intTypePromotion=1

Quyết định 199/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
76
lượt xem
4
download

Quyết định 199/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 199/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Than Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 199/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh cña thñ tíng chÝnh phñ sè 199/2005/Q§­TTg  ngµy 08 th¸ng 8 n¨m 2005 vÒ viÖc thµnh lËp  C«ng ty mÑ ­ tËp ®oµn than viÖt nam THñ T¦íNG CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;  C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;   C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 153/2004/N§­CP ngµy 09 th¸ng 8 n¨m 2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   tæ   chøc,   qu¶n   lý   Tæng   c«ng   ty   nhµ   n íc   vµ   chuyÓn  ®æi Tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp theo   m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con; C¨n  cø   QuyÕt   ®Þnh  sè   198/2005/Q§­TTg  ngµy   08  th¸ng   8  n¨m   2005 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc phª duyÖt §Ò  ¸n thÝ   ®iÓm   h×nh thµnh TËp ®oµn Than ViÖt Nam; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty Than ViÖt   Nam,  QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   Thµnh lËp C«ng ty mÑ  ­ TËp  ®oµn Than ViÖt Nam   (sau  ®©y gäi lµ  TËp  ®oµn Than ViÖt Nam) trªn c¬  së  tæ chøc l¹i   c¬ quan qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng   c«ng ty Than ViÖt Nam hiÖn nay. 1.   TËp   ®oµn   Than   ViÖt   Nam   lµ   c«ng   ty   nhµ   níc,   cã   t  c¸ch  ph¸p nh©n, con dÊu, biÓu tîng, §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng; ® ­ îc më  tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ  níc, ng©n hµng theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt,  ®îc tù  chñ  kinh doanh; cã  tr¸ch nhiÖm kÕ  thõa  c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ph¸p lý cña Tæng c«ng ty Than ViÖt Nam. 2. Tªn gäi ®Çy ®ñ: TËp ®oµn Than ViÖt Nam, viÕt t¾t lµ Than   ViÖt Nam (TVN). Tªn giao dÞch quèc tÕ. Vietnam National Com Group, viÕt t¾t   lµ VINACOAL. 3. Trô së chÝnh: thµnh phè Hµ Néi. 4. TËp ®oµn Than ViÖt Nam cã mét sè trung t©m ®iÒu hµnh s¶n   xuÊt ë mét sè ®Þa ph¬ng cã lùc lîng s¶n xuÊt tËp trung. 5. Vèn  ®iÒu lÖ  cña TËp  ®oµn Than ViÖt Nam: lµ  vèn chñ  së  h÷u cña Tæng c«ng ty Than ViÖt Nam t¹i thêi  ®iÓm ngµy 01 th¸ng  01 n¨m 2005, sau khi ®∙ kiÓm to¸n.
  2. Nhµ níc giao cho TËp ®oµn Than ViÖt Nam qu¶n lý tµi nguyªn,  kho¸ng s¶n  ®Ó  tæ chøc khai th¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  §iÒu lÖ tæ chøc, ho¹t ®éng cña TËp ®oµn. 6. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña TËp ®oµn Than ViÖt Nam: C«ng nghiÖp than: kh¶o s¸t, th¨m dß,  ®Çu t  x©y dùng, khai  th¸c, sµng tuyÓn, chÕ biÕn, vËn t¶i, kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu  c¸c s¶n phÈm than. ­ C«ng nghiÖp b« xÝt ­ nh«m vµ  c¸c kho¸ng s¶n kh¸c: kh¶o  s¸t, th¨m dß,  ®Çu t  x©y dùng, khai th¸c, lµm giµu quÆng, s¶n  xuÊt kinh doanh alumin, nh«m vµ c¸c kho¸ng s¶n kh¸c. ­ C«ng nghiÖp  ®iÖn:  ®Çu t x©y dùng, khai th¸c vËn hµnh c¸c  nhµ   m¸y   nhiÖt   ®iÖn   ®èt   than,   c¸c   nhµ   m¸y   thuû   ®iÖn   nhá;   b¸n   ®iÖn cho c¸c hé tiªu dïng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ­ C¬  khÝ: söa ch÷a, l¾p r¸p, chÕ  t¹o c¸c s¶n phÈm c¬  khÝ,  xe vËn t¶i, xe