Quyết định 197/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định 197/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 197/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý Chương trình xây dựng Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 197/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  197/1999/Q§­T T g   T t p s n g µ y 30  th¸ng 9 n¨ m  1999 v Ò  q u ¶ n  lý c h ¬ n g   × nh  tr x © y   ù n g  Trun g  t © m  c ô m   d x∙ m i Ò n  n ó i, vï ng cao   Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t ­C¨n  LuËt Tæ     cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; ­ X Ðt    Þ  ña  é   ëng, Chñ   Ö m   û     ®Ò ngh c B tr   nhi U ban  © n   éc vµ  Òn  ói D t   Mi n  t¹  iC«ng    è  v¨n s 718/UBDTMN­CSMN   µy  th¸ng 7  ng 27    n¨m 1999,Bé  ëng  é     tr B K Õ   ¹ch  µ  Çu   ¹  ho v§ tt iC«ng  sè  v¨n  5247  BKH/§P  µy  th¸ng 8  ng 11    n¨m 1999   vµ  é   ëng  é   µi chÝnh  ¹  B tr BT  ti C«ng v¨n  è  s 4363  TC/NSNN   µy  th¸ng 9   ng 01    n¨m  1999  Ò   v qu¶n  ýCh ¬ng  ×nh Trung  ©m  ô m    Òn  ói, ïng cao, l  tr   t c x∙mi n  v  Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    Trung  ©m   ôm     Òn  ói,vïng  1:   t c x∙mi n  cao  µ ®iÓ m   l  giao l kinh  u    tÕ, sinh ho¹tv¨n        ho¸  ña  ng  µo    ©n  éc trong  ïng,lµ tiÒn      c ®å b c¸c d t  v    ®Ò ®Ó ph¸ttr Ón thµnh    Þ  khu  ùc  Òn  ói,vïng  ng  µo  ©n  éc.ViÖc   i   c¸c th tø  v mi n  ®å bd t  x©y  ùng    d c¸c c«ng  ×nh  tr trong Trung  ©m   ô m     Òn  ói,vïng  t c x∙ mi n  cao  theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 35/TTg  µy  th¸ng01  ng 13    n¨m  1997 cña  ñ íng ChÝnh  ñ    Th t   ph ® îc sö  ông   d b»ng  Òu  ån  èn    ùc  Ön, ngoµi nguån  èn  u    nhi ngu v ®Ó th hi     v ®Ç t cña  µ   íc,cÇn  Nh n   huy  ng  èn  õ nh©n  ©n  µ  èn  õ c¸c thµnh  Çn  ®é v t  d v v t    ph kinh  tÕ kh¸c. §i Ò u 2 Nhµ   íc tËp  n  trung ®Ç u    ¹oc¬  ë    t t   s ban  u   ®Ç theo  quy  ¹ch  ho Trung  ©m   t cô m     ∙  îc c¬  x∙ ® ®   quan  µ   ãc  ã  Èm   Òn  Nh n c th quy phª  Öt.Tríc m ¾t   tiªn duy     u    x©y  ùng  ét  è  d m s c«ng  ×nh nh  êng  tr   ® giao th«ng,tr ng  äc,phßng     ê h   kh¸m  a   ® khoa, tr¹m    khuyÕn  n«ng, khuyÕn  ©m,  î,t¹o ®iÒu  Ön  Æt     l ch     ki m b»ng  µ    v tæ chøc  cho    µnh  Çn  ©n    u    èn  ©y  ùng  µ  , ph¸ttr Ón s¶n  c¸c th ph d c ®Ç t v x d nh ë    i   xuÊt,c¸cngµnh  Ò   Þch  ô.    ngh d v §i Ò u 3 1.K Õ   ¹ch ®Ç u      ho   tcho Trung  ©m cô m     Òn  ói, ïng cao  Ó   õn¨m   t   x∙mi n  v  k t  2000  ë®i  îcchialµm  phÇn: tr   ®     2  ­Ph Çn  ñ  Õu  Çu     ch y d tcho    c¸cTrung  ©m  ô m     íi; t c x∙m ­Ph Çn    cßn  ¹®Ç u    l  i tcho    c¸cTrung  ©m  ô m    ang  t c x∙® chuyÓn  Õp. ti 2. Tõ    n¨m  2000,m çi    n¨m  u    ®Ç t cho kho¶ng  100  Trung  ©m   ô m     íi; t c x∙m   ®Õ n  n¨m 2002  ¬  c b¶n  ×nh  µnh  h th kho¶ng 500 Trung  ©m   ô m     t c x∙;n¨m 2005  kÕt  óc Ch ¬ng  ×nh x©y  ùng  th   tr   d Trung  ©m  ô m  t c x∙.
  2. 2 3. ViÖc  ©y  ùng      xd c¸c c«ng  ×nh Trung  ©m   ô m     tr   t c x∙ph¶iu    ö  ông    tiªns d lao®éng  ¹ ®Þa  ¬ng.   t i ph §i Ò u  4. ViÖc  qu¶n  ý Ch ¬ng  ×nh  ©y  ùng  l  tr x d Trung  ©m    ô m     t c x∙ miÒn  nói, ïng cao thùc hiÖn theo qui ®Þnh  cña Th«ng t ªn Þch sè   v  li  t 416/1999/TTLT/BKH­UBDTMN­TC­XD   µy  th¸ng 4  ng 29    n¨m  1999  ña  é   Õ   c BK ho¹ch vµ  Çu ,Uû    § t  ban  © n   écvµ  Òn  ói, é  µichÝnh,Bé  ©y  ùng  Ò   D t   Mi n  T  B  X d v viÖc  íng  Én  h d qu¶n  ývµ  u    ©y  ùng  l   ®Ç t x d c«ng  ×nh h¹  Çng        Æc   tr   t ë c¸c x∙ ® biÖtkhã    kh¨n miÒn  óivµ  ïng s©u, vïng xa.   n  v       §i Ò u    ñ   Þch  û   5. Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c TØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch nhiÖm   ång  Ðp    l gh c¸c  ¬ng  ×nh  èc    ¬ng  ch tr Qu gia,ch tr×nh m ôc    µ    ù    Êt lµCh ¬ng  ×nh ph¸ttr Ónkinh tÕ      éic¸c   tiªuv c¸cd ¸n,nh     tr     i     ­ x∙h     x∙® Æc   Ötkhã    bi   kh¨n miÒn  óivµ  ïng s©u, vïng xa  µ    n  v       v huy  ng  ©n  ©n   ®é nh d ®ãng  ãp    ©y  ùng  g ®Ó x d Trung  ©m  ô m     Òn  ói, ïng cao. t c x∙mi n  v  §i Ò u  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. 6.  ®Þ n c hi l     k §i Ò u 7. Uû  ban  © n   éc vµ  Òn  ói cïng    a   ¬ng  ã  ªn D t   Mi n  c¸c ®Þ ph c li   quan  Õn  µnh      ¹ c¸c Trung  ©m   ô m     Òn  ói,vïng cao    ti h ra so¸tl     i t c x∙mi n    ®Ó chØ   ®¹o  ©y  ùng  tkÕ   ¹ch vµ  ôc    ña  ¬ng  ×nh. xd ®¹   ho   m tiªuc Ch tr Uû  ban  © n   éc vµ  Òn  óichñ  ×,phèihîp víic¸c Bé,  µnh  ã  ªn D t   Mi n  tr          ng c li   quan  íng  Én    a   ¬ng  ©y  ùng  h d c¸c ®Þ ph x d Trung  ©m   ô m     Òn  ói,vïng t c x∙ mi n    cao  theo c¸cqui®Þnh  ña      c Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản