Quyết định 20/2003/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
76
lượt xem
7
download

Quyết định 20/2003/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 20/2003/qđ-bgdđt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 20/2003/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2003/Q -BGD T Hà N i, ngày 20 tháng 5 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 20/2003/Q -BGD T NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN CHÍNH TRN DÙNG CHO H TUY N H C SINH T T NGHI P TRUNG H C CƠ S TRONG CÁC TRƯ NG TRUNG H C CHUYÊN NGHI P B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30/3/19 94 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Quy t nh s 494/Q -TTg ngày 24/6/2002 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án "M t s bi n pháp nâng cao ch t lư ng và hi u qu gi ng d y, h c t p các b môn khoa h c Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh trong các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh ; Căn c Quy t nh s 21/2001/Q -BGD T ngày 06/6/2001 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Chương trình khung giáo d c trung h c chuyên nghi p, Căn c Công văn s 829/CV-KGTW ngày 18/4/2003 c a Ban Khoa giáo Trung ương v vi c th m nh chương trình môn Chính tr dùng cho h tuy n sinh t t nghi p trung h c cơ s trong các trư ng trung h c chuyên nghi p; Theo ngh c a V trư ng V Công tác chính tr , V trư ng V Trung h c chuyên nghi p và d y ngh . QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này chương trình môn Chính tr dùng cho h tuy n h c sinh t t nghi p trung h c cơ s trong các trư ng trung h c chuyên nghi p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và áp d ng t năm h c 2003 - 2004. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. V trư ng V Công tác chính tr ch u trách nhi m t ch c biên so n giáo trình theo Chương trình này và hư ng d n các trư ng th c hi n sau khi giáo trình ư c Ban Khoa giáo Trung ương t ch c thNm nh.
 2. i u 4. Các Chánh Văn phòng, V trư ng V Công tác chính tr , V trư ng V Trung h c chuyên nghi p và d y ngh , Hi u trư ng các trư ng trung h c chuyên nghi p, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn V ng ( ã ký) CHƯƠNG TRÌNH MÔN CHÍNH TRN DÙNG CHO H TUY N H C SINH T T NGHI P TRUNG H C CƠ S TRONG CÁC TRƯ NG TRUNG H C CHUYÊN NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 20/2003/Q -BGD T ngày 20/5/2003 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) A. VN TRÍ, M C ÍCH, YÊU C U 1. V trí: Môn Chính tr là môn h c n m trong chương trình khung giáo d c trung h c chuyên nghi p và là môn thi t t nghi p. 2. M c ích: Trang b cho h c sinh nh ng ki n th c lý lu n cơ b n c a ch nghĩa Mác-Lênin, tư tư ng H Chí Minh, ư ng l i quan i m c a ng C ng s n Vi t Nam, làm cơ s xây d ng th gi i quan: phương pháp lu n khoa h c, giúp h nh hư ng lý tư ng, xác nh ng cơ h c t p, rèn luy n theo m c tiêu ào t o k thu t viên, nhân viên nghi p v b n lĩnh v ng vàng, s n sàng ph c v T qu c và nhân dân, tham gia xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa. 3. Yêu c u: Vì i tư ng là tuy n sinh t t nghi p trung h c cơ s nên chương trình này h c sinh ph i v a hoàn thi n chương trình môn Giáo d c công dân b c trung h c ph thông l i v a ph i nâng cao áp ng yêu c u ki n th c, k năng c a chương trình Chính tr theo m c tiêu ào t o c a ngư i k thu t viên, nhân viên nghi p v , do v y khi gi ng d y giáo viên ph i hư ng d n h c sinh t d n khó c bi t g n v i th c ti n ào t o ngành ngh trung h c chuyên nghi p, nh ng năng l c, phNm ch t, o c c n thi t hành ngh , th c hi n t t nhi m v ư c giao khi ra trư ng. B. PHÂN B TH I GIAN T ng s th i gian: 120 ti t. - Gi ng: 90 ti t. - Xêmina: 80 ti t.
 3. - Ki m tra, thi: theo quy ch chung. PHÂN B C TH : Ph n 1: M TS N I UNG CƠ B N C A TRI T H C MÁC - LÊ NIN Bài Tên bài Th i gian Gi ng Xêmina 1 Tri t h c và Tri t h c Mác - Lê nin 2 2 V t ch t và ý th c 5 2 3 Hai nguyên lý và ba quy lu t cơ b n c a phép bi n ch ng 8 2 duy v t 4 T nhiên và xã h i - Nh ng v n v môi trư ng và dân 2 s 5 S n xu t xã h i và nh ng quy lu t cơ b n c a s v n ng, 5 2 phát tri n c a xã h i 6 C u trúc xã h i 4 7 V n con ngư i và m i quan h gi a cá nhân và xã h i. 5 2 8 T n t i xã h i và ý th c xã h i 5 2 9 Nh n th c và ho t ng th c ti n 5 2 10 M t s giá tr o c cơ b n c a con ngư i Vi t Nam và 4 2 h c sinh trung h c chuyên nghi p trong giai o n hi n nay C ng: 45 14 Ph n 2. M T S V N V TH I I VÀ Ư NG L I XÂY D NG CH NGHĨA XÃ H I VI T NAM Bài Tên bài Th i gian Gi ng Xêmina 11 Th i i hi n nay và quá trình cách m ng th gi i 4 1 12 Ch nghĩa tư b n 5 2 13 Ch nghĩa xã h i 5 2 14 ư ng l i và chính sách kinh t c a nư c C ng hoà xã h i 5 2 ch nghĩa Vi t Nam hi n nay
 4. 15 i m i và ki n toàn h th ng chính tr 4 1 16 ư ng l i và chính sách văn hoá - xã h i c a nư c C ng 3 1 hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam hi n nay 17 ư ng l i i ngo i c a ng C ng s n Vi t Nam 4 1 18 ng c ng s n Vi t Nam - i tiên phong c a giai c p 5 2 công nhân, i bi u trung thành l i ích c a giai c p công nhân, nhân dân lao ng và c a c dân t c 19 Nh ng th ng l i vĩ i và bài h c kinh nghi m l ch s c a 5 2 ng C ng s n Vi t Nam 20 Tư tư ng H Chí Minh 5 2 C ng: 45 16 C. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH Ph n 1 M TS N I DUNG CƠ B N C A TRI T H C MÁC - LÊNIN Bài l: Tri t h c và Tri t h c Mác-Lênin I. Tri t h c 1. Tri t h c là gì? 2. V n cơ b n c a Tri t h c. II. S phát tri n c a Tri t h c 1. S ra i c a Tri t h c. Ch nghĩa duy v t và ch nghĩa duy tâm, phương pháp bi n ch ng và phương pháp siêu hình. 2. Tri t h c Mác - Lênin là th gi i quan và phương pháp lu n khoa h c. III. Vai trò c a Tri t h c trong i s ng xã h i. Bài 2: V t ch t và ý th c I. Ph m trù v t ch t 1. Quan ni m c a các nhà tri t h c duy v t trư c Mác. 2. Quan ni m tri t h c mác xít v v t ch t ( nh nghĩa v t ch t c a Lênin).
 5. II. V n ng là phương th c t n t i c a v t ch t 1. nh nghĩa v n ng. 2. Ngu n g c c a v n ng. 3. Nh ng hình th c v n ng cơ b n c a v t ch t. 4. V n ng và ng im. III. Tính th ng nh t c a th gi i 1. Nh ng quan i m khác nhau. 2. Quan i m tri t h c Mác - Lênin. IV. Ý th c, m i quan h gi a v t ch t và ý th c 1. Ph m trù ý th c. 2. Ngu n g c, b n ch t c a ý thúc. 3. M i quan h gi a v t ch t và ý th c. Bài 3: Hai nguyên lý và ba quy lu t cơ b n c a phép bi n ch ng duy v t I. Hai nguyên lý c a phép bi n ch ng duy v t 1. Nguyên lý v m i liên h ph bi n. 2. Nguyên lý v s phát tri n. II. Th gi i v n ng và phát tri n theo quy lu t 1. Ph m trù quy lu t. 2. Quy lu t t nhiên và quy lu t xã h i. 3. Tính khách quan c a quy lu t và vai trò c a con ngư i. III. Nh ng n i dung ch y u c a ba quy lu t cơ b n c a phép bi n ch ng duy v t 1. Quy lu t chuy n hóa t s thay i v lư ng d n n s thay i v ch t và ngư c l i (g i t t là quy lu t lư ng ch t). 2. Quy lu t th ng nh t và u tranh c a các m t i l p (g i t t là quy lu t mâu thu n). 3. Quy lu t ph nh c a ph nh.
 6. Bài 4: T nhiên và xã h i - Nh ng v n v môi trư ng và dân s I. Tác ng qua l i gi a xã h i và t nhiên II. Môi trư ng sinh thái và dân s iv i i s ng xã h i 1. Môi trư ng t nhiên là i u ki n v t ch t c a i s ng xã h i. 2. V n b o v môi sinh hi n nay. 3. Dân s và nh hư ng c a nó i v i s phát tri n c a xã h i. Bài 5: S n xu t xã h i và nh ng quy lu t cơ b n c a s v n ng và phát tri n c a xã h i I. S n xu t v t ch t 1. S n xu t v t ch t là yêu c u khách quan c a s t n t i và phát tri n c a xã h i. 2. Vai trò c a phương th c s n xu t. II. Nh ng quy lu t cơ b n c a s v n ng và phát tri n c a xã h i 1. Quy lu t v s phù h p c a quan h s n xu t v i trình c a l c lư ng s n xu t. 2. Quy lu t v m i quan h bi n ch ng gi a cơ s h t ng và ki n trúc thư ng t ng. Bài 6: C u trúc xã h i I. C u trúc xã h i 1. C u trúc xã h i chưa có giai c p. 2. C u trúc xã h i có giai c p. II. Giai c p và u tranh giai c p 1. V n giai c p. 2. u tranh giai c p và vai trò c a nó trong s phát tri n c a xã h i có giai c p. III. Nhà nư c 1. M t s v n lý lu n v Nhà nư c. 2. Nhà nư c xã h i ch nghĩa. IV. Dân t c, quan h dân t c 1. Quá trình hình thành dân t c.
 7. 2. Tính giai c p c a v n dân t c. V. Gia ình 1. Khái ni m, l ch s gia ình. 2. V trí c a gia ình trong s phát tri n c a xã h i. 3. Gia ình trong ch xã h i ch nghĩa. Bài 7: V n Con ngư i và m i quan h gi a cá nhân và xã h i I. B n ch t con ngư i 1. Khái ni m v con ngư i. 2. B n ch t con ngư i. II. Cá nhân và xã h i 1. Khái ni m cá nhân trong xã h i. 2. M i quan h gi a cá nhân và xã h i. 3. Nh ng ti n hình thành con ngư i m i xã h i ch nghĩa Vi t Nam. III. Quan h gi a cá nhân v i t p th , cá nhân v i xã h i 1. Quan h gi a cá nhân v i t p th . 2. Quan h gi a cá nhân v i xã h i. Bài 8: T n t i xã h i và ý th c xã h i I. T n t i xã h i 1. Khái ni m t n t i xã h i. 2. Vai trò c a t n t i xã h i i v i ý th c xã h i. II. Ý th c xã h i 1. Khái ni m ý th c xã h i. 2. Tính c l p tương i c a ý th c xã h i. III. Hình thái ý th c xã h i 1. Ý th c chính tr .
 8. 2. Ý th c pháp quy n. 3. Ý th c khoa h c. 4. Ý th c tôn giáo. 5. Ý th c thNm m . Bài 9: Nh n th c và ho t ng th c ti n I. B n ch t c a nh n th c 1. M t s quan i m trong l ch s v b n ch t c a nh n th c. 2. Quan i m tri t h c Mác - Lê nin v b n ch t c a nh n th c. II. Th c ti n và vai trò c a th c ti n i v i nh n th c 1. Ph m trù th c ti n. 2. Vai trò c a th c ti n i v i nh n th c. Bài 10: M t s giá tr o c cơ b n c a con ngư i Vi t Nam và h c sinh trung h c chuyên nghi p trong giai o n hi n nay I. o ch c 1. Khái ni m. 2. M t s ph m trù cơ b n o c h c. II. M t s giá tr o c cơ b n c a con ngư i Vi t Nam hi n nay 1. M t s giá tr o c cơ b n c a con ngư i Vi t Nam hi n nay. 2. Yêu c u v o c c a h c sinh trong các trư ng trung h c chuyên nghi p và sau khi t t nghi p ra trư ng. Ph n 2 M TS V N V TH I I VÀ Ư NG L I XÂY D NG CH NGHĨA XÃ H I VI T NAM Bài 11: Th i i hi n nay và quá trình cách m ng th gi i I. Th i i và n i dung cơ b n c a th i i
 9. 1. Quan ni m v th i i và vai trò v n th i i. 2. N i dung cơ b n c a th i i hi n nay. II. Nh ng mâu thu n cơ b n và c i m c a th i i hi n nay 1. Nh ng mâu thu n cơ b n c a th i i hi n nay. 2. c i m và xu th ch y u c a th gi i hi n nay. Bài 12: Ch nghĩa tư b n I. Ch nghĩa tư b n t do c nh tranh 1. S n xu t hàng hóa và s ra i c a ch nghĩa tư b n. 2. B n ch t c a ch nghĩa tư b n. 3. Quá trình lưu thông tư b n, s phân chia giá tr th ng dư trong xã h i tư b n và c i m c a ch nghĩa tư b n t do c nh tranh. II. Ch nghĩa tư b n c quy n 1. Nh ng c i m kinh t chính tr cơ b n c a ch nghĩa tư b n c quy n. 2. Ch nghĩa tư b n c quy n nhà nư c. III. a v l ch s c a ch nghĩa tư b n 1. Ch nghĩa tư b n ã t o ra nh ng nhân t m i thúc Ny ti n b xã h i. 2. Ch nghĩa tư b n ã gây ra nh ng h u qu n ng n cho nhân lo i. 3. Ch nghĩa tư b n ã t o ra ti n v t ch t y và ti n xã h i chín mu i cho s ra i c a xã h i m i. Bài 13: Ch nghĩa xã h i I. Tính t t y u và nh ng c trưng cơ b n c a ch nghĩa xã h i 1. Tính t t y u c a ch nghĩa xã h i. 2. Nh ng c trưng cơ b n c a ch nghĩa xã h i. II. Quá lên ch nghĩa xã h i b qua ch tư b n ch nghĩa Vi t Nam 1. Tính t t y u c a th i kỳ quá lên ch nghĩa xã h i. 2. Nh ng i u ki n quá lên ch nghĩa xã h i b qua ch tư b n ch nghĩa.
