Quyết định 197/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
54
lượt xem
4
download

Quyết định 197/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 197/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 197/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ña thñ tíng c h Ý n h  p h ñ  S è  197/2003/Q§­T T g   n g µy  23 th¸ng 9 n¨ m  2003 V Ò   viÖc thÝ ®i Ó m  thùc hi Ö n   c¬ c h Õ  c¬ së s¶n xu Êt,  kinh d o a n h  tù kª k hai, tù n é p  thu Õ Thñ tíng chÝnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng12  25    n¨m  2001; C¨n  LuËt ThuÕ           02/1997/QH9  cø    gi¸trÞ gia t¨ngsè  ngµy  th¸ng 5  10    n¨m   1997  LuËt söa  æi, bæ   vµ    ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt ThuÕ           gi¸trÞ gia t¨ng  sè  07/2003/QH11 ngµy  th¸ng6  17    n¨m  2003; C¨n  LuËt ThuÕ     cø    thu nhËp  doanh  nghiÖp  (söa  æi) sè  ®   09/2003/QH11  ngµy  th¸ng6  17    n¨m  2003; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé    quy Õt ®inh: §iÒu    1. ThÝ ®iÓm  thùc hiÖn  chÕ  së    c¬  c¬  s¶n xuÊt,kinh doanh        tù kª khai,       nép  tù thuÕ        víi néidung  c¸c sau: 1. Môc      tiªucña  viÖc thùc hiÖn    thÝ ®iÓm     lµ nh»m   n©ng  cao  thøc    ý  tù gi¸cthùc hiÖn      ph¸p luËtthuÕ  tù chÞu      vµ    tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtvÒ    tr       nghÜa  vô nép  thuÕ  cña    së  c¸c c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh; thùc hiÖn            c¶ic¸ch  tôc thñ    hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ;t¨ngcêng      c«ng    t¸cthanh    tra,kiÓm    tra,ng¨n  chÆn   xö    vµ  lýkÞp      thêic¸c hµnh      viviph¹m  ph¸p    thuÕ; t¹o®iÒu  luËtvÒ      kiÖn  tæ chøc,s¾p    xÕp  m¸y  bé  qu¶n    lýthuÕ    ho¹t®éng  chuyªn s©u, chÆt        chÏ vµ  cã hiÖu  qu¶;tõng bíchiÖn            ®¹iho¸ c«ng    t¸cqu¶n    lýthuÕ. 2. §èi t thÝ     îng  ®iÓm   dông  chÕ     ¸p  c¬  tù khai,tù nép      thuÕ      së  lµ c¸c c¬  s¶n xuÊt,kinh doanh        kª khainép    thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng theo  ph¬ng ph¸p  khÊu  trõthuÕ,thùc hiÖn        chÕ  kÕ  ®é  to¸n,     ®¬n, chøng    ho¸   tõtheo quy    ®Þnh. 3. Ph¹m    ®iÓm       vithÝ  ¸p dông  chÕ    c¬  tù khai,     nép  tù thuÕ    lµthuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng (trõthuÕ                  gi¸trÞ gia t¨ng kª khaivµ    nép  kh©u  ë  nhËp khÈu) vµ    thuÕ  thu nhËp    doanh nghiÖp. 4. Thêi gian  ®Þa       vµ  ph¬ng thÝ ®iÓm   dông  chÕ     ¸p  c¬  tù khai,tù nép      thuÕ:  a)  ngµy  th¸ng 01  Tõ  01    n¨m  2004, thÝ    ®iÓm   dông  ¸p  ®èi    víimét  c¬  sè  së s¶n xuÊt,kinh doanh  îclùa chän      ®     ®ãng    trªn®Þa  bµn thµnh phè  ChÝ   Hå  Minh  tØnh  vµ  Qu¶ng Ninh. b) Tõ    n¨m  2005,s¬    kÕt  më   vµ  réng thÝ  ®iÓm     ¸p dông        së  ®èi víic¸c c¬  s¶n xuÊt,kinh doanh      ngoµi c¸c c¬  nªu  i     së  t¹ ®iÓm   kho¶n  a  nµy; ®ång    thêi,   më   réng  ®iÓm     thÝ  ¸p dông    t¹ mét  ®Þa  i sè  ph¬ng  kh¸c.