chuyªn dïng, ph¬ng tiÖn vËn t¶i  ®êng s«ng,  ®êng  biÓn, thiÕt bÞ  má, thiÕt bÞ   ®iÖn, thiÕt bÞ  chÞu ¸p lùc vµ  c¸c  thiÕt bÞ c«ng nghiÖp kh¸c. VËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp:   ®Çu   t  x©y   dùng,   s¶n   xuÊt,   cung  øng, dù  tr÷, xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;   cung øng dÞch vô khoan næ m×n, sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. ­ Qu¶n lý, khai th¸c c¶ng biÓn, bÕn thuû néi ®Þa vµ vËn t¶i   ®êng bé, ®êng s¾t, ®êng thuû chuyªn dïng. ­ §Çu t x©y dùng, s¶n xuÊt vµ  kinh doanh xi m¨ng, vËt liÖu   x©y dùng. ­ X©y l¾p  ®êng d©y vµ  tr¹m  ®iÖn; x©y dùng c¸c c«ng tr×nh  c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, giao th«ng vµ d©n dông. ­ §Çu t, kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng vµ bÊt ®éng s¶n. ­ S¶n xuÊt kinh doanh dÇu mì b«i tr¬n, hµng tiªu dïng, cung  øng vËt t thiÕt bÞ. ­ C¸c dÞch vô:  ®o  ®¹c, b¶n  ®å, th¨m dß  ®Þa chÊt; t  vÊn  ®Çu  t, thiÕt kÕ, khoa häc c«ng nghÖ,  ®µo t¹o,  ®iÒu trÞ  bÖnh nghÒ   nghiÖp vµ phôc håi chøc n¨ng; tin häc, th¬ng m¹i, kh¸ch s¹n, du  lÞch; hµng h¶i; xuÊt khÈu lao ®éng; gi¸m ®Þnh s¶n phÈm; xÕp dì,  chuyÓn t¶i hµng ho¸; b¶o hiÓm, tµi chÝnh. ­ C¸c ngµnh nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 7. C¬  cÊu qu¶n lý  vµ   ®iÒu hµnh cña TËp  ®oµn Than ViÖt Nam  gåm:  ­ Héi ®ång qu¶n trÞ TËp ®oµn Than ViÖt Nam lµ ®¹i diÖn trùc   tiÕp chñ së h÷u Nhµ níc t¹i TËp ®oµn Than ViÖt Nam, cã 07 thµnh  viªn do Thñ  tíng ChÝnh phñ  bæ nhiÖm theo  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng  Bé  C«ng nghiÖp. Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  TËp  ®oµn kh«ng kiªm   Tæng gi¸m ®èc.
  3. ­  Ban KiÓm so¸t TËp  ®oµn do Héi  ®ång qu¶n trÞ  bæ nhiÖm, cã   tèi  ®a 05 thµnh viªn, trong  ®ã  Trëng Ban KiÓm so¸t lµ  uû  viªn  Héi ®ång qu¶n trÞ. Tæng gi¸m ®èc TËp ®oµn do Thñ tíng ChÝnh phñ bæ nhiÖm trong  sè  c¸c uû  viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ  TËp  ®oµn theo  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé C«ng nghiÖp. ­   Gióp   viÖc   Tæng   gi¸m   ®èc   cã   c¸c   Phã   Tæng   gi¸m   ®èc   ®iÒu   hµnh c¸c khèi s¶n xuÊt kinh doanh vµ  KÕ  to¸n trëng TËp  ®oµn do  Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc. ­ Bé  m¸y gióp viÖc Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Tæng gi¸m  ®èc cã  V¨n phßng vµ c¸c Ban tham mu gióp viÖc. 8. C¬ cÊu tæ chøc cña TËp ®oµn Than ViÖt Nam gåm: ­ C«ng ty C¶ng vµ Kinh doanh than. ­ C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai. ­ C«ng ty TuyÓn than Cöa «ng. ­ C«ng ty Tµi chÝnh than ViÖt Nam. ­ C«ng ty §Þa chÊt má. ­ Trung t©m CÊp cøu má. ­ Trung t©m Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc qu¶n lý. ­ Ban Qu¶n lý dù ¸n than ViÖt Nam. ­ Ban Qu¶n lý dù ¸n Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn S¬n §éng. ­ Trung t©m Y tÕ lao ®éng ngµnh than. ­ T¹p chÝ Than ViÖt Nam. 9. C¸c c«ng ty do TËp ®oµn n¾m gi÷ 100% vèn ®iÒu lÖ: ­ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn VËt liÖu næ   c«ng nghiÖp. ­ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn ChÕ  t¹o m¸y   than ViÖt Nam. ­ C«ng ty §«ng B¾c. ­ C«ng ty Than Hßn Gai. ­ C«ng ty Than H¹ Long. ­ C«ng ty X©y dùng má. ­ C«ng ty Than D¬ng Huy. ­ C«ng ty Than Hµ LÇm. ­ C«ng ty Than Thèng NhÊt. ­ C«ng ty Than M«ng D¬ng. ­ C«ng ty Than Khe Chµm. ­ C«ng ty Than M¹o Khª.
  4. ­ C«ng ty Than Vµng Danh. ­ C«ng ty Than Quang Hanh. ­ C«ng ty C«ng nghiÖp ¤ t« than ViÖt Nam. ­ C«ng ty c¬ khÝ ®ãng tµu than ViÖt Nam. ­ ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ má. ­ ViÖn c¬ khÝ n¨ng lîng vµ Má. 10. C¸c c«ng ty ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty  con; trong ®ã TËp ®oµn n¾m gi÷ 100% vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty mÑ: ­ C«ng ty Than Néi §Þa. ­ C«ng ty Than U«ng BÝ. 11. C¸c c«ng ty do TËp ®oµn n¾m gi÷ trªn 50% vèn ®iÒu lÖ: ­ C«ng ty cæ phÇn NhiÖt ®iÖn CÈm Ph¶. ­ C«ng ty cæ phÇn VËn t¶i vµ §a ®ãn thî má. ­ C«ng ty cæ phÇn §¹i lý tµu biÓn than ViÖt Nam. ­ C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu than ViÖt Nam. ­ C«ng ty cæ phÇn Du lÞch vµ Th¬ng m¹i than ViÖt Nam. ­ C«ng ty cæ phÇn §Çu t, Th¬ng m¹i vµ DÞch vô.
  5. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ­   C«ng   ty   cæ   phÇn   ChÕ   biÕn   vµ   Kinh   doanh   than   CÈm  Ph¶. ­ C«ng ty cæ phÇn Than miÒn Trung. ­ C«ng ty cæ phÇn Than miÒn Nam. ­ C«ng ty cæ phÇn Than T©y Nam §¸ Mµi. ­ C«ng ty Than Nói BÐo. ­ C«ng ty ChÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn CÈm Ph¶. ­ C«ng ty Ph¸t triÓn tin häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng. ­ C«ng ty T vÊn ®Çu t má vµ C«ng nghiÖp. ­ C«ng ty Gi¸m ®Þnh than ViÖt Nam. ­ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn ChÕ biÕn   vµ Kinh doanh than miÒn B¾c. ­ C«ng ty Than §Ìo Nai. ­ C«ng ty Than Cäc S¸u ­ C«ng ty Than Cao S¬n. ­ C«ng ty Than Hµ Tu. ­ C«ng ty VËt t, vËn t¶i vµ XÕp dì. ­ C«ng ty Kh¸ch s¹n Heritage H¹ Long. ­ C«ng ty NhiÖt ®iÖn Na D¬ng. ­ C«ng ty NhiÖt ®iÖn Cao Ng¹n. 12. C¸c c«ng ty liªn kÕt do TËp  ®oµn n¾m gi÷  díi 50%  vèn ®iÒu lÖ:  ­ C«ng ty cæ phÇn NhiÖt ®iÖn H¶i Phßng. ­ C«ng ty cæ phÇn NhiÖt ®iÖn Qu¶ng Ninh. ­ C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ M¹o Khª. ­ C«ng tþ cæ phÇn c¬ ®iÖn Uèng BÝ. 13. C¸c trêng ®µo t¹o nghÒ: ­ Trêng §µo t¹o nghÒ má Hång CÈm. ­ Trêng §µo t¹o nghÒ má H÷u NghÞ. ­ Trêng §µo t¹o nghÒ má vµ x©y dùng. 14. §èi víi c¸c thµnh viªn míi, Héi ®ång qu¶n trÞ TËp   ®oµn   Than   ViÖt   Nam   quyÕt   ®Þnh   viÖc   tiÕp   nhËn   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.
  6. 6 § i Ò u  2.  Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Bé C«ng nghiÖp tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh  bæ nhiÖm c¸c thµnh  viªn Héi  ®ång qu¶n  trÞ  vµ  Tæng  gi¸m  ®èc TËp ®oµn Than ViÖt Nam trong quý III n¨m 2005. 2.  Bé  Tµi chÝnh  phª  duyÖt  Quy chÕ  tµi chÝnh  vµ   x¸c  ®Þnh møc vèn  ®iÒu lÖ  cña TËp  ®oµn Than ViÖt Nam theo  ®Ò  nghÞ cña Héi ®ång qu¶n trÞ TËp ®oµn Than ViÖt Nam. 3 . Héi ®ång qu¶n trÞ TËp ®oµn Than ViÖt Nam: Tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt §iÒu lÖ tæ chøc vµ   ho¹t  ®éng  cña  TËp   ®oµn  Than ViÖt Nam trong  quý  III n¨m  2005. Tr×nh   Bé   Tµi   chÝnh   phª   duyÖt   Quy   chÕ   tµi   chÝnh   cña  TËp ®oµn Than ViÖt Nam. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o; Bé  trëng c¸c Bé: C«ng nghiÖp, Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Ban ChØ  ®¹o §æi   míi   vµ   Ph¸t   triÓn   doanh   nghiÖp,   Thñ   trëng   c¸c   c¬   quan  liªn   quan   vµ   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   TËp   ®oµn   Than   ViÖt   Nam  chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2