intTypePromotion=1

Quyết định 20/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

0
81
lượt xem
1
download

Quyết định 20/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 20/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 20/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. Q UY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 20/2005/Q§­BTC  ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 Ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý vµ  sö dông Quü Hç trî lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i  doanh nghiÖp nhµ níc        Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP   ngµy   01/7/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  41/2002/N§­CP ngµy 11 th¸ng 4   n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ ChÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i   d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  155/2004/N§­CP ngµy 10 th¸ng 8   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña   NghÞ   ®Þnh sè  41/2002/N§­CP ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2002 cña   ChÝnh phñ vÒ ChÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d do s¾p xÕp   l¹i doanh nghiÖp nhµ níc; ­   Theo   ®Ò   nghÞ   cña   Côc   trëng   Côc   Tµi   chÝnh   doanh   nghiÖp, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  qu¶n lý  vµ  sö  dông Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i d  do s¾p xÕp  l¹i doanh nghiÖp nhµ níc. §i Ò u   2:  Uû quyÒn cho Côc trëng Côc Tµi chÝnh doanh  nghiÖp lµm chñ tµi kho¶n vµ qu¶n lý, ®iÒu hµnh Quü Hç trî  lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc. 
 2. § i Ò u   3:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng c«ng b¸o  ®Õn hÕt ngµy 31/12/2005 vµ  thay thÕ  QuyÕt  ®Þnh sè  85/2002/Q§­BTC ngµy 1/7/2002 cña  Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông   Quü Hç trî lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ  níc, QuyÕt  ®Þnh sè  123/2003/Q§­BTC ngµy 1/8/2003 cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh söa  ®æi mét sè   ®iÒu cña Quy chÕ  qu¶n  lý  vµ  sö  dông Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i d  do s¾p xÕp l¹i  doanh   nghiÖp   nhµ   níc   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  85/2002/Q§­BTC ngµy 1/7/2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. Bé  trëng c¸c Bé, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung  ¬ng, Chñ  tÞch Héi  ®ång  qu¶n trÞ  c¸c Tæng c«ng ty nhµ  níc, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc hÖ thèng tµi chÝnh, kho b¹c nhµ níc vµ c¸c tæ chøc,  c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh   nµy.   2
 3. Q UY CH Õ   QU¶N Lý Vµ Sö DôNG QUü Hç TRî LAO §éNG D¤I D¦  DO S¾P XÕP L¹I DOANH NGHIÖP NHµ N¦íC (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 20/2005/Q§­BTC  ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) I. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u   1.   Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i d  do s¾p xÕp l¹i  doanh nghiÖp nhµ  níc (sau  ®©y gäi t¾t lµ  Quü)  ®îc thµnh  lËp   ®Ó   hç  trî  c¸c  c«ng   ty  nhµ  níc   (sau   ®©y  gäi  t¾t  lµ  c«ng ty) theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 NghÞ   ®Þnh sè  155/2004/N§­CP   ngµy   10/8/2004   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè  ®iÒu   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   41/2002/N§­CP   ngµy   11/4/2002   cña  ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d  do s¾p xÕp  l¹i doanh nghiÖp nhµ níc (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè  155/2004/N§­CP), ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch trî cÊp cho ngêi  lao  ®éng thuéc  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu 1 NghÞ  ®Þnh   sè   155/2004/N§­CP   bÞ  mÊt  viÖc   hoÆc   nghØ   h u  sím  do  s¾p xÕp l¹i c«ng ty.  §i Ò u   2.   Quü   ®Æt trô  së  t¹i Bé  Tµi chÝnh (Côc Tµi  chÝnh   doanh   nghiÖp   ­   sè   4,   ngâ   Hµng   Chuèi   1,   phè   Hµng  Chuèi,   Hµ   Néi)   vµ   më   tµi   kho¶n   t¹i   Kho   b¹c   nhµ   níc   ®Ó  tiÕp nhËn vµ  sö  dông c¸c nguån quü  theo quy  ®Þnh t¹i Quy  chÕ nµy.  §i Ò u  3.  Quü h×nh thµnh tõ: ­ Ng©n s¸ch Nhµ níc; ­ ViÖn trî cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n; ­ C¸c nguån kh¸c (nÕu cã).  Quü  chØ hç  trî  c«ng ty chi tr¶ trî  cÊp cho ngêi lao  ®éng d«i d  theo quy  ®Þnh cña Quy chÕ  nµy, kh«ng sö  dông  cho bÊt kú môc ®Ých nµo kh¸c.   §i Ò u   4.   Quü  cã  tr¸ch nhiÖm cÊp kinh phÝ   ®óng  ®èi  tîng,   ®óng   môc   ®Ých,   c«ng   khai,   minh   b¹ch.   Quü   hç   trî  kinh phÝ  theo nguyªn t¾c mét lÇn cho mçi c«ng ty vµ  mét  lÇn cho mçi ngêi lao ®éng.    3
 4. § i Ò u   5.   C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  tÝnh chÝnh  x¸c, trung  thùc  trong hå  s¬   ®Ò  nghÞ  Quü  cÊp  kinh phÝ. C¬  quan nhµ  níc phª duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao  ®éng   chÞu  tr¸ch   nhiÖm  tríc   ph¸p  luËt   vÒ  tÝnh   chÝnh   x¸c  cña kÕt qu¶ thÈm ®Þnh hå s¬.  C¬ quan nhµ níc phª duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng:  ­ Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ:  ®èi  víi c«ng ty nhµ  níc thuéc Trung  ¬ng qu¶n lý  (bao gåm c¶  c¸c   c«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp,   ®¬n   vÞ   h¹ch  to¸n phô  thuéc cña c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp,  ®¬n vÞ sù nghiÖp cña tæng c«ng ty).  ­   Uû   ban   Nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   trung  ¬ng:  ®èi víi c«ng ty nhµ  níc thuéc  ®Þa ph¬ng qu¶n  lý  (bao gåm c¶ c¸c c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp,  ®¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc  cña c«ng ty thµnh viªn  h¹ch  to¸n ®éc lËp, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña tæng c«ng ty).  II. NéI DUNG Hç TRî CñA QUü Hç TRî LAO §éNG D¤I D¦ §i Ò u  6.  §èi tîng ®îc hç trî tõ Quü 1. Ngêi lao  ®éng d«i d (bao gåm c¶ ngêi lao  ®éng cña  n«ng,   l©m   trêng   quèc   doanh)   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   2  §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 155/2004/N§­CP. 2.  C¸c chøc  danh  do cÊp cã   thÈm quyÒn  bæ  nhiÖm  quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 4 môc II NghÞ  quyÕt sè  09/2003/NQ­CP ngµy  28/7/2003 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung NghÞ quyÕt sè   16/2000/NQ­CP ngµy 18/10/2000 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc tinh  gi¶n   biªn   chÕ   trong   c¸c   c¬   quan   hµnh   chÝnh,   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp   (gäi   t¾t   lµ   NghÞ   quyÕt   sè   09/2003/NQ­CP)   ®îc   c¬  quan cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh cho th«i viÖc hoÆc nghØ h u  tríc tuæi  do kh«ng  s¾p xÕp  ®îc c«ng  viÖc  t¹i thêi  ®iÓm  c«ng ty thùc hiÖn c¬ cÊu l¹i. §i Ò u  7.  Ph¹m vi hç trî cña Quü 1. PhÇn kinh phÝ thuéc tr¸ch nhiÖm cña Quü: 1.1.   Kho¶n   kinh   phÝ   trî   cÊp   cho   ngêi   lao   ®éng   theo  møc quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 1, kho¶n 2 vµ   ®iÓm b,  ®iÓm   c kho¶n 3 §iÒu 3; kho¶n 2 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§­ CP ngµy 11/4/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao   ®éng d«i d  do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ  níc (díi  ®©y  gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§­CP). 1.2.   Kho¶n   kinh   phÝ   trî   cÊp   cho   c¸c   chøc   danh   quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 4 môc II NghÞ  quyÕt sè  09/2003/NQ­CP theo    4
 5. møc quy ®Þnh t¹i ®iÓm b, ®iÓm c, ®iÓm d vµ ®iÓm ® kho¶n 4  Môc   II   NghÞ   quyÕt   sè   16/2000/NQ­CP   ngµy   18/10/2000   vÒ  viÖc tinh gi¶n biªn chÕ trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n   vÞ sù nghiÖp. 2.   Quü   hç   trî   phÇn   kinh   phÝ   thuéc   tr¸ch   nhiÖm   cña  c«ng ty: 2.1.  Toµn bé  kinh phÝ  trî  cÊp cho ngêi lao  ®éng d«i  d  thuéc   tr¸ch   nhiÖm   cña   c«ng   ty   theo   møc   quy   ®Þnh   t¹i  Kho¶n 1 §iÒu 8 NghÞ   ®Þnh sè  41/2002/N§­CP  ®èi víi trêng  hîp c«ng ty nhµ níc bÞ gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n. 2.2.  PhÇn kinh phÝ  cßn thiÕu  ®Ó trî  cÊp cho ngêi lao  ®éng   d«i   d  thuéc   tr¸ch   nhiÖm   cña   c«ng   ty   theo   møc   quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 8 NghÞ   ®Þnh sè  41/2002/N§­CP, sau  khi c«ng ty  ®∙ sö  dông hÕt Quü  dù  phßng trî  cÊp mÊt viÖc   lµm   trÝch lËp b»ng 3% quü  tiÒn l¬ng lµm c¬  së   ®ãng b¶o  hiÓm x∙ héi. Cô thÓ: a. Sö  dông hÕt Quü  dù  phßng trî  cÊp mÊt viÖc lµm cña  c«ng ty ®èi víi trêng hîp c¬ cÊu l¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô   thuéc cña c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp,   c«ng ty thµnh viªn  h¹ch to¸n ®éc lËp cña tæng c«ng ty; b. Sö  dông hÕt Quü  dù  phßng trî  cÊp mÊt viÖc lµm cña  tæng c«ng ty nhµ  níc  ®èi víi trêng hîp c¬  cÊu l¹i  ®¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc vµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp thuéc tæng c«ng  ty nhµ níc. c. Sö  dông hÕt Quü  dù  phßng trî  cÊp mÊt viÖc lµm cña  c«ng ty bÞ  s¸p nhËp, nhËn s¸p nhËp hoÆc c¸c c«ng ty hîp  nhÊt ®èi víi trêng hîp s¸p nhËp, hîp nhÊt. d. Sö  dông hÕt Quü  dù  phßng trî  cÊp mÊt viÖc lµm cña  c«ng ty mÑ ®èi víi trêng hîp c«ng ty bÞ chia, t¸ch.  2.3. PhÇn kinh phÝ  cßn thiÕu  ®Ó  trî  cÊp cho ngêi lao  ®éng   ®îc   giao   ®Êt,   giao   rõng   cña   n«ng,   l©m   trêng   quèc  doanh  theo møc quy ®Þnh t¹i §iÒu 42 cña Bé LuËt Lao ®éng   vµ  híng dÉn cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, sau  khi   ®∙   sö   dông   hÕt   Quü   Dù   phßng   trî   cÊp   mÊt   viÖc   lµm   trÝch lËp b»ng 3% quü  tiÒn l¬ng lµm c¬  së   ®ãng b¶o hiÓm  x∙ héi cña doanh nghiÖp. §i Ò u  8.   ViÖc thu håi tiÒn vÒ Quü   Ngêi   lao   ®éng   ®∙   nhËn   trî   cÊp   tõ   Quü   nÕu   ®îc   t¸i  tuyÓn dông vµo lµm viÖc  ë  c«ng ty  ®∙ cho th«i viÖc, hoÆc  ®îc t¸i tuyÓn  dông vµo c«ng ty, c¬  quan kh¸c  thuéc  khu  vùc nhµ níc, hoÆc ®îc n«ng, l©m trêng giao ®Êt, giao rõng  th× ph¶i nép tr¶ Quü sè tiÒn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 Môc   II Th«ng t  sè  19/2004/TT­BL§TBXH ngµy 22/11/2004 cña Bé  Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi híng dÉn thùc hiÖn mét sè    5
 6. ®iÒu   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   41/2002/N§­CP   ngµy   11/4/2002   cña  ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d  do s¾p xÕp  l¹i doanh nghiÖp nhµ níc ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung t¹i NghÞ  ®Þnh sè  155/2004/N§­CP ngµy 10/8/2004 cña ChÝnh phñ  (sau  ®©y gäi t¾t lµ Th«ng t sè 19/2004/TT­BL§TBXH). §¬n vÞ  tuyÓn dông lao  ®éng  cã  tr¸ch nhiÖm thu håi sè  tiÒn   trî   cÊp   mµ   ngêi   lao   ®éng   hoµn   tr¶   vµ   nép   vÒ   tµi  kho¶n cña Quü ngay sau khi ký hîp ®ång lao ®éng, theo ®Þa  chØ sau: §¬n vÞ  nhËn tiÒn: Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i d  do s¾p  xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc ­ Côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp Sè tµi kho¶n : 942.08 T¹i : Së giao dÞch Kho b¹c nhµ níc §ång thêi, th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i d .  §¬n vÞ tuyÓn dông vµ ngêi lao ®éng ®îc t¸i tuyÓn dông  ph¶i   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ph¸p   luËt   nÕu   lµm   tr¸i   quy  ®Þnh t¹i §iÒu nµy. III. CÊP KINH PHÝ Tõ QUü CHO C¤NG TY: §i Ò u 9.  C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh møc trî cÊp 1. §èi víi c¸c c«ng ty nhµ níc thùc hiÖn s¾p xÕp l¹i,  hoÆc c¬ cÊu l¹i theo §iÒu 17 cña Bé LuËt lao ®éng, c¨n cø   vµo ngµy ghi trong quyÕt ®Þnh cho ngêi lao ®éng nghØ viÖc  ®Ó   x¸c   ®Þnh   thêi   gian   ngêi   lao   ®éng   ®îc   hëng   trî   cÊp  trong c¸c mÉu 7, 8, 9, 10, 10b ban hµnh kÌm theo Th«ng t   19/2004/TT­BL§TBXH, mÉu sè 1b, 1c ban hµnh kÌm theo Th«ng  t  sè  73/2000/TTLT­BTCCBCP­BTC ngµy 28/12/2000 cña Ban Tæ  chøc c¸n bé  ChÝnh phñ  vµ  Bé  Tµi chÝnh vÒ  híng dÉn thùc  hiÖn chÝnh s¸ch tinh gi¶n biªn chÕ trong c¸c c¬ quan hµnh   chÝnh,   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   (gäi   t¾t   lµ   Th«ng   t  sè  73/2000/TTLT­BTCCBCP­BTC). 2. §èi víi c«ng ty cæ phÇn  ®îc chuyÓn  ®æi theo h×nh  thøc cæ phÇn ho¸ tõ c«ng ty nhµ níc, ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô  thuéc cña c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc   lËp,   ®¬n   vÞ   h¹ch   to¸n   phô   thuéc   cña   c«ng   ty   thµnh  viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp   thuéc   tæng   c«ng   ty   cã   ph¬ng   ¸n  thùc hiÖn c¬ cÊu l¹i theo §iÒu 17 cña Bé LuËt Lao ®éng ® ­ îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn x¸c nhËn trong vßng 12 th¸ng kÓ  tõ  ngµy  ®îc cÊp giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh theo  LuËt Doanh nghiÖp: 2.1. ChÕ ®é cho ngêi lao ®éng nghØ hu tríc tuæi, ngêi  lao  ®éng  ®ñ  tuæi nghØ  hu nhng cßn thiÕu thêi  gian   ®ãng    6
 7. b¶o hiÓm x∙ héi tèi  ®a 1 n¨m (t¹i c¸c mÉu 7, 8 ban hµnh  kÌm   theo   Th«ng   t  19/2004/TT­BL§TBXH)   ®îc   tÝnh   ®Õn   thêi  ®iÓm cã quyÕt ®Þnh cho ngêi lao ®éng nghØ viÖc. 2.2. ChÕ   ®é  cho ngêi lao  ®éng bÞ  mÊt viÖc, th«i viÖc  (t¹i   c¸c   mÉu   9,   10,   10b   ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t   19/2004/TT­BL§TBXH)   ®îc   tÝnh   ®Õn     ngµy   c«ng   ty   ®îc   cÊp  giÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh   theo   LuËt   Doanh   nghiÖp.  3.  Møc trî   cÊp cho  tõng lao   ®éng  x¸c  ®Þnh  theo  quy  ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   19/2004/TT­BL§TBXH,   trong   ®ã   thêi  gian tÝnh trî  cÊp lµ  thêi gian ngêi lao  ®éng thùc tÕ  lµm  viÖc trong khu vùc nhµ  níc (cã   ®i lµm, cã  tªn trong b¶ng  thanh to¸n l¬ng). §i Ò u  10.   Hå s¬, thñ tôc 1. Sau khi Ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao  ®éng  ®îc duyÖt, c«ng  ty cã  tr¸ch nhiÖm lËp dù  to¸n kinh phÝ  chi trî  cÊp cho  ngêi lao  ®éng theo quy  ®Þnh t¹i tiÕt c2  ®iÓm 1 phÇn IV  Th«ng t  sè  19/2004/TT­BL§TBXH; Dù  to¸n kinh phÝ  chi trî  cÊp   cho   c¸c   chøc   danh   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   4   môc   II   NghÞ  quyÕt sè 09/2003/NQ­CP x©y dùng  theo mÉu 1c, 1b ban hµnh   kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 73/2000/TTLT­BTCCBCP­BTC . Tríc khi göi Hå  s¬, c«ng ty ph¶i niªm yÕt c«ng khai  danh s¸ch lao  ®éng d«i d vµ  dù  to¸n kinh phÝ  chi tr¶ chÕ   ®é   ®èi víi ngêi lao  ®éng d«i d  ®îc x¸c  ®Þnh t¹i c¸c mÉu  sè 7, 8, 9, 10, 10b ban hµnh kÌm theo Th«ng t 19/2004/TT­ BL§TBXH, mÉu 1b, 1c ban hµnh kÌm theo Th«ng t  sè 73/2000/ TTLT­BTCCBCP­BTC ®Ó ngêi lao ®éng kiÓm tra, ®èi chiÕu. 2. Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  cÊp ph¸t kinh phÝ   ®îc quy  ®Þnh cho  tõng trêng hîp s¾p xÕp, c¬ cÊu l¹i c«ng ty t¹i Phô lôc sè   1 kÌm theo Quy chÕ nµy. 3. Thêi h¹n nép hå s¬: 3.1.  Kh«ng  qu¸  120 ngµy  kÓ  tõ  ngµy  ph¬ng  ¸n c¬  cÊu  l¹i doanh nghiÖp ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt (®èi víi   trêng hîp c«ng ty nhµ  níc thuéc  ®èi tîng Nhµ  níc n¾m gi÷  100% vèn). 3.2. Kh«ng qu¸ 90 ngµy kÓ  tõ  ngµy cã  quyÕt  ®Þnh phª  duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp cña cÊp cã  thÈm  quyÒn   ®èi   víi   c«ng   ty   nhµ   níc   thùc   hiÖn   s¾p   xÕp   l¹i  (chuyÓn thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 1 thµnh viªn,   hai thµnh viªn trë  lªn, s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch,   kho¸n   kinh   doanh,   cho   thuª,   chuyÓn   thµnh   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp, cæ phÇn ho¸, giao, b¸n, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n).   7
