Quyết định 198/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
235
lượt xem
16
download

Quyết định 198/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 198/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 198/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  198/1999/Q§­T T g   T t p S n g µ y 30  th¸ng 9 n¨ m  1999 V Ò  ti Ò n l¬ n g   ñ a c¸n b é,  c viªn  h ø c   µ m   Ö c t¹iB a n  Q u ¶ n  lý d ù  ¸n ® Ç u  t x © y  d ù n g   c l vi   T h ñ  tíng C h Ý n h   ñ   ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,Bé  ­   X∙    tr ëng  é  ©y  ùng. BX d Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Quy  nh   Òn ¬ng  i  íic¸n  é,    ®Þ ti l ®è v   b viªn chøc  µm  Öc  ¹ l vi t i   Ban  Qu¶n  ýdù    u    ©y  ùng    l   ¸n ®Ç tx d nh sau: 1. C¸n  é,viªnchøc  µm  Öc  ¹ Ban    b    l vi t i   Qu¶n  ýdù    u    ©y  ùng  ùc l   ¸n ®Ç tx d tr   thuéc Bé,  µnh    ng hoÆc   a   ¬ng  îc xÕp ¬ng  ®Þ ph ®  l chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  µ  vv hëng  ô  Êp  ph c chøc  ô    v nh quy  nh  i víi   é,c«ng  ®Þ ®è     b   c¸n chøc  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  ¹  tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 25/CP  µy  th¸ng 5  ng 23    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ¹m  êi chÕ     Òn ¬ng  íi cña  ®Þ t th   ®é ti l m  c«ng chøc, viªn chøc  µnh      h chÝnh  ù  s nghiÖp  µ  ùcl ng vò  v l  î   trang;c¸n bé,viªnchøc  µm  Öc  ¹ Ban       l vi t   i Qu¶n   lýdù    u    ©y  ùng  ùcthuéc doanh    ¸n ®Ç tx d tr     nghiÖp  îcxÕp ¬ng  ®  l chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  µ  ëng  ô  Êp  vvh ph c chøc  ô    v nh quy  nh  i  íiviªn chøc  ®Þ ®è v     doanh  nghiÖp  ¹  tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  µy  th¸ng 5  ng 23    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn l ng  íitrong c¸cdoanh  ®Þ t th   ®é ti  ¬ m      nghiÖp. 2. Ban    Qu¶n  ýdù  ®Ç u    ©y  ùng  îc ¸p  ông  Ö   è  iÒu  l   ¸n  tx d ® d h s® chØnh  t¨ng thªm    møc  ¬ng  èithiÓu  l t  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 28/CP  µy    ng 28 th¸ng 3    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   æi  íi qu¶n  ý tiÒn ¬ng, thu  Ëp  c Ch ph v ® m  l  l   nh trong c¸c doanh     nghiÖp  µ  íc®Ó    ¬ng  nh n   tr¶l cho    é, viªnchøc  ang  µm  c¸n b     ® l viÖc,nhng  Öc  dông  µy    vi ¸p  n kh«ng  µm    l t¨ng thªm    Ý   chiph qu¶n  ý® îc trÝch l      theo quy  nh  Ön  µnh  µ  ®Þ hi h v kh«ng  îcb¶o u  Òn l ng      µm  Öc  ¹ ®  l ti  ¬ khith«il vi t   i Ban Qu¶n  ýdù    u    ©y  ùng. l   ¸n ®Ç tx d §i Ò u    é   2. B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héichÞu    X∙    tr¸chnhiÖ m   íng   h  dÉn  ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 3. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k   §i Ò u 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản