Quyết định 20/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
38
lượt xem
6
download

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 20/2008/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH I N BIÊN c l p - T do - H nh phúc ----------- -------------- S : 20/2008/Q -UBND i n Biên Ph , ngày 17 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH M C THU PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I KHAI THÁC KHOÁNG S N TRÊN NA BÀN T NH I N BIÊN U BAN NHÂN DÂN T NH I N BIÊN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND ngày 03/12/2004; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH khóa 10 ngày 28/8/2001 c a y ban thư ng v Qu c h i khóa X; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002 N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13/5/2008 c a Chính ph ; Thông tư s 67/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13/5/2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Th c hi n Ngh quy t s 143/2008/NQ-H ND ngày 12/12/2008 c a H i ng nhân dân t nh v vi c quy nh m c thu phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n trên a bàn t nh i n Biên; Theo ngh c a Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này Quy nh m c thu phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n trên a bàn t nh i n Biên. i u 2. Quy t nh có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2009 và bãi b các quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Th trư ng các s , ban, ngành, oàn th t nh và Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH inh Ti n Dũng QUY NNH M C THU PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I KHAI THÁC KHOÁNG S N TRÊN NA BÀN T NH I N BIÊN (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 20/2008/Q -UBND ngày 17 tháng 12 năm 2008 c a UBND t nh i n Biên) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng Ph m vi và i tư ng áp d ng n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n là các t ch c, cá nhân khai thác các lo i khoáng s n trên a bàn t nh i n Biên. i u 2. i tư ng ch u phí b o v môi trư ng i tư ng ch u phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n là các lo i khoáng s n: á, Fenspat, s i, cát, t, than, nư c khoáng thiên nhiên, sa khoáng titan (ilmenit), các lo i khoáng s n kim lo i, qu ng apatít. Chương II QUY NNH C TH i u 3. M c thu phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n trên a bàn t nh i n Biên: M c thu trên Ghi chú ơn v a bàn t nh STT Lo i khoáng s n tính ( ng) 1 á: á p lát, làm m ngh (granit, a m3 50.000 gabro, á hoa...) b Qu ng á quý (kim cương, ru bi, T n 50.000 saphia, emôrôt, alexandrit, opan quý
  3. màu en, a dit, rô ôlit, pyr p, berin, spinen, tôpaz, th ch anh tinh th , crizôlit, pan quý, birusa, nêfrit...) á làm v t li u xây d ng thông c m3 1.000 thư ng Các lo i á khác ( á làm xi măng, d m3 2.000 khoáng ch t công nghi p…) 2 Fenspat m3 20.000 3 S i, cu i, s n m3 4.000 4 Cát: a Cát vàng (cát xây tô) m3 3.000 b Cát thu tinh m3 5.000 c Các lo i cát khác m3 2.000 5 t: a t sét, làm g ch, ngói m3 1.500 b t làm th ch cao m3 2.000 c t làm cao lanh m3 5.000 d Các lo i t khác m3 1.000 6 Than: a Than á T n 6.000 b Than bùn T n 2.000 c Các lo i than khác T n 4.000 7 Nư c khoáng thiên nhiên m3 2.000 8 Sa khoáng titan (ilmenit) T n 50.000 9 Qu ng apatít T n 3.000 10 Qu ng khoáng s n kim lo i: a Qu ng mangan T n 30.000 b Qu ng s t T n 40.000 c Qu ng chì T n 180.000 d Qu ng k m T n 180.000 Qu ng ng T n 35.000 e Qu ng bô xít T n 30.000 g Qu ng thi c T n 180.000 h Qu ng cromit T n 40.000
  4. i Qu ng vàng T n 10.000 j Qu ng khoáng s n kim lo i khác T n 10.000 i u 4. V qu n lý, s d ng phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n trên a bàn t nh i n Biên ư c th c hi n như sau: Phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n trên a bàn t nh là kho n thu ngân sách a phương hư ng 100% h tr cho công tác b o v và u tư cho môi trư ng t i a phương nơi có ho t ng khai thác khoáng s n, c th : 1. Phòng ng a và h n ch các tác ng x u i v i môi trư ng t i a phương nơi có ho t ng khai thác khoáng s n; 2. Kh c ph c suy thoái, ô nhi m môi trư ng do ho t ng khai thác khoáng s n gây ra; 3. Gi gìn v sinh, b o v và tái t o c nh quan môi trư ng t i a phương nơi có ho t ng khai thác khoáng s n. i u 5. Nghĩa v c a i tư ng n p phí b o v môi trư ng i v i ho t ng khai thác khoáng s n trên a bàn t nh i n Biên. 1. ăng ký n p phí v i cơ quan Thu tr c ti p qu n lý theo quy nh trong th i gian ch m nh t là 10 ngày làm vi c, k t ngày ư c phép khai thác khoáng s n. 2. S lư ng khoáng s n khai thác xác nh s phí b o v môi trư ng ph i n p là s lư ng khoáng s n nguyên khai khai thác th c t trong kỳ n p phí. Trư ng h p khoáng s n khai thác ph i qua sàng tuy n, ch bi n trư c khi bán ra thì ph i căn c vào t l quy i t s lư ng khoáng s n thành phNm tiêu th , ra s lư ng khoáng s n nguyên khai làm căn c tính phí b o v môi trư ng. 3. Kê khai s ti n phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n ph i n p hàng tháng v i cơ quan Thu theo quy nh và t n p ti n phí vào ngân sách nhà nư c t i Kho b c nơi khai thác khoáng s n theo úng s li u ã kê khai v i cơ quan Thu ch m nh t là ngày th 20 c a tháng ti p theo; trư ng h p trong tháng không phát sinh phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n, t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n v n ph i kê khai và n p t khai n p phí v i cơ quan Thu . T ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ph i kê khai y , úng m u t khai và ch u trách nhi m v tính chính xác c a vi c kê khai. 4. Trư ng h p sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n; chuy n i s h u; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p nhà nư c ho c có s thay i trong ho t ng khai thác, t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ph i kê khai s ti n phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n ph i n p v i cơ quan Thu và t n p ti n phí vào ngân sách nhà nư c t i Kho b c nơi khai thác khoáng s n ch m nh t là ngày th 45, k t ngày sáp nh p, h p nh t, chia tách, gi i th , phá s n; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p nhà nư c ho c thay i ho t ng khai thác.
  5. 5. Cung c p tài li u, s k toán, ch ng t , hoá ơn và h sơ tài li u khác có liên quan n vi c tính và n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n khi cơ quan Thu ti n hành ki m tra, thanh tra ho c khi phát hi n i tư ng n p phí có d u hi u vi ph m . 6. Ch m nh t là ngày th 90, k t ngày k t thúc năm dương l ch ho c năm tài chính, i tư ng n p phí ph i quy t toán vi c n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n v i cơ quan Thu . Chương III T CH C TH C HI N i u 6. T ch c th c hi n thu phí b o v môi trư ng i v i ho t ng khai thác khoáng s n trên a bàn t nh i n Biên. 1. Cơ quan Thu có nhi m v , quy n h n sau ây: a) Hư ng d n, ôn c các t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n th c hi n kê khai, n p phí theo quy nh ; b) Ki m tra, thanh tra vi c kê khai, n p phí, quy t toán ti n phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; trư ng h p i tư ng n p phí chưa th c hi n ho c th c hi n chưa y ch ch ng t , hoá ơn, s k toán thì cơ quan Thu ph i h p v i cơ quan ch c năng a phương, căn c vào tình hình khai thác khoáng s n c a t ng i tư ng n p phí n nh s lư ng khoáng s n khai thác và xác nh s phí ph i n p theo quy nh ; c) X lý vi ph m hành chính v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n theo thNm quy n và theo quy nh c a pháp lu t; d) Lưu gi và s d ng s li u, tài li u mà cơ s khai thác khoáng s n và i tư ng khác cung c p theo ch quy nh. 2. Cơ quan qu n lý Tài nguyên và Môi trư ng: trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình có trách nhi m cung c p thông tin, tài li u v i tư ng ư c phép khai thác khoáng s n t i a phương cho cơ quan thu và ph i h p ch t ch v i cơ quan thu trong vi c qu n lý i tư ng n p phí theo quy nh. i u 7. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n qu n lý, thu phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n trên a bàn t nh ư c khen thư ng theo quy nh hi n hành c a nhà nư c. i u 8. T ch c th c hi n M c thu phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n trên a bàn t nh i n Biên ư c th c hi n t ngày 01/01/2009.
  6. Giám c S , Th trư ng cơ quan Ban ngành, oàn th c p t nh; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph tri n khai quy nh này n các ơn v tr c thu c và có trách nhi m ch o, t ch c th c hi n theo úng quy nh này và các văn b n có liên quan./.
Đồng bộ tài khoản