Quyết định 20/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
27
lượt xem
1
download

Quyết định 20/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 20/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 20/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  bé  tµi b ën  ch Ý n h  S è   20/2003/Q§­B T C   n g µy  17 th¸ng 2 n¨ m  2003 V Ò   viÖc söa ® æ i  thu Õ   u Êt  s thu Õ  n h Ë p   h È u   ña m ét  k c sè m Æ t  h µ n g  thuéc n h ã m  2710 trong Bi Ó u  thu Õ  thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i bé  ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   86/2002/N§­   sè  CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn  vµ  cÊu  chøc  h¹n  c¬  tæ  cña Bé,  c¬  quan  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu    thuÕ nhËp khÈu theo  Danh  môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ ban  hµnh kÌm theo  NghÞ  quyÕt  63/NQ­ sè  UBTVQH10  ngµy  10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      Uû  th vô  héikhãa X; C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ;    Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Söa ®æi møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙icña  u    mét sè  m Æt  hµng  thuéc nhãm       2710 quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  08/2003/Q§/BTC  sè  ngµy  23/1/2003 cña  tr   Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    thµnh  møc thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙imíinh  u      sau: M∙  sè M«     t¶ nhãm,  Æt   m hµng ThuÕ   suÊt(%)   Nhãm Ph©n  nhãm 1 2 3 4 5 2710 DÇu     c¸c lo¹  má vµ    i dÇu  ® îc tõ c¸c kho¸ng  thu        bi­ tum, trõd¹ng          th«;c¸c chÕ  phÈm   cha  îc chitiÕt ®       hoÆc     n¬ikh¸c cã  ghië      chøa    tõ 70%  khèil      îng trë lªn lµ dÇu        má hoÆc     idÇu  c¸c lo¹  thu  îc tõ    ®   c¸c kho¸ng  tum, nh÷ng  i bi­   lo¹ dÇu  nµy    lµ thµnh phÇn  c¬ b¶n  cña    c¸cchÕ  phÈm;  dÇu  th¶i ­ DÇu     c¸clo¹ dÇu    îctõc¸ckho¸ng bi­   má vµ    i   thu ®         tum    (trõd¹ng th«) vµ      c¸c chÕ   phÈm   cha  îc chi ®     tiÕthoÆc     n¬i kh¸c,cã    ghi ë      chøa   tõ 70%  khèil ­ îng trëlªnlµdÇu            má hoÆc     i c¸clo¹ dÇu    îctõ   thu ®    
  2. 2 c¸c  kho¸ng  bitum, nh÷ng  idÇu     lo¹  nµy  thµnh  lµ  phÇn  b¶n  c¬  cña    c¸cchÕ  phÈm,    trõdÇu  th¶i: 2710 11 ­  ­DÇu   nhÑ  c¸cchÕ  vµ    phÈm: 2710 11 11 ­ ­X¨ng  ­  ®éng  cã  c¬  pha  ch×,lo¹ cao      i cÊp 0 2710 11 12 ­ ­X¨ng  ­  ®éng  kh«ng  c¬  pha  ch×,lo¹ cao    i   cÊp 0 2710 11 13 ­ ­  ­  X¨ng  ®éng  cã  c¬  pha  ch×,lo¹ th«ng    i   dông  0 2710 11 14 ­ ­X¨ng  ­  ®éng  kh«ng  c¬  pha  ch×,lo¹ th«ng    i   dông 0 2710 11 15 ­ ­X¨ng  ­  ®éng  kh¸c,cã  c¬    pha  ch× 0 2710 11 16 ­ ­X¨ng  ­  ®éng  kh¸c,kh«ng  c¬    pha  ch×  0 2710 11 17 ­ ­X¨ng  ­  m¸y  bay 15 2710 11 21 ­ ­Dung  ­  m«i  whitespir     it 10 2710 11 22 ­ ­Dung  ­  m«i  hµm  îng chÊtth¬m  cã  l     thÊp,díi       1% 10 2710 11 23 ­ ­Dung  ­  m«i  kh¸c 10 2710 11 24 ­ ­ Naptha,Reformate vµ    ­      c¸c chÕ  phÈm   kh¸c ®Ó     pha  chÕ  x¨ng 0 2710 11 25 ­ ­DÇu   ­  nhÑ  kh¸c 0 2710 11 29 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    0 2710 19 ­    ­Lo¹ikh¸c: ­ ­ DÇu   ­  trung  (cã kho¶ng    s«i trung  b×nh)  c¸c vµ    chÕ  phÈm:  2710 19 11 ­­  ­ ­DÇu   ho¶  th¾p  s¸ng 0 2710 19 12 ­­  ­ ­DÇu   ho¶  kh¸ckÓ  dÇu      c¶  ho¸ h¬i 0 2710 19 13 ­ ­ Nhiªn liÖu  ­ ­    ®éng  tuèc  c¬  bin  dïng  cho  hµng  kh«ng  (nhiªn liÖu    ph¶n    ®é   lùc) cã  chíp  ch¸y    tõ 25 23oC     trëlªn 2710 19 14 ­ ­ Nhiªn liÖu  ­ ­    ®éng  tuèc  c¬  bin  dïng  cho  hµng  kh«ng  (nhiªn liÖu    ph¶n    ®é   lùc)cã  chíp  ch¸y díi     25 23 C o 2710 19 15 ­­  ­ ­Paraphinm¹ch    th¼ng 10 2710 19 19 ­­  ­ ­DÇu   trungkh¸cvµ        c¸cchÕ  phÈm   10 ­ ­Lo¹ikh¸c: ­    2710 19 21 ­­  ­ ­DÇu   gèc   ®Ó pha  chÕ  dÇu  nhên 10 2710 19 22 ­­  ­ ­DÇu       b«itr¬ndïng cho    ®éng  m¸y  c¬  bay 5 2710 19 23 ­­  ­ ­DÇu       b«itr¬nkh¸c 20 2710 19 24 ­ ­   b«itr¬n ­ ­Mì    10 2710 19 25 ­­  ­ ­DÇu   dïng trong bé      h∙m  thuû lùc(dÇu      phanh) 3 2710 19 26 ­­   ­ ­ DÇu   biÕn  thÕ  hoÆc   dÇu  dïng  cho  phËn  bé  10 ng¾t  m¹ch  2710 19 27 ­ ­ Nhiªn liÖu  ­ ­    diezen  dïng  cho  ®éng  tèc  c¬  ®é  0 cao 2710 19 28 ­­  ­ ­NhiªnliÖu diezen kh¸c         0 2710 19 29 ­­  ­ ­NhiªnliÖu ®èt      kh¸c 0 2710 19 30 ­­    ­ ­Lo¹ikh¸c 10 ­DÇu     th¶i : 2710 91 00 ­  ­ Chøa  biphenyl®∙   polycloho¸ (PCBs),terphenyl         ®∙  polyclo ho¸  (PCTs)  hoÆc  biphenyl ®∙  polybrom    ho¸ (PBBs) 20 2710 99 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 20  
  3. 3 §iÒu    2: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    c¸c Tê  khai hµng    nhËp khÈu  nép  ®∙  cho  quan  c¬  H¶i quan  ngµy  tõ  18/2/2003.   Nh÷ng quy ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quyÕt ®Þnh    nµy ®Òu     b∙ibá.
Đồng bộ tài khoản