 10. 3. N i dung c a th i kỳ quá lên ch nghĩa xã h i. 4. M c tiêu và phương hư ng cơ b n c a quá trình xây d ng ch nghĩa xã h i trong th i kỳ quá lên ch nghĩa xã h i Vi t Nam. Bài 14: ư ng l i và chính sách kinh t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam hi n nay I. Công nghi p hóa, hi n i hoá t nư c 1. Tính t t y u và vai trò c a công nghi p hóa, hi n i hóa. 2. M c tiêu và quan i m công nghi p hóa, hi n i hóa. 3. N i dung cơ b n c a công nghi p hóa, hi n i hóa. 4. Công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p nông thôn. II. S h u và các thành ph n kinh t 1. c i m, vai trò c a các hình th c s h u và các thành ph n kinh t . 2. Chính sách i v i các thành ph n kinh t . III. Phát tri n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa 1. S c n thi t phát tri n kinh t th trư ng. 2. c trưng c a kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. 3. Phương hư ng phát tri n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. IV. Ti p t c i m i cơ ch qu n lý và m r ng h i nh p kinh t qu c t 1. Ti p t c i m i cơ ch qu n lý kinh t . 2. M r ng h i nh p kinh t qu c t . Bài 15: i m i và ki n toàn h th ng chính tr I. Khái ni m, n i dung, phương hư ng i m i h th ng chính tr 1. Khái ni m h th ng chính tr . 2. Phương hư ng, n i dung cơ b n xây d ng h th ng chính tr hi n nay. II. Th c hi n và phát huy dân ch xã h i ch nghĩa 1. Dân ch là b n ch t c a ch xã h i ch nghĩa, là m c tiêu, ng l c c a công cu c i m i.
 11. 2. Th c hi n và phát huy dân ch g n li n v i tăng cư ng pháp ch xã h i ch nghĩa. Bài 16: ư ng l i và chính sách văn hóa - xã h i c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam hi n nay I. Vai trò c a các lĩnh v c văn hóa - xã h i 1. S c n thi t ph i phát tri n các lĩnh v c văn hóa - xã h i. 2. Quan h chính sách phát tri n văn hóa - xã h i v i chính sách kinh t . II. Quan i m và nhi m v ch y u phát tri n văn hóa - xã h i trên các lĩnh v c 1. Lĩnh v c giáo d c - ào t o. 2. Lĩnh v c khoa h c công ngh . 3. Lĩnh v c văn hóa. 4. Lĩnh v c lao ng, gi i quy t vi c làm, nâng cao thu nh p, xóa ói, gi m nghèo. 5. Lĩnh v c chăm sóc s c kh e nhân dân, y t , dân s , gia ình, tr em, th d c th thao... 6. Lĩnh v c phòng ch ng các t n n xã h i. Bài 17: ư ng l i i ngo i c a ng C ng s n Vi t Nam I. T m quan tr ng và quá trình xác nh ư ng l i i ngo i trong th i kỳ im i 1. T m quan tr ng. 2. Quá trình xác nh ư ng l i i ngo i trong th i kỳ i m i. II. Nguyên t c và phương châm quan h i ngo i 1. Nguyên t c. 2. Phương châm. III. M c tiêu, n i dung ư ng l i i ngo i Bài 18: ng C ng s n Vi t Nam - i tiên phong c a giai c p công nhân, i bi u trung thành l i ích c a giai c p công nhân, nhân dân lao ng và c a c dân t c I. S ra i c a ng C ng s n Vi t Nam là t t y u l ch s , là bư c ngo t vĩ ic a cách m ng Vi t Nam 1. Yêu c u khách quan và s ra ic a ng.