 8. 3.3.   Kh«ng   qu¸   30   ngµy   kÓ   tõ   ngµy   c«ng   ty   cæ   phÇn  ho¹t  ®éng  ®îc 1 n¨m  ®èi víi c«ng ty cæ phÇn thùc hiÖn c¬   cÊu l¹i theo §iÒu 17 cña Bé LuËt Lao ®éng. 3.4. Trêng hîp Hå  s¬  nép qu¸ h¹n, ph¶i cã   ý  kiÕn cña  c¬ quan phª duyÖt Ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng. §i Ò u  11.  Göi Hå s¬ C«ng ty ph¶i göi hå  s¬  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 10 Quy chÕ  nµy ®Õn Quü, c¬ quan phª duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng,  Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  x∙ héi, c¬  quan b¶o hiÓm x∙  héi   n¬i   c«ng   ty   tham   gia   ®ãng   b¶o   hiÓm   x∙   héi,   Së   Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi vµ  lu mét bé  hå  s¬  t¹i c«ng   ty. Trêng hîp cha nhËn  ®îc kinh phÝ  nhng c«ng ty  ®∙ hoµn  tÊt viÖc chuyÓn ®æi, ®∙ ®¨ng ký kinh doanh theo ph¸p nh©n   míi th×  c«ng ty th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n vÒ  tªn vµ  sè  hiÖu   tµi kho¶n míi cña c«ng ty ®Õn Quü . §i Ò u  12.   QuyÕt ®Þnh xuÊt Quü 1 . Trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ   hå s¬, Quü ra quyÕt ®Þnh xuÊt quü .  QuyÕt   ®Þnh   xuÊt   quü   göi   cho   c«ng   ty,   c¬   quan   phª   duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao  ®éng, Bé  Lao  ®éng th¬ng binh  vµ X∙ héi, Kho b¹c nhµ níc vµ c¬ quan b¶o hiÓm x∙ héi ®îc  Quü   cÊp   kinh   phÝ   ®Ó   ®ãng   b¶o   hiÓm   x∙   héi   cho   ngêi   lao  ®éng. 2.Trêng hîp hå  s¬  kh«ng  ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu theo quy  ®Þnh th×  trong thêi h¹n 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc   hå   s¬,   Quü   th«ng   b¸o   b»ng   v¨n   b¶n   cho   c¬   quan   phª  duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao  ®éng vµ  c«ng ty biÕt  ®Ó  hoµn  chØnh. §i Ò u  13.  CÊp ph¸t kinh phÝ Trong thêi h¹n 5 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy cã  quyÕt  ®Þnh xuÊt quü, Quü thùc  hiÖn: ­ CÊp ph¸t kinh phÝ  trî  cÊp lao  ®éng d«i d  vµo tµi  kho¶n cña c«ng ty (hoÆc tµi kho¶n cña tæ chøc thùc hiÖn  viÖc chi tr¶ trî  cÊp lao  ®éng d«i d  ghi t¹i  ®¬n  ®Ò  nghÞ  cÊp kinh phÝ   ®èi víi c«ng ty nhµ  níc thùc hiÖn gi¶i thÓ,  ph¸ s¶n). ­ CÊp kinh phÝ  sè  tiÒn  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi cho ngêi  lao  ®éng  ®ñ  tuæi nghØ  hu nhng cßn thiÕu thêi  gian   ®ãng  b¶o hiÓm x∙ héi tèi ®a lµ 1 n¨m vµo tµi kho¶n cña c¬ quan  b¶o hiÓm x∙ héi.   8
 9. § i Ò u  14.   Tæ chøc chi tr¶ Sau khi nhËn  ®îc kinh phÝ  tõ  Quü, c«ng ty ph¶i thùc  hiÖn: 1. Niªm yÕt c«ng khai t¹i c«ng ty møc kinh phÝ ®îc h­ ëng cña tõng ngêi lao ®éng trong thêi gian tèi thiÓu lµ 3  ngµy lµm viÖc. 2. Tæ chøc chi tr¶ trî  cÊp cho ngêi lao  ®éng d«i d trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc kinh  phÝ. ViÖc chi tr¶ ph¶i ®óng ®èi tîng, ®óng sè tiÒn cho ng­ êi lao  ®éng d«i d  theo danh s¸ch  ®∙  ®îc phª duyÖt; ph¶i  lËp phiÕu chi theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh; lËp b¶ng kª ngêi  lao  ®éng nhËn trî  cÊp (Phô  lôc sè  3, Quy chÕ  nµy). Ngêi  lao ®éng, ngêi ®¹i diÖn ®îc uû quyÒn hoÆc ngêi qu¶n lý di  s¶n   theo quy  ®Þnh cña Bé  LuËt D©n sù  ký  nhËn tiÒn trî  cÊp vµo  phiÕu chi vµ b¶ng kª. 3. C¬  quan phª duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao  ®éng, tæng  c«ng ty nhµ  níc cã  tr¸ch  nhiÖm  chØ  ®¹o, gi¸m  s¸t,  kiÓm  tra viÖc tr¶ trî cÊp cho ngêi lao ®éng d«i d t¹i c«ng ty.  Tæ chøc c«ng  ®oµn doanh nghiÖp thùc hiÖn gi¸m s¸t, kiÓm  tra theo chøc n¨ng.  §i Ò u  15.  B¸o c¸o quyÕt to¸n kinh phÝ 1. §èi víi kho¶n kinh phÝ cÊp cho c«ng ty: 1.1. Trong vßng 45 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc  kinh phÝ, c«ng ty ph¶i lËp B¸o c¸o quyÕt to¸n kinh phÝ,  bao gåm : ­ B¶ng kª ngêi lao  ®éng nhËn trî  cÊp (Phô  lôc sè  03,  Quy chÕ nµy) ­ B¸o c¸o sö dông kinh phÝ cÊp tõ Quü (Phô lôc sè 04,   Quy chÕ nµy)  ­ B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn s¾p xÕp lao ®éng theo quy  ®Þnh t¹i   tiÕt e  ®iÓm 1 PhÇn IV Th«ng t  sè  19/2004/TT­ BL§TBXH. C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh  x¸c, trung thùc cña B¸o c¸o quyÕt to¸n. 1.2.   C¬   quan   phª   duyÖt   ph¬ng   ¸n   s¾p   xÕp   lao   ®éng,  tæng c«ng ty nhµ níc chÞu tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc c¸c c«ng ty  lËp   b¸o   c¸o   quyÕt   to¸n   vµ   thÈm   tra   phª   duyÖt   b¸o   c¸o  quyÕt   to¸n   trong   thêi   h¹n   10   ngµy   lµm   viÖc   kÓ   tõ   ngµy  nhËn ®îc b¸o c¸o quyÕt to¸n.  Trong thêi h¹n 60 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc  kinh phÝ, c«ng ty ph¶i nép B¸o c¸o quyÕt to¸n  ®∙  ®îc phª    9
 10. duyÖt cho Quü (b¶n chÝnh). Qu¸ thêi h¹n trªn, nÕu c«ng ty   kh«ng nép th× gi¸m ®èc c«ng ty vµ nh÷ng ngêi cã liªn quan  bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh. 1.3.   §èi   víi   c«ng   ty   cæ   phÇn   thùc   hiÖn   c¬   cÊu   l¹i  theo   §iÒu   17   cña   Bé   LuËt   Lao   ®éng   nÕu   cha   nép   b¸o   c¸o  quyÕt to¸n kinh phÝ   ®∙  ®îc cÊp (lÇn 1) t¹i thêi  ®iÓm cæ  phÇn ho¸ th× cha ®îc cÊp kinh phÝ tõ Quü.  2. §èi víi kho¶n kinh phÝ cÊp cho c¬ quan b¶o hiÓm x∙  héi:   Trong   thêi   gian   30   ngµy   kÓ   tõ   ngµy   nhËn   ®îc   kinh  phÝ,   c¬   quan   b¶o   hiÓm   x∙   héi   ph¶i   lËp   b¸o   c¸o   sö   dông  kinh phÝ theo Phô lôc sè 05, Quy chÕ nµy göi cho Quü . §i Ò u   16.   Kho¶n kinh phÝ  cßn thõa sau khi chi tr¶   cho ngêi lao  ®éng,  c«ng ty ph¶i nép ngay vµo tµi kho¶n  cña Quü tríc khi quyÕt to¸n.  IV. CÊP KINH PHÝ CHO C¸C C¥ Së D¹Y NGHÒ: §i Ò u  17.  LËp vµ thÈm ®Þnh Hå s¬ cÊp kinh phÝ 1. C¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ cho ngêi lao ®éng d«i d lËp  vµ  göi §¬n  ®Ò  nghÞ  thanh to¸n kinh phÝ   ®µo t¹o (Phô  lôc  sè 06, Quy chÕ nµy), kÌm theo c¸c PhiÕu häc nghÒ miÔn phÝ  (b¶n gèc)  vµ  b¶n sao c¸c quyÕt   ®Þnh nghØ viÖc  cña  ngêi  lao ®éng d«i d häc nghÒ t¹i c¬ së ®µo t¹o ®Õn Së Lao ®éng  – Th¬ng binh vµ X∙ héi vµ Së Tµi chÝnh n¬i c¬ së d¹y nghÒ  ®ãng trô së. C¬   së   ®µo   t¹o   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   tÝnh   trung   thùc,  chÝnh x¸c trong §¬n ®Ò nghÞ thanh to¸n kinh phÝ ®µo t¹o. 2. Së  Lao  ®éng­Th¬ng binh vµ  X∙ héi chÞu tr¸ch nhiÖm  thÈm  ®Þnh vÒ  sè  lao  ®éng d«i d thùc tÕ   ®µo t¹o t¹i c¬  së  d¹y   nghÒ,   thêi   gian   ®µo   t¹o   nghÒ   (tèi   ®a   kh«ng   qu¸   6  th¸ng). Së   Tµi   chÝnh   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thÈm   ®Þnh   vÒ   møc   chi  ®µo t¹o nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 350.000 ®ång/ngêi/th¸ng (ba  tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång/ngêi/th¸ng). §i Ò u  18.  Thñ tôc xuÊt Quü  1. Trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ  hå  s¬  do c¬  së  d¹y nghÒ  göi, Quü  ra quyÕt  ®Þnh cÊp kinh  phÝ göi c¬ së d¹y nghÒ, Së Lao ®éng­Th¬ng binh vµ X∙ héi,  Së  Tµi chÝnh n¬i c¬  së  d¹y nghÒ   ®ãng trô  së, Bé  Lao  ®éng   ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, Kho b¹c nhµ níc.   10
 11. Trêng hîp  hå  s¬  kh«ng   ®¶m  b¶o c¸c  yªu cÇu  theo  quy  ®Þnh, trong thêi h¹n 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc  hå  s¬, Quü  th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¬  së  d¹y nghÒ, Së   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi,   Së   Tµi   chÝnh   biÕt   ®Ó  hoµn chØnh. 2. Trong thêi h¹n 5 ngµy lµm viÖc, sau khi cã  quyÕt  ®Þnh xuÊt quü, Quü cÊp ph¸t kinh phÝ vµo tµi kho¶n cña c¬  së d¹y nghÒ.      V. CHÕ §é Sæ S¸CH Vµ B¸O C¸O §i Ò u   19.  Quü cã tr¸ch nhiÖm më sæ ®Ó theo dâi viÖc  huy ®éng vµ sö dông nguån Quü vµ thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n  kÕ  to¸n theo  ®óng quy  ®Þnh cña chÕ   ®é  qu¶n lý  tµi chÝnh  hiÖn hµnh. ViÖc  ghi  chÐp kÕ   to¸n ph¶i  râ  rµng,   ®Çy   ®ñ  b¶o  ®¶m  cËp nhËt kÞp thêi c¸c ho¹t ®éng ph¸t sinh vµ tæ chøc viÖc  lu tr÷ hå s¬, chøng tõ theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. §i Ò u   20.   ChËm nhÊt kh«ng qu¸ 45 ngµy sau khi kÕt  thóc   n¨m   tµi   chÝnh,   Quü   ph¶i   hoµn   thµnh   b¸o   c¸o   quyÕt  to¸n n¨m tr×nh Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  b¸o c¸o Thñ  tíng  ChÝnh phñ.  §i Ò u   21.  C¸c c«ng ty, c¬  quan b¶o hiÓm x∙ héi, c¬  së d¹y nghÒ nhËn kinh phÝ tõ Quü cã tr¸ch nhiÖm l u tr÷ sæ  s¸ch,  chøng  tõ, tµi liÖu cã  liªn quan   ®Õn  viÖc  sö  dông  kinh phÝ  theo  quy   ®Þnh  hiÖn hµnh phôc  vô  c«ng  t¸c  kiÓm  tra, gi¸m s¸t cña Quü vµ cña c¸c c¬ quan cã liªn quan. Trêng hîp vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  lu tr÷, thñ  trëng  c¸c  ®¬n vÞ  trªn  ®©y vµ  nh÷ng ngêi cã  liªn quan sÏ  bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. VI. Tæ CHøC THùC HIÖN §i Ò u   22.  Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬  quan  vµ  ngêi lao  ®éng d«i d:  1. C¬ quan phª duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng c¨n cø  vµo kÕt qu¶ phª duyÖt   ®iÒu  chØnh ph¬ng  ¸n s¾p xÕp tæng  thÓ   c«ng   ty   nhµ   níc   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   155/2004/Q§­TTg  ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  ban hµnh  tiªu chÝ, danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty    11
 12. thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ  níc  lËp kÕ ho¹ch s¾p xÕp l¹i lao ®éng vµ nhu cÇu kinh phÝ chi   tr¶ trî  cÊp cho ngêi lao  ®éng d«i d cña n¨m 2005 göi cho  Quü   vµ   Bé   Lao   ®éng   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   tríc   ngµy  30/5/2005 (Phô lôc sè 07, Quy chÕ nµy) Trêng hîp kh«ng göi kÕ  ho¹ch s¾p xÕp l¹i lao  ®éng vµ  nhu cÇu tr¶ trî  cÊp cho ngêi lao  ®éng d«i d  cho Quü  th×  coi nh kh«ng cã nhu cÇu hç trî kinh phÝ cÊp ph¸t tõ Quü.  2. C¬  quan phª duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao  ®éng, tæng  c«ng ty nhµ  níc, Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, c¸c  c«ng ty, c¬  quan b¶o hiÓm x∙ héi, c¬  së  d¹y nghÒ  vµ  ng êi  lao  ®éng d«i d  chÞu tr¸ch  nhiÖm  thùc hiÖn  c¸c  quy   ®Þnh  t¹i Quy chÕ nµy. 3. Tæng c«ng ty nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm tra thÈm  ®Þnh   Hå   s¬   ®Ò   nghÞ   cÊp   ph¸t   kinh   phÝ   cña   c¸c   c«ng   ty   thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp,  ®¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc  cña   c«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp,   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp cña tæng c«ng ty tríc khi tr×nh c¬  quan phª duyÖt  ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng. §i Ò u   23.   Tr¸ch nhiÖm cña c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Bé  Tµi  chÝnh: 1. Côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm: 1.1. Tæng hîp nhu cÇu chi cña Quü, lËp kÕ  ho¹ch huy  ®éng vµ  sö  dông nguån Quü  b¸o c¸o Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh  phª duyÖt; 1.2. TiÕp nhËn, rµ  so¸t hå  s¬  do c¸c c«ng ty, c¬  së  d¹y   nghÒ   göi   ®Õn;   ra   QuyÕt   ®Þnh   cÊp   ph¸t   kinh   phÝ   cho  c«ng ty, c¬  quan b¶o hiÓm x∙ héi, c¬  së  d¹y nghÒ   ®¶m b¶o   ®óng thêi h¹n theo quy ®Þnh t¹i quy chÕ nµy;  1.3. Gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch chÕ   ®é  gi¶i  quyÕt lao ®éng d«i d ®èi víi c¸c c«ng ty ®îc Quü cÊp kinh  phÝ; 1.4. Thùc hiÖn chÕ   ®é  lu tr÷  hå  s¬  sæ s¸ch, kÕ  to¸n  vµ b¸o c¸o Quü theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy. 2. Kho b¹c nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm: 2.1. CÊp ph¸t kinh phÝ  cho c«ng ty, c¬  quan b¶o hiÓm  x∙ héi, c¬ së d¹y nghÒ theo quyÕt ®Þnh xuÊt Quü; 2.2.   Thùc   hiÖn   kiÓm   so¸t   qua   kho   b¹c   viÖc   sö   dông  kinh phÝ   ®èi víi c¸c c«ng ty, c¬  quan b¶o hiÓm x∙ héi vµ   c¬ së d¹y nghÒ theo ®óng quy ®Þnh. 3. Thanh tra Tµi chÝnh cã  tr¸ch nhiÖm thanh tra viÖc  sö   dông   kinh   phÝ   tiÕp   nhËn   tõ   Quü   t¹i   c¸c   c«ng   ty,   c¬  quan b¶o hiÓm x∙ héi, c¬ së d¹y nghÒ.   12
 13. § i Ò u   24.  Së Tµi chÝnh c¸c tØnh cã tr¸ch nhiÖm gióp   Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung   ¬ng   trong   viÖc   thÈm   ®Þnh   hå   s¬   xin   hç   trî   kinh   phÝ   tõ  Quü, thÈm  ®Þnh hå  s¬   ®Ò  nghÞ  cÊp kinh phÝ  cña c¸c c¬  së  d¹y nghÒ.      13
 14. Phô lôc sè 1 Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 20/2005/Q§­BTC ngµy 7  th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Quy ®Þnh Hå s¬ nép vÒ Quü Hç trî lao ®éng d«i d 1. Trêng hîp thùc hiÖn c¬  cÊu l¹i theo §iÒu 17 cña Bé  LuËt Lao ®éng: 1.1. §èi víi c«ng ty nhµ  níc (thuéc  ®èi tîng Nhµ  níc  n¾m gi÷  100% vèn),   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  thuéc  tæng  c«ng ty  nhµ níc: a.  §¬n ®Ò nghÞ cÊp ph¸t kinh phÝ ( theo mÉu quy ®Þnh   t¹i phô lôc sè 02, Quy chÕ nµy);  b.   QuyÕt   ®Þnh   phª   duyÖt   ph¬ng   ¸n   c¬   cÊu   l¹i   doanh  nghiÖp   cña   Bé   trëng   Bé   qu¶n   lý   ngµnh   (®èi   víi   doanh  nghiÖp trung  ¬ng), Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh  phè   (®èi   víi   doanh   nghiÖp  do   ®Þa   ph¬ng  qu¶n   lý).   Trêng  hîp uû  quyÒn th×  ph¶i cã  v¨n b¶n göi cho c¬  quan qu¶n lý   Quü. c.  Ph¬ng ¸n c¬  cÊu l¹i doanh nghiÖp cña c«ng ty (cã  ý  kiÕn thÈm  ®Þnh cña   tæng c«ng ty  ®èi víi trêng hîp c¬  cÊu l¹i c«ng ty thµnh viªn tæng c«ng ty); Ph¬ng ¸n c¬  cÊu l¹i doanh nghiÖp theo  ®óng quy  ®Þnh   t¹i §iÒu 11 NghÞ ®Þnh sè 39/2003/N§­CP ngµy 18/4/2003 cña  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét sè  §iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ viÖc lµm. d. Ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao  ®éng  ®∙  ®îc c¬  quan cã  thÈm  quyÒn phª duyÖt: Ph¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i lao  ®éng do c¬  cÊu l¹i c«ng ty  ph¶i ph©n tÝch râ  tõng trêng hîp c¬  cÊu l¹i doanh nghiÖp   dÉn ®Õn d«i d lao ®éng. Ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao  ®éng bao gåm c¸c mÉu sè  1 (hoÆc  1b  ®èi víi n«ng, l©m trêng), 2, 3, 4, 5 (hoÆc 5b  ®èi víi   n«ng,   l©m   trêng)   ®îc   ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè  19/2004/TT­BL§TBXH. ®. Danh s¸ch lao  ®éng d«i d  vµ  dù  to¸n kinh phÝ  chi  tr¶   chÕ   ®é   ®èi   víi   ngêi   lao   ®éng   d«i   d  theo   c¸c   nhãm  chÝnh   s¸ch   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   41/2002/N§­CP   ®îc  thÓ   hiÖn   t¹i   c¸c   mÉu   sè   7,   8,  9,   10,   10b   ban   hµnh  kÌm  theo Th«ng t  19/2004/TT­BL§TBXH, mÉu sè  1b, 1c ban hµnh  kÌm   theo   Th«ng   t  sè   73/2000/TTLT­BTCCBCP­BTC   (®èi   víi    14
 15. c«ng ty cã   ®èi tîng nghØ theo NghÞ  quyÕt sè   09/2003/NQ­ CP). C¸c mÉu 7, 8, 9, 10, 10b   vµ  mÉu sè  1b, 1c nãi trªn   ph¶i ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt ph¬ng ¸n  s¾p xÕp lao ®éng thÈm ®Þnh ký duyÖt.  Riªng mÉu sè 08 ban hµnh kÌm theo Th«ng t 19/2004/TT­ BL§TBXH vÒ  danh s¸ch ngêi lao  ®éng  ®ñ  tuæi nghØ hu theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh nhng cßn thiÕu thêi gian ®ãng b¶o hiÓm  x∙ héi tèi  ®a lµ  1 n¨m ph¶i  ®îc C¬  quan b¶o hiÓm x∙ héi  n¬i c«ng ty tham gia ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi x¸c nhËn vµ ghi   sè  tµi kho¶n, n¬i më  tµi kho¶n cña c¬  quan b¶o hiÓm x∙  héi   ®Ó   lµm   c¨n   cø  cÊp  ph¸t   kinh   phÝ   tõ   Quü   Hç  trî  lao  ®éng d«i d cho c¬ quan B¶o hiÓm x∙ héi. e. B¸o c¸o tµi chÝnh, B¶ng  ®èi chiÕu nép B¶o hiÓm x∙  héi;   B¶n   gi¶i   tr×nh   viÖc   trÝch   lËp   vµ   sö   dông   Quü   Dù  phßng trî  cÊp mÊt viÖc lµm cña c«ng ty tõ  n¨m 2003  ®Õn  Quý gÇn nhÊt víi thêi ®iÓm  Ph¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i lao ®éng  ®îc phª duyÖt. 1.2. §èi víi c«ng ty cæ phÇn (®îc chuyÓn tõ  c¸c c«ng  ty,  ®¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc c«ng ty nhµ  níc theo h×nh  thøc cæ phÇn ho¸ trong vßng 12 th¸ng kÓ  tõ  ngµy  ®îc cÊp  giÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh   theo   LuËt   Doanh   nghiÖp), Hå s¬ bao gåm:  a. §¬n  ®Ò  nghÞ  cÊp ph¸t kinh phÝ  (theo mÉu quy  ®Þnh  t¹i phô lôc sè 02, Quy chÕ nµy);  b. Ph¬ng ¸n c¬ cÊu l¹i doanh nghiÖp cña Héi ®ång qu¶n   trÞ  c«ng ty cæ phÇn  ®îc Bé  trëng Bé  qu¶n lý  ngµnh (®èi  víi c«ng ty cæ phÇn  ®îc chuyÓn  ®æi tõ  doanh nghiÖp trung   ¬ng), Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  (®èi víi  c«ng ty cæ phÇn ®îc chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp do ®Þa ph­ ¬ng qu¶n lý) x¸c nhËn. Trêng hîp uû quyÒn th× ph¶i cã v¨n  b¶n göi cho c¬ quan qu¶n lý Quü. c. B¸o c¸o viÖc thùc hiÖn  ph¬ng ¸n c¬  cÊu l¹i doanh  nghiÖp cã  x¸c nhËn cña c¬  quan x¸c nhËn Ph¬ng ¸n c¬  cÊu  l¹i doanh nghiÖp. d. Ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao  ®éng  ®∙  ®îc c¬  quan cã  thÈm  quyÒn phª duyÖt ( theo quy  ®Þnh t¹i tiÕt d  ®iÓm 1.1 môc  nµy).  e. Danh s¸ch lao  ®éng d«i d  vµ  dù  to¸n kinh phÝ  chi  tr¶   chÕ   ®é   cho   ngêi   lao   ®éng   theo   quy   ®Þnh   t¹i   tiÕt   ®  ®iÓm 1.1 môc nµy. f. B¸o c¸o tµi chÝnh, B¶ng  ®èi chiÕu nép B¶o hiÓm x∙  héi;   B¶n   gi¶i   tr×nh   viÖc   trÝch   lËp   vµ   sö   dông   Quü   Dù  phßng trî  cÊp mÊt viÖc lµm cña c«ng ty giai  ®o¹n tõ  thêi    15
 16. ®iÓm c«ng ty chÝnh thøc ho¹t  ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp  ®Õn   thêi   ®iÓm     Ph¬ng   ¸n   s¾p   xÕp   l¹i   lao   ®éng   ®îc   phª  duyÖt. g. GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh c«ng ty cæ phÇn   lÇn ®Çu.  2. Trêng hîp cæ phÇn ho¸, giao, b¸n  doanh nghiÖp: a. §¬n  ®Ò  nghÞ  cÊp ph¸t kinh phÝ  (theo mÉu quy  ®Þnh  t¹i phô lôc sè 02, Quy chÕ nµy);  b. QuyÕt  ®Þnh phª duyÖt ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸, giao,  b¸n doanh nghiÖp cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn (kÌm theo Ph ­ ¬ng ¸n cæ phÇn ho¸, giao, b¸n) c.   Ph¬ng   ¸n   s¾p   xÕp   lao   ®éng   d«i   d  do   c¬   cÊu   l¹i  doanh nghiÖp  ®∙  ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn phª duyÖt (gåm   c¸c mÉu theo quy ®Þnh t¹i tiÕt d ®iÓm 1.1 kho¶n 1 trªn) d. Danh s¸ch lao  ®éng d«i d  vµ  dù  to¸n kinh phÝ  chi  tr¶ chÕ   ®é  cho ngêi lao  ®éng (theo quy  ®Þnh t¹i tiÕt  ®  ®iÓm 1.1 kho¶n 1 trªn). e. B¸o c¸o tµi chÝnh, B¶ng  ®èi chiÕu nép B¶o hiÓm x∙  héi;   B¶n   gi¶i   tr×nh   viÖc   trÝch   lËp   vµ   sö   dông   Quü   Dù  phßng trî  cÊp mÊt viÖc lµm cña c«ng ty tõ  n¨m 2003  ®Õn  Quý gÇn nhÊt víi thêi ®iÓm  Ph¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i lao ®éng  ®îc phª duyÖt. f.   QuyÕt   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   vµ   Biªn   b¶n   x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ®æi së h÷u   (§èi víi trêng hîp c«ng ty thùc hiÖn c¬ cÊu l¹i theo h×nh  thøc chuyÓn  ®æi së  h÷u theo quy  ®Þnh t¹i tiÕt b  ®iÓm 1  PhÇn I Th«ng t sè 19/2004/TT­BL§TBXH). 3. Trêng hîp thùc hiÖn tæ chøc l¹i  (s¸p  nhËp,  chia,  t¸ch,  chuyÓn   thµnh   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   1  thµnh   viªn   hoÆc   2   thµnh   viªn   trë   lªn,   kho¸n   kinh   doanh,   cho  thuª, chuyÓn thµnh ®¬n vÞ sù nghiÖp), hå s¬ bao gåm: a. §¬n  ®Ò  nghÞ  cÊp ph¸t kinh phÝ  (theo mÉu quy  ®Þnh  t¹i phô lôc sè 02, Quy chÕ nµy);  b. QuyÕt  ®Þnh phª duyÖt ph¬ng ¸n s¸p nhËp, hîp nhÊt,  chia   t¸ch,   chuyÓn   thµnh   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   1  thµnh viªn hoÆc 2 thµnh viªn trë  lªn, kho¸n kinh doanh,   cho thuª,  chuyÓn  thµnh   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn. Riªng trêng hîp kho¸n kinh doanh vµ  cho thuª  ph¶i   cã   hîp   ®ång   nhËn   kho¸n   hoÆc   hîp   ®ång   thuª   doanh   nghiÖp. c. Ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao  ®éng  ®∙  ®îc c¬  quan cã  thÈm  quyÒn phª duyÖt   (gåm c¸c mÉu theo quy  ®Þnh t¹i tiÕt d  ®iÓm 1.1 kho¶n 1 trªn)   16
 17. ®. Danh s¸ch lao  ®éng d«i d  vµ  dù  to¸n kinh phÝ  chi  tr¶ chÕ   ®é  cho ngêi lao  ®éng (theo quy  ®Þnh t¹i tiÕt  ®  ®iÓm 1.1 kho¶n 1 trªn). e. B¸o c¸o tµi chÝnh, B¶ng  ®èi chiÕu nép B¶o hiÓm x∙  héi;   B¶n   gi¶i   tr×nh   viÖc   trÝch   lËp   vµ   sö   dông   Quü   Dù  phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm cña c«ng ty (bÞ s¸p nhËp, nhËn  s¸p nhËp  ®èi víi trêng hîp s¸p nhËp) tõ  n¨m 2003  ®Õn Quý  gÇn nhÊt víi thêi  ®iÓm Ph¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i lao  ®éng  ®îc  phª duyÖt. 4. Trêng hîp gi¶i thÓ, ph¸ s¶n:  Hå s¬ bao gåm:  a. §¬n  ®Ò  nghÞ  cÊp ph¸t kinh phÝ  (theo mÉu quy  ®Þnh  t¹i phô lôc sè 02, Quy chÕ nµy);  b.   QuyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ   cña   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   hoÆc  quyÕt ®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n c«ng ty nhµ níc cña toµ ¸n; c. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp tæ chøc gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch   ®èi   víi   lao   ®éng   d«i   d  (Ban   thanh   lý   gi¶i   thÓ   doanh  nghiÖp...) d. Ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao  ®éng  ®∙  ®îc c¬  quan cã  thÈm  quyÒn phª duyÖt     Ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao  ®éng bao gåm c¸c  mÉu   sè   1   (hoÆc   1b   ®èi   víi   n«ng,   l©m   trêng),   3   ®îc   ban  hµnh kÌm theo Th«ng t sè 19/2004/TT­BL§TBXH. ®. Danh s¸ch lao  ®éng d«i d  vµ  dù  to¸n kinh phÝ  chi  tr¶   chÕ   ®é   theo   quy   ®Þnh   t¹i   tiÕt   ®   ®iÓm   1.1   kho¶n   1  trªn). e. B¶ng  ®èi chiÕu nép B¶o hiÓm x∙ héi  ®Õn thêi  ®iÓm  gÇn nhÊt víi thêi  ®iÓm cã  QuyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  cña cÊp cã  thÈm quyÒn hoÆc quyÕt  ®Þnh tuyªn bè  ph¸ s¶n c«ng ty nhµ  níc cña toµ ¸n. Ghi chó: §¬n  ®Ò  nghÞ  cÊp ph¸t kinh phÝ, Ph ¬ng ¸n s¾p   xÕp lao  ®éng, danh s¸ch lao  ®éng d«i d  vµ  dù  to¸n kinh   phÝ  (kÌm theo c¸c mÉu biÓu)  ph¶i lµ  b¶n chÝnh, c¸c tµi   liÖu kh¸c ph¶i lµ b¶n chÝnh hoÆc b¶n sao cã c«ng chøng.   17
 18. Phô lôc sè 02 Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 20/2005/Q§­BTC  ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Tªn   c¬   quan   nhµ  C é NG   HO µ   X∙ H é I  CH ñ  NGH Ü A  VI Ö T  NAM níc   cã   thÈm  §éc lËp – Tù do ­ H¹nh phóc quyÒn:  Tªn c«ng ty:  ....,   ngµy...  Sè tµi kho¶n:  th¸ng... n¨m...  Ng©n hµng: Sè:... §¥N §Ò NGHÞ CÊP PH¸T KINH PHÝ KÝnh göi: Quü Hç trî lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i DNNN (Côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp­Sè 4, Ngâ Hµng Chuèi 1,  Phè Hµng chuèi, Hµ Néi) C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè...   ngµy...   cña...   vÒ   viÖc   s¾p  xÕp l¹i c«ng ty nhµ  níc,  ®Ò  nghÞ  Quü  Hç  trî  lao  ®éng d«i   d do s¾p xÕp l¹i DNNN cÊp kinh phÝ  cho c«ng ty (tªn c«ng   ty),   c¬   quan   b¶o   hiÓm   x∙   héi   (tªn   c¬   quan   B¶o   hiÓm   x∙  héi)  ®Ó  gi¶i quyÕt chÕ   ®é  cho ngêi lao  ®éng d«i d  theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc, cô thÓ nh sau: 1. Tæng dù  to¸n kinh phÝ  cÊp tõ  Quü  cho c«ng ty:...  ®ång: 1.1. §èi tîng lao ®éng thùc hiÖn ký hîp ®ång: ­ Dù  to¸n kinh phÝ  chi tr¶ cho ngêi lao  ®éng nghØ hu  tríc tuæi: ...  ®ång; ­ Dù to¸n kinh phÝ chi tr¶ cho ngêi lao ®éng theo hîp  ®ång kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n bÞ mÊt viÖc: ...  ®ång; ­ Dù to¸n kinh phÝ chi tr¶ cho ngêi lao ®éng theo hîp  ®ång lao  ®éng cã  thêi h¹n tõ   ®ñ  12 th¸ng  ®Õn 36 th¸ng bÞ   mÊt viÖc: ...  ®ång; ­ Dù  to¸n kinh phÝ  hç  trî  tõ  Quü  cho phÇn cßn thiÕu  ®Ó chi tr¶ cho ngêi lao ®éng bÞ mÊt viÖc thuéc phÇn tr¸ch  nhiÖm cña c«ng ty: ...  ®ång  (bao gåm c¶ kinh phÝ hç trî lao ®éng cña n«ng l©m tr­ êng chÊm døt quan hÖ  lao  ®éng theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 42  Bé LuËt Lao ®éng­ nÕu cã)   18
 19. 1.2. §èi tîng nghØ theo chÕ ®é NghÞ quyÕt sè 09/2003/ NQ­CP: ­   Dù  to¸n kinh phÝ  chi tr¶ cho c¸n bé  nghØ h u tríc  tuæi:...  ®ång; ­     Dù   to¸n   kinh   phÝ   chi   tr¶   cho   c¸n   bé   bÞ   th«i   viÖc:...  ®ång; 2. Tæng dù  to¸n kinh phÝ  cÊp tõ  Quü  cho c¬  quan b¶o  hiÓm   x∙   héi   ®Ó   ®ãng   cho   ngêi   lao   ®éng   ®ñ   tuæi   nghØ   hu  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh nhng cßn thiÕu thêi gian ®ãng b¶o  hiÓm x∙ héi tèi ®a lµ 1 n¨m:... ®ång; ..., ngµy... th¸ng...  ..., ngµy...  ..., ngµy... th¸ng...  n¨m 200... th¸ng... n¨m 200... n¨m 200... T H È M   § Þ N H   C ñ A   C ¥   Q U A N  ý KIÕN CñA  GI¸M §èC C¤NG TY P H £   D U Y Ö T   P H ¦ ¥ N G   ¸ N  T æ N G   C ¤ N G   T Y   (®èi  (ký, ghi râ hä tªn vµ  S¾P XÕP  víi ®¬n vÞ thuéc  ®ãng dÊu) LAO §éNG tæng c«ng ty)   19
 20. Phô lôc sè 03 Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 20 /2005/Q§­BTC ngµy 7/4/2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. Tªn c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn Tªn c«ng ty:  B¶NG K£ NG¦êI LAO §éNG §∙ NHËN TRî CÊP Tõ ngµy... th¸ng... n¨m 200... ®Õn ngµy.... th¸ng... n¨m 200... §¬n vÞ tÝnh:  ®ång STT Hä vµ  Th¸ng  §èi tîng §èi t­ Lao  Lao ®éng  Lao ®éng  Lao  Tæng  §∙ nhËn  Ký  tªn n¨m sinh NQ 09  îng NQ  ®éng  hîp ®ång  hîp ®ång  ®éng  sè  phiÕu  tªn nghØ hu  09 bÞ  nghØ hu kh«ng x¸c ®ñ 12  ®Õn  n«ng  tiÒn  häc nghÒ  tríc  th«i  tríc  ®Þnh thêi  36 th¸ng  l©m  trî  miÔn phÝ tuæi viÖc tuæi h¹n bÞ mÊt  trêng cÊp  viÖc ®∙  nhËn Nam N÷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tæng  céng Ghi chó:  Cét 5, 6, 7, 8, 9, 10: ngêi lao ®éng thuéc ®èi tîng cét nµo th× ®¸nh dÊu x  vµo cét ®ã.  Cét 10 : ®èi tîng lao ®éng cña n«ng l©m trêng chÊm døt quan hÖ L§ theo quy ®Þnh  t¹i §iÒu 42 Bé LuËt Lao ®éng ..., ngµy... th¸ng... n¨m  ..., ngµy... th¸ng... n¨m  ..., ngµy... th¸ng... n¨m 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2