  hµng    íi ho¸ (d  ®©y    gäichung   lµchñ  hµng) hoÆc     ngêi®iÒu    khiÓn  ph¬ng  tiÖn  vËn    t¶iph¶ihoµn    toµn  chÞu  tr¸chnhiÖm     b¶o ®¶m   nguyªn tr¹ngcña  sù      niªm  phong  hµng    vµ  ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn        chuyÓn   tõ cöa khÈu ®Õn  ®Þa  ®iÓm   kiÓm    ngîcl¹ . travµ    i 3. Containerhµng      ho¸ nhËp khÈu chuyÓn  tiÕp qu¸ khæ,  qu¸    t¶ikh«ng  thÓ vËn  chuyÓn  nguyªn container  qua cÇu  phµ, cÇn  rót  hµng ra khái  container®Ó     chuyÓn  sang  chuyªn  xe  dông  kh¸c th×    viÖc    róthµng  ph¶i® îc     tiÕn hµnh  trong khu    vùc cöa khÈu; L∙nh    ®¹o    H¶i quan  cöa khÈu  chÞu tr¸ch  
 4. 4 nhiÖm   chøc  tæ  gi¸m    s¸tviÖc    róthµng, niªm    phong    h¶iquan  lËp    vµ  biªnb¶n  bµn giao cho chñ hµng  chÞu tr¸chnhiÖm   a    ® hµng  kháiph¹m    ra    vikhu vùc  cöa  khÈu    ®Ó chuyÓn  tiÕp vÒ    ®Þa  ®iÓm  kiÓm tra. §iÒu   5: Sau    khihµng  chuyÓn  ®∙  ®Õn   ®Þa ®iÓm   kiÓm    trahoÆc   ®∙  ® îc ® a    ®Õn   cöa  khÈu, c¸n  H¶i    bé  quan  îc ph©n  ®   c«ng  ph¶i cã  Æt     m ngay  ®Ó   lµm  nhiÖm   tiÕp  vô  nhËn, kiÓm       traniªm  phong    h¶i quan, t×nh    tr¹ng bªn    ngoµicontainerhµng        ho¸;nÕu   ph¸thiÖn niªm  phong    h¶iquan,t×nh    tr¹ngbªn    ngoµi containercã      dÊu  hiÖu    viph¹m  hoÆc  kh¸c th   êng  th× c¸n  H¶i quan  bé    ph¶ilËp      biªnb¶n  chøng  nhËn  ngay sau      khiph¸thiÖn  yªu  vµ  cÇu  ngêi ®iÒu    khiÓn  ph¬ng  tiÖn vËn    chuyÓn, chñ    hµng cïng ký      biªnb¶n  chøng  nhËn, ®ång    thêib¸o    c¸o kÞp    thêicho  Trëng  H¶i quan cöa  khÈu hoÆc   Trëng  H¶i quan  ®Þa  ®iÓm   kiÓm    trahoÆc   Trëng phßng  Gi¸m    s¸tqu¶n      kiÕn  lýxiný  chØ ®¹o  tr     íckhitiÕn hµnh    kiÓm          trachitiÕtl«hµng/kiÖn hµng.   §iÒu 6:  Hµng      ho¸ sau    khikiÓm     traxong  nhng cha  hoµn  thµnh    thñ tôc theo    quy ®Þnh,  ngêi lµm        th×    thñ tôc h¶iquan  cha  îc phÐp  a  ®   ® hµng    ra kháikhu    vùc  ®Þa  ®iÓm  kiÓm     trahoÆc     ra ngoµikhu    vùc cöa  khÈu. Sau      khi tiÕp nhËn  hå  h¶iquan  bé    bé  s¬    do  phËn  kiÓm      trah¶iquan  chuyÓn  ®Õn,    c¸n bé thuÕ, c¸n bé      phóc  tËp    tê khaivµ     îng li     c¸c lùcl   ªnquan  kh¸c cã    tr¸chnhiÖm     ph¸thiÖn    nh÷ng  êng  gian      tr hîp  lËn,trèn thuÕ    ®Ó b¸o  kÞp      c¸o  thêivíiTrëng  H¶i quan    cöa  khÈu hoÆc   Trëng    H¶i quan  ®Þa   ®iÓm   kiÓm     trahoÆc   Trëng  phßng  Gi¸m    s¸tqu¶n      biÖn  lý®Ó cã  ph¸p  kiÓm       tral¹ hoÆc   i kiÓm     trasau    khi gi¶i  phãng  hµng. §iÒu    7: ViÖc  kiÓm    trahµng   ho¸ xuÊt nhËp    khÈu chuyÓn tiÕp ngoµi     giê hµnh    chÝnh  chØ  îcthùc hiÖn    ®     khichñ  hµng  yªu  cã  cÇu  b»ng    v¨n b¶n vµ  ® îcL∙nh    ®¹o Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè  chÊp thuËn.Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè  chÞu tr¸chnhiÖm   íc Tæng     tr   côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan    vÒ viÖc  kiÓm     tra chÆt    chÏ hµng  ho¸  xuÊt nhËp  khÈu chuyÓn  tiÕp  ngoµigiêhµnh      chÝnh. §iÒu    8: Tr¸chnhiÖm  l∙nh®¹o      cña    H¶i quan    c¸ccÊp: 1. Trëng      H¶i quan cöa khÈu chÞu  tr¸chnhiÖm   sù        vÒ  phïhîp gi÷a bé    hå  s¬    l« hµng  xuÊt nhËp  khÈu  chuyÓn  tiÕp    hå  víibé  s¬   C¬   do  quan  vËn  chuyÓn  hoÆc  ngêi ®iÒu    khiÓn ph¬ng  tiÖn vËn    t¶inép cho H¶i quan cöa  khÈu    khi ph¬ng  tiÖn vËn    t¶ichuyªn chë    l« hµng    ®ã xuÊt c¶nh    hoÆc  nhËp  c¶nh. Chøng  nhËn thùc xuÊt vµ            göitr¶tê khaihµng      ho¸ xuÊt khÈu    ngay sau  khihµng    îcxÕp      ho¸ ®   lªnph¬ng  tiÖn vËn        t¶i®Ó xuÊt kh©ñ    cho    H¶i quan    n¬i ®¨ng  têkhai. ký    2. Trëng      H¶i quan    n¬i lµm  tôc tiÕp  thñ    nhËn  s¬  ®¨ng  tê khai hå  vµ  ký      chÞu  tr¸chnhiÖm   tÝnh  lÖ,®ång  cña  hå  ®∙  îc ®¨ng  vµ    vÒ  hîp    bé  bé  s¬  ®   ký  thùc tÕ      l«hµng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  kiÓm      ®∙  trah¶iquan. 3. Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè    c¸c ®Þa   n¬i cã    ®iÓm   kiÓm     traquy ®Þnh  i t¹ §iÒu  vµ  1  §iÒu  cña  3  Quy chÕ nµy  chÞu tr¸chnhiÖm    
 5. 5 quy ®Þnh  thÓ      cô  vÒ thêigian  vËn  chuyÓn,  tuyÕn  êng  ® vËn  chuyÓn  ®Õn   n¬iqui®Þnh, ph¬ng        thøc th«ng      tin,phèikÕt         îng trongvµ    hîp víi lùcl   c¸c   ngoµi   ngµnh  c¸c biÖn  vµ    ph¸p gi¸m    s¸tqu¶n    thÓ  lý cô  ®èi    víihµng  chuyÓn  tiÕp  nh»m  b¶o ®¶m   nguyªn tr¹ngcña  sù      niªm phong  hµng    vµ  ho¸ trong qu¸ tr×nh       vËn chuyÓn    tõ cöa khÈu  ®Þa   vÒ  ®iÓm  kiÓm     trahoÆc    tõ ®Þa  ®iÓm   kiÓm  tra®Õn     cöa  khÈu.   Mäi hµnh    vinh»m   thay ® æi, thªm        bít,tÈu    t¸nhµng      ho¸ ®Ó gian lËn trèn       thuÕ, bu«n      lËu hoÆc  xÕp    dìhµng   ho¸ däc  êng,hµng    ®   ho¸ vËn chuyÓn  ®Õn   nh÷ng    n¬ikh«ng  ®óng    qui®Þnh,  sang    toa,chuyÓn  æi  ® ph¬ng  tiÖn vËn      t¶i, ®æ       êng  vìtrªn® vËn  chuyÓn    tõ cöa  khÈu  ®Þa  vÒ  ®iÓm   kiÓm    tõ ®Þa   travµ    ®iÓm  kiÓm     tra®Õn  cöa khÈu  ph¶i® îc ph¸thiÖn          vµ  lËp    biªnb¶n    lý ®Ó xö    kÞp    thêitheo ®óng    quy ®Þnh cña  ph¸p luËt.     C h ¬ n g  II §i Ò u ki Ö n v µ thñ tôc thµnh lËp ® Þ a  ®i Ó m  ki Ó m  tra  §iÒu   §iÒu  9:   kiÖn    ®Ó thµnh    lËp ®Þa  ®iÓm   kiÓm  tra: 1. Doanh    nghiÖp ViÖt nam   îcthµnh  theo    ®   lËp  quy ®Þnh  cña    luËtph¸p,   cã  chøc n¨ng    ho¹t®éng kinh doanh    dÞch  kho  , vô  b∙i giao nhËn,vËn  ;       t¶i 2. Ph¶i® îcsù        ®ång  b»ng    ý  v¨n b¶n cña  ban  Uû  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè  t¹   c¬  thùc  vµ    së  i cã  së  , tÕ  tµiliÖu  c¨n  ph¸p    cã  cø  lý chøng minh ®Þa   ®iÓm   kiÓm    trasau    khithµnh        lËp sÏho¹t®éng  ªntôc,l©u  li     dµi; 3. Nh÷ng ®Þa  ®iÓm  thµnh lËp    ®Ó lµm thñ    tôc ®èi      c¸c  i víitÊt c¶  lo¹  hµng ho¸,kÓ   hµng    c¶  ho¸ kinh doanh nhËp khÈu  thuÕ  cã  nhËp  khÈu th×  ph¶icã      v¨n b¶n cho phÐp cña ChÝnh  phñ; 4.   Æt    M b»ng  x©y dùng ®Þa ®iÓm  kiÓm    traph¶icã    giÊy phÐp  dông    sö  ®Êt    hîp ph¸p vµ    b¶o  ®¶m   diÖn  ®ñ  tÝch cÇn  thiÕtcho    viÖc x©y dùng    c¸ckho,  b∙i  ;®Þa  ®iÓm  kiÓm    traph¶igÇn      c¸c trung t©m    khu c«ng nghiÖp,thµnh    phè  vµ    c¸c®iÒu  kiÖn kh¸ccho        c¸cho¹t®éng  li   cã  ªnquan; 5. Ph¶i cã êng      t rµo ch¾c ch¾n  ng¨n c¸ch      víic¸c khu vùc xung  quanh,  ®¶m  b¶o  toµn  an  tuyÖt®èi cho      hµng    c¸c trang thiÕtbÞ, m¸y  ho¸ vµ          mãc  cña  c¸c c¬    quan  chøc  n¨ng lµm viÖc trong khu    vùc ®Þa  ®iÓm  kiÓm     tra;ph¶icã    ®Çy     ®ñ trang  thiÕtbÞ    xÕp      dì,di chuyÓn  hµng ho¸ trong ph¹m    vi khu vùc  ®Þa  ®iÓm  kiÓm    c¸cph¬ng  travµ    tiÖn,thiÕtbÞ      phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y; 6. Kho    hµng  trong khu    vùc  ®Þa  ®iÓm  kiÓm     traph¶i®¶m     b¶o  cho  «  xe  t« chë    containervµo        ra dÔ dµng, ® îcph©n      chia thµnh      c¸c khu vùc  cho tõng  lo¹  ihµng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, lo¹    i hµng ho¸  lµm  ®∙  thñ      tôc h¶i quan,  lo¹  ihµng    ho¸ cha  lµm        thñ tôc h¶iquan.B∙itrong khu        vùc ®Þa  ®iÓm   kiÓm    tra ph¶i®æ   t«ng,cã    bª    diÖn  tÝch    tèithiÓu b¶o    ®¶m  cho    H¶i quan kiÓm      tratõ3­ 5 containerhµng      ho¸ cïng lóc,cã        hÖ thèng  ®Ìn  ®é  ®ñ  s¸ng    khiph¶ikiÓm      tra hµng    ho¸ ban ®ªm; 7. Ph¶i cã      nhµ  lµm viÖc cña    H¶i quan  trong khu    vùc ®Þa  ®iÓm  kiÓm   tra.Nhµ    lµm  viÖc cña    H¶i quan ph¶i ® îc bè        trÝ riªng,cã      ®ñ ®iÒu  kiÖn vÒ  diÖn tÝch,kÕt    cÊu    iÓn khaibè    ®Ó tr     trÝ,trang bÞ      c¸c ph¬ng  tiÖn,m¸y    mãc  lµm viÖc  cña    H¶i quan; ®¶m     b¶o cho  m¸y    bé  h¶iquan    ho¹t®éng  ®óng quy 
 6. 6 tr×nh nghiÖp    vô, thuËn tiÖn phèi hîp    c«ng      t¸c,dÔ dµng quan    s¸t,th«ng    tin cho nhau kÞp thêi,  nhanh chãng. §iÒu   Thñ    10:   tôcc«ng  nhËn  thµnh    lËp ®Þa  ®iÓm   kiÓm  tra: 1.Doanh    nghiÖp  ®iÒu  ®ñ  kiÖn  t¹ §iÒu  Quy  nªu   i 9  chÕ nµy,cã    nhu  cÇu  lµm thñ      tôc h¶i quan  i t¹ ®Þa  ®iÓm  kiÓm     tra th× hoµn chØnh  hå  ®Ó   bé  s¬  nép  cho  Côc    H¶iquan  tØnh,thµnh    phè  t¹   hå  gåm: së  iBé  s¬  . ­§¬n      xinthµnh    lËp ®Þa  ®iÓm   kiÓm    tra(theomÉu      ­Phô    2). lôcsè  ­QuyÕt    ®Þnh  thµnh    lËp Doanh  nghiÖp  (b¶n  sao  c«ng  cã  chøng). ­GiÊy    chøng  nhËn  ®¨ng  kinhdoanh  ký    (b¶n  sao  c«ng  cã  chøng). ­ GiÊy chøng nhËn quyÒn  sö dông ®Êt, kho b∙i    (b¶n sao cã c«ng  chøng)kÌm    theo s¬  kho  .   ®å  b∙i ­LuËn    chøng  kinhtÕ   thuËt®∙  îccÊp  thÈm    ­kü    ®   cã  quyÒn    phª duyÖt. ­ V¨n    b¶n cña UBND  tØnh, thµnh    phè  t¹  së  i®ång  cho  ý  doanh nghiÖp  më   ®Þa  ®iÓm   kiÓm  tra. *      §èi víi®Þa  ®iÓm  kiÓm       traqui®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  cña  1  1  Qui chÕ   nµy  ph¶icã      v¨n b¶n  cho phÐp cña  ChÝnh phñ kÌm theo  hå  quy  bé  s¬  ®Þnh   t¹ kho¶n      i 1 §iÒu nµy. 2.Tr¸chnhiÖm      cña  Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè: ­ TiÕp    nhËn  bå  nªu  i bé  s¬  t¹ kho¶n  §iÒu  1  nµy (nh÷ng  i s¬  lo¹ hå  nép  b¶n  sao  ph¶i®èi chiÕu        víib¶n  chÝnh  íckhitiÕp nhËn). tr       ­ KiÓm       trathùc tÕ    kho  , b∙i  xem     xÐt LuËn  chøng  kinh tÕ    thuËt,nhµ    ­ kü    lµm  viÖc  cña    H¶i quan. ­ Trong      ngµy  tõkhitiÕp nhËn  hå      thêih¹n 15  kÓ        bé  s¬,nÕu    xÐt thÊy    ®ñ ®iÒu  kiÖn    th× lµm  c¸o (®Ò  b¸o    xuÊt ý    kiÕn thµnh    lËp ®Þa ®iÓm  kiÓm    travµ  dù  kiÕn  m¸y  chøc,biªnchÕ    bé  tæ      H¶i quan  ®Þa ®iÓm  kiÓm    tra)kÌm theo bé    hå  göivÒ  s¬    Tæng  côc    H¶i quan. 3. Trong      thêih¹n  ngµy      15  kÓ tõ ngµy nhËn  hå  kÌm  bé  s¬  b¸o c¸o cña  Côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè, Tæng     côc    H¶i quan  xem  xÐt  hå    bé  s¬, nÕu  cÇn  thiÕtsÏkiÓm        trathùc tÕ      ®Ó quyÕt ®Þnh    thµnh    lËp ®Þa  ®iÓm   kiÓm    tra. Trêng    hîp kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn    ®Ó quyÕt  ®Þnh  cho thµnh  th× Tæng  lËp    côc  H¶i quan          sÏtr¶lêib»ng    v¨n b¶n  cho  Doanh nghiÖp  biÕt. C h ¬ n g  IIi thñ tôc h ¶i q u a n  ® èi víi µ n g  h o¸ x u Êt k h È u,  h  n h Ë p  k h È u  t¹i Þ a  ®i Ó m  ki Ó m  tra    ® §iÒu        11: §èivíihµng    ho¸ xuÊtkhÈu:   1.Hµng      ho¸ xuÊt khÈu    cña    c¸c nhµ m¸y,xÝ    nghiÖp,kho    b¶o thuÕ, khu    chÕ  xuÊt,xÝ    nghiÖp  chÕ  xuÊt,kho    ngo¹iquan    n»m  trong hoÆc     ngoµi khu    c«ng  nghiÖp, khu    c«ng  nghÖ  cao th×  lµm thñ tôc  iH¶i  t¹  quan khu c«ng 
 7. 7 nghiÖp, khu    c«ng nghÖ  cao hoÆc  H¶i quan  khu chÕ  xuÊt,H¶i    quan kho  ngo¹iquan    hoÆc  ®¬n   H¶i  vÞ  quan  phô tr¸ch khu    c«ng nghiÖp, khu    c«ng  nghÖ cao. 2.Hµng      ho¸ xuÊtkhÈu    cña    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      kh«ng  thuéc nh÷ng      n¬i quy  ®Þnh  it¹ kho¶n  §iÒu  1  nµy  ®¨ng  tê khaivµ  th×  ký      hoµn  thµnh     t¹  thñ tôc   i c¸c cöa    khÈu  hoÆc   i   t¹  ®Þa   c¸c ®iÓm   kiÓm    traquy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  Quy  1  chÕ  nµy.NÕu     chñ  hµng  ®¬n    cã  xinkiÓm    trahµng    i   ho¸ t¹ c¸cnhµ    m¸y,xÝ    nghiÖp,   c«ng  tr×nh,kho    chuyªn dông  sau      th×  khilµm  xong      thñ tôc ®¨ng  tê khait¹  ký      i H¶i quan    cöa  khÈu  hoÆc   Phßng  Gi¸m    s¸tqu¶n    lýhoÆc     H¶i quan  ®Þa  ®iÓm   kiÓm     Trëng    trath×  H¶i quan  cöa  khÈu  hoÆc   Trëng  Phßng  Gi¸m    s¸tqu¶n    lý hoÆc   Trëng    H¶i quan  ®Þa  ®iÓm   kiÓm     nh©n      tracö  viªnh¶iquan  ®Õn   nhµ  m¸y,xÝ    nghiÖp,kho   chuyªn dông      ®Ó kiÓm   trahµng   ho¸.ViÖc  kiÓm   trahµng  ho¸  inhµ  t¹  m¸y, xÝ    nghiÖp, kho    chuyªn  dông  ph¶i døt    ®iÓm   tõng    l« hµng,   chuyÕn  hµng,sau      ®ã niªm  phong   h¶iquan  containerhµng  giao chñ    vµ    hµng  chÞu  tr¸ch nhiÖm     chuyÓn  nguyªn  container,nguyªn    niªm  phong  ®Õn   cöa  khÈu  xuÊt ®Ó     xuÊt khÈu    hoÆc   chuyÓn  ®Õn  ®Þa   ®iÓm   kiÓm     trahµng    thu gom   xuÊt khÈu  CFS       ­ ®Ó ®ãng  chung  containerhµng    xuÊt khÈu. Côc  ëng      tr Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  giao nhiÖm  cô    vô  thÓ  cho  Trëng    H¶i quan  cöa  khÈu  hoÆc   Trëng  Phßng  Gi¸m    s¸tqu¶n   lýhoÆc   Trëng   H¶i quan  ®Þa   ®iÓm   kiÓm   trachÞu  tr¸chnhiÖm   sù        vÒ  phïhîp gi÷a thùc tÕ      hµng    ho¸ xuÊt khÈu    ®∙  kiÓm      trah¶iquan      víi dung    néi kª khaitrongbé  s¬        hå  h¶iquan. 3. Hµng      ho¸ xuÊt khÈu    lµm  tôc h¶iquan  i thñ      t¹ ®Þa  ®iÓm  kiÓm     travµ  ® îclËp    vËn  ®¬n  i t¹ ®Þa  ®iÓm  kiÓm     viÖc  trath×  vËn chuyÓn    tõ ®Þa  ®iÓm   kiÓm    tra®Õn   cöa  khÈu xuÊt thùc hiÖn      theo ph¬ng  thøc chuyÓn  ,   t¶i chuyÓn    c¶ng.     4. Hµng    ho¸ xuÊt khÈu  îc ®¨ng  tê khaivµ    ®   ký      lµm  tôc kiÓm       thñ    trat¹i ®Þa  ®iÓm   kiÓm tra: 4.1.Tr¸chnhiÖm      cña    H¶iquan  ®Þa  ®iÓm   kiÓm  tra: 4.1.1.Lµm         thñ tôc xuÊt khÈu    cho tõng    l«hµng theo  ®óng  quy tr×nh thñ     tôc h¶i quan      ®èi    víihµng  ho¸  xuÊt nhËp    khÈu  Tæng   do  côc H¶i quan  ban  hµnh  hoµn  vµ  toµn chÞu  tr¸chnhiÖm     phï hîp    vÒ  sù    gi÷a bé  s¬      hå  h¶iquan  víi  thùc tÕ      l«hµng  xuÊtkhÈu  ® îckiÓm        ®∙    trah¶iquan. 4.1.2.  KiÓm     trahµng    gi¸m    ho¸ vµ  s¸tviÖc  xÕp  hµng vµo containerhoÆc     ® a  hµng  kiÓm      ®∙  trah¶iquan  vµo  kho  chê xÕp  vµo container. 4.1.3.Niªm    phong c¸c  kiÖn hµng xuÊt khÈu  lµm  ®∙  xong thñ tôc    h¶i quan  a  ® vµo  kho chê xuÊt khÈu; niªm      phong kho chøa hµng xuÊt khÈu    ®∙  lµm  xong        thñ tôch¶iquan;niªm    phong  container®∙    xÕp  hµng  xuÊtkhÈu.   4.1.4. LËp     phiÕu chuyÓn  tiÕp  hµng xuÊt khÈu  (02 b¶n  theo  ­  mÉu   CT1­ Phô    3),bµn  lôc sè    giao    l« hµng cïng  hå  ®∙  bé  s¬  niªm  phong gåm: Tê  khaih¶i quan    b¶n      ­ 02  chÝnh, PhiÕu    chuyÓn  tiÕp    b¶n  ­ 02  chÝnh cho chñ  hµng    ®Ó chuyÓn  ®Õn     H¶i quan  cöa khÈu xuÊt. 4.1.5.TiÕp    nhËn  hå  do    bé  s¬  H¶i quan  cöa  khÈu  xuÊt göitr¶;       phóc  tËp  l tr÷hå  theo quy  u    s¬    ®Þnh. 4.2.Tr¸chnhiÖm      cña  chñ  hµng: 4.2.1.Nép  s¬    hå  ®Çy    ®ñ theo quy ®Þnh cña Tæng  côc    H¶i quan cho  H¶i quan      n¬ilµm      thñ tôc®¨ng  têkhai. ký   
 8. 8 4.2.2.ChÞu    tr¸chnhiÖm   néidung        vÒ    tù kª khai,tù tÝnh      thuÕ  (nÕu    cã) trªntê khaih¶iquan  víithùc tÕ          so      hµng ho¸      khiH¶i quan  kiÓm     trong travµ    qu¸ tr×nh vËn      chuyÓn    l«hµng ®Õn   cöa  khÈu  xuÊt. 4.2.3.ChÞu    tr¸chnhiÖm     b¶o ®¶m   nguyªn  sù  tr¹ng cña    niªm phong  vµ  containerhµng, hå  h¶i quan  ® îc H¶i      s¬    ®∙    quan    n¬i ®¨ng  tê  ký  khai niªm    phong      ®Ó trùc tiÕp chuyÓn giao cho    H¶i quan cöa khÈu  xuÊt,cïng      c¸c bªn  li   ªnquan  x¸cnhËn  ký    vµo  phiÕu chuyÓn  tiÕp;   4.2.4. vµ   Ký  thùc hiÖn        c¸cbiªnb¶n  ªnquan  li   ®Õn   tr¸chnhiÖm    cña  m×nh  do    H¶i quan lËp. 4.3.Tr¸chnhiÖm      cña    H¶iquan  cöa  khÈu  xuÊt: 4.3.1.TiÕp    nhËn containerhµng    xuÊt khÈu  hå  h¶iquan  niªm    vµ  s¬    ®∙  phong  cña    H¶i quan ®Þa ®iÓm  kiÓm    chñ  trado  hµng chuyÓn  ®Õn. 4.3.2.KiÓm       trat×nh tr¹ng bªn    ngoµi cña    containervµ    niªm  phong; ®èi     chiÕu    container, niªm  víisè   sè  phong      ghi trªnphiÕu  chuyÓn  tiÕp;x¸c ®Þnh      containerniªm    phong    h¶iquan  cßn nguyªn  vÑn  phï hîp víibé  s¬; gi¸m  vµ        hå    s¸tviÖc ® a      containervµo    kho      b∙it¹ cöa  i khÈu  chê xuÊtkhÈu    hoÆc   viÖc  xÕp  containerhµng        ho¸ lªnph¬ng  tiÖn vËn        t¶i®Ó xuÊtkhÈu.   NÕu   c¨n cø  cã    kh¼ng  ®Þnh  hµng    cã  lËu,gian lËn    hoÆc     tr¸o®æi hµng  trong containerth×      b¸o c¸o Trëng  H¶i quan cöa  khÈu  xem  xÐt quyÕt ®Þnh  viÖc    më container®Ó     kiÓm     tra;viÖc kiÓm     tra ph¶i cã  chøng    sù  kiÕn cña  chñ hµng  ph¶ilËp biªnb¶n  vµ        theo quy    ®Þnh. 4.3.3.Sau      khihµng  îcxÕp    ®   lªnph¬ng tiÖn vËn  ,     t¶i H¶i quan cöa khÈu  x¸cnhËn    thùc xuÊt,ký,ghirâ hä    ®ãng            tªnvµ  dÊu vµo  têkhaih¶iquan,02  02          PhiÕu chuyÓn  tiÕp;tr¶cho        H¶i quan ®Þa  ®iÓm  kiÓm    tê khaih¶iquan  tra2        vµ  phiÕu  01  chuyÓn  tiÕp døt ®iÓm  cho tõng    l« hµng/ chuyÕn    hµng; l 01   u  PhiÕu chuyÓn  tiÕp. 5. Trêng      hîp chñ hµng  ®¨ng  tê khait¹    ký      iH¶i quan ®Þa  ®iÓm  kiÓm     tra hoÆc  phßng  Gi¸m    s¸tqu¶n    lýhoÆc     H¶i quan  cöa  khÈu  ®Ò   vµ  nghÞ  kiÓm    tra hµng  i t¹  nhµ m¸y, xÝ    nghiÖp, c«ng    tr×nh,kho    chuyªn dông  th×    l∙nh ®¹o    H¶i quan    n¬i ®¨ng  tê khai cö  ký      nh©n      viªn h¶i quan ®Õn     n¬i kiÓm       tra mµ chñ  hµng  ®¨ng  ®Ó   ký  kiÓm  tra. 5.1. Hµng  ho¸ kiÓm  tra xong ® îc ®ãng  vµo container  vËn chuyÓn  th¼ng  ®Õn  cöa khÈu  xuÊt:tr¸ch nhiÖm       cña H¶i  quan    n¬i ®¨ng  tê khai, ký      chñ hµng, H¶i quan      cöa khÈu  theo quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  Quy  4  11  chÕ  nµy. 5.2.Hµng    ho¸ sau    khi kiÓm       tra h¶i quan  xong  îc vËn  ®   chuyÓn ®Õn   ®Þa  ®iÓm  kiÓm  tra hµng thu gom   xuÊt khÈu (CFS) ®Ó  ®ãng  chung  Containerth×    tr¸chnhiÖm     cña    l∙nh®¹o    H¶i quan    c¸c cÊp  i   t¹  ®Þa   c¸c ph¬ng  cã  ªnquan  sau: li   nh  5.2.1.Tr¸ch nhiÖm       cña    H¶i quan    n¬i ®¨ng  tê khaivµ  ký      kiÓm     trahµng  ho¸: ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm   tÝnh        vÒ  hîp lÖ,®ång  cña  hå  h¶iquan  bé  bé  s¬    vµ  sù      phïhîp gi÷a thùc tÕ      hµng  kiÓm      ®∙  trah¶iquan    hå  víibé  s¬. ­ §èivíis¶n        phÈm     gia c«ng xuÊt khÈu, hµng      s¶n xuÊt xuÊt khÈu      hoÆc   c¸c lo¹    i hµng    ho¸ kh¸c thuéc lo¹      i buéc ph¶ixuÊt khÈu, ph¶ichÞu          tr¸chnhiÖm     theo    dâitõng  l«/chuyÕn  s¶n phÈm   thùc xuÊt so    ®∙      víinguyªn phô    liÖu nhËp   
 9. 9 khÈu  li   cã  ªnquan    ®Ó b¶o ®¶m  viÖc thanh kho¶n    hîp ®ång ®óng quy ®Þnh  hiÖn  hµnh. ­ Gi¸m      s¸thµng  ho¸    tõ sau    khikiÓm     tra cho ®Õn     khihoµn thµnh viÖc  bµn  giao cho      H¶i quan ®Þa  ®iÓm  kiÓm    trahµng    thu gom   xuÊtkhÈu    (CFS). ­ Hµng    th¸ng ®èi chiÕu  hå          bé  s¬,sæ s¸ch gi÷a H¶i quan          n¬i®¨ng  tê ký    khaivµ      H¶i quan ®Þa  ®iÓm  kiÓm    trahµng    thu gom  xuÊtkhÈu      (CFS). 5.2.2.Tr¸ch    nhiÖm  cña H¶i quan ®Þa  ®iÓm  kiÓm     tra hµng thu gom   xuÊtkhÈu    (CFS): ­ TiÕp    nhËn  hå  vµ  bé  s¬  hµng ho¸  kiÓm       ®∙  trah¶iquan cña    H¶i quan  n¬i®¨ng  têkhaichuyÓn    ký      ®Õn. ­ B¶o    ®¶m   phï hîp  sù    gi÷a bé  s¬  hµng      hå  vµ  ho¸ thùc tÕ    sau    khihoµn  thµnh viÖc  tiÕp nhËn    bµn giao cña      H¶i quan    n¬i®¨ng  têkhai. ký    ­ Hµng    ho¸ sau    tiÕp  khi ®∙  nhËn  thÕ  nh  nµo  ph¶i b¶o    ®¶m  thùc xuÊt  ®óng  vËy  tr¶l¹têkhai®∙    nh  vµ        i   x¸cnhËn  thùc xuÊtkÞp        thêicho    H¶i quan    n¬i ®¨ng  têkhai. ký    ­ Hµng    th¸ngb¸o      c¸o Côc  ëng  tr b¶ng c©n    ®èi hµng tiÕp nhËn  îctõ H¶i   ®       quan      c¸cn¬ichuyÓn  ®Õn     víihµng  thùc xuÊtvµ  ®∙      hµng  cßn u  l kho cha xuÊt;  b¸o c¸o    viÖc  c¸c vô  ph¸tsinh,®ét      xuÊt,khã    kh¨n,víng  ¾c     m hµng  ngµy    ®Ó xinchØ    ®¹o kÞp    thêicña Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè. ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm     gi¸m    s¸thµng ho¸  ªntôc kÓ       li     tõ khinhËn  bµn  giao  cña    H¶i quan    n¬i ®¨ng  tê khaicho  ký      ®Õn     khibµn giao xong cho    H¶i quan  cöa  khÈu  xuÊt. 5.2.3.  Tr¸chnhiÖm    Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan    c¸c®Þa  ph¬ng  li   cã  ªnquan: ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm     thèng nhÊt quy    ®Þnh  ranh  i gií tr¸chnhiÖm   thÓ      cô  cña H¶i quan  tõng ®Þa   ph¬ng, c¸ch    thøc,néi dung      bµn giao;ph¬ng    ph¸p,   biÖn ph¸p  phèi hîp    gi¸m    s¸t,qu¶n    lý nh»m  ®¶m  b¶o  kh«ng    ®Ó s¶n  phÈm   hµng    gia c«ng  xuÊt khÈu, hµng      s¶n xuÊt xuÊt khÈu  c¸c lo¹      vµ    i hµng    ho¸ kh¸c  thuéc lo¹ buéc      i ph¶ixuÊtkhÈu        lätvµo    néi®Þa      xuÊtlËu hµng  tiªuthô vµ      cÊm. ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm   íc Tæng     tr   côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan  nh÷ng  vÒ  tr êng  hµng    hîp  gia c«ng, hµng    s¶n xuÊt xuÊt khÈu  c¸c lo¹      vµ    i hµng    ho¸ kh¸c  buéc  ph¶i xuÊt khÈu      sau    khi kiÓm       tra h¶i quan xong  a  ® vµo  thÞ  êng    tr néi ®Þa       hµng    tiªuthô vµ  ho¸ xuÊt khÈu  kiÓm         ®∙  trah¶iquan, sau  thay ®æi,   ®ã      ®¸nh    tr¸ob»ng    i c¸clo¹ hµng    cÊm  xuÊtkhÈu.   5.2.4.Tr¸ch nhiÖm       cña H¶i quan cöa khÈu: thùc    hiÖn theo ®iÓm  4.3  kho¶n  §iÒu  Quy  4  11  chÕ  nµy. 5.3.Hµng    îckiÓm          ho¸ ®   trat¹ H¶i quan  i ®Þa  ®iÓm  kiÓm    trathuéc tØnh,     thµnh phè  kh¸c,sau  vËn    ®ã  chuyÓn  ®Õn     H¶i quan  ®Þa ®iÓm  kiÓm    trahµng  thu gom     xuÊt khÈu    (CFS)  thùc hiÖn  ®iÓm       nh  5.2 kho¶n  §iÒu  Quy  5  11  chÕ  nµy. Chñ  hµng  hoÆc   ngêi ®iÒu    khiÓn  ph¬ng  tiÖn vËn    t¶iph¶i chÞu    tr¸ch   nhiÖm  b¶o  qu¶n  nguyªn  niªm phong, nguyªn    vÑn  cña kiÖn hµng, l« hµng      xuÊt khÈu  kiÓm         ®∙  trah¶iquan  trong qu¸ tr×nh vËn        chuyÓn    tõ nhµ m¸y, xÝ    nghiÖp,c«ng    tr×nh hoÆc         tõ H¶i quan tØnh,thµnh    phè kh¸c ®Õn     ®Þa   ®iÓm   lµm        thñ tôc h¶iquan  ®èi    víihµng  gom   xuÊt khÈu   thu      ,sau    ®ã vËn  chuyÓn  ®Õn     H¶i quan  cöa khÈu xuÊt.
 10. 10 §iÒu        12: §èivíihµng    ho¸ nhËp  khÈu: 1. Hµng      ho¸ nhËp khÈu, nguyªn    phô liÖu,vËt t     , m¸y  mãc  thiÕtbÞ,      linh kiÖn l¾p    r¸p nhËp khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt,gia c«ng, chÕ         biÕn, l¾p      r¸p cña    c¸c nhµ m¸y, xÝ    nghiÖp, c«ng    tr×nh,kho    b¶o  thuÕ, khu chÕ  xuÊt,xÝ    nghiÖp  chÕ xuÊt,kho    ngo¹iquan    n»m   trong hoÆc     n»m  ngoµikhu    c«ng  nghiÖp,khu    c«ng nghÖ  cao  îc chuyÓn  cöa  ®   tõ  khÈu  nhËp    vÒ khu  c«ng  nghiÖp, khu    c«ng nghÖ  cao, khu    chÕ  xuÊt, kho    ngo¹iquan  do    vµ  H¶i  quan  phô tr¸ch   nh÷ng    n¬inµy  hoµn thµnh    thñ tôc. 2. Hµng      ho¸ nhËp  khÈu    lµnguyªn phô    liÖu,m¸y    mãc, thiÕtbÞ, linhkiÖn          l¾p    ®ång  ®Ó   r¸p   bé  s¶n  xuÊt,chÕ     biÕn, gia c«ng, l¾p          r¸p,x©y  dùng  cña  c¸c nhµ    m¸y, xÝ    nghiÖp, c«ng    tr×nh,hµng  héi chî tr   kh«ng    dù      iÓn l∙m  thuéc   nh÷ng   n¬i quy  ®Þnh   nªu  ikho¶n  §iÒu  t¹  1  nµy  th×  îc ®¨ng  tê khai h¶i ®   ký        quan  hoµn  vµ  thµnh  thñ    i tôc t¹  Cöa  khÈu  hoÆc   i   t¹  ®Þa   c¸c ®iÓm   kiÓm     tra quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  Quy    1  chÕ  nµy.NÕu     chñ hµng  ®¬n    cã  xinchuyÓn nh÷ng    lo¹  ihµng  ho¸  nµy  (hµng  kh«ng  ph¶i nép    thuÕ  nhËp  khÈu)    vÒ nhµ  m¸y, xÝ    nghiÖp,c«ng    tr×nh,kho    chuyªn dông,nh÷ng    chøc      iÓnl∙m ®Ó       n¬itæ  héichîtr     kiÓm    ® îclµm      trath×    thñ tôc ®¨ng  tê khait¹ H¶i quan  ký      i     cöa khÈu  hoÆc     H¶i quan  ®Þa   ®iÓm   kiÓm     tra hoÆc   Phßng  Gi¸m   s¸tqu¶n   lý.ViÖc  kiÓm     i tra t¹  nhµ m¸y,xÝ    nghiÖp,c«ng    tr×nh,kho    chuyªn dông,nh÷ng    chøc          n¬itæ  héichî tr     iÓn l∙m ph¶idøt ®iÓm       cho  tõng    l«hµng,tõng    chuyÕn  hµng.Côc  ëng    tr Côc  H¶i quan  tØnh, thµnh    phè  giao  nhiÖm   cô  vô  thÓ  cho Trëng  H¶i  quan  Cöa  khÈu  hoÆc   Trëng  Phßng  Gi¸m    s¸tqu¶n   hoÆc   lý  Trëng    H¶i quan  ®Þa  ®iÓm   kiÓm     tra chÞu  tr¸ch nhiÖm     ph¶n  ¸nh  ®Çy  ®ñ,  chÝnh   x¸c hµng  ho¸ thùc  tÕ  nhËp  khÈu  kiÓm       ®∙  tra h¶i quan      trªntê khai ®Ó       gi¶iquyÕt  ®óng  chÕ   ®é,  chÝnh  s¸ch nhµ      nícquy  ®Þnh. 3. Hµng      ho¸ nhËp  khÈu  vËn  cã  ®¬n        ghin¬idì hµng    lµ®Þa  ®iÓm  kiÓm  tra th×    chñ hµng kh«ng ph¶i lµm    ®¬n     xin chuyÓn tiÕp; viÖc    vËn chuyÓn  hµng    tõcöa khÈu  ®Þa  vÒ  ®iÓm  kiÓm    trathùc hiÖn    theo ph¬ng    thøc chuyÓn    t¶i chuyÓn    , c¶ng. Hµng  ho¸ nhËp  khÈu thuéc hîp ®ång kinh doanh cña  cöa hµng miÔn  thuÕ, hµng          ho¸ lµ ®å dïng cña    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ      trong níc vµ        níc ngoµi,   hµnh      lýc¸nh©n  thùc hiÖn    theo qui®Þnh      riªng. 4.     Hµng    ho¸ nhËp khÈu  îc®¨ng  tê khaivµ  ®   ký      lµm      thñ tôc kiÓm    i trat¹  ®Þa  ®iÓm   kiÓm tra:     4.1.Tr¸chnhiÖm    cña    H¶i quan  ®Þa  ®iÓm   kiÓm  tra: 4.1.1.TiÕp    nhËn  hå    bé  s¬, ®¨ng  tê khai theo    ký      qui ®Þnh, lËp phiÕu  chuyÓn tiÕp hµng nhËp khÈu  (01 b¶n theo mÉu  CT2   Phô      ­  lôc 4), niªm  phong  s¬    hå  ®Ó giao chñ    hµng  nép  cho    H¶iquan cöa khÈu  nhËp gåm: Tê  khaih¶iquan:01        b¶n  chÝnh; VËn    t¶i®¬n: 01    b¶n  sao  x¸cnhËn  cã    cña  chñ  hµng B¶n     tiÕthµng  kª chi    nhËp  khÈu:01    b¶n  sao  x¸cnhËn  cã    cña  chñ  hµng. PhiÕu  chuyÓn  tiÕp hµng    nhËp  khÈu:02    b¶n  chÝnh 4.1.2.  .TiÕp nhËn containerhµng    hå  cã    ho¸,bé  s¬  niªm phong cña    H¶i quan  cöa khÈu  nhËp chuyÓn tr¶.
 11. 11 4.1.3.KiÓm       tra t×nh tr¹ng bªn    ngoµi container,niªm      phong, ®èi    chiÕu  hå  gèc    s¬  H¶i quan  s¬  víihå  do    cöa khÈu nhËp  niªm phong chuyÓn      tr¶,biªn b¶n kh¸c(nÕu      cã),nÕu kh«ng              phïhîp th× lËp biªnb¶n  chøng nhËn, yªu    cÇu  chñ hµng  biªnb¶n,b¸o c¸o Trëng    ký          H¶i quan ®Þa  ®iÓm  kiÓm    lý. traxö  4.1.4.Gi¸m      s¸tviÖc  a    ® c¸c kiÖn  hµng  vµo kho  niªm  vµ  phong    h¶iquan  kho  hµng    ho¸ chê lµm      thñ tôc nhËp khÈu theo quy ®Þnh (nÕu cha kiÓm     tra ® îcngay).      4.1.5.  KiÓm       trah¶iquan  cho tõng l«hµng      nhËp khÈu  theo quy    tr×nh thñ    tôc h¶i quan      ®èi    víihµng ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  Tæng   do  côc H¶i quan  ban  hµnh. 4.2.Tr¸chnhiÖm      cña  chñ  hµng: 4.2.1  .Nép  hå  ®Çy  cho    bé  s¬  ®ñ  H¶i quan  ®Þa  ®iÓm   kiÓm    tratheo quy    ®Þnh cña Tæng  côc    H¶i quan trong ®ã   ®¬n      cã  xin chuyÓn tiÕp hµng nhËp  khÈu    (01 b¶n theo mÉu     CT3  ­Phô    5). lôcsè    4.2.2.NhËn   s¬  H¶i    hå  do  quan ®Þa  ®iÓm  kiÓm     tra niªm phong    ®Ó chuyÓn cho    H¶i quan cöa  khÈu  nhËp; 4.2.3.TiÕp    nhËn  containerhµng    nhËp  khÈu  niªm  ®∙  phong    h¶i quan  cïng  s¬  H¶i quan  hå  do    cöa khÈu  nhËp niªm phong    ®Ó vËn  chuyÓn    tõ cöa  khÈu  nhËp    vÒ ®Þa  ®iÓm  kiÓm     tra.ChÞu  tr¸chnhiÖm     ®¶m  b¶o  nguyªn sù    vÑn cña containerhµng    c¸c niªm    ho¸ vµ    phong  cho ®Õn     khihµng  ® îcH¶i ®∙      quan ®Þa  ®iÓm   kiÓm    tratiÕp nhËn      ®Ó lµm      thñ tôckiÓm tra. 4.2.4. vµ   Ký  thùc hiÖn        c¸cbiªnb¶n  ªnquan  li   ®Õn   tr¸chnhiÖm    cña  m×nh  do    H¶i quan lËp. 4.3 Tr¸chnhiÖm      cña    H¶i quan  cöa  khÈu  nhËp: 4.3.1 TiÕp  . nhËn  hå  do  bé  s¬  H¶i  quan  ®Þa  ®iÓm   kiÓm     tra chuyÓn  ®Õn; ®èi chiÕu    víichøng   tõ vËn    chñ  t¶ido  ph¬ng  tiÖn vËn  t¶ihoÆc       ngêi   ®iÒu khiÓn ph¬ng  tiÖn vËn      t¶inép  (manifest vËn   , ®¬n...    ) hµng  khi ®Õn  cöa  khÈu nhËp,  nÕu  phï hîp  th× ®¨ng  vµo    ký  sæ theo    dâi hµng nhËp  khÈu  chuyÓn tiÕp;nÕu     kh«ng    phï hîp ph¶i b¸o    c¸o    víiTrëng  H¶i quan  cöa khÈu  ®Ó   biÖn  cã  ph¸p xö      lý. 4.3.2.KiÓm       trat×nh tr¹ngbªn    ngoµicña    containerhµng    íckhicho    ho¸ tr     chuyÓn    vÒ ®Þa  ®iÓm   kiÓm     tra;nÕu  ®æ     bÞ  vì hoÆc  mÊt niªm  phong th×  lËp biªn b¶n    chøng nhËn, giao    cho chñ hµng hoÆc  ngêi ®¹i diÖn      hîp ph¸p  cña chñ  hµng  b¶n    01  ®Ó chuyÓn  giao cho H¶i quan ®Þa  ®iÓm   kiÓm     tra theo bé  s¬    hå  chuyÓn  tiÕp; 4.3.3  .Gi¸m    s¸tviÖc  xÕp    c¸ckiÖn  hµng    rêivµo  container®Ó     chuyÓn  vÒ  ®Þa  ®iÓm  kiÓm tra. 4.3.4  . Niªm phong    h¶iquan containerhµng    íc khicho    ho¸ tr     chuyÓn vÒ  ®Þa  ®iÓm  kiÓm tra. 4.3.5  . X¸c nhËn    trªnPhiÕu chuyÓn  tiÕp hµng nhËp  khÈu; niªm    phong  bé  s¬  hå  gåm:  khaih¶iquan    b¶n  Tê      ­ 01  chÝnh,PhiÕu    chuyÓn  tiÕp ­ 01      b¶n  chÝnh  chuyÓn  cho    H¶i quan    n¬ilµm      thñ tôc hµng chuyÓn  tiÕp;l 01   u  PhiÕu  chuyÓn  tiÕp;
 12. 12 4.3.6 Th«ng    . tin (®iÖn tho¹i  /fax) cho    H¶i quan ®Þa  ®iÓm  kiÓm     tra nh÷ng nghivÊn    hoÆc  nh÷ng vÊn    ®Ò cÇn  thiÕt(nÕu      cã)cña    l«hµng chuyÓn  tiÕp; 5.Hµng      ho¸ nhËp khÈu  ®¨ng  têkhaivµ  ®∙  ký      chñ  hµng    yªu cÇu  îclµm  ®   thñ tôckiÓm          trat¹ nhµ  i m¸y,xÝ    nghiÖp,c«ng    tr×nh th× L∙nh ®¹o          H¶i quan    n¬i ®¨ng  tê  ký  khai (H¶i quan      cöa  khÈu hoÆc  H¶i quan  ®Þa  ®iÓm   kiÓm     tra hoÆc   phßng  Gi¸m    s¸tqu¶n    nh©n      lý)cö  viªnh¶iquan  ®Õn     n¬i kiÓm       tramµ chñ hµng  ®¨ng  ®Ó   ký  thùc hiÖn    kiÓm    trahµng    ho¸ theo qui®Þnh.     C h ¬ n g  iv X ö  lý vi p h¹ m §iÒu 13:  1. Tæ     chøc,c¸ nh©n        viph¹m      c¸c qui®Þnh trong Quy    chÕ  nµy,tuú theo      tÝnh  chÊt,møc  viph¹m, sÏbÞ  lýtheo    ®é        xö    Ph¸p  lÖnh  xö      vÒ  lýviph¹m hµnh  chÝnh hoÆc   truycøu  bÞ    tr¸chnhiÖm    h×nh  theo ph¸p luËthiÖn  sù        hµnh. 2. C¸n      bé,nh©n      viªnH¶i quan      khithihµnh  nhiÖm     thiÕu    vô,do  tinhthÇn  tr¸chnhiÖm,    hoÆc   ý  cè  lµm        tr¸ c¸c qui ®Þnh      i vÒ qui tr×nh thñ        tôc h¶i quan  g©y  thÊtthu thuÕ      XNK,  g©y thiÖth¹ivËt chÊt cho          ngêilµm          thñ tôc h¶iquan  th× tuú theo      møc  viph¹m    xö    luËt, ph¹thµnh  ®é    mµ bÞ  lýkû    xö    chÝnh,båith     ­ êng thiÖth¹ivËtchÊthoÆc   truycøu          bÞ    tr¸chnhiÖm    h×nh sù. C h ¬ n g  v  §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §iÒu 14  1. Côc  ëng  tr Côc  Gi¸m    s¸tqu¶n        lý vÒ h¶i quan  tr¸ch nhiÖm   cã    gióp  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc H¶i quan theo    dâi,kiÓm     tra,®«n ®èc, chØ     ®¹o  Côc    H¶i quan    c¸cTØnh, Thµnh    phè thùc hiÖn    Quy chÕ  nµy. 2. Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan    c¸cTØnh, Thµnh    phè chÞu  tr¸chnhiÖm     híng   dÉn, tæ    chøc  iÓn khaithùc hiÖn  tr       Quy  chÕ  nµy ®Õn     c¸c ®¬n  nghiÖp  vÞ  vô  trùcthuéc vµ  tr¸chnhiÖm       cã    th«ng  B¶n  b¸o  quy chÕ  nµy  i     t¹ n¬iH¶i quan    lµm  thñ tôc®Ó         c¸cDoanh  nghiÖp  li   cã  ªnquan biÕt,thùc hiÖn.    
 13. 13 D a n h  m ô c C¸c v¨n b¶ n  q u y   h¹ m   h¸p luËt d o   æ n g  c ôc H ¶i q u a n p p T ba n  h µ n h  v Ò   u ¶ n  lý  µ n g  c h u y Ó n  tiÕp  q h vµ ® Þ a  ®i Ó m kiÓ m  tra n g o µi  h u  v ùc c¶ k h È u  ®∙ ® îc b∙i b á k   (Theo  QuyÕt  ®Þnh  197/1999/TCHQ­Q§   sè  ngµy  03/6/1999  cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶iquan) Sè H×nh  Sè  C«ng  v¨n Ngµy  th¸ng         Néi dung           Ghi  TT thøc    v¨n CV chó b¶n 1 Th«ng  968/TCHQ­  15.10.1991 H íng dÉn  thi hµnh  NghÞ  ®Þnh  sè  t PC 171/H§BT  ngµy  27.5.1991  cña H§BT   ban  hµnh  b¶n  quy  ®Þnh   thÓ  cô  thñ  tôc    H¶i quan  lÖ  vµ  phÝ    H¶i quan 2 Q§  cña  89/TCHQ/GQ 02.8.1994 Ban  hµnh  quy  ®Þnh        thñ tôc H¶i quan    ®èi TCHQ víi  hµng    îcphÐp  ho¸ ®   XNK  chuyÓn  tiÕp 3 Q§  cña  27/TCHQ­ 08.4.1996 Ban  hµnh  quy  chÕ   thñ  tôc    h¶i quan    ®èi TCHQ GSQL víihµng    ho¸  XNK    qua  ®Þa  ®iÓm   th«ng  quan    néi®Þa  (ICD) 4 Q§  cña  86/TCHQ­GQ 29.4.1997 Ban  hµnh  quy  chÕ   ®Þa   ®iÓm   kiÓm    tra TCHQ   hµng    ho¸ ngoµikhu   vùc  cöa  khÈu 5 ChØ   thÞ  256/TCHQ­ 16.2.1994 T¨ng  cêng  phèihîp gi÷a H¶i quan            c¸c ®Þa   cña  GQ ph¬ng  trong  viÖc lµm thñ tôc  H¶i  quan  TCHQ cho hµng  XNK  chuyÓn  tiÕp vµ  chÊn  chØnh  c«ng   t¸ckiÓm    ho¸ 6 ChØ   thÞ  108/TCHQ­ 09.3.1995 T¨ng  cêng  c«ng    t¸c kiÓm     tra lµm  thñ    tôc cña  GQ h¶i quan    ®èi    víihµng  ho¸  XNK   chuyÓn  TCHQ tiÕp vµ    c«ng    t¸cchuyÓn  ho¸ 7 ChØ   thÞ  19/TCHQ­GQ 19.3.1996 Mét  biÖn sè  ph¸p  cÊp  b¸ch  nh»m   chÊn  cña  chØnh  viÖc  lµm  thñ tôc    h¶i quan  ®èi   víi TCHQ hµng  chuyÓn  tiÕp. 8 ChØ   thÞ    126/CT­ 10.9.1996` C«ng    t¸cchèng     thÊtthu thuÕ  XNK cña  TCHQ TCHQ 9 ChØ   thÞ  161/TCHQ­ 02.11.1996 Nghiªm cÊm   H¶i quan tØnh, thµnh  phè  cña  GQ` nµy  kiÓm   ho¸  hµng  hé  ho¸  cho H¶i  quan  TCHQ tØnh,thµnh    phè  kh¸c. 10 CV   cña  622/TCHQ­ 03.4.1995 Gi¶i thÝch    mét  ®iÓm   sè  trong  ChØ   thÞ  TCHQ GQ 108/TCHQ­GQ   ngµy  09.3.1995  QuyÕt  vµ  ®Þnh  109/TCHQ­GQ   sè  ngµy  09.3.1995. 11 CV   cña  468/TCHQ 17.3.1995 Tæ   chøc  kiÓm     tra hµng  ho¸  XNK   iH¶i t¹    TCHQ Phßng  Hµ  vµ  Néi 12 CV   cña  1812/TCHQ­ 12.8.1995 Ph©n   cÊp  ®¬n     ký  xin chuyÓn  tiÕp  hµng  TCHQ GQ NK 13 CV   cña  1837/TCHQ­ 04.8.1995 §iÒu  chØnh  quy  ®Þnh   thñ tôc H¶i  quan  TCHQ GQ ®èi víi     hµng   NK chuyÓn  tiÕp. 14 CV   cña  1986/TCHQ­ 18.8.1995 T¨ng  cêng  c«ng    t¸c qu¶n   lý ®èi    víihµng  TCHQ GQ NK  chuyÓn  tiÕp 15 CV   cña  1368/TCHQ­ 17.6.1995 V/v kiÓm    ho¸ TCHQ GSQL 16 CV   cña    65/TCHQ­ 08.01.1996 ChÊn  chØnh  lµm        thñ tôc H¶i quan  ®èi    víi TCHQ GQ . hµng  chuyÓn  tiÕp  qu¶n    vµ  lý®Þa   ®iÓm   kiÓm   trangoµikhu   vùc  cöa khÈu. 17 CV   cña  1094/TCHQ­ 18.4.1996 ChÊn  chØnh  lµm      thñ tôc chuyÓn  tiÕp    ®èi TCHQ GQ víi   i «    lo¹ xe  t«. c¸c   18 §iÖn  mËt  389/§M 20.4.1996 ChÊn  chØnh  lµm      thñ tôc chuyÓn  tiÕp    ®èi cña  víi   i «    lo¹ xe  t«. c¸c   TCHQ
 14. 14 19 CV   cña  1239/V 02/5/1996 Bæ     sung    CV 1094 TCHQ 20 CV   cña  3600/TCHQ­ 09.11.1996 Söa ®æi  mét  ®iÓm   sè  cña  ChØ  thÞ 126/ TCHQ GQ CT 21 CV   cña  1990/TCHQ­ 14.6.1997 Gi¶i thÝch  ®Þa     râ  ®iÓm   kiÓm     tra ngoµi  TCHQ GQ khu  vùc  cöa  khÈu 22 CV   cña  2943/TCHQ­ 29.8.1997 ChÊn  chØnh  thñ tôc H¶i quan ®èi víi   TCHQ GQ hµng chuyÓn  tiÕp 23 CV   cña  3498/TCHQ­ 11.10.1997 Quy  ®Þnh  thñ    tôc H¶i  quan  ®èi    víihµng  TCHQ GQ chuyÓn  tiÕp  hoÆc   hµng    tõ cöa khÈu  nµy  chuyÓn  cöa  vÒ  khÈu  kh¸c 24 CV   cña  3499/TCHQ­ 11.10.1997 Qu¸n  iÖt c¸c  tr   v¨n b¶n  ban  ®∙  hµnh  i   l ªn TCHQ GSQL quan  ®Õn  hµng    ho¸ XNK   chuyÓn  tiÕp vµ  ®Þa  ®iÓm  kiÓm    trangoµiKVCK.   25 CV   cña  3642/TCHQ­ 22.10.1997 ¸ t¶ihµng  p    chuyÓn   tiÕp    vÒ ®Þa   ®iÓm   TCHQ GQ kiÓm    trangoµicöa    khÈu. 26 CV   cña  4278/TCHQ­ 05.12.1997 Rót giÊy phÐp  c«ng nhËn  ®Þa  ®iÓm   TCHQ GQ kiÓm     trangoµi khu    vùc  cöa  khÈu  quy  vµ  ®Þnh  hµng    ho¸ XNK   chuyÓn  tiÕp. 27 CV   cña  4347/TCHQ­ 09.12.1997 ChuyÓn  tiÕp hµng      ho¸ nhËp  khÈu    tõICD TCHQ GQ 28 CV   cña  2408/TCHQ­ 15.7.1998 ChuyÓn tiÕp hµng        ho¸ NK tõ ICD      vÒ c¸c TCHQ GSQL tØnh,thµnh    phè kh¸c. 29 CV   cña  2543/TCHQ­ 25.7.1998 Quy ®Þnh hµng chuyÓn  tiÕp TCHQ GSQL 30 CV   cña  2855/TCHQ­ 18.8.1998 ChuyÓn   tiÕp hµng gia c«ng, ®Çu    l ªn   t i  TCHQ GSQL doanh. 31 CV   cña  3565/TCHQ­ 05.10.1998 §Þa ®iÓm  kiÓm    trahµng    ho¸ XNK. TCHQ GSQL 32 CV   cña  3803/TCHQ­ 21.10.1998 Thùc  hiÖn  C«ng    v¨n 3565/TCHQ­GSQL TCHQ GSQL 33 CV   cña  3969/TCHQ­ 02.11.1998 Th«ng  b¸o ®Þa  diÓm   lµm thñ tôc hµng  TCHQ GSQL kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  chuyÓn  tiÕp 34 CV   cña  4908/TCHQ­ 30.12.1998 §Þa  ®iÓm  th«ng quan  bªn ngoµi cöa  TCHQ GSQL khÈu  XNK  hµng    ho¸ 35 CV   cña  207/TCHQ­ 12.01.1999 Thùc  hiÖn  chØ  ®¹o  cña ChÝnh  phñ  vÒ  TCHQ GSQL ®Þa  ®iÓm  th«ng  quan 36 CV   cña  792/TCHQ­ 06.02.1999 Thùc  hiÖn C«ng    v¨n 4908/TCHQ­GSQL TCHQ GSQL
 15. 15 P h ô  lôc s è 1 D a n h  m ô c  ® Þ a  ®i Ó m  lµ m  thñ tôc h ¶i q u a n   g o µi cöa  h È u n k (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  197/1999/Q§­ sè  TCHQ   ngµy  03/6/1999) ST Tªn,®Þa    chØ  ®Þa  ®iÓm  lµm        thñ tôch¶iquan  Lo¹ihµng  îcchuyÓn    ®   ®Õn  ®Þa  T ngoµicöa    khÈu ®iÓm  lµm        thñ tôch¶iquan ngoµi  cöa khÈu    ®Ó hoµn  thµnh      thñ tôc h¶iquan    01 §Þa ®iÓm  §êng  L¸ng,358  êng    ® L¸ng,Hµ         Néi  C¸c  i lo¹ hµng      ho¸ XNK 02 §Þa ®iÓm  Thä  Quang, S¬n    Trµ,TP §µ      N½ng                       nt 03 §Þa  ®iÓm  Thuþ  An, 331  D ¬ng  An  V¬ng, TT                        nt HuÕ 04 §Þa  ®iÓm  BÕn   Løc,  huyÖn   BÕn   Løc, Long                        nt An 05 §Þa ®iÓm  BiªnHoµ, TP BiªnHoµ, §ång            Nai                       nt 06 §Þa  ®iÓm  Phíc th¾ng,    46A   Quèc   lé 51, Bµ                        nt RÞa  ­Vòng  Tµu 07 ICD Gia Thuþ,Gia    L©m,  Néi Hµ                          nt 08 ICD PhícLong,Thñ      §øc,TP Hå      ChÝ  Minh                        nt 09 §Þa  ®iÓm  1W,  §iªn Biªn  Phñ,      ChÝ   Hµng      TP Hå ho¸ thu gom     ®Ó xuÊt khÈu    Minh  10 §Þa ®iÓm   Lª  57  Quèc  ng,TP Hå  H     ChÝ   Minh                        nt 11 §Þa ®iÓm  T©n  thuËn  ®«ng, QuËn      7,TPHCM                       nt 12 §Þa  ®iÓm  Trêng  Thä, QuËn  Thñ  ®øc,                        nt TPHC M 13 §Þa  ®iÓm  145  NguyÔn   TÊt  Thµnh, QuËn                   4,           nt TPHC M 14 §Þa  ®iÓm  Linh Trung, QuËn  Thñ  ®øc,                         nt TPHC M 15 §Þa  ®iÓm  Sãng  ThÇn, huyÖn  ThuËn  An,                         nt B×nh  ¬ng D 16 §Þa  ®iÓm  100  NguyÔn  V¨n  Cõ,  Gia  l©m,    Trõ  hµng  ho¸ nhËp  khÈu  kinh Hµ   Néi  doanh  thuÕ  cã  nhËp khÈu  17 §Þa ®iÓm  V¹n  Mü,  287  N½ng,    §µ  H¶i Phßng                       nt 18 §Þa  ®iÓm  Hång  LÜnh, thÞ      x∙ Hång  LÜnh, Hµ                           nt TÜnh * Ghi    chó:  Qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  thay ®æi,Tæng        cã      côc    H¶i quan  sÏcã    QuyÕt  ®Þnh    bæ sung,söa    ®æi.
 16. 16 P h ô  lôc s è 2 C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Öt N a m   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc                                                            § ¬ n  xin thµn h lËp ® Þ a  ®i Ó m  ki Ó m  tra KÝnh     göi:Tæng  côc    H¶iquan  §ång  kÝnh    göi:Côc    H¶iquan  tØnh,thµnh    phè.. . ...... . . ...... C«ng  . . ........................................... ty. . ........................................... ®Ò  nghÞ  Quý  quan  c¬  xem  xÐt,c«ng    nhËn ®Þa   ®iÓm  lµm        thñ tôc h¶iquan  ngoµi   cöa   khÈu   cña   C«ng   ty   t¹ . ........................................ i . ........................................ KÌm  theo ®¬n    nµy,c«ng  . . ............................   ty. . ............................ xingöibé  s¬      hå  theo  quy ®Þnh  i t¹ kho¶n      1, §iÒu  cña  10  Quy chÕ  ®Þa  ®iÓm   lµm        thñ tôch¶iquan  ngoµicöa    khÈu  hµng    vµ  ho¸ XNK   chuyÓn  tiÕp ban    hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh  197/1999/TCHQ­Q§   sè  ngµy 03/6/1999 cña    Tæng  côc  tr ëng Tæng  côc    H¶iquan,gåm:   .. . ...................................................... . . ...................................................... .. . ...................................................... . . ...................................................... .. . ...................................................... . . ...................................................... .. . ...................................................... . . ...................................................... .. . ...................................................... . . ...................................................... .. . ...................................................... . . ...................................................... C«ng      ty xin cam  ®oan  hå  gåm   bé  s¬  nh÷ng  i lo¹ nªu      ph¸p  trªnlµ hîp  vµ  C«ng      ty sÏ ®¸p øng  ®Çy       ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh   i®iÒu... . ......  t¹  . . ....... . Quy  chÕ  . . .............................................. .. . ............................................... .. . ......ngµy.. .  . . .....  .. ... th¸ng.. . . . . . 1999   n¨m  Gi¸m  ®èc  C«ng  ty         tªn, (Ký,ghirâ hä    ®ãng  dÊu) 
 17. 17 P h ô  lôc s è 3 M É u  C T 1   C ô c  H Q  tØ n h, T P..... C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N H¶i  quan... . .... . . .... §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:     /CHQ       P hi Õ u  c h u y Ó n  tiÕp h µ n g  x u Êt k h È u   I­PhÇn     dµnh cho H¶i quan n¬i lµm thñ tôc    h¶i quan    l« hµng xuÊt  khÈu:  KÝnh  chuyÓn H¶i quan Cöa khÈu:.. . ......... . . .......  .thuéc Côc H¶i quan  tØnh,thµnh    phè:.. . ......................................   . . ..................................... Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè:.. . ..........  lµm        . . ..........®∙  . . thñ tôch¶iquan  cho    l«hµng xuÊtkhÈu    khaih¶iquan             t¹ Tê  i     sè:       ngµy         /  /199 cña   Doanh  nghiÖp:.. . .............................................   . . ............................................ ¤ng/ Bµ:  . . ...........    .. . ............. .CMND     . . ......   sè: .. . .....  diÖn  .®¹i cho doanh  nghiÖp  tr¸chnhiÖm   cã    chuyÓn  hå  vµ  bé  s¬  hµng    ® îcniªm  ho¸ ®∙    phong    h¶i quan  ®Õn  H¶i  quan Cöa  khÈu:.. . ..........thuéc  . . ..........  Côc  H¶i quan  tØnh,   thµnh phè:.. . ..........    . ...........®Ó xuÊtkhÈu  ..   . 1/Bé  s¬    hå  chuyÓn  ®Õn   bao  gåm: ­Tê    khaih¶iquan:02        b¶n  chÝnh. ­PhiÕu    chuyÓn  tiÕp hµng    xuÊtkhÈu:02      b¶n  chÝnh 2/ L«    hµng xuÊt khÈu    chuyÓn tiÕp  i khaisè          t¹ Tê            ngµy          /    /    199..  ® îckiÓm      . ®∙    trah¶iquan bao gåm: ST           Lo¹icontainer     hiÖu    Sè  container Sè    niªnphong    H¶i quan  T Toµn  bé  hå  s¬  vµ  l« hµng  ®∙  ® îc niªm  phong, giao  cho  ¤ng/Bµ:. . ...........  lµ   chñ   hµng/®¹i  diÖn   chñ   hµng/hoÆc  . . ........... do:.. . ............... . ................  ¸p t¶i  chÞu tr¸ch  nhiÖm  b¶o qu¶n nguyªn niªm  phong  ®Õn   giao cho  H¶i quan  Cöa  khÈu/C¶ng:. . ................   . . ...............®Ó   xÕp hµng    lªnph¬ng  tiÖn vËn      t¶i xuÊtkhÈu. ,     .. .ngµy    . ,   th¸ng       n¨m  199...
 18. 18     H¶i quan.. . . ..... . . ......   / PhÇn   II   ­ dµnh  cho  H¶i  quan  cöa  khÈu    n¬i hµng  xuÊt  khÈu  chuyÓn   tiÕp  thùc  xuÊt: KÝnh   chuyÓn   Côc   H¶i   quan   tØnh,   thµnh  phè:. . ....................... . . ...................... H¶i quan    Cöa khÈu:.. . ...............  . . ...............thuéc Côc    . .   H¶i quan tØnh,  thµnh phè:.. . ...................  tiÕp  . ..................... .®∙  nhËn  s¬  l« hµng  hå  vµ    theo  Tê khaisè:   . . .......ngµy        .. . ....... ..   th¸ng  n¨m      199 1/T×nh    tr¹ngl«hµng:     (GhinhËn        xÐt l«hµng)   L«  hµng xuÊt khÈu chuyÓn  tiÕp  ® îc kiÓm     ®∙    tra,®èi chiÕu  sè  kü  container, niªm    sè  phong    h¶iquan,thÊy        phïhîp,kh«ng  nghingê    ® ­ cã    g×,®∙  îc xÕp  lªn ph¬ng  tiÖn vËn  t¶i  ®Ó  xuÊt khÈu/ hoÆc  ® a  vµo  kho,  b∙i .. . .....chê    : . . .... .. xuÊtkhÈu.   2/Hå  l«hµng:   s¬    ­Tr¶        l¹H¶i quan    i n¬ilµm      hå  gåm: thñ tôcbé  s¬  +  khai h¶i quan: 02  Tê        b¶n chÝnh (nÕu  ®ãng  ®∙  dÊu    x¸c nhËn thùc  xuÊt)   +  PhiÕu  chuyÓn  tiÕp hµng    xuÊtkhÈu:01      b¶n  chÝnh +    Biªnb¶n  kiÓm    tra(nÕu    b¶n  cã):01  chÝnh +    Biªnb¶n  kh¸c(nÕu    cã): ­ Gi÷  iPhiÕu    l¹   : chuyÓn tiÕp (01 b¶n chÝnh);Biªn b¶n      kiÓm     tra(nÕu  cã). Bé  s¬  ® îc niªm  hå  ®∙    phong, giao    chñ hµng chuyÓn      tr¶H¶i quan    n¬i lµm      thñ tôc/hoÆc   bµn  ®∙  giao cho    nhËn  s¬    c¸n bé  hå  cña    H¶i quan    n¬ilµm  thñ tôc.                                        . . ..ngµy  th¸ng                                       .. . .. . ,       n¨m  199  L§. H¶i    quan  cöa  khÈu               §¹idiÖn  chñ  hµng                C¸n  ¸p  bé  t¶i          tªn,®ãng         (Ký    dÊu)                 tªn)      (Ký,ghirâ           (Ký,ghirâ hä              hä tªn) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­
 19. 19 Ghi chó:PhiÕu    chuyÓn  tiÕp  nµy  H¶i quan    do    n¬ilµm      thñ tôc hµng  xuÊt khÈu    chuyÓn  tiÕp  thµnh  b¶n,cã      mét  02    gi¸trÞ nh  phiÕu bµn  giao hµng  hå  gi÷a c¸c bªn  quan    vµ  s¬      c¬  H¶i  quan  i   l ªnquan  doanh  vµ  nghiÖp.
 20. 20   P h ô  lôc s è 4 M É u  C T 2 T   C ô c  H Q  tØn h,  P..... C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N H¶i  quan... . .... . . .... §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc                 Sè:      P hi Õ u  c h u y Ó n  h µ n g  n h Ë p  k h È u I­ PhÇn  dµnh  cho  H¶i quan  lµm     thñ tôc hµng  ho¸ nhËp  khÈu  chuyÓn   tiÕp: KÝnh  chuyÓn    H¶i quan  Cöa  khÈu:.. . .........  . ..........thuéc Côc    ..   H¶i quan  tØnh,   thµnh  phè:. . ........................................................ . . ........................................................ H¶i quan... . ................ . .................  thuéc Côc  H¶i quan tØnh, thµnh  phè.. . ... . . ... ®∙ tiÕp nhËn  Tê  khai h¶i quan sè:     ngµy   /    /199   cña doanh  nghiÖp:. . ........ . . ........ .. . ...................................................... . . ...................................................... .. . .. . .. ¤ng/Bµ:. . .........  . . .........CMN D   . . sè:. . .....    . . .....®¹idiÖn  . . cho  doanh nghiÖp  cã   tr¸ch   nhiÖm   chuyÓn   bé   hå   s¬   ®Õn   H¶i   quan   Cöa  khÈu:.. . .................... thuéc   Côc   H¶i  quan   tØnh,  thµnh  . . ...................   phè:. . .....................  lµm  thñ tôc chuyÓn  tiÕp theo quy  . . ....................  ®Ó ®Þnh. Bé  s¬  hå  chuyÓn  ®Õn   bao  gåm: ­Tê    khaiH¶i quan      hµng  nhËp  khÈu:01    b¶n  chÝnh. ­VËn      t¶i®¬n: 01    b¶n  copy      (cã x¸cnhËn  cña  doanh  nghiÖp).    B¶ng  chi tiÕt (nÕu  ­  kª      cã): 01    b¶n copy (cã x¸c nhËn cña doanh  nghiÖp). ­PhiÕu    chuyÓn  tiÕp hµng    nhËp  khÈu:02    b¶n  chÝnh. Toµn  hå  ®∙  îcniªm  bé  s¬  ®   phong,giao cho      ¤ng/Bµ:. . ..........    . . ..........lµ .. chñ hµng/®¹idiÖn    chñ  hµng hoÆc     do: ®/c.. . .....................   . . .....................  lµ c¸n  H¶i  bé  quan   . . ................ t¶ichÞu  .. . ............... .¸p    tr¸ch nhiÖm     b¶o qu¶n  nguyªn   niªm   phong   ®Õn   giao   cho   H¶i   quan   Cöa  khÈu:.. . ................................ . . ................................                              .. . ....                                . . ....ngµy    .,   th¸ng  n¨m        199...                                        H¶i quan... . .......                                           . ....... II  / PhÇn   dµnh  cho  H¶i  quan  cöa  khÈu  hµng  cã  nhËp  khÈu:
Đồng bộ tài khoản