 12. 2. Ch t ch H Chí Minh Ngư i sáng l p và rèn luy n ng ta. 3. S ra ic a ng - bư c ngo t l ch s vĩ i c a cách m ng Vi t Nam. II. Vai trò lãnh oc a ng C ng s n Vi t Nam trong quá trình cách m ng Vi t Nam 1. Th i kỳ 1930 - 1945 lãnh o u tranh giành chính quy n. 2. Th i kỳ 1945 - 1975 lãnh o kháng chi n ch ng qu c xâm lư c. 3. Th i kỳ 1975 n nay lãnh o xây d ng và b o v T qu c. III. Nh ng nhân t b o m vai trò lãnh o cách m ng th ng l i c a ng C ng s n Vi t Nam. 1. Gi v ng và tăng cư ng b n ch t giai c p công nhân c a ng. 2. Tính khoa h c và cách m ng trong ư ng l i c a ng C ng s n Vi t Nam. 3. G n bó ch t ch v i qu n chúng. 4. Coi tr ng công tác xây d ng ng nâng cao năng l c lãnh o và s c chi n u c a ng ngang t m nhi m v l ch s . Bài 19: Nh ng th ng l i vĩ i và bài h c kinh nghi m l ch s c a ng C ng s n Vi t Nam I. Nh ng th ng l i c a cách m ng Vi t Nam 1. Cách m ng tháng Tám th ng l i, thành l p nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa (1930 - 1945). 2. Th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng xâm lư c, hoàn thành cách m ng dân t c dân ch nhân dân, th ng nh t T qu c, ưa c nư c i lên ch nghĩa xã h i (1945 - 1975). 3. Th ng l i c a s nghi p i m i, t ng bư c ưa t nư c quá lên ch nghĩa xã h i. II. Nh ng bài h c kinh nghi m l ch s 1. N m v ng ng n c c l p dân t c và ch nghĩa xã h i. 2. S nghi p cách m ng là c a nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 3. Không ng ng c ng c , tăng cư ng kh i i oàn k t; k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i i
 13. 4. S lãnh o úng nc a ng là nhân t hàng ub o m th ng l i c a cách m ng Vi t Nam. Bài 20: Tư tư ng H Chí Minh I. Ngu n g c và quá trình hình thành, phát tri n tư tư ng H Chí Minh 1. Khái ni m Tư tư ng H Chí Minh. 2. Ngu n g c hình thành Tư tư ng H Chí Minh: 3. Quá trình hình thành và phát tri n c a Tư tư ng H Chí Minh. II. M t s n i dung cơ b n c a Tư tư ng H Chí Minh 1. Tư tư ng H Chí Minh v cách m ng dân t c, dân ch nhân dân. 2. Tư tư ng H Chí Minh v cách m ng xã h i ch nghĩa. 3. Tư tư ng H Chí Minh v i oàn k t toàn dân. 4. Tư tư ng H Chí Minh v o c cách m ng. III. S ng chi n u, lao ng và h c t p theo gương Bác H vĩ i HƯ NG D N TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH Chương trình này ph i v a b o m kh i lư ng ki n th c c a chương trình Giáo d c công dân b c trung h c ph thông, v a ph i nâng cao phù h p v i m c tiêu ào t o g n v i th c t trung h c chuyên nghi p và tương ương v i h chuNn trung h c chuyên nghi p, nên khi gi ng d y, giáo viên ph i r t chú ý n i tư ng h c sinh ph i l y m c tiêu ào t o trung h c chuyên nghi p làm nh hư ng gi ng d y. Chương trình chia làm 2 h c ph n, m i h c ph n gi ng d y m t h c kỳ, theo tr t t ư c b trí trong k ho ch ào t o (h c ph n I gi ng 45 ti t, xêmina 14 ti t; h c ph n II gi ng 45 ti t, xêmina 16 ti t). Các tài xêmina theo hư ng câu h i trong giáo trình. Th i gian thi, ki m tra theo quy nh hi n hành c a B Giáo d c và ào t o. - Tùy theo i tư ng h c sinh c a m i ngành c th , s ti t bài có th xê d ch t 1 - 2 ti t so v i b trí trong chương trình, nhưng t ng s ti t c a chương trình không gi m. - ây là chương trình dùng chung cho t t c h tuy n sinh trung h c cơ s c a các trư ng trung h c chuyên nghi p, tùy theo m c tiêu ào t o, yêu c u c th c a m i ngành, các trư ng ph i b sung ph n m m liên h vào t ng bài ho c có nh ng bài riêng và nh ng ho t ng th c ti n cho phù h p, ng th i tăng cư ng các ho t ng tham quan th c t chung và ngành ngh ào t o, th c ti n a phương mà h c sinh sau khi t t nghi p s ra ph c v . - Tùy theo c thù c a m i trư ng, m i ph n lý lu n ph i t ch c tham gia th c t có vi t thu ho ch.
Đồng bộ tài khoản