  2. 2 c) N¨m     2007, tæng    kÕt,®¸nh      gi¸viÖc thÝ ®iÓm  thùc hiÖn  chÕ     c¬  tù khai,     nép  tù thuÕ;hoµn    thiÖn    chÕ,  c¸cc¬  chÝnh s¸ch ®Ó     chuÈn  cho  bÞ  viÖc  thùc hiÖn    chÝnh thøc.    §iÒu      s¶n  2. C¬ së  xuÊt,kinh doanh      thÝ ®iÓm  thùc hiÖn  chÕ      c¬  tù khai,     nép  tù thuÕ,kª khai,      nép thuÕ  quyÕt to¸nthuÕ  sau: vµ      nh    1.§èivíi       thuÕ        gi¸trÞgi¸t¨ng:   a) Hµng    th¸ng,c¬  s¶n    së  xuÊt,kinhdoanh          tùkª khaithuÕ            gi¸trÞgiat¨ng theo  mÉu     tê khaido  TµichÝnh    Bé    ban hµnh,tù nép  sè      ®ñ  thuÕ  theo    kª khai  vµo ng©n   s¸ch nhµ    níc.Thêi h¹n    nép  khai vµ  tê    nép  thuÕ      gi¸trÞ gia    t¨ng chËm  nhÊt lµngµy  cña      25  th¸ngtiÕp theo.       b) Hµng    n¨m, c¬  s¶n    së  xuÊt,kinhdoanh      kh«ng  ph¶iquyÕt to¸nthuÕ          gi¸ trÞgiat¨ngvíi quan          c¬  thuÕ. 2.§èivíi       thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp: a)    s¶n  C¬ së  xuÊt,kinh    doanh      tù x¸c ®Þnh   thuÕ  sè  thu nhËp  doanh  nghiÖp t¹m nép hµng  quý theo mÉu  quy ®Þnh cña  Tµi chÝnh  tù nép  Bé    vµ    thuÕ vµo  ng©n s¸ch nhµ    níc chËm  nhÊt kh«ng qu¸ ngµy  cña  25  th¸ng ®Çu     quý  tiÕp theo.   ThuÕ   thu nhËp  doanh  nghiÖp  t¹m nép  hµng  quý  îc x¸c ®Þnh    ®     trªnc¬  së doanh  cña  thu  quý    kª khai,tû lÖ  nhËp      thu  chÞu  thuÕ    trªndoanh  cña  thu  n¨m  íc vµ  tr   thuÕ  suÊt thuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp.Trêng  trong n¨m    hîp    cã  sù thay ® æi    s¶n    línvÒ  xuÊt,kinh doanh      lµm    thu  tû lÖ  nhËp  chÞu  thuÕ    trªn doanh  thu thay  ®æi  víin¨m  íc,c¬  s¶n  so    tr   së  xuÊt,kinh    doanh  îc ®iÒu  ®   chØnh    thu  tû lÖ  nhËp  chÞu  thuÕ  t¹m  nép  nép  vµ  thuÕ  theo    ®∙  tû lÖ  ®iÒu  chØnh, nhng    ph¶icã      v¨n b¶n    gi¶i tr×nh nªu      râ nguyªn nh©n, lýdo    quan        göic¬  ThuÕ.    quan  Khic¬  ThuÕ  kiÓm      traph¸thiÖn  viÖc  ®iÒu  chØnh    thu nhËp  tûlÖ    chÞu  thuÕ  nép  t¹m  kh«ng  c¨n cø  cã  cã    th×  quyÒn  ®Þnh  thuÕ  nép  Ên  sè  t¹m  tõng quý.   b) KÕt  thóc n¨m  d¬ng  lÞch hoÆc   n¨m    tµichÝnh, c¬  s¶n    së  xuÊt,kinh     doanh      tù kª khaiquyÕt    to¸n thuÕ  nhËp    thu  doanh nghiÖp theo mÉu     tê khai  do  Tµi chÝnh  Bé    ban hµnh  chËm  nhÊt  kh«ng qu¸  ngµy, kÓ     90    tõ ngµy  kÕt  thóc n¨m    d¬ng  lÞch  hoÆc   n¨m    tµichÝnh; ®ång    thêi    , nép  tù ®Çy  sè  ®ñ  thuÕ  cßn thiÕu  vµo ng©n  s¸ch nhµ      níc,nÕu  nép thõa    îctrõvµo  thuÕ  th× ®     sè  ph¶i  nép cña  nép  kú  thuÕ  tiÕp theo.     3.    s¶n  C¬ së  xuÊt,kinh    doanh  chÞu  tù  tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p    tr   luËt vÒ    tÝnh trung thùc,tÝnh    chÝnh    x¸c cña viÖc  khai,tÝnh  kª    thuÕ  quy ®Þnh   i t¹  kho¶n  vµ  §iÒu  1  2  nµy. Trêng  hîp s¸p nhËp, hîp nhÊt,chia t¸ch,gi¶ithÓ, ph¸            s¶n, c¬  s¶n    së  xuÊt,kinh    doanh  ph¶i thùc    hiÖn quyÕt to¸n thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng,thuÕ      thu nhËp  doanh nghiÖp    quan  víic¬  ThuÕ  theo quy ®Þnh   cña ph¸p luËt thuÕ    hiÖn  hµnh.
  3. 3 §iÒu 3.    C¬ quan ThuÕ  qu¶n      së  lýc¸c c¬  s¶n xuÊt,kinh doanh      thÝ  ®iÓm  thùc hiÖn  chÕ     c¬  tù khai,tù nép      thuÕ  nhiÖm   tæ  cã  vô  chøc  m¸y  bé  chuyªn s©u      ®Ó thùc hiÖn:   1. Tuyªn    truyÒn, hç    së    trîc¬  s¶n  xuÊt,kinh    doanh hiÓu  thùc  vµ  hiÖn  ®óng    c¸c quy ®Þnh  cña ph¸p luËtvÒ     thuÕ  c¬  vµ  chÕ     tù khai,tù nép      thuÕ  theo quy    ®Þnh  cña  QuyÕt  ®Þnh  nµy. 2. Theo    dâi viÖc  khai,nép  kª    thuÕ cña  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh    doanh;   th«ng    b¸o,nh¾c  nhë hoÆc   lýtheo  xö    quy ®Þnh cña ph¸p    luËt®èi      ­ víic¸c tr êng      hîp kª khai,  nép thuÕ chËm. 3. Thanh      tra,kiÓm    xö    travµ  lýkÞp    thêitheo  thÈm  quyÒn    c¸c hµnh      vivi ph¹m  ph¸p luËtvÒ      thuÕ. 4.¸ dông     p  c¸cbiÖn  ph¸p thu nîvµ        thùc hiÖn    cìng chÕ  thuÕ    vÒ  theo quy    ®Þnh cña  ph¸p luËt®èi víi   êng            tr c¸c hîp kh«ng  nép  thuÕ,nép    ph¹t.   5. §Èy    m¹nh viÖc    ¸p dông c«ng nghÖ     tinhäc trong c«ng      t¸cqu¶n      lýthu thuÕ. §iÒu    4. Tr¸chnhiÖm  Bé      cña  TµichÝnh 1. Ban    hµnh v¨n b¶n  híng  dÉn  thùc hiÖn QuyÕt  ®Þnh  nµy; ®Ò   c¸c   ra    biÖn ph¸p ng¨n  ngõa,h¹n    chÕ  t×nh tr¹nglîdông  chÕ       i c¬  tù khai,     nép  tù thuÕ  ®Ó   gian lËn,chiÕm      dông  tiÒn thuÕ    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhµ    lýnh÷ng    níc.Xö    víng m ¾c,    khã kh¨n trong qu¸ tr×nh tæ          chøc  thùc hiÖn.     2. Phèi hîp víic¸c Bé, ®Þa               ph¬ng  ªnquan  li   quyÕt  ®Þnh  viÖc    lùa chän,  më   réng  thÝ ®iÓm     ¸p dông  chÕ    c¬  tù khai,tù nép      thuÕ  nªu  i   t¹ c¸c ®iÓm       a, b  kho¶n  §iÒu  QuyÕt  4  1  ®Þnh nµy.ChØ     ®¹o,kiÓm     quan    trac¬  thuÕ  chøc  tæ  thùc hiÖn        c¸cnéidung  quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  QuyÕt  i 3  ®Þnh  nµy. 3. Tr×nh    Thñ íng ChÝnh  t   phñ quyÕt  ®Þnh    më réng   îng vµ  ®èi t   ph¹m   vi thÝ ®iÓm     ¸p dông  chÕ    c¬  tù khai,     nép  tù thuÕ ngoµinéidung  t¹ kho¶n      nªu  i   2  vµ kho¶n  §iÒu  QuyÕt  3  1  ®Þnh  nµy; ®Ò     xuÊt ban    hµnh    chÕ,  c¸c c¬  chÝnh  s¸ch ®Ó     chuÈn  cho  bÞ  viÖc  iÓnkhai,   tr     dông  ¸p chÝnh  thøc c¬    chÕ    tùkhai,    tù nép thuÕ  trong ph¹m    níc.   vic¶  §iÒu 5. C¸c  quan, tæ  c¬    chøc,c¸ nh©n  c¸c c¬  s¶n      vµ    së  xuÊt,kinh     doanh  kh¸c cã    tr¸chnhiÖm     cung  cÊp th«ng    ªnquan  tinli   ®Õn   së  c¬  s¶n  xuÊt,  kinh doanh    thÝ ®iÓm  thùc hiÖn  chÕ      c¬  tù khai,tù nép      thuÕ theo    ®Ò nghÞ  cña  quan  c¬  thuÕ; phèihîp víi quan          c¬  thuÕ  lýc¸cvíng m ¾c,  xö        nh÷ng  êng  tr hîp viph¹m     ph¸p luËtvÒ      thuÕ  c¸cquy  vµ    ®Þnh   t¹ QuyÕt  i ®Þnh  nµy.  §iÒu 6.  QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy  th¸ng 01  01    n¨m  2004      trë®i. C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, Chñ  tÞch    Uû ban  nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc     Trung  ¬ng chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản