Quyết định 20/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình môn học chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong các trường trung học chuyên nghiệp do Bộ Giao dục và Đào ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
99
lượt xem
8
download

Quyết định 20/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình môn học chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong các trường trung học chuyên nghiệp do Bộ Giao dục và Đào ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 20/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình môn học chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong các trường trung học chuyên nghiệp do Bộ Giao dục và Đào ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 20/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình môn học chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong các trường trung học chuyên nghiệp do Bộ Giao dục và Đào ban hành

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2003/Q -BGD T Hà N i, ngày 20 tháng 5 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 20/2003/Q -BGD T NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN CHÍNH TRN DÙNG CHO H TUY N H C SINH T T NGHI P TRUNG H C CƠ S TRONG CÁC TRƯ NG TRUNG H C CHUYÊN NGHI P B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30/3/19 94 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Quy t nh s 494/Q -TTg ngày 24/6/2002 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án "M t s bi n pháp nâng cao ch t lư ng và hi u qu gi ng d y, h c t p các b môn khoa h c Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh trong các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh ; Căn c Quy t nh s 21/2001/Q -BGD T ngày 06/6/2001 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Chương trình khung giáo d c trung h c chuyên nghi p, Căn c Công văn s 829/CV-KGTW ngày 18/4/2003 c a Ban Khoa giáo Trung ương v vi c th m nh chương trình môn Chính tr dùng cho h tuy n sinh t t nghi p trung h c cơ s trong các trư ng trung h c chuyên nghi p; Theo ngh c a V trư ng V Công tác chính tr , V trư ng V Trung h c chuyên nghi p và d y ngh . QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này chương trình môn Chính tr dùng cho h tuy n h c sinh t t nghi p trung h c cơ s trong các trư ng trung h c chuyên nghi p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và áp d ng t năm h c 2003 - 2004. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. V trư ng V Công tác chính tr ch u trách nhi m t ch c biên so n giáo trình theo Chương trình này và hư ng d n các trư ng th c hi n sau khi giáo trình ư c Ban Khoa giáo Trung ương t ch c thNm nh.
 2. i u 4. Các Chánh Văn phòng, V trư ng V Công tác chính tr , V trư ng V Trung h c chuyên nghi p và d y ngh , Hi u trư ng các trư ng trung h c chuyên nghi p, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn V ng ( ã ký) CHƯƠNG TRÌNH MÔN CHÍNH TRN DÙNG CHO H TUY N H C SINH T T NGHI P TRUNG H C CƠ S TRONG CÁC TRƯ NG TRUNG H C CHUYÊN NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 20/2003/Q -BGD T ngày 20/5/2003 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) A. VN TRÍ, M C ÍCH, YÊU C U 1. V trí: Môn Chính tr là môn h c n m trong chương trình khung giáo d c trung h c chuyên nghi p và là môn thi t t nghi p. 2. M c ích: Trang b cho h c sinh nh ng ki n th c lý lu n cơ b n c a ch nghĩa Mác-Lênin, tư tư ng H Chí Minh, ư ng l i quan i m c a ng C ng s n Vi t Nam, làm cơ s xây d ng th gi i quan: phương pháp lu n khoa h c, giúp h nh hư ng lý tư ng, xác nh ng cơ h c t p, rèn luy n theo m c tiêu ào t o k thu t viên, nhân viên nghi p v b n lĩnh v ng vàng, s n sàng ph c v T qu c và nhân dân, tham gia xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa. 3. Yêu c u: Vì i tư ng là tuy n sinh t t nghi p trung h c cơ s nên chương trình này h c sinh ph i v a hoàn thi n chương trình môn Giáo d c công dân b c trung h c ph thông l i v a ph i nâng cao áp ng yêu c u ki n th c, k năng c a chương trình Chính tr theo m c tiêu ào t o c a ngư i k thu t viên, nhân viên nghi p v , do v y khi gi ng d y giáo viên ph i hư ng d n h c sinh t d n khó c bi t g n v i th c ti n ào t o ngành ngh trung h c chuyên nghi p, nh ng năng l c, phNm ch t, o c c n thi t hành ngh , th c hi n t t nhi m v ư c giao khi ra trư ng. B. PHÂN B TH I GIAN T ng s th i gian: 120 ti t. - Gi ng: 90 ti t. - Xêmina: 80 ti t.
 3. - Ki m tra, thi: theo quy ch chung. PHÂN B C TH : Ph n 1: M TS N I UNG CƠ B N C A TRI T H C MÁC - LÊ NIN Bài Tên bài Th i gian Gi ng Xêmina 1 Tri t h c và Tri t h c Mác - Lê nin 2 2 V t ch t và ý th c 5 2 3 Hai nguyên lý và ba quy lu t cơ b n c a phép bi n ch ng 8 2 duy v t 4 T nhiên và xã h i - Nh ng v n v môi trư ng và dân 2 s 5 S n xu t xã h i và nh ng quy lu t cơ b n c a s v n ng, 5 2 phát tri n c a xã h i 6 C u trúc xã h i 4 7 V n con ngư i và m i quan h gi a cá nhân và xã h i. 5 2 8 T n t i xã h i và ý th c xã h i 5 2 9 Nh n th c và ho t ng th c ti n 5 2 10 M t s giá tr o c cơ b n c a con ngư i Vi t Nam và 4 2 h c sinh trung h c chuyên nghi p trong giai o n hi n nay C ng: 45 14 Ph n 2. M T S V N V TH I I VÀ Ư NG L I XÂY D NG CH NGHĨA XÃ H I VI T NAM Bài Tên bài Th i gian Gi ng Xêmina 11 Th i i hi n nay và quá trình cách m ng th gi i 4 1 12 Ch nghĩa tư b n 5 2 13 Ch nghĩa xã h i 5 2 14 ư ng l i và chính sách kinh t c a nư c C ng hoà xã h i 5 2 ch nghĩa Vi t Nam hi n nay
 4. 15 i m i và ki n toàn h th ng chính tr 4 1 16 ư ng l i và chính sách văn hoá - xã h i c a nư c C ng 3 1 hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam hi n nay 17 ư ng l i i ngo i c a ng C ng s n Vi t Nam 4 1 18 ng c ng s n Vi t Nam - i tiên phong c a giai c p 5 2 công nhân, i bi u trung thành l i ích c a giai c p công nhân, nhân dân lao ng và c a c dân t c 19 Nh ng th ng l i vĩ i và bài h c kinh nghi m l ch s c a 5 2 ng C ng s n Vi t Nam 20 Tư tư ng H Chí Minh 5 2 C ng: 45 16 C. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH Ph n 1 M TS N I DUNG CƠ B N C A TRI T H C MÁC - LÊNIN Bài l: Tri t h c và Tri t h c Mác-Lênin I. Tri t h c 1. Tri t h c là gì? 2. V n cơ b n c a Tri t h c. II. S phát tri n c a Tri t h c 1. S ra i c a Tri t h c. Ch nghĩa duy v t và ch nghĩa duy tâm, phương pháp bi n ch ng và phương pháp siêu hình. 2. Tri t h c Mác - Lênin là th gi i quan và phương pháp lu n khoa h c. III. Vai trò c a Tri t h c trong i s ng xã h i. Bài 2: V t ch t và ý th c I. Ph m trù v t ch t 1. Quan ni m c a các nhà tri t h c duy v t trư c Mác. 2. Quan ni m tri t h c mác xít v v t ch t ( nh nghĩa v t ch t c a Lênin).
 5. II. V n ng là phương th c t n t i c a v t ch t 1. nh nghĩa v n ng. 2. Ngu n g c c a v n ng. 3. Nh ng hình th c v n ng cơ b n c a v t ch t. 4. V n ng và ng im. III. Tính th ng nh t c a th gi i 1. Nh ng quan i m khác nhau. 2. Quan i m tri t h c Mác - Lênin. IV. Ý th c, m i quan h gi a v t ch t và ý th c 1. Ph m trù ý th c. 2. Ngu n g c, b n ch t c a ý thúc. 3. M i quan h gi a v t ch t và ý th c. Bài 3: Hai nguyên lý và ba quy lu t cơ b n c a phép bi n ch ng duy v t I. Hai nguyên lý c a phép bi n ch ng duy v t 1. Nguyên lý v m i liên h ph bi n. 2. Nguyên lý v s phát tri n. II. Th gi i v n ng và phát tri n theo quy lu t 1. Ph m trù quy lu t. 2. Quy lu t t nhiên và quy lu t xã h i. 3. Tính khách quan c a quy lu t và vai trò c a con ngư i. III. Nh ng n i dung ch y u c a ba quy lu t cơ b n c a phép bi n ch ng duy v t 1. Quy lu t chuy n hóa t s thay i v lư ng d n n s thay i v ch t và ngư c l i (g i t t là quy lu t lư ng ch t). 2. Quy lu t th ng nh t và u tranh c a các m t i l p (g i t t là quy lu t mâu thu n). 3. Quy lu t ph nh c a ph nh.
 6. Bài 4: T nhiên và xã h i - Nh ng v n v môi trư ng và dân s I. Tác ng qua l i gi a xã h i và t nhiên II. Môi trư ng sinh thái và dân s iv i i s ng xã h i 1. Môi trư ng t nhiên là i u ki n v t ch t c a i s ng xã h i. 2. V n b o v môi sinh hi n nay. 3. Dân s và nh hư ng c a nó i v i s phát tri n c a xã h i. Bài 5: S n xu t xã h i và nh ng quy lu t cơ b n c a s v n ng và phát tri n c a xã h i I. S n xu t v t ch t 1. S n xu t v t ch t là yêu c u khách quan c a s t n t i và phát tri n c a xã h i. 2. Vai trò c a phương th c s n xu t. II. Nh ng quy lu t cơ b n c a s v n ng và phát tri n c a xã h i 1. Quy lu t v s phù h p c a quan h s n xu t v i trình c a l c lư ng s n xu t. 2. Quy lu t v m i quan h bi n ch ng gi a cơ s h t ng và ki n trúc thư ng t ng. Bài 6: C u trúc xã h i I. C u trúc xã h i 1. C u trúc xã h i chưa có giai c p. 2. C u trúc xã h i có giai c p. II. Giai c p và u tranh giai c p 1. V n giai c p. 2. u tranh giai c p và vai trò c a nó trong s phát tri n c a xã h i có giai c p. III. Nhà nư c 1. M t s v n lý lu n v Nhà nư c. 2. Nhà nư c xã h i ch nghĩa. IV. Dân t c, quan h dân t c 1. Quá trình hình thành dân t c.
 7. 2. Tính giai c p c a v n dân t c. V. Gia ình 1. Khái ni m, l ch s gia ình. 2. V trí c a gia ình trong s phát tri n c a xã h i. 3. Gia ình trong ch xã h i ch nghĩa. Bài 7: V n Con ngư i và m i quan h gi a cá nhân và xã h i I. B n ch t con ngư i 1. Khái ni m v con ngư i. 2. B n ch t con ngư i. II. Cá nhân và xã h i 1. Khái ni m cá nhân trong xã h i. 2. M i quan h gi a cá nhân và xã h i. 3. Nh ng ti n hình thành con ngư i m i xã h i ch nghĩa Vi t Nam. III. Quan h gi a cá nhân v i t p th , cá nhân v i xã h i 1. Quan h gi a cá nhân v i t p th . 2. Quan h gi a cá nhân v i xã h i. Bài 8: T n t i xã h i và ý th c xã h i I. T n t i xã h i 1. Khái ni m t n t i xã h i. 2. Vai trò c a t n t i xã h i i v i ý th c xã h i. II. Ý th c xã h i 1. Khái ni m ý th c xã h i. 2. Tính c l p tương i c a ý th c xã h i. III. Hình thái ý th c xã h i 1. Ý th c chính tr .
 8. 2. Ý th c pháp quy n. 3. Ý th c khoa h c. 4. Ý th c tôn giáo. 5. Ý th c thNm m . Bài 9: Nh n th c và ho t ng th c ti n I. B n ch t c a nh n th c 1. M t s quan i m trong l ch s v b n ch t c a nh n th c. 2. Quan i m tri t h c Mác - Lê nin v b n ch t c a nh n th c. II. Th c ti n và vai trò c a th c ti n i v i nh n th c 1. Ph m trù th c ti n. 2. Vai trò c a th c ti n i v i nh n th c. Bài 10: M t s giá tr o c cơ b n c a con ngư i Vi t Nam và h c sinh trung h c chuyên nghi p trong giai o n hi n nay I. o ch c 1. Khái ni m. 2. M t s ph m trù cơ b n o c h c. II. M t s giá tr o c cơ b n c a con ngư i Vi t Nam hi n nay 1. M t s giá tr o c cơ b n c a con ngư i Vi t Nam hi n nay. 2. Yêu c u v o c c a h c sinh trong các trư ng trung h c chuyên nghi p và sau khi t t nghi p ra trư ng. Ph n 2 M TS V N V TH I I VÀ Ư NG L I XÂY D NG CH NGHĨA XÃ H I VI T NAM Bài 11: Th i i hi n nay và quá trình cách m ng th gi i I. Th i i và n i dung cơ b n c a th i i
 9. 1. Quan ni m v th i i và vai trò v n th i i. 2. N i dung cơ b n c a th i i hi n nay. II. Nh ng mâu thu n cơ b n và c i m c a th i i hi n nay 1. Nh ng mâu thu n cơ b n c a th i i hi n nay. 2. c i m và xu th ch y u c a th gi i hi n nay. Bài 12: Ch nghĩa tư b n I. Ch nghĩa tư b n t do c nh tranh 1. S n xu t hàng hóa và s ra i c a ch nghĩa tư b n. 2. B n ch t c a ch nghĩa tư b n. 3. Quá trình lưu thông tư b n, s phân chia giá tr th ng dư trong xã h i tư b n và c i m c a ch nghĩa tư b n t do c nh tranh. II. Ch nghĩa tư b n c quy n 1. Nh ng c i m kinh t chính tr cơ b n c a ch nghĩa tư b n c quy n. 2. Ch nghĩa tư b n c quy n nhà nư c. III. a v l ch s c a ch nghĩa tư b n 1. Ch nghĩa tư b n ã t o ra nh ng nhân t m i thúc Ny ti n b xã h i. 2. Ch nghĩa tư b n ã gây ra nh ng h u qu n ng n cho nhân lo i. 3. Ch nghĩa tư b n ã t o ra ti n v t ch t y và ti n xã h i chín mu i cho s ra i c a xã h i m i. Bài 13: Ch nghĩa xã h i I. Tính t t y u và nh ng c trưng cơ b n c a ch nghĩa xã h i 1. Tính t t y u c a ch nghĩa xã h i. 2. Nh ng c trưng cơ b n c a ch nghĩa xã h i. II. Quá lên ch nghĩa xã h i b qua ch tư b n ch nghĩa Vi t Nam 1. Tính t t y u c a th i kỳ quá lên ch nghĩa xã h i. 2. Nh ng i u ki n quá lên ch nghĩa xã h i b qua ch tư b n ch nghĩa.
 10. 3. N i dung c a th i kỳ quá lên ch nghĩa xã h i. 4. M c tiêu và phương hư ng cơ b n c a quá trình xây d ng ch nghĩa xã h i trong th i kỳ quá lên ch nghĩa xã h i Vi t Nam. Bài 14: ư ng l i và chính sách kinh t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam hi n nay I. Công nghi p hóa, hi n i hoá t nư c 1. Tính t t y u và vai trò c a công nghi p hóa, hi n i hóa. 2. M c tiêu và quan i m công nghi p hóa, hi n i hóa. 3. N i dung cơ b n c a công nghi p hóa, hi n i hóa. 4. Công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p nông thôn. II. S h u và các thành ph n kinh t 1. c i m, vai trò c a các hình th c s h u và các thành ph n kinh t . 2. Chính sách i v i các thành ph n kinh t . III. Phát tri n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa 1. S c n thi t phát tri n kinh t th trư ng. 2. c trưng c a kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. 3. Phương hư ng phát tri n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. IV. Ti p t c i m i cơ ch qu n lý và m r ng h i nh p kinh t qu c t 1. Ti p t c i m i cơ ch qu n lý kinh t . 2. M r ng h i nh p kinh t qu c t . Bài 15: i m i và ki n toàn h th ng chính tr I. Khái ni m, n i dung, phương hư ng i m i h th ng chính tr 1. Khái ni m h th ng chính tr . 2. Phương hư ng, n i dung cơ b n xây d ng h th ng chính tr hi n nay. II. Th c hi n và phát huy dân ch xã h i ch nghĩa 1. Dân ch là b n ch t c a ch xã h i ch nghĩa, là m c tiêu, ng l c c a công cu c i m i.
 11. 2. Th c hi n và phát huy dân ch g n li n v i tăng cư ng pháp ch xã h i ch nghĩa. Bài 16: ư ng l i và chính sách văn hóa - xã h i c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam hi n nay I. Vai trò c a các lĩnh v c văn hóa - xã h i 1. S c n thi t ph i phát tri n các lĩnh v c văn hóa - xã h i. 2. Quan h chính sách phát tri n văn hóa - xã h i v i chính sách kinh t . II. Quan i m và nhi m v ch y u phát tri n văn hóa - xã h i trên các lĩnh v c 1. Lĩnh v c giáo d c - ào t o. 2. Lĩnh v c khoa h c công ngh . 3. Lĩnh v c văn hóa. 4. Lĩnh v c lao ng, gi i quy t vi c làm, nâng cao thu nh p, xóa ói, gi m nghèo. 5. Lĩnh v c chăm sóc s c kh e nhân dân, y t , dân s , gia ình, tr em, th d c th thao... 6. Lĩnh v c phòng ch ng các t n n xã h i. Bài 17: ư ng l i i ngo i c a ng C ng s n Vi t Nam I. T m quan tr ng và quá trình xác nh ư ng l i i ngo i trong th i kỳ im i 1. T m quan tr ng. 2. Quá trình xác nh ư ng l i i ngo i trong th i kỳ i m i. II. Nguyên t c và phương châm quan h i ngo i 1. Nguyên t c. 2. Phương châm. III. M c tiêu, n i dung ư ng l i i ngo i Bài 18: ng C ng s n Vi t Nam - i tiên phong c a giai c p công nhân, i bi u trung thành l i ích c a giai c p công nhân, nhân dân lao ng và c a c dân t c I. S ra i c a ng C ng s n Vi t Nam là t t y u l ch s , là bư c ngo t vĩ ic a cách m ng Vi t Nam 1. Yêu c u khách quan và s ra ic a ng.
 12. 2. Ch t ch H Chí Minh Ngư i sáng l p và rèn luy n ng ta. 3. S ra ic a ng - bư c ngo t l ch s vĩ i c a cách m ng Vi t Nam. II. Vai trò lãnh oc a ng C ng s n Vi t Nam trong quá trình cách m ng Vi t Nam 1. Th i kỳ 1930 - 1945 lãnh o u tranh giành chính quy n. 2. Th i kỳ 1945 - 1975 lãnh o kháng chi n ch ng qu c xâm lư c. 3. Th i kỳ 1975 n nay lãnh o xây d ng và b o v T qu c. III. Nh ng nhân t b o m vai trò lãnh o cách m ng th ng l i c a ng C ng s n Vi t Nam. 1. Gi v ng và tăng cư ng b n ch t giai c p công nhân c a ng. 2. Tính khoa h c và cách m ng trong ư ng l i c a ng C ng s n Vi t Nam. 3. G n bó ch t ch v i qu n chúng. 4. Coi tr ng công tác xây d ng ng nâng cao năng l c lãnh o và s c chi n u c a ng ngang t m nhi m v l ch s . Bài 19: Nh ng th ng l i vĩ i và bài h c kinh nghi m l ch s c a ng C ng s n Vi t Nam I. Nh ng th ng l i c a cách m ng Vi t Nam 1. Cách m ng tháng Tám th ng l i, thành l p nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa (1930 - 1945). 2. Th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng xâm lư c, hoàn thành cách m ng dân t c dân ch nhân dân, th ng nh t T qu c, ưa c nư c i lên ch nghĩa xã h i (1945 - 1975). 3. Th ng l i c a s nghi p i m i, t ng bư c ưa t nư c quá lên ch nghĩa xã h i. II. Nh ng bài h c kinh nghi m l ch s 1. N m v ng ng n c c l p dân t c và ch nghĩa xã h i. 2. S nghi p cách m ng là c a nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 3. Không ng ng c ng c , tăng cư ng kh i i oàn k t; k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i i
 13. 4. S lãnh o úng nc a ng là nhân t hàng ub o m th ng l i c a cách m ng Vi t Nam. Bài 20: Tư tư ng H Chí Minh I. Ngu n g c và quá trình hình thành, phát tri n tư tư ng H Chí Minh 1. Khái ni m Tư tư ng H Chí Minh. 2. Ngu n g c hình thành Tư tư ng H Chí Minh: 3. Quá trình hình thành và phát tri n c a Tư tư ng H Chí Minh. II. M t s n i dung cơ b n c a Tư tư ng H Chí Minh 1. Tư tư ng H Chí Minh v cách m ng dân t c, dân ch nhân dân. 2. Tư tư ng H Chí Minh v cách m ng xã h i ch nghĩa. 3. Tư tư ng H Chí Minh v i oàn k t toàn dân. 4. Tư tư ng H Chí Minh v o c cách m ng. III. S ng chi n u, lao ng và h c t p theo gương Bác H vĩ i HƯ NG D N TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH Chương trình này ph i v a b o m kh i lư ng ki n th c c a chương trình Giáo d c công dân b c trung h c ph thông, v a ph i nâng cao phù h p v i m c tiêu ào t o g n v i th c t trung h c chuyên nghi p và tương ương v i h chuNn trung h c chuyên nghi p, nên khi gi ng d y, giáo viên ph i r t chú ý n i tư ng h c sinh ph i l y m c tiêu ào t o trung h c chuyên nghi p làm nh hư ng gi ng d y. Chương trình chia làm 2 h c ph n, m i h c ph n gi ng d y m t h c kỳ, theo tr t t ư c b trí trong k ho ch ào t o (h c ph n I gi ng 45 ti t, xêmina 14 ti t; h c ph n II gi ng 45 ti t, xêmina 16 ti t). Các tài xêmina theo hư ng câu h i trong giáo trình. Th i gian thi, ki m tra theo quy nh hi n hành c a B Giáo d c và ào t o. - Tùy theo i tư ng h c sinh c a m i ngành c th , s ti t bài có th xê d ch t 1 - 2 ti t so v i b trí trong chương trình, nhưng t ng s ti t c a chương trình không gi m. - ây là chương trình dùng chung cho t t c h tuy n sinh trung h c cơ s c a các trư ng trung h c chuyên nghi p, tùy theo m c tiêu ào t o, yêu c u c th c a m i ngành, các trư ng ph i b sung ph n m m liên h vào t ng bài ho c có nh ng bài riêng và nh ng ho t ng th c ti n cho phù h p, ng th i tăng cư ng các ho t ng tham quan th c t chung và ngành ngh ào t o, th c ti n a phương mà h c sinh sau khi t t nghi p s ra ph c v . - Tùy theo c thù c a m i trư ng, m i ph n lý lu n ph i t ch c tham gia th c t có vi t thu ho ch.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản