intTypePromotion=1

Quyết định 197/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
80
lượt xem
4
download

Quyết định 197/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 197/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tài chính đối với Thông tấn xã Việt Nam trong năm ngân sách 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 197/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh cña thñ tíng chÝnh phñ sè 197/2004/Q§­TTg  ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2004 VÒ chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi  Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam trong n¨m ng©n s¸ch 2004 THñ tíng CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh Thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ   ngµy 26 th¸ng 02 n¨m 1998 vµ  NghÞ   ®Þnh sè  38/1998/N§­CP   ngµy 09 th¸ng 6 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt   thi hµnh Ph¸p lÖnh thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   10/2002/N§­CP   ngµy   16   th¸ng   01   n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tµi chÝnh ¸p dông cho   ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 82/2003/N§­CP ngµy 18 th¸ng 7 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Tæng gi¸m ®èc   Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   Quy   ®Þnh   chÕ   ®é   tµi   chÝnh   ®èi   víi   ho¹t  ®éng cña Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam trong n¨m ng©n s¸ch 2004. §i Ò u   2.   ViÖc   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   tµi   chÝnh   ®èi   víi  Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam ph¶i b¶o  ®¶m c¸c môc  ®Ých, yªu cÇu  sau ®©y: 1.   Hoµn   thµnh   nhiÖm   vô   chÝnh   trÞ   cña   Th«ng   tÊn   x∙  ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña nhµ níc. 2. §æi míi c¬ chÕ ho¹t ®éng, c¬ chÕ qu¶n lý lao ®éng,  qu¶n lý  vµ  sö  dông kinh phÝ  ho¹t  ®éng cña Th«ng tÊn x∙  ViÖt Nam nh»m n©ng cao hiÖu qu¶, chÊt l îng c«ng t¸c; thùc  hµnh tiÕt kiÖm chèng l∙ng phÝ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ®Çu t ph¸t  triÓn  ®¬n vÞ, t¨ng thu nhËp, c¶i thiÖn  ®êi sèng cña c¸n  bé, viªn chøc vµ  g¾n tr¸ch nhiÖm víi lîi  Ých cña c¸n bé,  viªn   chøc   cña   Th«ng   tÊn   x∙   ViÖt   Nam   trong   ho¹t   ®éng  nghiÖp vô.
  2. 2 3. Thóc ®Èy viÖc tæ chøc, s¾p xÕp c«ng viÖc khoa häc,   tæ   chøc   bé   m¸y   tinh   gän,   n©ng   cao   hiÖu   qu¶   trong   viÖc  thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn giao. 4.  Thùc hiÖn   ®óng  c¸c quy   ®Þnh  cña LuËt  B¸o chÝ  vµ  LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt B¸o chÝ vµ c¸c   quy ®Þnh hiÖn hµnh. 5 . Thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. §i Ò u  3.  VÒ sö dông biªn chÕ, lao ®éng 1. Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam ®îc chñ ®éng sö dông sè biªn  chÕ   ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn giao; s¾p xÕp vµ  qu¶n lý  lao  ®éng   phï   hîp   víi   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   cña   Th«ng   tÊn   x∙  ViÖt Nam theo  Ph¸p  lÖnh C¸n bé, c«ng chøc  vµ  Ph¸p  lÖnh  söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng  chøc; chñ tr¬ng tinh gi¶n biªn chÕ cña nhµ níc; 2.   Thèng   tÊn   x∙   ViÖt   Nam   ®îc   thùc   hiÖn   viÖc   tuyÓn  dông,   thuª   mín   lao   ®éng   theo   quy   ®Þnh   cña   Bé   luËt   Lao  ®éng vµ  phï  hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña Th«ng tÊn x∙  ViÖt Nam, b¶o ®¶m hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. §i Ò u  4.  VÒ chÕ ®é tµi chÝnh 1. Nguån tµi chÝnh: a) Ng©n s¸ch nhµ níc b¶o ®¶m kinh phÝ ho¹t ®éng thêng  xuyªn sù nghiÖp th«ng tin cña Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam trong   n¨m 2004 lµ 132.000 triÖu ®ång; b) C¸c kho¶n thu tõ ho¹t ®éng sù nghiÖp cña Th«ng tÊn   x∙ ViÖt Nam, sau khi nép thuÕ  theo quy  ®Þnh,  ®îc  ®Ó  l¹i  chi ho¹t  ®éng theo quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tµi  chÝnh ¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu;  c) Tµi trî cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­ íc cho Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Néi dung chi: a)   Chi   b¶o   ®¶m   ho¹t   ®éng   thêng   xuyªn   theo   quy   ®Þnh  cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tµi chÝnh ¸p dông cho  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu, chi nhuËn bót theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh  sè  61/2002/N§­CP ngµy 11 th¸ng 6 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  vÒ chÕ ®é nhuËn bót; b) Chi t¨ng cêng c¬  së  vËt chÊt, mua s¾m trang thiÕt   bÞ phôc vô c«ng t¸c;  c) §îc trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü theo quy ®Þnh cña  ChÝnh   phñ   vÒ   chÕ   ®é   tµi   chÝnh   ¸p   dông   cho   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp cã thu.
  3. 3 C¸c  néi dung  chi  nªu trªn  kh«ng  bao gåm  chi:  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n tËp trung  cña  nhµ  níc;  ch¬ng tr×nh  môc  tiªu quèc gia; nghiªn cøu khoa häc ch¬ng tr×nh cÊp nhµ n­ íc; chi  ®µo t¹o theo ch¬ng tr×nh, kÕ  ho¹ch cña nhµ  níc.  C¸c kho¶n chi nµy  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc cÊp theo dù  to¸n  ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Nguån tµi chÝnh nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, nÕu kh«ng   sö dông hÕt trong n¨m ®îc chuyÓn sang n¨m sau tiÕp tôc sö  dông. §i Ò u   5.   Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam cã  tr¸ch nhiÖm x©y  dùng vµ  tæ chøc thùc hiÖn hÖ  thèng  ®Þnh møc, quy chÕ  chi  tiªu néi bé  phï  hîp víi  ®Æc  ®iÓm ho¹t  ®éng vµ  trong ph¹m  vi nguån tµi chÝnh ®îc phÐp sö dông. §i Ò u   6.   Giao Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh thõa uû  quyÒn  Thñ tíng ChÝnh phñ b¸o c¸o Quèc héi (hoÆc Uû ban Thêng vô  Quèc héi), vÒ viÖc Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh chÕ ®é tµi  chÝnh ¸p dông  ®èi víi Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam tõ  n¨m 2005  ®Õn n¨m 2007 víi møc giao æn  ®Þnh cña tõng n¨m theo møc  ®∙  ®îc Quèc héi ph©n bæ ng©n s¸ch n¨m 2005 cho Th«ng tÊn  x∙ ViÖt Nam. Sau khi ®îc sù thèng nhÊt cña Quèc héi (hoÆc  Uû  ban Thêng  vô  Quèc  héi),  Bé  Tµi chÝnh tr×nh  Thñ  tíng  ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   7.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. ChÕ   ®é  tµi chÝnh ¸p dông  ®èi víi Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy  ®îc ¸p dông trong n¨m ng©n s¸ch 2004. Nh÷ng QuyÕt ®Þnh vµ   c¸c v¨n b¶n híng dÉn tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu  b∙i bá. §i Ò u   8.   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh,   Bé   trëng   Bé   KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Tæng gi¸m  ®èc Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam vµ  Thñ trëng c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh   QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2